12047.htm

CÍMSZÓ: Hertzka

SZEMÉLYNÉV: Hertzka Tivadar

SZÓCIKK: "H. Tivadar*, nemzetgazdász és állam-bölcseleti író, szül. Budapesten 1845., megh. Wiesbadenben 1924. A budapesti és bécsi egyetemeken tanult. 1872-80-ig a N. Fr. Presse közgazdasági rovatának vezetője volt. 1880-ban megalapította a Wiener Allgemeine Zeitung c. esti lapot, amelynek főszerkesztője volt, 1899 óta pedig a Zeitschrift für Staats- und Volkswirtshaft c. államtudományi és nemzetgazdasági szemlét szerkesztette. A múlt század kilencvenes éveinek végén visszatért Budapestre és 1901-től fogva több évig a Magyar Hírlap főszerkesztője volt. Főműve: Freiland (Bin soziales Zukunftsbild, Leipzig 1890) c. utópikus munkája, amelyben regény keretében kifej ti társadalmi reformterveit. Továbbfűzte gondolatait Eine Reise nach Freiland (Leipzig 1893) c. művében. A két könyv hatása alatt világszerte Freiland-egyesületek keletkeztek, amelyeknek tagjai között egyképen foglaltak helyet arisztokraták és munkások. 1894-ben híveinek anyagi támogatásával százötvenhat tagból álló expedíció indulhatott Afrikába, hogy megkezdje az előmunkálatokat a Szabadföld megteremtésére. Az angol hatóságok azonban megakadályozták az expedíció letelepedését. H. nemzetgazdasági művei közül a legjelentékenyebbek: Wahrung und Handel (1876); Die Gesetze der Handelspolitik (1880); Die Gesetze der sozialen Entwicklung (1886); Das Wesen des Geldes (l887); Das internationale Wahrungs problem und dessen Lösung (1892); Wechselkurs und Agio (1894); A bimetallizmus és az agrárok Ausztria-Magyarországon (1896); Az emberi gazdaság problémái (1897, magyarul és németül); Österreichisch-ungarische Streitfragen (1922); Das soziale Problem (1912)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2047. címszó a lexikon => 359. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12047.htm

CÍMSZÓ: Hertzka

SZEMÉLYNÉV: Hertzka Tivadar

SZÓCIKK: H. Tivadar*, nemzetgazdász és állam-bölcseleti író, szül. Budapesten 1845., megh. Wiesbadenben 1924. A budapesti és bécsi egyetemeken tanult. 1872-80-ig a N. Fr. Presse közgazdasági rovatának vezetője volt. 1880-ban megalapította a Wiener Allgemeine Zeitung c. esti lapot, amelynek főszerkesztője volt, 1899 óta pedig a Zeitschrift für Staats- und Volkswirtshaft c. államtudományi és nemzetgazdasági szemlét szerkesztette. A múlt század kilencvenes éveinek végén visszatért Budapestre és 1901-től fogva több évig a Magyar Hírlap főszerkesztője volt. Főműve: Freiland Bin soziales Zukunftsbild, Leipzig 1890 c. utópikus munkája, amelyben regény keretében kifej ti társadalmi reformterveit. Továbbfűzte gondolatait Eine Reise nach Freiland Leipzig 1893 c. művében. A két könyv hatása alatt világszerte Freiland-egyesületek keletkeztek, amelyeknek tagjai között egyképen foglaltak helyet arisztokraták és munkások. 1894-ben híveinek anyagi támogatásával százötvenhat tagból álló expedíció indulhatott Afrikába, hogy megkezdje az előmunkálatokat a Szabadföld megteremtésére. Az angol hatóságok azonban megakadályozták az expedíció letelepedését. H. nemzetgazdasági művei közül a legjelentékenyebbek: Wahrung und Handel 1876 ; Die Gesetze der Handelspolitik 1880 ; Die Gesetze der sozialen Entwicklung 1886 ; Das Wesen des Geldes l887 ; Das internationale Wahrungs problem und dessen Lösung 1892 ; Wechselkurs und Agio 1894 ; A bimetallizmus és az agrárok Ausztria-Magyarországon 1896 ; Az emberi gazdaság problémái 1897, magyarul és németül ; Österreichisch-ungarische Streitfragen 1922 ; Das soziale Problem 1912 .

12047.ht

CÍMSZÓ Hertzk

SZEMÉLYNÉV Hertzk Tivada

SZÓCIKK H Tivadar* nemzetgazdás é állam-bölcselet író szül Budapeste 1845. megh Wiesbadenbe 1924 budapest é bécs egyetemeke tanult 1872-80-i N Fr Press közgazdaság rovatána vezetőj volt 1880-ba megalapított Wiene Allgemein Zeitun c est lapot amelyne főszerkesztőj volt 189 ót pedi Zeitschrif fü Staats un Volkswirtshaf c államtudomány é nemzetgazdaság szemlé szerkesztette múl száza kilencvene éveine végé visszatér Budapestr é 1901-tő fogv töb évi Magya Hírla főszerkesztőj volt Főműve Freilan Bi soziale Zukunftsbild Leipzi 189 c utópiku munkája amelybe regén keretébe kife t társadalm reformterveit Továbbfűzt gondolatai Ein Reis nac Freilan Leipzi 189 c művében ké köny hatás alat világszert Freiland-egyesülete keletkeztek amelyekne tagja közöt egyképe foglalta helye arisztokratá é munkások 1894-be híveine anyag támogatásáva százötvenha tagbó áll expedíci indulhatot Afrikába hog megkezdj a előmunkálatoka Szabadföl megteremtésére A ango hatóságo azonba megakadályoztá a expedíci letelepedését H nemzetgazdaság műve közü legjelentékenyebbek Wahrun un Hande 187 Di Gesetz de Handelspoliti 188 Di Gesetz de soziale Entwicklun 188 Da Wese de Gelde l88 Da international Wahrung proble un desse Lösun 189 Wechselkur un Agi 189 bimetallizmu é a agráro Ausztria-Magyarországo 189 A ember gazdasá problémá 1897 magyaru é németü Österreichisch-ungarisch Streitfrage 192 Da sozial Proble 191

12047.h

CÍMSZ Hertz

SZEMÉLYNÉ Hertz Tivad

SZÓCIK Tivadar nemzetgazdá állam-bölcsele ír szü Budapest 1845 meg Wiesbadenb 192 budapes béc egyetemek tanul 1872-80- F Pres közgazdasá rovatán vezető vol 1880-b megalapítot Wien Allgemei Zeitu es lapo amelyn főszerkesztő vol 18 ó ped Zeitschri f Staat u Volkswirtsha államtudomán nemzetgazdasá szeml szerkesztett mú száz kilencven évein vég visszaté Budapest 1901-t fog tö év Magy Hírl főszerkesztő vol Főműv Freila B sozial Zukunftsbil Leipz 18 utópik munkáj amelyb regé keretéb kif társadal reformtervei Továbbfűz gondolata Ei Rei na Freila Leipz 18 művébe k kön hatá ala világszer Freiland-egyesület keletkezte amelyekn tagj közö egykép foglalt hely arisztokrat munkáso 1894-b hívein anya támogatásáv százötvenh tagb ál expedíc indulhato Afrikáb ho megkezd előmunkálatok Szabadfö megteremtésér ang hatóság azonb megakadályozt expedíc letelepedésé nemzetgazdasá műv köz legjelentékenyebbe Wahru u Hand 18 D Geset d Handelspolit 18 D Geset d sozial Entwicklu 18 D Wes d Geld l8 D internationa Wahrun probl u dess Lösu 18 Wechselku u Ag 18 bimetallizm agrár Ausztria-Magyarország 18 embe gazdas problém 189 magyar német Österreichisch-ungarisc Streitfrag 19 D sozia Probl 19

12047.

CÍMS Hert

SZEMÉLYN Hert Tiva

SZÓCI Tivada nemzetgazd állam-bölcsel í sz Budapes 184 me Wiesbaden 19 budape bé egyeteme tanu 1872-80 Pre közgazdas rovatá vezet vo 1880- megalapíto Wie Allgeme Zeit e lap amely főszerkeszt vo 1 pe Zeitschr Staa Volkswirtsh államtudomá nemzetgazdas szem szerkesztet m szá kilencve évei vé visszat Budapes 1901- fo t é Mag Hír főszerkeszt vo Főmű Freil sozia Zukunftsbi Leip 1 utópi munká amely reg kereté ki társada reformterve Továbbfű gondolat E Re n Freil Leip 1 művéb kö hat al világsze Freiland-egyesüle keletkezt amelyek tag köz egyké foglal hel arisztokra munkás 1894- hívei any támogatásá százötven tag á expedí indulhat Afriká h megkez előmunkálato Szabadf megteremtésé an hatósá azon megakadályoz expedí letelepedés nemzetgazdas mű kö legjelentékenyebb Wahr Han 1 Gese Handelspoli 1 Gese sozia Entwickl 1 We Gel l internation Wahru prob des Lös 1 Wechselk A 1 bimetalliz agrá Ausztria-Magyarorszá 1 emb gazda problé 18 magya néme Österreichisch-ungaris Streitfra 1 sozi Prob 1

12047

CÍM Her

SZEMÉLY Her Tiv

SZÓC Tivad nemzetgaz állam-bölcse s Budape 18 m Wiesbade 1 budap b egyetem tan 1872-8 Pr közgazda rovat veze v 1880 megalapít Wi Allgem Zei la amel főszerkesz v p Zeitsch Sta Volkswirts államtudom nemzetgazda sze szerkeszte sz kilencv éve v vissza Budape 1901 f Ma Hí főszerkesz v Főm Frei sozi Zukunftsb Lei utóp munk amel re keret k társad reformterv Továbbf gondola R Frei Lei művé k ha a világsz Freiland-egyesül keletkez amelye ta kö egyk fogla he arisztokr munká 1894 híve an támogatás százötve ta exped indulha Afrik megke előmunkálat Szabad megteremtés a hatós azo megakadályo exped letelepedé nemzetgazda m k legjelentékenyeb Wah Ha Ges Handelspol Ges sozi Entwick W Ge internatio Wahr pro de Lö Wechsel bimetalli agr Ausztria-Magyarorsz em gazd probl 1 magy ném Österreichisch-ungari Streitfr soz Pro

1204

CÍ He

SZEMÉL He Ti

SZÓ Tiva nemzetga állam-bölcs Budap 1 Wiesbad buda egyete ta 1872- P közgazd rova vez 188 megalapí W Allge Ze l ame főszerkes Zeitsc St Volkswirt államtudo nemzetgazd sz szerkeszt s kilenc év vissz Budap 190 M H főszerkes Fő Fre soz Zukunfts Le utó mun ame r kere társa reformter Tovább gondol Fre Le műv h világs Freiland-egyesü keletke amely t k egy fogl h arisztok munk 189 hív a támogatá százötv t expe indulh Afri megk előmunkála Szaba megteremté ható az megakadály expe leteleped nemzetgazd legjelentékenye Wa H Ge Handelspo Ge soz Entwic G internati Wah pr d L Wechse bimetall ag Ausztria-Magyarors e gaz prob mag né Österreichisch-ungar Streitf so Pr