12048.htm

CÍMSZÓ: Hervay

SZEMÉLYNÉV: Hervay Frigyes

SZÓCIKK: Hervay Frigyes*, író és hírlapíró, szül Bécsben 1874. magyar szülőktől. A középiskolák elvégzése után hírlapíró lett. Előbb a Magyar Újság, a Magyar Nemzet és a Magyar Szó, később a Magyarország és a Pesti Napló munkatársa volt. Költeményeit 1895. adta ki Versek c. kötetében, novelláit pedig 1898. gyűjtötte a Kavicsok c. kötetbe. Bohózatokat és operett librettókat is írt és külföldi színdarabokat fordított. A magyar kabaréirodalom szempontjából forrásmunkának tekinthető Magyar Kabarét c. kétkötetes antológiája (Gyoma 1911).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2048. címszó a lexikon => 360. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12048.htm

CÍMSZÓ: Hervay

SZEMÉLYNÉV: Hervay Frigyes

SZÓCIKK: Hervay Frigyes*, író és hírlapíró, szül Bécsben 1874. magyar szülőktől. A középiskolák elvégzése után hírlapíró lett. Előbb a Magyar Újság, a Magyar Nemzet és a Magyar Szó, később a Magyarország és a Pesti Napló munkatársa volt. Költeményeit 1895. adta ki Versek c. kötetében, novelláit pedig 1898. gyűjtötte a Kavicsok c. kötetbe. Bohózatokat és operett librettókat is írt és külföldi színdarabokat fordított. A magyar kabaréirodalom szempontjából forrásmunkának tekinthető Magyar Kabarét c. kétkötetes antológiája Gyoma 1911 .

12048.ht

CÍMSZÓ Herva

SZEMÉLYNÉV Herva Frigye

SZÓCIKK Herva Frigyes* ír é hírlapíró szü Bécsbe 1874 magya szülőktől középiskolá elvégzés utá hírlapír lett Előb Magya Újság Magya Nemze é Magya Szó későb Magyarorszá é Pest Napl munkatárs volt Költeményei 1895 adt k Verse c kötetében novellái pedi 1898 gyűjtött Kavicso c kötetbe Bohózatoka é operet librettóka i ír é külföld színdaraboka fordított magya kabaréirodalo szempontjábó forrásmunkána tekinthet Magya Kabaré c kétkötete antológiáj Gyom 191

12048.h

CÍMSZ Herv

SZEMÉLYNÉ Herv Frigy

SZÓCIK Herv Frigyes í hírlapír sz Bécsb 187 magy szülőktő középiskol elvégzé ut hírlapí let Elő Magy Újsá Magy Nemz Magy Sz késő Magyarorsz Pes Nap munkatár vol Költeménye 189 ad Vers kötetébe novellá ped 189 gyűjtöt Kavics kötetb Bohózatok opere librettók í külföl színdarabok fordítot magy kabaréirodal szempontjáb forrásmunkán tekinthe Magy Kabar kétkötet antológiá Gyo 19

12048.

CÍMS Her

SZEMÉLYN Her Frig

SZÓCI Her Frigye hírlapí s Bécs 18 mag szülőkt középisko elvégz u hírlap le El Mag Újs Mag Nem Mag S kés Magyarors Pe Na munkatá vo Költemény 18 a Ver kötetéb novell pe 18 gyűjtö Kavic kötet Bohózato oper librettó külfö színdarabo fordíto mag kabaréiroda szempontjá forrásmunká tekinth Mag Kaba kétköte antológi Gy 1

12048

CÍM He

SZEMÉLY He Fri

SZÓC He Frigy hírlap Béc 1 ma szülők középisk elvég hírla l E Ma Új Ma Ne Ma ké Magyaror P N munkat v Költemén 1 Ve köteté novel p 1 gyűjt Kavi köte Bohózat ope librett külf színdarab fordít ma kabaréirod szempontj forrásmunk tekint Ma Kab kétköt antológ G

1204

CÍ H

SZEMÉL H Fr

SZÓ H Frig hírla Bé m szülő középis elvé hírl M Ú M N M k Magyaro munka Költemé V kötet nove gyűj Kav köt Bohóza op libret kül színdara fordí m kabaréiro szempont forrásmun tekin M Ka kétkö antoló