12050.htm

CÍMSZÓ: Herz

SZEMÉLYNÉV: Herz Miksa

SZÓCIKK: H. Miksa bej, építészmérnök, szül. Ottlakán 1856. Egyiptomban az állami építészeti hivatal főmérnöke és vezetője volt. Tervezte az 1893-iki chikágói kiállítás Cairo-streete-jét. Beutazta az egész világot és sok külföldi tudományos egyesület tagjává választotta. A M. T. Akadémiának is tagja. 1895-ben megkapta a Ferenc József-rend lovagkeresztjét. Cikkei a Művészeti Ipar, Revue Egyptienne és Le Caire c. folyóiratokban jelentek meg. Műve: Az arabok múzeumi kincseiről (1895 Cairó). Beöthy Zsolt: A művészetek története (Budapest 1907) II. kötetében ő írta Az iszlám művészete c. részt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2050. címszó a lexikon => 360. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12050.htm

CÍMSZÓ: Herz

SZEMÉLYNÉV: Herz Miksa

SZÓCIKK: H. Miksa bej, építészmérnök, szül. Ottlakán 1856. Egyiptomban az állami építészeti hivatal főmérnöke és vezetője volt. Tervezte az 1893-iki chikágói kiállítás Cairo-streete-jét. Beutazta az egész világot és sok külföldi tudományos egyesület tagjává választotta. A M. T. Akadémiának is tagja. 1895-ben megkapta a Ferenc József-rend lovagkeresztjét. Cikkei a Művészeti Ipar, Revue Egyptienne és Le Caire c. folyóiratokban jelentek meg. Műve: Az arabok múzeumi kincseiről 1895 Cairó . Beöthy Zsolt: A művészetek története Budapest 1907 II. kötetében ő írta Az iszlám művészete c. részt.

12050.ht

CÍMSZÓ Her

SZEMÉLYNÉV Her Miks

SZÓCIKK H Miks bej építészmérnök szül Ottlaká 1856 Egyiptomba a állam építészet hivata főmérnök é vezetőj volt Tervezt a 1893-ik chikágó kiállítá Cairo-streete-jét Beutazt a egés világo é so külföld tudományo egyesüle tagjáv választotta M T Akadémiána i tagja 1895-be megkapt Feren József-ren lovagkeresztjét Cikke Művészet Ipar Revu Egyptienn é L Cair c folyóiratokba jelente meg Műve A arabo múzeum kincseirő 189 Cair Beöth Zsolt művészete történet Budapes 190 II kötetébe írt A iszlá művészet c részt

12050.h

CÍMSZ He

SZEMÉLYNÉ He Mik

SZÓCIK Mik be építészmérnö szü Ottlak 185 Egyiptomb álla építésze hivat főmérnö vezető vol Tervez 1893-i chikág kiállít Cairo-streete-jé Beutaz egé világ s külföl tudomány egyesül tagjá választott Akadémián tagj 1895-b megkap Fere József-re lovagkeresztjé Cikk Művésze Ipa Rev Egyptien Cai folyóiratokb jelent me Műv arab múzeu kincseir 18 Cai Beöt Zsol művészet történe Budape 19 I kötetéb ír iszl művésze rész

12050.

CÍMS H

SZEMÉLYN H Mi

SZÓCI Mi b építészmérn sz Ottla 18 Egyiptom áll építész hiva főmérn vezet vo Terve 1893- chiká kiállí Cairo-streete-j Beuta eg vilá külfö tudomán egyesü tagj választot Akadémiá tag 1895- megka Fer József-r lovagkeresztj Cik Művész Ip Re Egyptie Ca folyóiratok jelen m Mű ara múze kincsei 1 Ca Beö Zso művésze történ Budap 1 köteté í isz művész rés

12050

CÍM

SZEMÉLY M

SZÓC M építészmér s Ottl 1 Egyipto ál építés hiv főmér veze v Terv 1893 chik kiáll Cairo-streete- Beut e vil külf tudomá egyes tag választo Akadémi ta 1895 megk Fe József- lovagkereszt Ci Művés I R Egypti C folyóirato jele M ar múz kincse C Be Zs művész törté Buda kötet is művés ré

1205SZEMÉL

SZÓ építészmé Ott Egyipt á építé hi főmé vez Ter 189 chi kiál Cairo-streete Beu vi kül tudom egye ta választ Akadém t 189 meg F József lovagkeresz C Művé Egypt folyóirat jel a mú kincs B Z művés tört Bud köte i művé r