12061.htm

CÍMSZÓ: Hét hitközség

SZÓCIKK: Hét hitközség, héberül: seva kehilosz. E névvel jelölik Mosón és Sopron megyék következő zsidó hitközségeit: Boldogasszony (Frauen kirchen), Kábold (Kobersdorf), Kismarton (Eisenstadt), Köpcsény (Kittse), Lakompak (Lakenbach), Nagymarton (Mattersdorf), Németkeresztúr (Deutschkreuz). Vagy azért nevezik így őket, mert mind a hét a kismartoni főrabbiság kerületébe tartozott, vagy pedig azért, mert mind a hét község a Kanizsai, később pedig az Eszterházi család birtokain feküdt. Kismartonban már 1388. találunk zsidókat, Nagymartonban és Káboldon állítólag már előbb. A legnevezetesebb a hét község között: Kismarton. Kismarton és Nagymarton zsidósága kiváltságos jogokkal bírt. Mára XVI.sz.-ban minden községnek külön rabbija volt, közöttük sok nevezetes és jelentős. Ezek a hitközségek privilégiumaik, jólétük, vallásosságuk és fejlett zsidó kultúrájuk révén a legtekintélyesebbek közé tartoztak és nem csak közép, de Kelet-Európában is híresek voltak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2061. címszó a lexikon => 361. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12061.htm

CÍMSZÓ: Hét hitközség

SZÓCIKK: Hét hitközség, héberül: seva kehilosz. E névvel jelölik Mosón és Sopron megyék következő zsidó hitközségeit: Boldogasszony Frauen kirchen , Kábold Kobersdorf , Kismarton Eisenstadt , Köpcsény Kittse , Lakompak Lakenbach , Nagymarton Mattersdorf , Németkeresztúr Deutschkreuz . Vagy azért nevezik így őket, mert mind a hét a kismartoni főrabbiság kerületébe tartozott, vagy pedig azért, mert mind a hét község a Kanizsai, később pedig az Eszterházi család birtokain feküdt. Kismartonban már 1388. találunk zsidókat, Nagymartonban és Káboldon állítólag már előbb. A legnevezetesebb a hét község között: Kismarton. Kismarton és Nagymarton zsidósága kiváltságos jogokkal bírt. Mára XVI.sz.-ban minden községnek külön rabbija volt, közöttük sok nevezetes és jelentős. Ezek a hitközségek privilégiumaik, jólétük, vallásosságuk és fejlett zsidó kultúrájuk révén a legtekintélyesebbek közé tartoztak és nem csak közép, de Kelet-Európában is híresek voltak.

12061.ht

CÍMSZÓ Hé hitközsé

SZÓCIKK Hé hitközség héberül sev kehilosz névve jelöli Mosó é Sopro megyé következ zsid hitközségeit Boldogasszon Fraue kirche Kábol Kobersdor Kismarto Eisenstad Köpcsén Kitts Lakompa Lakenbac Nagymarto Mattersdor Németkeresztú Deutschkreu Vag azér nevezi íg őket mer min hé kismarton főrabbisá kerületéb tartozott vag pedi azért mer min hé közsé Kanizsai későb pedi a Eszterház csalá birtokai feküdt Kismartonba má 1388 találun zsidókat Nagymartonba é Káboldo állítóla má előbb legnevezeteseb hé közsé között Kismarton Kismarto é Nagymarto zsidóság kiváltságo jogokka bírt Már XVI.sz.-ba minde községne külö rabbij volt közöttü so nevezete é jelentős Eze hitközsége privilégiumaik jólétük vallásosságu é fejlet zsid kultúráju révé legtekintélyesebbe köz tartozta é ne csa közép d Kelet-Európába i hírese voltak

12061.h

CÍMSZ H hitközs

SZÓCIK H hitközsé héberü se kehilos névv jelöl Mos Sopr megy követke zsi hitközségei Boldogasszo Frau kirch Kábo Kobersdo Kismart Eisensta Köpcsé Kitt Lakomp Lakenba Nagymart Mattersdo Németkereszt Deutschkre Va azé nevez í őke me mi h kismarto főrabbis kerületé tartozot va ped azér me mi h közs Kanizsa késő ped Eszterhá csal birtoka feküd Kismartonb m 138 találu zsidóka Nagymartonb Kábold állítól m előb legnevezetese h közs közöt Kismarto Kismart Nagymart zsidósá kiváltság jogokk bír Má XVI.sz.-b mind községn kül rabbi vol között s nevezet jelentő Ez hitközség privilégiumai jólétü vallásosság fejle zsi kultúráj rév legtekintélyesebb kö tartozt n cs közé Kelet-Európáb híres volta

12061.

CÍMS hitköz

SZÓCI hitközs héber s kehilo név jelö Mo Sop meg követk zs hitközsége Boldogassz Fra kirc Káb Kobersd Kismar Eisenst Köpcs Kit Lakom Lakenb Nagymar Mattersd Németkeresz Deutschkr V az neve ők m m kismart főrabbi kerület tartozo v pe azé m m köz Kanizs kés pe Eszterh csa birtok fekü Kismarton 13 talál zsidók Nagymarton Kábol állító elő legnevezetes köz közö Kismart Kismar Nagymar zsidós kiváltsá jogok bí M XVI.sz.- min község kü rabb vo közöt neveze jelent E hitközsé privilégiuma jólét vallásossá fejl zs kultúrá ré legtekintélyeseb k tartoz c köz Kelet-Európá híre volt

12061

CÍM hitkö

SZÓC hitköz hébe kehil né jel M So me követ z hitközség Boldogass Fr kir Ká Kobers Kisma Eisens Köpc Ki Lako Laken Nagyma Matters Németkeres Deutschk a nev ő kismar főrabb kerüle tartoz p az kö Kaniz ké p Eszter cs birto fek Kismarto 1 talá zsidó Nagymarto Kábo állít el legnevezete kö köz Kismar Kisma Nagyma zsidó kiválts jogo b XVI.sz. mi közsé k rab v közö nevez jelen hitközs privilégium jólé vallásoss fej z kultúr r legtekintélyese tarto kö Kelet-Európ hír vol

1206

CÍ hitk

SZÓ hitkö héb kehi n je S m köve hitközsé Boldogas F ki K Kober Kism Eisen Köp K Lak Lake Nagym Matter Németkere Deutsch ne kisma főrab kerül tarto a k Kani k Eszte c birt fe Kismart tal zsid Nagymart Káb állí e legnevezet k kö Kisma Kism Nagym zsid kivált jog XVI.sz m közs ra köz neve jele hitköz privilégiu jól vallásos fe kultú legtekintélyes tart k Kelet-Euró hí vo