12064.htm

CÍMSZÓ: Heves

SZÓCIKK: Heves, nagyk. Heves vm. 9985 lak. A H.-i hitközség 1788. alakult. Alapítói: Frank Náthán, Adler Éliás és Schwarc Gumprecht voltak, akik már régebben telepedtek meg H.-en. A hitközség első rabbija Trencsiner Fülöp volt, akiről csak annyit tudunk, hogy 1869. halt meg. Általában a hitközségi élet első évtizedei ismeretlenek, miután ebből az időből jóformán semmi feljegyzés nem maradt. Az első pozitív dátum 1830, ekkor alakult a Chevra Kadisa, melynek most Schwarc Lajos az elnöke. 1356-ban a hitközség egy hatosztályú magyar nyelvű népiskolát létesített, amelynek jelenlegi tanítója Pilczer Bernát. 1867-ben templomot építettek, amelyet 1925. restauráltak. Van még nőegylete (elnöknője Szőke Ernőné) és leány egylete, melynek élén Frank Ilona áll. Anyakönyvi területéhez 11 község tartozik. A hitközség lélekszáma 407, a családoké 124, az adófizetőké 109. Foglalkozás szerint: 22 gazdálkodó, 1 tanító, 34 kereskedő, 5 ügyvéd, 3 orvos, 10 magántisztviselő és 17 iparos. A költségvetés évente 16,495 P, filantropikus és szociális célokra 500 P-t költ a hitközség. A háború előtt több jelentős összegű alapítványt is kezelt a hitközség, de ezek a devalváció következtében elértéktelenedtek. A világháborúban a hitközség 43 tagja vett részt, s heten haltak hősi halált. A hitközség mai vezetősége: Friedmann József főrabbi, Szőke Ernő elnök, Klein Miksa alelnök, Braun József és Weisz Sándor gondnokok, Ungár Jenő pénztárnok, Szántó Fülöp és Krausz Mór elöljárók. Kántor: Friedmann Benő és jegyző: Schwarc Simon.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2064. címszó a lexikon => 362. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12064.htm

CÍMSZÓ: Heves

SZÓCIKK: Heves, nagyk. Heves vm. 9985 lak. A H.-i hitközség 1788. alakult. Alapítói: Frank Náthán, Adler Éliás és Schwarc Gumprecht voltak, akik már régebben telepedtek meg H.-en. A hitközség első rabbija Trencsiner Fülöp volt, akiről csak annyit tudunk, hogy 1869. halt meg. Általában a hitközségi élet első évtizedei ismeretlenek, miután ebből az időből jóformán semmi feljegyzés nem maradt. Az első pozitív dátum 1830, ekkor alakult a Chevra Kadisa, melynek most Schwarc Lajos az elnöke. 1356-ban a hitközség egy hatosztályú magyar nyelvű népiskolát létesített, amelynek jelenlegi tanítója Pilczer Bernát. 1867-ben templomot építettek, amelyet 1925. restauráltak. Van még nőegylete elnöknője Szőke Ernőné és leány egylete, melynek élén Frank Ilona áll. Anyakönyvi területéhez 11 község tartozik. A hitközség lélekszáma 407, a családoké 124, az adófizetőké 109. Foglalkozás szerint: 22 gazdálkodó, 1 tanító, 34 kereskedő, 5 ügyvéd, 3 orvos, 10 magántisztviselő és 17 iparos. A költségvetés évente 16,495 P, filantropikus és szociális célokra 500 P-t költ a hitközség. A háború előtt több jelentős összegű alapítványt is kezelt a hitközség, de ezek a devalváció következtében elértéktelenedtek. A világháborúban a hitközség 43 tagja vett részt, s heten haltak hősi halált. A hitközség mai vezetősége: Friedmann József főrabbi, Szőke Ernő elnök, Klein Miksa alelnök, Braun József és Weisz Sándor gondnokok, Ungár Jenő pénztárnok, Szántó Fülöp és Krausz Mór elöljárók. Kántor: Friedmann Benő és jegyző: Schwarc Simon.

12064.ht

CÍMSZÓ Heve

SZÓCIKK Heves nagyk Heve vm 998 lak H.- hitközsé 1788 alakult Alapítói Fran Náthán Adle Éliá é Schwar Gumprech voltak aki má régebbe telepedte me H.-en hitközsé els rabbij Trencsine Fülö volt akirő csa annyi tudunk hog 1869 hal meg Általába hitközség éle els évtizede ismeretlenek miutá ebbő a időbő jóformá semm feljegyzé ne maradt A els pozití dátu 1830 ekko alakul Chevr Kadisa melyne mos Schwar Lajo a elnöke 1356-ba hitközsé eg hatosztály magya nyelv népiskolá létesített amelyne jelenleg tanítój Pilcze Bernát 1867-be templomo építettek amelye 1925 restauráltak Va mé nőegylet elnöknőj Szők Ernőn é leán egylete melyne élé Fran Ilon áll Anyakönyv területéhe 1 közsé tartozik hitközsé lélekszám 407 családok 124 a adófizetők 109 Foglalkozá szerint 2 gazdálkodó tanító 3 kereskedő ügyvéd orvos 1 magántisztvisel é 1 iparos költségveté évent 16,49 P filantropiku é szociáli célokr 50 P- köl hitközség hábor előt töb jelentő összeg alapítvány i kezel hitközség d eze devalváci következtébe elértéktelenedtek világháborúba hitközsé 4 tagj vet részt hete halta hős halált hitközsé ma vezetősége Friedman Józse főrabbi Szők Ern elnök Klei Miks alelnök Brau Józse é Weis Sándo gondnokok Ungá Jen pénztárnok Szánt Fülö é Kraus Mó elöljárók Kántor Friedman Ben é jegyző Schwar Simon

12064.h

CÍMSZ Hev

SZÓCIK Heve nagy Hev v 99 la H. hitközs 178 alakul Alapító Fra Náthá Adl Éli Schwa Gumprec volta ak m régebb telepedt m H.-e hitközs el rabbi Trencsin Fül vol akir cs anny tudun ho 186 ha me Általáb hitközsé él el évtized ismeretlene miut ebb időb jóform sem feljegyz n marad el pozit dát 183 ekk alaku Chev Kadis melyn mo Schwa Laj elnök 1356-b hitközs e hatosztál magy nyel népiskol létesítet amelyn jelenle tanító Pilcz Berná 1867-b templom építette amely 192 restaurálta V m nőegyle elnöknő Sző Ernő leá egylet melyn él Fra Ilo ál Anyaköny területéh közs tartozi hitközs lélekszá 40 családo 12 adófizető 10 Foglalkoz szerin gazdálkod tanít keresked ügyvé orvo magántisztvise iparo költségvet éven 16,4 filantropik szociál célok 5 P kö hitközsé hábo elő tö jelent össze alapítván keze hitközsé ez devalvác következtéb elértéktelenedte világháborúb hitközs tag ve rész het halt hő halál hitközs m vezetőség Friedma Józs főrabb Sző Er elnö Kle Mik alelnö Bra Józs Wei Sánd gondnoko Ung Je pénztárno Szán Fül Krau M elöljáró Kánto Friedma Be jegyz Schwa Simo

12064.

CÍMS He

SZÓCI Hev nag He 9 l H hitköz 17 alaku Alapít Fr Náth Ad Él Schw Gumpre volt a régeb teleped H.- hitköz e rabb Trencsi Fü vo aki c ann tudu h 18 h m Általá hitközs é e évtize ismeretlen miu eb idő jófor se feljegy mara e pozi dá 18 ek alak Che Kadi mely m Schw La elnö 1356- hitköz hatosztá mag nye népisko létesíte amely jelenl tanít Pilc Bern 1867- templo épített amel 19 restaurált nőegyl elnökn Sz Ern le egyle mely é Fr Il á Anyakön területé köz tartoz hitköz léleksz 4 család 1 adófizet 1 Foglalko szeri gazdálko taní kereske ügyv orv magántisztvis ipar költségve éve 16, filantropi szociá célo k hitközs háb el t jelen össz alapítvá kez hitközs e devalvá következté elértéktelenedt világháború hitköz ta v rés he hal h halá hitköz vezetősé Friedm Józ főrab Sz E eln Kl Mi aleln Br Józ We Sán gondnok Un J pénztárn Szá Fü Kra elöljár Kánt Friedm B jegy Schw Sim

12064

CÍM H

SZÓC He na H hitkö 1 alak Alapí F Nát A É Sch Gumpr vol rége telepe H. hitkö rab Trencs F v ak an tud 1 Által hitköz évtiz ismeretle mi e id jófo s feljeg mar poz d 1 e ala Ch Kad mel Sch L eln 1356 hitkö hatoszt ma ny népisk létesít amel jelen taní Pil Ber 1867 templ építet ame 1 restaurál nőegy elnök S Er l egyl mel F I Anyakö terület kö tarto hitkö léleks csalá adófize Foglalk szer gazdálk tan keresk ügy or magántisztvi ipa költségv év 16 filantrop szoci cél hitköz há e jele öss alapítv ke hitköz devalv következt elértéktelened világhábor hitkö t ré h ha hal hitkö vezetős Fried Jó főra S el K M alel B Jó W Sá gondno U pénztár Sz F Kr elöljá Kán Fried jeg Sch Si

1206SZÓ H n hitk ala Alap Ná Sc Gump vo rég telep H hitk ra Trenc a a tu Álta hitkö évti ismeretl m i jóf felje ma po al C Ka me Sc el 135 hitk hatosz m n népis létesí ame jele tan Pi Be 186 temp építe am restaurá nőeg elnö E egy me Anyak terüle k tart hitk lélek csal adófiz Foglal sze gazdál ta keres üg o magántisztv ip költség é 1 filantro szoc cé hitkö h jel ös alapít k hitkö deval következ elértéktelene világhábo hitk r h ha hitk vezető Frie J főr e ale J S gondn pénztá S K elölj Ká Frie je Sc S