12065.htm

CÍMSZÓ: Heves

SZEMÉLYNÉV: Heves Kornél

SZÓCIKK: Heves, 1. Kornél, főrabbi, író. Szül. Vécsen 1870 dec. 20. A rabbiszeminárium elvégzése után a budapesti egyetemen nyert bölcsészeti doktorátust. 1898 óta szolnoki főrabbi. Emelkedett hang, elmélyült hit és bölcselkedésre való hajlam jellemzik írásait és költeményeit. Könyvei: Az Érdy és Jordánszky Códex, Lant és biblia, Uj igék és Istenes könyvem. Tudományos cikkei a felekezeti sajtóban és az Imit évkönyveiben jelennek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2065. címszó a lexikon => 362. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12065.htm

CÍMSZÓ: Heves

SZEMÉLYNÉV: Heves Kornél

SZÓCIKK: Heves, 1. Kornél, főrabbi, író. Szül. Vécsen 1870 dec. 20. A rabbiszeminárium elvégzése után a budapesti egyetemen nyert bölcsészeti doktorátust. 1898 óta szolnoki főrabbi. Emelkedett hang, elmélyült hit és bölcselkedésre való hajlam jellemzik írásait és költeményeit. Könyvei: Az Érdy és Jordánszky Códex, Lant és biblia, Uj igék és Istenes könyvem. Tudományos cikkei a felekezeti sajtóban és az Imit évkönyveiben jelennek meg.

12065.ht

CÍMSZÓ Heve

SZEMÉLYNÉV Heve Korné

SZÓCIKK Heves 1 Kornél főrabbi író Szül Vécse 187 dec 20 rabbiszemináriu elvégzés utá budapest egyeteme nyer bölcsészet doktorátust 189 ót szolnok főrabbi Emelkedet hang elmélyül hi é bölcselkedésr val hajla jellemzi írásai é költeményeit Könyvei A Érd é Jordánszk Códex Lan é biblia U igé é Istene könyvem Tudományo cikke felekezet sajtóba é a Imi évkönyveibe jelenne meg

12065.h

CÍMSZ Hev

SZEMÉLYNÉ Hev Korn

SZÓCIK Heve Korné főrabb ír Szü Vécs 18 de 2 rabbiszeminári elvégzé ut budapes egyetem nye bölcsésze doktorátus 18 ó szolno főrabb Emelkede han elmélyü h bölcselkedés va hajl jellemz írása költeményei Könyve Ér Jordánsz Códe La bibli ig Isten könyve Tudomány cikk felekeze sajtób Im évkönyveib jelenn me

12065.

CÍMS He

SZEMÉLYN He Kor

SZÓCI Hev Korn főrab í Sz Véc 1 d rabbiszeminár elvégz u budape egyete ny bölcsész doktorátu 1 szoln főrab Emelked ha elmély bölcselkedé v haj jellem írás költeménye Könyv É Jordáns Cód L bibl i Iste könyv Tudomán cik felekez sajtó I évkönyvei jelen m

12065

CÍM H

SZEMÉLY H Ko

SZÓC He Kor főra S Vé rabbiszeminá elvég budap egyet n bölcsés doktorát szol főra Emelke h elmél bölcselked ha jelle írá költemény Köny Jordán Có bib Ist köny Tudomá ci feleke sajt évkönyve jele

1206SZEMÉL K

SZÓ H Ko főr V rabbiszemin elvé buda egye bölcsé doktorá szo főr Emelk elmé bölcselke h jell ír költemén Kön Jordá C bi Is kön Tudom c felek saj évkönyv jel