12068.htm

CÍMSZÓ: Hevesi

SZEMÉLYNÉV: Hevesi József

SZÓCIKK: "H József*, író, szül. Fegyverneken 1867 márc. 15., megh. Budapesten 1929. Az egyetem filozófiai fakultását Budapesten végezte. Korán munkatársa, később szerkesztője lett több lapnak és folyóiratnak s az ismertebb nevű elbeszélők közé tartozott a nyolcvanas években. Művei: Ibolyák (versek, 1879); A malom alatt (1879); Névjegyek Janka asztalára (1880); Víg elbeszélések (1883); A feltámadt halott (1886); Hamis gyémántok (1886); Apró történetek (1887); Nászúton (1892); Az ár ellen (1892); A gordiusi csomó (1895); A négy évszak (színmű, Hetényi B.-vel, Nemzeti Színház, 1897); Hajnali harangszó {nép színmű, Karcag V.-sal, Népszínház, 1898); A marna (vígj., Nemzeti Színház, 1904); Liliom hullás (színmű). Ezeken kívül még számos elbeszélő kötete van, amelyek egy részét idegen nyelvre is lefordították, összes munkái 1910. tíz kötetben jelentek meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2068. címszó a lexikon => 362. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12068.htm

CÍMSZÓ: Hevesi

SZEMÉLYNÉV: Hevesi József

SZÓCIKK: H József*, író, szül. Fegyverneken 1867 márc. 15., megh. Budapesten 1929. Az egyetem filozófiai fakultását Budapesten végezte. Korán munkatársa, később szerkesztője lett több lapnak és folyóiratnak s az ismertebb nevű elbeszélők közé tartozott a nyolcvanas években. Művei: Ibolyák versek, 1879 ; A malom alatt 1879 ; Névjegyek Janka asztalára 1880 ; Víg elbeszélések 1883 ; A feltámadt halott 1886 ; Hamis gyémántok 1886 ; Apró történetek 1887 ; Nászúton 1892 ; Az ár ellen 1892 ; A gordiusi csomó 1895 ; A négy évszak színmű, Hetényi B.-vel, Nemzeti Színház, 1897 ; Hajnali harangszó {nép színmű, Karcag V.-sal, Népszínház, 1898 ; A marna vígj., Nemzeti Színház, 1904 ; Liliom hullás színmű . Ezeken kívül még számos elbeszélő kötete van, amelyek egy részét idegen nyelvre is lefordították, összes munkái 1910. tíz kötetben jelentek meg.

12068.ht

CÍMSZÓ Heves

SZEMÉLYNÉV Heves Józse

SZÓCIKK József* író szül Fegyverneke 186 márc 15. megh Budapeste 1929 A egyete filozófia fakultásá Budapeste végezte Korá munkatársa későb szerkesztőj let töb lapna é folyóiratna a ismerteb nev elbeszélő köz tartozot nyolcvana években Művei Ibolyá versek 187 malo alat 187 Névjegye Jank asztalár 188 Ví elbeszélése 188 feltámad halot 188 Hami gyémánto 188 Apr története 188 Nászúto 189 A á elle 189 gordius csom 189 nég évsza színmű Hetény B.-vel Nemzet Színház 189 Hajnal harangsz {né színmű Karca V.-sal Népszínház 189 marn vígj. Nemzet Színház 190 Lilio hullá színm Ezeke kívü mé számo elbeszél kötet van amelye eg részé idege nyelvr i lefordították össze munká 1910 tí kötetbe jelente meg

12068.h

CÍMSZ Heve

SZEMÉLYNÉ Heve Józs

SZÓCIK József ír szü Fegyvernek 18 már 15 meg Budapest 192 egyet filozófi fakultás Budapest végezt Kor munkatárs késő szerkesztő le tö lapn folyóiratn ismerte ne elbeszél kö tartozo nyolcvan évekbe Műve Iboly verse 18 mal ala 18 Névjegy Jan asztalá 18 V elbeszélés 18 feltáma halo 18 Ham gyémánt 18 Ap történet 18 Nászút 18 ell 18 gordiu cso 18 né évsz színm Hetén B.-ve Nemze Színhá 18 Hajna harangs {n színm Karc V.-sa Népszínhá 18 mar vígj Nemze Színhá 19 Lili hull szín Ezek kív m szám elbeszé köte va amely e rész ideg nyelv lefordítottá össz munk 191 t kötetb jelent me

12068.

CÍMS Hev

SZEMÉLYN Hev Józ

SZÓCI Józse í sz Fegyverne 1 má 1 me Budapes 19 egye filozóf fakultá Budapes végez Ko munkatár kés szerkeszt l t lap folyóirat ismert n elbeszé k tartoz nyolcva évekb Műv Ibol vers 1 ma al 1 Névjeg Ja asztal 1 elbeszélé 1 feltám hal 1 Ha gyémán 1 A történe 1 Nászú 1 el 1 gordi cs 1 n évs szín Heté B.-v Nemz Szính 1 Hajn harang { szín Kar V.-s Népszính 1 ma víg Nemz Szính 1 Lil hul szí Eze kí szá elbesz köt v amel rés ide nyel lefordított öss mun 19 kötet jelen m

12068

CÍM He

SZEMÉLY He Jó

SZÓC Józs s Fegyvern m m Budape 1 egy filozó fakult Budape vége K munkatá ké szerkesz la folyóira ismer elbesz tarto nyolcv évek Mű Ibo ver m a Névje J aszta elbeszél feltá ha H gyémá történ Nász e gord c év szí Het B.- Nem Szín Haj haran szí Ka V.- Népszín m ví Nem Szín Li hu sz Ez k sz elbes kö ame ré id nye lefordítot ös mu 1 köte jele

1206

CÍ H

SZEMÉL H J

SZÓ Józ Fegyver Budap eg filoz fakul Budap vég munkat k szerkes l folyóir isme elbes tart nyolc éve M Ib ve Névj aszt elbeszé felt h gyém törté Nás gor é sz He B. Ne Szí Ha hara sz K V. Népszí v Ne Szí L h s E s elbe k am r i ny lefordíto ö m köt jel