12069.htm

CÍMSZÓ: Hevesi

SZEMÉLYNÉV: Hevesi Lajos

SZÓCIKK: "H. Lajos, magyar, később német író és hírlapíró (írói álneve Onkel Tom, jelzése L. H-i), szül. Hevesen 1843., megh. Bécsben 1910. Ritka termékenységű és sokoldalú, finom humorú, szellemes író, aki egyforma tökéletességgel kezelte a magyar és német nyelvet, mely utóbbin élete utolsó négy évtizedében írt. A bécsi egyetemen orvosnak készült, majd filológiát hallgatott. 1866-ban Pesten a Pester Lloyd munkatársa lett, később részt vett a Borsszem Jankó élclap meg alapításában. 1885-ben Bécsbe költözött és átvette a Fremdenblatt szerkesztését, melybe haláláig színi és képzőművészeti kritikákat és tárcákat írt; az Osztrák-magyar Monarchia díszmunkának is szerkesztőségi tagja volt. 1909-ben a Kisfaludy Társaság levelező tagjává választotta. 1910-ben betegsége miatt agyonlőtte magát. Magyarul írt munkái: Budapest és környéke (1876, előbb németül 1873) afféle budapesti Baedeker; Karcképek az ország városából (1876); élő múzeum (1901); Jelky András bajai fiú rendkívüli kalandjai ötödfél világrészben (1873). Német novellás kötetei: Sie wollen ihn nicht haben (1871); Auf der Schneide (1884); Regenbogen (1892); Die Althofleute (1897); Der zerbrochene Franz, nebst anderen Humoresken und Geschichten (1900); Der Zug um den Mund (1906). Humoros útirajzokat és a művészéletéből merített emlékezéseket is írt. Mint kritikus és művészeti író élete utolsó idejéig a legújabb művészeti irányok elszánt harcosa és úttörője volt. Ily irányú tárcáinak gyűjteménye: Acht Jahre Secession (1906), Altkunst Neukunst (1909), és a XIX. sz. osztrák művészetének első rendszeres történeti földolgozása: Österreichische Kunst im XIX. Jahrhundert (1903)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2069. címszó a lexikon => 362. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12069.htm

CÍMSZÓ: Hevesi

SZEMÉLYNÉV: Hevesi Lajos

SZÓCIKK: H. Lajos, magyar, később német író és hírlapíró írói álneve Onkel Tom, jelzése L. H-i , szül. Hevesen 1843., megh. Bécsben 1910. Ritka termékenységű és sokoldalú, finom humorú, szellemes író, aki egyforma tökéletességgel kezelte a magyar és német nyelvet, mely utóbbin élete utolsó négy évtizedében írt. A bécsi egyetemen orvosnak készült, majd filológiát hallgatott. 1866-ban Pesten a Pester Lloyd munkatársa lett, később részt vett a Borsszem Jankó élclap meg alapításában. 1885-ben Bécsbe költözött és átvette a Fremdenblatt szerkesztését, melybe haláláig színi és képzőművészeti kritikákat és tárcákat írt; az Osztrák-magyar Monarchia díszmunkának is szerkesztőségi tagja volt. 1909-ben a Kisfaludy Társaság levelező tagjává választotta. 1910-ben betegsége miatt agyonlőtte magát. Magyarul írt munkái: Budapest és környéke 1876, előbb németül 1873 afféle budapesti Baedeker; Karcképek az ország városából 1876 ; élő múzeum 1901 ; Jelky András bajai fiú rendkívüli kalandjai ötödfél világrészben 1873 . Német novellás kötetei: Sie wollen ihn nicht haben 1871 ; Auf der Schneide 1884 ; Regenbogen 1892 ; Die Althofleute 1897 ; Der zerbrochene Franz, nebst anderen Humoresken und Geschichten 1900 ; Der Zug um den Mund 1906 . Humoros útirajzokat és a művészéletéből merített emlékezéseket is írt. Mint kritikus és művészeti író élete utolsó idejéig a legújabb művészeti irányok elszánt harcosa és úttörője volt. Ily irányú tárcáinak gyűjteménye: Acht Jahre Secession 1906 , Altkunst Neukunst 1909 , és a XIX. sz. osztrák művészetének első rendszeres történeti földolgozása: Österreichische Kunst im XIX. Jahrhundert 1903 .

12069.ht

CÍMSZÓ Heves

SZEMÉLYNÉV Heves Lajo

SZÓCIKK H Lajos magyar későb néme ír é hírlapír író álnev Onke Tom jelzés L H- szül Hevese 1843. megh Bécsbe 1910 Ritk termékenység é sokoldalú fino humorú szelleme író ak egyform tökéletességge kezelt magya é néme nyelvet mel utóbbi élet utols nég évtizedébe írt bécs egyeteme orvosna készült maj filológiá hallgatott 1866-ba Peste Peste Lloy munkatárs lett későb rész vet Borssze Jank élcla me alapításában 1885-be Bécsb költözöt é átvett Fremdenblat szerkesztését melyb halálái szín é képzőművészet kritikáka é tárcáka írt a Osztrák-magya Monarchi díszmunkána i szerkesztőség tagj volt 1909-be Kisfalud Társasá levelez tagjáv választotta 1910-be betegség miat agyonlőtt magát Magyaru ír munkái Budapes é környék 1876 előb németü 187 affél budapest Baedeker Karcképe a orszá városábó 187 él múzeu 190 Jelk Andrá baja fi rendkívül kalandja ötödfé világrészbe 187 Néme novellá kötetei Si wolle ih nich habe 187 Au de Schneid 188 Regenboge 189 Di Althofleut 189 De zerbrochen Franz nebs andere Humoreske un Geschichte 190 De Zu u de Mun 190 Humoro útirajzoka é művészéletébő merítet emlékezéseke i írt Min kritiku é művészet ír élet utols idejéi legújab művészet irányo elszán harcos é úttörőj volt Il irány tárcáina gyűjteménye Ach Jahr Secessio 190 Altkuns Neukuns 190 é XIX sz osztrá művészeténe els rendszere történet földolgozása Österreichisch Kuns i XIX Jahrhunder 190

12069.h

CÍMSZ Heve

SZEMÉLYNÉ Heve Laj

SZÓCIK Lajo magya késő ném í hírlapí ír álne Onk To jelzé H szü Heves 1843 meg Bécsb 191 Rit termékenysé sokoldal fin humor szellem ír a egyfor tökéletességg kezel magy ném nyelve me utóbb éle utol né évtizedéb ír béc egyetem orvosn készül ma filológi hallgatot 1866-b Pest Pest Llo munkatár let késő rés ve Borssz Jan élcl m alapításába 1885-b Bécs költözö átvet Fremdenbla szerkesztésé mely halálá szí képzőművésze kritikák tárcák ír Osztrák-magy Monarch díszmunkán szerkesztősé tag vol 1909-b Kisfalu Társas levele tagjá választott 1910-b betegsé mia agyonlőt magá Magyar í munká Budape környé 187 elő német 18 affé budapes Baedeke Karckép orsz városáb 18 é múze 19 Jel Andr baj f rendkívü kalandj ötödf világrészb 18 Ném novell kötete S woll i nic hab 18 A d Schnei 18 Regenbog 18 D Althofleu 18 D zerbroche Fran neb ander Humoresk u Geschicht 19 D Z d Mu 19 Humor útirajzok művészéletéb meríte emlékezések ír Mi kritik művésze í éle utol idejé legúja művésze irány elszá harco úttörő vol I irán tárcáin gyűjtemény Ac Jah Secessi 19 Altkun Neukun 19 XI s osztr művészetén el rendszer történe földolgozás Österreichisc Kun XI Jahrhunde 19

12069.

CÍMS Hev

SZEMÉLYN Hev La

SZÓCI Laj magy kés né hírlap í áln On T jelz sz Heve 184 me Bécs 19 Ri termékenys sokolda fi humo szelle í egyfo tökéletesség keze mag né nyelv m utób él uto n évtizedé í bé egyete orvos készü m filológ hallgato 1866- Pes Pes Ll munkatá le kés ré v Borss Ja élc alapításáb 1885- Béc költöz átve Fremdenbl szerkesztés mel halál sz képzőművész kritiká tárcá í Osztrák-mag Monarc díszmunká szerkesztős ta vo 1909- Kisfal Társa level tagj választot 1910- betegs mi agyonlő mag Magya munk Budap körny 18 el néme 1 aff budape Baedek Karcké ors városá 1 múz 1 Je And ba rendkív kaland ötöd világrész 1 Né novel kötet wol ni ha 1 Schne 1 Regenbo 1 Althofle 1 zerbroch Fra ne ande Humores Geschich 1 M 1 Humo útirajzo művészéleté merít emlékezése í M kriti művész él uto idej legúj művész irán elsz harc úttör vo irá tárcái gyűjtemén A Ja Secess 1 Altku Neuku 1 X oszt művészeté e rendsze történ földolgozá Österreichis Ku X Jahrhund 1

12069

CÍM He

SZEMÉLY He L

SZÓC La mag ké n hírla ál O jel s Hev 18 m Béc 1 R termékeny sokold f hum szell egyf tökéletessé kez ma n nyel utó é ut évtized b egyet orvo kész filoló hallgat 1866 Pe Pe L munkat l ké r Bors J él alapításá 1885 Bé költö átv Fremdenb szerkeszté me halá s képzőművés kritik tárc Osztrák-ma Monar díszmunk szerkesztő t v 1909 Kisfa Társ leve tag választo 1910 beteg m agyonl ma Magy mun Buda körn 1 e ném af budap Baede Karck or város mú J An b rendkí kalan ötö világrés N nove köte wo n h Schn Regenb Althofl zerbroc Fr n and Humore Geschic Hum útirajz művészélet merí emlékezés krit művés é ut ide legú művés irá els har úttö v ir tárcá gyűjtemé J Seces Altk Neuk osz művészet rendsz törté földolgoz Österreichi K Jahrhun

1206

CÍ H

SZEMÉL H

SZÓ L ma k hírl á je He 1 Bé terméken sokol hu szel egy tökéletess ke m nye ut u évtize egye orv kés filol hallga 186 P P munka k Bor é alapítás 188 B költ át Fremden szerkeszt m hal képzőművé kriti tár Osztrák-m Mona díszmun szerkeszt 190 Kisf Tár lev ta választ 191 bete agyon m Mag mu Bud kör né a buda Baed Karc o váro m A rendk kala öt világré nov köt w Sch Regen Althof zerbro F an Humor Geschi Hu útiraj művészéle mer emlékezé kri művé u id leg művé ir el ha útt i tárc gyűjtem Sece Alt Neu os művésze rends tört földolgo Österreich Jahrhu