12070.htm

CÍMSZÓ: Hevesi

SZEMÉLYNÉV: Hevesi Sándor

SZÓCIKK: "H. Sándor*, író és dramaturg, szül. Nagykanizsán 1873 máj. 3. Atyja Hoffmann Mór (1. o.) pedagógus és pedagógiai író. A budapesti egyetemen tanári oklevelet és filozófiai doktorátust szerzett és egy ideig tanári pályán működött, de már 1902. a Nemzeti Színházhoz, majd a Víg-operához, 1908-12. a Nemzeti Színházhoz került rendezőnek, 1912- 1918-ig a M. Kir. Operaháznak volt főrendezője igazgatói hatáskörrel, azután visszatért a Nemzeti Színházhoz, amelynek 1922 óta igazgatója. Az ő alapítása a Nemzeti Színház Kamara Színháza. Kiváló drámai rendező és színpadi szakértő, aki főkép Shakespeare- és Moliére-ciklusaival rendkívül sokat tett a művészi nevelés érdekében. Ő hozta színre új rendezésben Az ember tragédiáját és Jókai több általa dramatizált regényét, továbbá Mikszáth regényeiből írt három egyfelvonásos darabját. Shaw és Moliére magyar fordításával a legkülönb műfordítók sorába emelkedett. Fordította még Hauptmann, Prevost és Dickens több nagy regényét, Goldoni és Schiller néhány drámáját. Azonkívül számos operaszöveget és Ámor játékai c. egy ballettet is írt. Ötletes színművei állandó műsordarabjai a Nemzeti Színháznak. Ezek: A hadi fogoly; Császár és Komédiás (tragédia) és az Elzevir (vígjáték), mely az újabb magyar színműirodalom egyik kiváló alkotása. Egyéb színművei: Görögtűz (vígjáték) és 1514 (történ, színmű). Nem kevésbbé jelentősek dramaturgiai és esztétikai tanulmányai, melyek közül könyvalakban megjelentek: Dráma és színpad (1896); Az előadás művészete (1909); A színjátszás művészete (1909); Az igazi Shakespeare (tanulmányok, 1920); Shaw-breviárium (több kiadás); Színház és közönség."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2070. címszó a lexikon => 363. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12070.htm

CÍMSZÓ: Hevesi

SZEMÉLYNÉV: Hevesi Sándor

SZÓCIKK: H. Sándor*, író és dramaturg, szül. Nagykanizsán 1873 máj. 3. Atyja Hoffmann Mór 1. o. pedagógus és pedagógiai író. A budapesti egyetemen tanári oklevelet és filozófiai doktorátust szerzett és egy ideig tanári pályán működött, de már 1902. a Nemzeti Színházhoz, majd a Víg-operához, 1908-12. a Nemzeti Színházhoz került rendezőnek, 1912- 1918-ig a M. Kir. Operaháznak volt főrendezője igazgatói hatáskörrel, azután visszatért a Nemzeti Színházhoz, amelynek 1922 óta igazgatója. Az ő alapítása a Nemzeti Színház Kamara Színháza. Kiváló drámai rendező és színpadi szakértő, aki főkép Shakespeare- és Moliére-ciklusaival rendkívül sokat tett a művészi nevelés érdekében. Ő hozta színre új rendezésben Az ember tragédiáját és Jókai több általa dramatizált regényét, továbbá Mikszáth regényeiből írt három egyfelvonásos darabját. Shaw és Moliére magyar fordításával a legkülönb műfordítók sorába emelkedett. Fordította még Hauptmann, Prevost és Dickens több nagy regényét, Goldoni és Schiller néhány drámáját. Azonkívül számos operaszöveget és Ámor játékai c. egy ballettet is írt. Ötletes színművei állandó műsordarabjai a Nemzeti Színháznak. Ezek: A hadi fogoly; Császár és Komédiás tragédia és az Elzevir vígjáték , mely az újabb magyar színműirodalom egyik kiváló alkotása. Egyéb színművei: Görögtűz vígjáték és 1514 történ, színmű . Nem kevésbbé jelentősek dramaturgiai és esztétikai tanulmányai, melyek közül könyvalakban megjelentek: Dráma és színpad 1896 ; Az előadás művészete 1909 ; A színjátszás művészete 1909 ; Az igazi Shakespeare tanulmányok, 1920 ; Shaw-breviárium több kiadás ; Színház és közönség.

12070.ht

CÍMSZÓ Heves

SZEMÉLYNÉV Heves Sándo

SZÓCIKK H Sándor* ír é dramaturg szül Nagykanizsá 187 máj 3 Atyj Hoffman Mó 1 o pedagógu é pedagógia író budapest egyeteme tanár oklevele é filozófia doktorátus szerzet é eg idei tanár pályá működött d má 1902 Nemzet Színházhoz maj Víg-operához 1908-12 Nemzet Színházho kerül rendezőnek 1912 1918-i M Kir Operaházna vol főrendezőj igazgató hatáskörrel azutá visszatér Nemzet Színházhoz amelyne 192 ót igazgatója A alapítás Nemzet Színhá Kamar Színháza Kivál dráma rendez é színpad szakértő ak főké Shakespeare é Moliére-ciklusaiva rendkívü soka tet művész nevelé érdekében hozt színr ú rendezésbe A embe tragédiájá é Jóka töb által dramatizál regényét tovább Mikszát regényeibő ír háro egyfelvonáso darabját Sha é Moliér magya fordításáva legkülön műfordító soráb emelkedett Fordított mé Hauptmann Prevos é Dicken töb nag regényét Goldon é Schille néhán drámáját Azonkívü számo operaszövege é Ámo játéka c eg ballette i írt Ötlete színműve álland műsordarabja Nemzet Színháznak Ezek had fogoly Császá é Komédiá tragédi é a Elzevi vígjáté mel a újab magya színműirodalo egyi kivál alkotása Egyé színművei Görögtű vígjáté é 151 történ színm Ne kevésbb jelentőse dramaturgia é esztétika tanulmányai melye közü könyvalakba megjelentek Drám é színpa 189 A előadá művészet 190 színjátszá művészet 190 A igaz Shakespear tanulmányok 192 Shaw-breviáriu töb kiadá Színhá é közönség

12070.h

CÍMSZ Heve

SZEMÉLYNÉ Heve Sánd

SZÓCIK Sándor í dramatur szü Nagykanizs 18 má Aty Hoffma M pedagóg pedagógi ír budapes egyetem taná oklevel filozófi doktorátu szerze e ide taná pály működöt m 190 Nemze Színházho ma Víg-operáho 1908-1 Nemze Színházh kerü rendezőne 191 1918- Ki Operaházn vo főrendező igazgat hatáskörre azut visszaté Nemze Színházho amelyn 19 ó igazgatój alapítá Nemze Szính Kama Színház Kivá drám rende színpa szakért a fők Shakespear Moliére-ciklusaiv rendkív sok te művés nevel érdekébe hoz szín rendezésb emb tragédiáj Jók tö álta dramatizá regényé továb Mikszá regényeib í hár egyfelvonás darabjá Sh Molié magy fordításáv legkülö műfordít sorá emelkedet Fordítot m Hauptman Prevo Dicke tö na regényé Goldo Schill néhá drámájá Azonkív szám operaszöveg Ám játék e ballett ír Ötlet színműv állan műsordarabj Nemze Színházna Eze ha fogol Csász Komédi tragéd Elzev vígját me úja magy színműirodal egy kivá alkotás Egy színműve Görögt vígját 15 törté szín N kevésb jelentős dramaturgi esztétik tanulmánya mely köz könyvalakb megjelente Drá színp 18 előad művésze 19 színjátsz művésze 19 iga Shakespea tanulmányo 19 Shaw-breviári tö kiad Szính közönsé

12070.

CÍMS Hev

SZEMÉLYN Hev Sán

SZÓCI Sándo dramatu sz Nagykaniz 1 m At Hoffm pedagó pedagóg í budape egyete tan okleve filozóf doktorát szerz id tan pál működö 19 Nemz Színházh m Víg-operáh 1908- Nemz Színház ker rendezőn 19 1918 K Operaház v főrendez igazga hatáskörr azu visszat Nemz Színházh amely 1 igazgató alapít Nemz Szín Kam Színhá Kiv drá rend színp szakér fő Shakespea Moliére-ciklusai rendkí so t művé neve érdekéb ho szí rendezés em tragédiá Jó t ált dramatiz regény tová Miksz regényei há egyfelvoná darabj S Moli mag fordításá legkül műfordí sor emelkede Fordíto Hauptma Prev Dick t n regény Gold Schil néh drámáj Azonkí szá operaszöve Á játé ballet í Ötle színmű álla műsordarab Nemz Színházn Ez h fogo Csás Koméd tragé Elze vígjá m új mag színműiroda eg kiv alkotá Eg színműv Görög vígjá 1 tört szí kevés jelentő dramaturg esztéti tanulmány mel kö könyvalak megjelent Dr szín 1 előa művész 1 színjáts művész 1 ig Shakespe tanulmány 1 Shaw-breviár t kia Szín közöns

12070

CÍM He

SZEMÉLY He Sá

SZÓC Sánd dramat s Nagykani A Hoff pedag pedagó budap egyet ta oklev filozó doktorá szer i ta pá működ 1 Nem Színház Víg-operá 1908 Nem Színhá ke rendező 1 191 Operahá főrende igazg hatáskör az vissza Nem Színház amel igazgat alapí Nem Szí Ka Szính Ki dr ren szín szaké f Shakespe Moliére-ciklusa rendk s műv nev érdeké h sz rendezé e tragédi J ál dramati regén tov Miks regénye h egyfelvon darab Mol ma fordítás legkü műford so emelked Fordít Hauptm Pre Dic regén Gol Schi né drámá Azonk sz operaszöv ját balle Ötl színm áll műsordara Nem Színház E fog Csá Komé trag Elz vígj ú ma színműirod e ki alkot E színmű Görö vígj tör sz kevé jelent dramatur esztét tanulmán me k könyvala megjelen D szí elő művés színját művés i Shakesp tanulmán Shaw-breviá ki Szí közön

1207

CÍ H

SZEMÉL H S

SZÓ Sán drama Nagykan Hof peda pedag buda egye t okle filoz doktor sze t p műkö Ne Színhá Víg-oper 190 Ne Szính k rendez 19 Operah főrend igaz hatáskö a vissz Ne Színhá ame igazga alap Ne Sz K Szín K d re szí szak Shakesp Moliére-ciklus rend mű ne érdek s rendez tragéd á dramat regé to Mik regény egyfelvo dara Mo m fordítá legk műfor s emelke Fordí Haupt Pr Di regé Go Sch n drám Azon s operaszö já ball Öt szín ál műsordar Ne Színhá fo Cs Kom tra El víg m színműiro k alko színm Gör víg tö s kev jelen dramatu eszté tanulmá m könyval megjele sz el művé színjá művé Shakes tanulmá Shaw-brevi k Sz közö