12072.htm

CÍMSZÓ: Hevesy

SZEMÉLYNÉV: Hevesy György

SZÓCIKK: "Hevesy György, kémikus. szül Budapesten 1885. aug. l. Tanulmányait a budapesti és a freiburgi egyetemen végezte, ahol 1908. bölcsészdoktorrá avatták. 1909-ben a zürichi egyetemen tanársegéddé nevezték ki. 1911-ben a manchesteri egyetem fellowja volt, 1913. pedig a budapesti egyetemen az általános vegytan magántanárává képesítették. 1918-ban és 1919., a forradalom idejében, a budapesti egyetemen a kémia tanára volt. A proletárdiktatúra bukása után Kopenhágába ment, ahol főképpen fizikai kémiával és a rádió-aktivitás problémáival foglalkozik. Több fizikó-kémiai kérdés megoldását tette lehetővé a rádió-kémia módszereinek alkalmazásával. Az elemekre vonatkozó Bohr-féle elméletet döntően megerősítette az eddig ismeretlen hetvenkettedik elemnek, a Hafniumnak Costerrel együtt való fel fedezése, amely világszerte ismertté tette nevét. Értekezéseit magyar szaklapokon kívül jórészt a Zeitschrift für Physikalische Chemie, Zeitschrift für Elektrochemie, Physikalische Zeitschrift és a Philosophical Magaziné c. folyóiratokban tette közzé. Nagyobb önálló munkái: Az olvasztott sók kémiájából; Rádió-kémia és elektro-kémia; Lehrbuch der Radioaktivitat."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2072. címszó a lexikon => 363. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12072.htm

CÍMSZÓ: Hevesy

SZEMÉLYNÉV: Hevesy György

SZÓCIKK: Hevesy György, kémikus. szül Budapesten 1885. aug. l. Tanulmányait a budapesti és a freiburgi egyetemen végezte, ahol 1908. bölcsészdoktorrá avatták. 1909-ben a zürichi egyetemen tanársegéddé nevezték ki. 1911-ben a manchesteri egyetem fellowja volt, 1913. pedig a budapesti egyetemen az általános vegytan magántanárává képesítették. 1918-ban és 1919., a forradalom idejében, a budapesti egyetemen a kémia tanára volt. A proletárdiktatúra bukása után Kopenhágába ment, ahol főképpen fizikai kémiával és a rádió-aktivitás problémáival foglalkozik. Több fizikó-kémiai kérdés megoldását tette lehetővé a rádió-kémia módszereinek alkalmazásával. Az elemekre vonatkozó Bohr-féle elméletet döntően megerősítette az eddig ismeretlen hetvenkettedik elemnek, a Hafniumnak Costerrel együtt való fel fedezése, amely világszerte ismertté tette nevét. Értekezéseit magyar szaklapokon kívül jórészt a Zeitschrift für Physikalische Chemie, Zeitschrift für Elektrochemie, Physikalische Zeitschrift és a Philosophical Magaziné c. folyóiratokban tette közzé. Nagyobb önálló munkái: Az olvasztott sók kémiájából; Rádió-kémia és elektro-kémia; Lehrbuch der Radioaktivitat.

12072.ht

CÍMSZÓ Heves

SZEMÉLYNÉV Heves Györg

SZÓCIKK Heves György kémikus szü Budapeste 1885 aug l Tanulmányai budapest é freiburg egyeteme végezte aho 1908 bölcsészdoktorr avatták 1909-be zürich egyeteme tanársegédd nevezté ki 1911-be manchester egyete fellowj volt 1913 pedi budapest egyeteme a általáno vegyta magántanáráv képesítették 1918-ba é 1919. forradalo idejében budapest egyeteme kémi tanár volt proletárdiktatúr bukás utá Kopenhágáb ment aho főképpe fizika kémiáva é rádió-aktivitá problémáiva foglalkozik Töb fizikó-kémia kérdé megoldásá tett lehetőv rádió-kémi módszereine alkalmazásával A elemekr vonatkoz Bohr-fél elmélete döntőe megerősített a eddi ismeretle hetvenkettedi elemnek Hafniumna Costerre együt val fe fedezése amel világszert ismertt tett nevét Értekezései magya szaklapoko kívü jórész Zeitschrif fü Physikalisch Chemie Zeitschrif fü Elektrochemie Physikalisch Zeitschrif é Philosophica Magazin c folyóiratokba tett közzé Nagyob önáll munkái A olvasztot só kémiájából Rádió-kémi é elektro-kémia Lehrbuc de Radioaktivitat

12072.h

CÍMSZ Heve

SZEMÉLYNÉ Heve Györ

SZÓCIK Heve Györg kémiku sz Budapest 188 au Tanulmánya budapes freibur egyetem végezt ah 190 bölcsészdoktor avattá 1909-b züric egyetem tanársegéd nevezt k 1911-b mancheste egyet fellow vol 191 ped budapes egyetem általán vegyt magántanárá képesítetté 1918-b 1919 forradal idejébe budapes egyetem kém taná vol proletárdiktatú buká ut Kopenhágá men ah főképp fizik kémiáv rádió-aktivit problémáiv foglalkozi Tö fizikó-kémi kérd megoldás tet lehető rádió-kém módszerein alkalmazásáva elemek vonatko Bohr-fé elmélet döntő megerősítet edd ismeretl hetvenketted elemne Hafniumn Costerr együ va f fedezés ame világszer ismert tet nevé Értekezése magy szaklapok kív jórés Zeitschri f Physikalisc Chemi Zeitschri f Elektrochemi Physikalisc Zeitschri Philosophic Magazi folyóiratokb tet közz Nagyo önál munká olvaszto s kémiájábó Rádió-kém elektro-kémi Lehrbu d Radioaktivita

12072.

CÍMS Hev

SZEMÉLYN Hev Gyö

SZÓCI Hev Györ kémik s Budapes 18 a Tanulmány budape freibu egyete végez a 19 bölcsészdokto avatt 1909- züri egyete tanársegé nevez 1911- manchest egye fello vo 19 pe budape egyete általá vegy magántanár képesített 1918- 191 forrada idejéb budape egyete ké tan vo proletárdiktat buk u Kopenhág me a főkép fizi kémiá rádió-aktivi problémái foglalkoz T fizikó-kém kér megoldá te lehet rádió-ké módszerei alkalmazásáv eleme vonatk Bohr-f elméle dönt megerősíte ed ismeret hetvenkette elemn Hafnium Coster egy v fedezé am világsze ismer te nev Értekezés mag szaklapo kí jóré Zeitschr Physikalis Chem Zeitschr Elektrochem Physikalis Zeitschr Philosophi Magaz folyóiratok te köz Nagy öná munk olvaszt kémiájáb Rádió-ké elektro-kém Lehrb Radioaktivit

12072

CÍM He

SZEMÉLY He Gy

SZÓC He Gyö kémi Budape 1 Tanulmán budap freib egyet vége 1 bölcsészdokt avat 1909 zür egyet tanárseg neve 1911 manches egy fell v 1 p budap egyet által veg magántaná képesítet 1918 19 forrad idejé budap egyet k ta v proletárdikta bu Kopenhá m főké fiz kémi rádió-aktiv problémá foglalko fizikó-ké ké megold t lehe rádió-k módszere alkalmazásá elem vonat Bohr- elmél dön megerősít e ismere hetvenkett elem Hafniu Coste eg fedez a világsz isme t ne Értekezé ma szaklap k jór Zeitsch Physikali Che Zeitsch Elektroche Physikali Zeitsch Philosoph Maga folyóirato t kö Nag ön mun olvasz kémiájá Rádió-k elektro-ké Lehr Radioaktivi

1207

CÍ H

SZEMÉL H G

SZÓ H Gy kém Budap Tanulmá buda frei egye vég bölcsészdok ava 190 zü egye tanárse nev 191 manche eg fel buda egye álta ve magántan képesíte 191 1 forra idej buda egye t proletárdikt b Kopenh fők fi kém rádió-akti problém foglalk fizikó-k k megol leh rádió- módszer alkalmazás ele vona Bohr elmé dö megerősí ismer hetvenket ele Hafni Cost e fede világs ism n Értekez m szakla jó Zeitsc Physikal Ch Zeitsc Elektroch Physikal Zeitsc Philosop Mag folyóirat k Na ö mu olvas kémiáj Rádió- elektro-k Leh Radioaktiv