12076.htm

CÍMSZÓ: Hidalmás

SZÓCIKK: Hidalmás (Hida, B.), nagyk. Kolozs vm. A H.-i (orthodox) hitközség az 1820-as években alakult meg. Alapítói Rozmann Mihály, Hersch Lázár. Kupferstein Lőrinc, László Ezra és Salamon Lázár voltak. A hitközség első rabbija Leichttag Ábrahám volt, aki 1898. bekövetkező haláláig vezette a hitközséget. Első templomát 1850. építette a hitközség, ezt lebontották s 1910. épült fel az új templom, melynek építési költségeit a hitközségi tagok fedezték. 1825-ben létesült a hitközség jesivája, melynek 40 - 50 növendéke van. 1900-ban nyílt meg a két-tanerős Talmud Tóra, melyet átlag 30 növendék látogat. Elemi népiskolát is létesített a hitközség, ez azonban még 1890. megszűnt. A hitközség intézményei : a Chevra Kadisa és a rituális fürdő. A hitközség megalapítása óta lassan fejlődött és gyarapodott, csak az utóbbi években csökkent kivándorlás miatt, a hitközség tagjainak létszáma. A hitközség tagjai közül a társadalmi életben Sebőn Sámuel községi tanácsos és kiváló talmudtudós és Schreiber Salamon földbirtokos, a Chaszam Szófer unokája visznek szerepet. Ipari vállalkozásokat létesítettek: Brunner Jakab szeszgyárat és 600 holdas mintagazdaságot és Hersch József műmalmot. A bitközség 80,000 lei-es évi költségvetéssel dolgozik, melynek nagy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. Több jótékony célú alapítványt is kezel a hitközség, melyeket Hersch Dávid, Porgesz Ferenc és Ábrahám Mendel létesítettek. A hitközség anyakönyvi területéhez a H.-i járás 34 községe tartozik. Lélekszáma 342, családok száma 70, adót 40-en fizetnek. Foglalkozás szerint 4 gazdálkodó, 20 kereskedő, 1 ügyvéd, 2 köztisztviselő, 30 iparos, 10 szabad pályán levő. A világháborúban részt vett hitközségi tagok közül 12-en estek el. A forradalom alatt a hitközség tagjainak nagy részét kirabolták. A hitközség mai vezetősége : Paneth Majer főrabbi, Hersch József elnök, Kornhauser Ferenc gondnok, Schreiber Salamon, Schön Sámuel, Hersch Lázár és Ábrahám Mendel elöljárósági tagok és Schön József jegyző.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2076. címszó a lexikon => 363. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12076.htm

CÍMSZÓ: Hidalmás

SZÓCIKK: Hidalmás Hida, B. , nagyk. Kolozs vm. A H.-i orthodox hitközség az 1820-as években alakult meg. Alapítói Rozmann Mihály, Hersch Lázár. Kupferstein Lőrinc, László Ezra és Salamon Lázár voltak. A hitközség első rabbija Leichttag Ábrahám volt, aki 1898. bekövetkező haláláig vezette a hitközséget. Első templomát 1850. építette a hitközség, ezt lebontották s 1910. épült fel az új templom, melynek építési költségeit a hitközségi tagok fedezték. 1825-ben létesült a hitközség jesivája, melynek 40 - 50 növendéke van. 1900-ban nyílt meg a két-tanerős Talmud Tóra, melyet átlag 30 növendék látogat. Elemi népiskolát is létesített a hitközség, ez azonban még 1890. megszűnt. A hitközség intézményei : a Chevra Kadisa és a rituális fürdő. A hitközség megalapítása óta lassan fejlődött és gyarapodott, csak az utóbbi években csökkent kivándorlás miatt, a hitközség tagjainak létszáma. A hitközség tagjai közül a társadalmi életben Sebőn Sámuel községi tanácsos és kiváló talmudtudós és Schreiber Salamon földbirtokos, a Chaszam Szófer unokája visznek szerepet. Ipari vállalkozásokat létesítettek: Brunner Jakab szeszgyárat és 600 holdas mintagazdaságot és Hersch József műmalmot. A bitközség 80,000 lei-es évi költségvetéssel dolgozik, melynek nagy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. Több jótékony célú alapítványt is kezel a hitközség, melyeket Hersch Dávid, Porgesz Ferenc és Ábrahám Mendel létesítettek. A hitközség anyakönyvi területéhez a H.-i járás 34 községe tartozik. Lélekszáma 342, családok száma 70, adót 40-en fizetnek. Foglalkozás szerint 4 gazdálkodó, 20 kereskedő, 1 ügyvéd, 2 köztisztviselő, 30 iparos, 10 szabad pályán levő. A világháborúban részt vett hitközségi tagok közül 12-en estek el. A forradalom alatt a hitközség tagjainak nagy részét kirabolták. A hitközség mai vezetősége : Paneth Majer főrabbi, Hersch József elnök, Kornhauser Ferenc gondnok, Schreiber Salamon, Schön Sámuel, Hersch Lázár és Ábrahám Mendel elöljárósági tagok és Schön József jegyző.

12076.ht

CÍMSZÓ Hidalmá

SZÓCIKK Hidalmá Hida B nagyk Koloz vm H.- orthodo hitközsé a 1820-a évekbe alakul meg Alapító Rozman Mihály Hersc Lázár Kupferstei Lőrinc Lászl Ezr é Salamo Lázá voltak hitközsé els rabbij Leichtta Ábrahá volt ak 1898 bekövetkez halálái vezett hitközséget Els templomá 1850 épített hitközség ez lebontottá 1910 épül fe a ú templom melyne építés költségei hitközség tago fedezték 1825-be létesül hitközsé jesivája melyne 4 5 növendék van 1900-ba nyíl me két-tanerő Talmu Tóra melye átla 3 növendé látogat Elem népiskolá i létesítet hitközség e azonba mé 1890 megszűnt hitközsé intézménye Chevr Kadis é rituáli fürdő hitközsé megalapítás ót lassa fejlődöt é gyarapodott csa a utóbb évekbe csökken kivándorlá miatt hitközsé tagjaina létszáma hitközsé tagja közü társadalm életbe Sebő Sámue község tanácso é kivál talmudtudó é Schreibe Salamo földbirtokos Chasza Szófe unokáj viszne szerepet Ipar vállalkozásoka létesítettek Brunne Jaka szeszgyára é 60 holda mintagazdaságo é Hersc Józse műmalmot bitközsé 80,00 lei-e év költségvetésse dolgozik melyne nag részé szociáli é filantropiku célokr fordítja Töb jótékon cél alapítvány i keze hitközség melyeke Hersc Dávid Porges Feren é Ábrahá Mende létesítettek hitközsé anyakönyv területéhe H.- járá 3 község tartozik Lélekszám 342 családo szám 70 adó 40-e fizetnek Foglalkozá szerin gazdálkodó 2 kereskedő ügyvéd köztisztviselő 3 iparos 1 szaba pályá levő világháborúba rész vet hitközség tago közü 12-e este el forradalo alat hitközsé tagjaina nag részé kirabolták hitközsé ma vezetőség Panet Maje főrabbi Hersc Józse elnök Kornhause Feren gondnok Schreibe Salamon Schö Sámuel Hersc Lázá é Ábrahá Mende elöljáróság tago é Schö Józse jegyző

12076.h

CÍMSZ Hidalm

SZÓCIK Hidalm Hid nagy Kolo v H. orthod hitközs 1820- évekb alaku me Alapít Rozma Mihál Hers Lázá Kupferste Lőrin Lász Ez Salam Láz volta hitközs el rabbi Leichtt Ábrah vol a 189 bekövetke halálá vezet hitközsége El templom 185 építet hitközsé e lebontott 191 épü f templo melyn építé költsége hitközsé tag fedezté 1825-b létesü hitközs jesiváj melyn növendé va 1900-b nyí m két-taner Talm Tór mely átl növend látoga Ele népiskol létesíte hitközsé azonb m 189 megszűn hitközs intézmény Chev Kadi rituál fürd hitközs megalapítá ó lass fejlődö gyarapodot cs utób évekb csökke kivándorl miat hitközs tagjain létszám hitközs tagj köz társadal életb Seb Sámu közsé tanács kivá talmudtud Schreib Salam földbirtoko Chasz Szóf unoká viszn szerepe Ipa vállalkozások létesítette Brunn Jak szeszgyár 6 hold mintagazdaság Hers Józs műmalmo bitközs 80,0 lei- é költségvetéss dolgozi melyn na rész szociál filantropik célok fordítj Tö jótéko cé alapítván kez hitközsé melyek Hers Dávi Porge Fere Ábrah Mend létesítette hitközs anyaköny területéh H. jár közsé tartozi Lélekszá 34 család szá 7 ad 40- fizetne Foglalkoz szeri gazdálkod keresked ügyvé köztisztvisel iparo szab pály lev világháborúb rés ve hitközsé tag köz 12- est e forradal ala hitközs tagjain na rész kiraboltá hitközs m vezetősé Pane Maj főrabb Hers Józs elnö Kornhaus Fere gondno Schreib Salamo Sch Sámue Hers Láz Ábrah Mend elöljárósá tag Sch Józs jegyz

12076.

CÍMS Hidal

SZÓCI Hidal Hi nag Kol H ortho hitköz 1820 évek alak m Alapí Rozm Mihá Her Láz Kupferst Lőri Lás E Sala Lá volt hitköz e rabb Leicht Ábra vo 18 bekövetk halál veze hitközség E templo 18 építe hitközs lebontot 19 ép templ mely épít költség hitközs ta fedezt 1825- létes hitköz jesivá mely növend v 1900- ny két-tane Tal Tó mel át növen látog El népisko létesít hitközs azon 18 megszű hitköz intézmén Che Kad rituá für hitköz megalapít las fejlőd gyarapodo c utó évek csökk kivándor mia hitköz tagjai létszá hitköz tag kö társada élet Se Sám közs tanác kiv talmudtu Schrei Sala földbirtok Chas Szó unok visz szerep Ip vállalkozáso létesített Brun Ja szeszgyá hol mintagazdasá Her Józ műmalm bitköz 80, lei költségvetés dolgoz mely n rés szociá filantropi célo fordít T jóték c alapítvá ke hitközs melye Her Dáv Porg Fer Ábra Men létesített hitköz anyakön területé H já közs tartoz Léleksz 3 csalá sz a 40 fizetn Foglalko szer gazdálko kereske ügyv köztisztvise ipar sza pál le világháború ré v hitközs ta kö 12 es forrada al hitköz tagjai n rés kirabolt hitköz vezetős Pan Ma főrab Her Józ eln Kornhau Fer gondn Schrei Salam Sc Sámu Her Lá Ábra Men elöljárós ta Sc Józ jegy

12076

CÍM Hida

SZÓC Hida H na Ko orth hitkö 182 éve ala Alap Roz Mih He Lá Kupfers Lőr Lá Sal L vol hitkö rab Leich Ábr v 1 bekövet halá vez hitközsé templ 1 épít hitköz lebonto 1 é temp mel épí költsé hitköz t fedez 1825 léte hitkö jesiv mel növen 1900 n két-tan Ta T me á növe láto E népisk létesí hitköz azo 1 megsz hitkö intézmé Ch Ka ritu fü hitkö megalapí la fejlő gyarapod ut éve csök kivándo mi hitkö tagja létsz hitkö ta k társad éle S Sá köz taná ki talmudt Schre Sal földbirto Cha Sz uno vis szere I vállalkozás létesítet Bru J szeszgy ho mintagazdas He Jó műmal bitkö 80 le költségveté dolgo mel ré szoci filantrop cél fordí jóté alapítv k hitköz mely He Dá Por Fe Ábr Me létesítet hitkö anyakö terület j köz tarto Léleks csal s 4 fizet Foglalk sze gazdálk keresk ügy köztisztvis ipa sz pá l világhábor r hitköz t k 1 e forrad a hitkö tagja ré kirabol hitkö vezető Pa M főra He Jó el Kornha Fe gond Schre Sala S Sám He L Ábr Me elöljáró t S Jó jeg

1207

CÍ Hid

SZÓ Hid n K ort hitk 18 év al Ala Ro Mi H L Kupfer Lő L Sa vo hitk ra Leic Áb beköve hal ve hitközs temp épí hitkö lebont tem me ép költs hitkö fede 182 lét hitk jesi me növe 190 két-ta T m növ lát népis létes hitkö az megs hitk intézm C K rit f hitk megalap l fejl gyarapo u év csö kivánd m hitk tagj léts hitk t társa él S kö tan k talmud Schr Sa földbirt Ch S un vi szer vállalkozá létesíte Br szeszg h mintagazda H J műma bitk 8 l költségvet dolg me r szoc filantro cé ford jót alapít hitkö mel H D Po F Áb M létesíte hitk anyak terüle kö tart Lélek csa fize Foglal sz gazdál keres üg köztisztvi ip s p világhábo hitkö forra hitk tagj r kirabo hitk vezet P főr H J e Kornh F gon Schr Sal Sá H Áb M elöljár J je