12078.htm

CÍMSZÓ: Hillel

SZÓCIKK: "Hillel, 1. a zsidóság legkiválóbb tanítója az ókorban. Élete Herodes uralkodására esik s 40 évvel megelőzte Jézust. H. a róla elnevezett s utána évszázadokon át fennállott Akadémia alapítója és feje volt. Babyloniai születésű volt s később jött Jeruzsálembe. Családja a legelőkelőbbek közül való volt s Dávid királyig vezette vissza családfáját. A tradíció szerint 120 évig élt, ebből negyvenet tanulásra fordított, attól kezdve pedig Izrael elismert szellemi vezetője lett. Tanítói Sémája és Abtalion, a két híres írásmagyarázó volt, akiknek híre vonzotta őt Jeruzsálembe. Itt mesterének utóda s a Szanhedrin fejedelem (nászi)-elnöke volt az időszámítás előtti 30 és 10 év között. Nagy hírnevét H. egyrészt végtelen szívjóságának s magas erkölcsi felfogásának, másrészt annak köszönhette, hogy elismerten a legélesebb eszű jogtudós volt Judaeában, akinek döntései törvényerővel bírtak a zsidóságban. Szent életét, mely teljes harmóniában állott tanításaival, a tradíció bőségesen megörökítette s főleg a Babyloni Talmud ismerteti azt részletesen. Ránk nézve fontosabbak etikai tanításai, melyek a szeretetet és békét leginkább tükröztetik vissza. H. az emberszeretetet tartja az egész zsidó tanítás központjának. Midőn egy pogány a zsidó tanok összességét kérdezte tőle, H. így foglalta azt össze: «Ami gyűlöletes neked, azt ne tedd embertársadnak; ez az egész Törvény, a többi csupán magyarázat» (Sabb. 31a). Ezáltal H. az egész zsidó morál alapjául Mózes III. 19. 18. versét fogadta el. Ezt az ő tanítását vitte szét az egész világon H. unokájának, I. Gamaliel pátriárkának tanítványa, a tarzoszi Saul (Pál apostol), de ugyanebből indult ki Jézus is, azzal a különbséggel, hogy ő az emberszeretetet második parancsnak fogta fel az istenszeretet mellett (Máté 22. 39 ; Márk 12. 31, Lukács 10. 27). Az emberszeretetet H. következetesen nevezte a «teremtmények szeretetének», e meghatározás számos hangsúlyozása nyilvánvalóan mutatja, hogy a szeretetet minden élőlényre kiterjesztette. «Ne ítéld meg felebarátodat, amíg magad is nem voltál az ő helyén», szintén tőle származó aforizma, melyet Máté átvesz tőle (Máté 7. 1). A szeretet gyakorlati alkalmazásában addig ment el, hogy elszegényedett, de jobb napokat látott ismerősének lovat ajándékozott, mert az illető a lovaglást megszokta. Tőle való az a Maimonidesztől is hirdetett tanítás, hogy mindenkit, aki rászorul a segítségre, korábbi társadalmi helyzetének és szokásainak figyelembevétele mellett kell támogatni. Mindenek felett az állandó tanulást tartotta kötelességnek, kapcsolatban a tiszta és istenfélő élettel s ezért volt maradandó és legnagyobb hatással a zsidóságra. A Talmud számos aforizmáját is megörökítette tudományos fejtegetésein kívül. Ezek közül fontosabbak : «Aki törekszik a hírnév után, az elveszti nevét; aki nem növeli tudását, az apasztja; aki nem tanul, az méltó a halálra; aki a koronából (t. i. .a törvénytudásból) hasznot húz, az elveszik» (Áb. 1- 13); «A tanulatlannak nincs ellenszenve a bűntől; a tudatlan nem lehet jámbor ; a szégyenlős nem tanulhat, a szenvedélyes nem taníthat; az üzletember nem lehet bölcs». H. iskoláját H. házának, Bész H.-nek nevezték, ellentétben Sammáj házával. Kétségtelen, hogy már a két vezetőnek is számos vitája volt a Biblia, Midrás, Halacha és Haggada felfogása és magyarázata terén. H. fontossága abban áll, hogy a zsidóság vallásos és erkölcsi tanításának valóságos megtestesülése volt, továbbá, hogy új alapra helyezte és felújította a szentírás-exegézist, melyet Ezra alapított meg. A hagyomány, mely oly hosszú idő után megőrizte emlékét, H-t. mint az istenfélelem, jámbor alázatosság, emberszeretet és tudás nagy emberét örökítette meg s egyetlen csodatevéssel vagy ehhez hasonlóval nem értékeli alá magasztos történelmi alakját. (V. ö. W. Bacher, «Agada der Tannaiten» (2. kiad. I. k.); Goitein, «Das Leben und Wirken des Patriarchen Hillel» ; Franz Delitzsch, «Jesus und Hillel» (3.kiad. 1879); Rieger, «H. u. Jesus» (1896). - II. H. pátriárka (330-365), III. Juda pátriárka fia és utóda. Több jogi döntése és rendelkezése mellett az ő műve volt a naptárjavítás, hogy a hold és napévet egyensúlyba hozza, mely célból a szökőéveket (hónapot és napot) iktatta be a naptárba a Szanhedrin megbízásából. Constantinus császár zsarnoksága alatt a vallási üldözés a zsidókra is kiterjedt s így nehézségekbe ütközött a H.-nak a Szanhedrint összehívni, holott az egész diaszpóra zsidósága csak a pátriárkától és Szanhedrintól fogadott el irányítást; így az ünnepnapok megállapításánál is Julianus Apostata császár rendkívül jóakarattal viseltetett H.-lel szemben s őt többször kitüntette, leveleiben barátságról biztosította s a zsidók sorsának javítását ígérte meg a külön zsidó-adót pedig felfüggesztette. (V. ö. Graetz «Geschichte der Juden», Halévy, «Dórót ha-Risónim»; Heilprin, «Széder ha-Dórót» (Warschau 1897); Krochmel, «Jerusalaim ha-Benujah; Machzor-Vitry» (Berlin 1893). - III. H. amóra a 3. sz.-ból, nem pátriárka, hanem csupán unokája I. Juda pátriárkának, fia III. Gamalielnek és testvére II. Judának. Kortársa volt Origenes ker. egyházatyának, akivel gyakran tudományos vitákat folytatott. Nem hitt a Messiás eljövetelében, mert szerinte az Ezékia király idejében már eljött (Szanhedrin 99a). Számos erkölcsi mondása is fennmaradt, p. o. az Ábót-traktátusban (II. 4): «Ne különítsd el magad a hitközségtől»; «Ne használj értelmetlen kifejezéseket azon hiszemben, hogy végül is megértik»; «Ne mondd, hogyha majd időm lesz rá, tanulni fogok, mert hátha már nem lesz időd»; «Ne bizzad el magad halálod órájáig». V. ö. Bacher V., «Agada d. Amoräer és Jew. Encyclop.»."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2078. címszó a lexikon => 364. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12078.htm

CÍMSZÓ: Hillel

SZÓCIKK: Hillel, 1. a zsidóság legkiválóbb tanítója az ókorban. Élete Herodes uralkodására esik s 40 évvel megelőzte Jézust. H. a róla elnevezett s utána évszázadokon át fennállott Akadémia alapítója és feje volt. Babyloniai születésű volt s később jött Jeruzsálembe. Családja a legelőkelőbbek közül való volt s Dávid királyig vezette vissza családfáját. A tradíció szerint 120 évig élt, ebből negyvenet tanulásra fordított, attól kezdve pedig Izrael elismert szellemi vezetője lett. Tanítói Sémája és Abtalion, a két híres írásmagyarázó volt, akiknek híre vonzotta őt Jeruzsálembe. Itt mesterének utóda s a Szanhedrin fejedelem nászi -elnöke volt az időszámítás előtti 30 és 10 év között. Nagy hírnevét H. egyrészt végtelen szívjóságának s magas erkölcsi felfogásának, másrészt annak köszönhette, hogy elismerten a legélesebb eszű jogtudós volt Judaeában, akinek döntései törvényerővel bírtak a zsidóságban. Szent életét, mely teljes harmóniában állott tanításaival, a tradíció bőségesen megörökítette s főleg a Babyloni Talmud ismerteti azt részletesen. Ránk nézve fontosabbak etikai tanításai, melyek a szeretetet és békét leginkább tükröztetik vissza. H. az emberszeretetet tartja az egész zsidó tanítás központjának. Midőn egy pogány a zsidó tanok összességét kérdezte tőle, H. így foglalta azt össze: Ami gyűlöletes neked, azt ne tedd embertársadnak; ez az egész Törvény, a többi csupán magyarázat Sabb. 31a . Ezáltal H. az egész zsidó morál alapjául Mózes III. 19. 18. versét fogadta el. Ezt az ő tanítását vitte szét az egész világon H. unokájának, I. Gamaliel pátriárkának tanítványa, a tarzoszi Saul Pál apostol , de ugyanebből indult ki Jézus is, azzal a különbséggel, hogy ő az emberszeretetet második parancsnak fogta fel az istenszeretet mellett Máté 22. 39 ; Márk 12. 31, Lukács 10. 27 . Az emberszeretetet H. következetesen nevezte a teremtmények szeretetének , e meghatározás számos hangsúlyozása nyilvánvalóan mutatja, hogy a szeretetet minden élőlényre kiterjesztette. Ne ítéld meg felebarátodat, amíg magad is nem voltál az ő helyén , szintén tőle származó aforizma, melyet Máté átvesz tőle Máté 7. 1 . A szeretet gyakorlati alkalmazásában addig ment el, hogy elszegényedett, de jobb napokat látott ismerősének lovat ajándékozott, mert az illető a lovaglást megszokta. Tőle való az a Maimonidesztől is hirdetett tanítás, hogy mindenkit, aki rászorul a segítségre, korábbi társadalmi helyzetének és szokásainak figyelembevétele mellett kell támogatni. Mindenek felett az állandó tanulást tartotta kötelességnek, kapcsolatban a tiszta és istenfélő élettel s ezért volt maradandó és legnagyobb hatással a zsidóságra. A Talmud számos aforizmáját is megörökítette tudományos fejtegetésein kívül. Ezek közül fontosabbak : Aki törekszik a hírnév után, az elveszti nevét; aki nem növeli tudását, az apasztja; aki nem tanul, az méltó a halálra; aki a koronából t. i. .a törvénytudásból hasznot húz, az elveszik Áb. 1- 13 ; A tanulatlannak nincs ellenszenve a bűntől; a tudatlan nem lehet jámbor ; a szégyenlős nem tanulhat, a szenvedélyes nem taníthat; az üzletember nem lehet bölcs . H. iskoláját H. házának, Bész H.-nek nevezték, ellentétben Sammáj házával. Kétségtelen, hogy már a két vezetőnek is számos vitája volt a Biblia, Midrás, Halacha és Haggada felfogása és magyarázata terén. H. fontossága abban áll, hogy a zsidóság vallásos és erkölcsi tanításának valóságos megtestesülése volt, továbbá, hogy új alapra helyezte és felújította a szentírás-exegézist, melyet Ezra alapított meg. A hagyomány, mely oly hosszú idő után megőrizte emlékét, H-t. mint az istenfélelem, jámbor alázatosság, emberszeretet és tudás nagy emberét örökítette meg s egyetlen csodatevéssel vagy ehhez hasonlóval nem értékeli alá magasztos történelmi alakját. V. ö. W. Bacher, Agada der Tannaiten 2. kiad. I. k. ; Goitein, Das Leben und Wirken des Patriarchen Hillel ; Franz Delitzsch, Jesus und Hillel 3.kiad. 1879 ; Rieger, H. u. Jesus 1896 . - II. H. pátriárka 330-365 , III. Juda pátriárka fia és utóda. Több jogi döntése és rendelkezése mellett az ő műve volt a naptárjavítás, hogy a hold és napévet egyensúlyba hozza, mely célból a szökőéveket hónapot és napot iktatta be a naptárba a Szanhedrin megbízásából. Constantinus császár zsarnoksága alatt a vallási üldözés a zsidókra is kiterjedt s így nehézségekbe ütközött a H.-nak a Szanhedrint összehívni, holott az egész diaszpóra zsidósága csak a pátriárkától és Szanhedrintól fogadott el irányítást; így az ünnepnapok megállapításánál is Julianus Apostata császár rendkívül jóakarattal viseltetett H.-lel szemben s őt többször kitüntette, leveleiben barátságról biztosította s a zsidók sorsának javítását ígérte meg a külön zsidó-adót pedig felfüggesztette. V. ö. Graetz Geschichte der Juden , Halévy, Dórót ha-Risónim ; Heilprin, Széder ha-Dórót Warschau 1897 ; Krochmel, Jerusalaim ha-Benujah; Machzor-Vitry Berlin 1893 . - III. H. amóra a 3. sz.-ból, nem pátriárka, hanem csupán unokája I. Juda pátriárkának, fia III. Gamalielnek és testvére II. Judának. Kortársa volt Origenes ker. egyházatyának, akivel gyakran tudományos vitákat folytatott. Nem hitt a Messiás eljövetelében, mert szerinte az Ezékia király idejében már eljött Szanhedrin 99a . Számos erkölcsi mondása is fennmaradt, p. o. az Ábót-traktátusban II. 4 : Ne különítsd el magad a hitközségtől ; Ne használj értelmetlen kifejezéseket azon hiszemben, hogy végül is megértik ; Ne mondd, hogyha majd időm lesz rá, tanulni fogok, mert hátha már nem lesz időd ; Ne bizzad el magad halálod órájáig . V. ö. Bacher V., Agada d. Amoräer és Jew. Encyclop. .

12078.ht

CÍMSZÓ Hille

SZÓCIKK Hillel 1 zsidósá legkiválób tanítój a ókorban Élet Herode uralkodásár esi 4 évve megelőzt Jézust H ról elnevezet után évszázadoko á fennállot Akadémi alapítój é fej volt Babylonia születés vol későb jöt Jeruzsálembe Családj legelőkelőbbe közü val vol Dávi királyi vezett vissz családfáját tradíci szerin 12 évi élt ebbő negyvene tanulásr fordított attó kezdv pedi Izrae elismer szellem vezetőj lett Tanító Sémáj é Abtalion ké híre írásmagyaráz volt akikne hír vonzott ő Jeruzsálembe It mesteréne utód Szanhedri fejedele nász -elnök vol a időszámítá előtt 3 é 1 é között Nag hírnevé H egyrész végtele szívjóságána maga erkölcs felfogásának másrész anna köszönhette hog elismerte legéleseb esz jogtudó vol Judaeában akine döntése törvényerőve bírta zsidóságban Szen életét mel telje harmóniába állot tanításaival tradíci bőségese megörökített főle Babylon Talmu ismertet az részletesen Rán nézv fontosabba etika tanításai melye szeretete é béké leginkáb tükrözteti vissza H a emberszeretete tartj a egés zsid tanítá központjának Midő eg pogán zsid tano összességé kérdezt tőle H íg foglalt az össze Am gyűlölete neked az n ted embertársadnak e a egés Törvény több csupá magyaráza Sabb 31 Ezálta H a egés zsid morá alapjáu Móze III 19 18 versé fogadt el Ez a tanításá vitt szé a egés világo H unokájának I Gamalie pátriárkána tanítványa tarzosz Sau Pá aposto d ugyanebbő indul k Jézu is azza különbséggel hog a emberszeretete másodi parancsna fogt fe a istenszerete mellet Mát 22 3 Már 12 31 Lukác 10 2 A emberszeretete H következetese nevezt teremtménye szereteténe meghatározá számo hangsúlyozás nyilvánvalóa mutatja hog szeretete minde élőlényr kiterjesztette N ítél me felebarátodat amí maga i ne voltá a helyé szinté től származ aforizma melye Mát átves től Mát 7 szerete gyakorlat alkalmazásába addi men el hog elszegényedett d job napoka látot ismerőséne lova ajándékozott mer a illet lovaglás megszokta Től val a Maimonidesztő i hirdetet tanítás hog mindenkit ak rászoru segítségre korább társadalm helyzeténe é szokásaina figyelembevétel mellet kel támogatni Mindene felet a álland tanulás tartott kötelességnek kapcsolatba tiszt é istenfél élette ezér vol maradand é legnagyob hatássa zsidóságra Talmu számo aforizmájá i megörökített tudományo fejtegetései kívül Eze közü fontosabba Ak törekszi hírné után a elveszt nevét ak ne növel tudását a apasztja ak ne tanul a mélt halálra ak koronábó t i . törvénytudásbó haszno húz a elveszi Áb 1 1 tanulatlanna ninc ellenszenv bűntől tudatla ne lehe jámbo szégyenlő ne tanulhat szenvedélye ne taníthat a üzletembe ne lehe bölc H iskolájá H házának Bés H.-ne nevezték ellentétbe Sammá házával Kétségtelen hog má ké vezetőne i számo vitáj vol Biblia Midrás Halach é Haggad felfogás é magyarázat terén H fontosság abba áll hog zsidósá valláso é erkölcs tanításána valóságo megtestesülés volt továbbá hog ú alapr helyezt é felújított szentírás-exegézist melye Ezr alapítot meg hagyomány mel ol hossz id utá megőrizt emlékét H-t min a istenfélelem jámbo alázatosság emberszerete é tudá nag emberé örökített me egyetle csodatevésse vag ehhe hasonlóva ne értékel al magaszto történelm alakját V ö W Bacher Agad de Tannaite 2 kiad I k Goitein Da Lebe un Wirke de Patriarche Hille Fran Delitzsch Jesu un Hille 3.kiad 187 Rieger H u Jesu 189 II H pátriárk 330-36 III Jud pátriárk fi é utóda Töb jog döntés é rendelkezés mellet a műv vol naptárjavítás hog hol é napéve egyensúlyb hozza mel célbó szökőéveke hónapo é napo iktatt b naptárb Szanhedri megbízásából Constantinu császá zsarnokság alat vallás üldözé zsidókr i kiterjed íg nehézségekb ütközöt H.-na Szanhedrin összehívni holot a egés diaszpór zsidóság csa pátriárkátó é Szanhedrintó fogadot e irányítást íg a ünnepnapo megállapításáná i Julianu Apostat császá rendkívü jóakaratta viseltetet H.-le szembe ő többszö kitüntette leveleibe barátságró biztosított zsidó sorsána javításá ígért me külö zsidó-adó pedi felfüggesztette V ö Graet Geschicht de Jude Halévy Dóró ha-Risóni Heilprin Széde ha-Dóró Warscha 189 Krochmel Jerusalai ha-Benujah Machzor-Vitr Berli 189 III H amór 3 sz.-ból ne pátriárka hane csupá unokáj I Jud pátriárkának fi III Gamalielne é testvér II Judának Kortárs vol Origene ker egyházatyának akive gyakra tudományo vitáka folytatott Ne hit Messiá eljövetelében mer szerint a Ezéki királ idejébe má eljöt Szanhedri 99 Számo erkölcs mondás i fennmaradt p o a Ábót-traktátusba II N különíts e maga hitközségtő N használ értelmetle kifejezéseke azo hiszemben hog végü i megérti N mondd hogyh maj idő les rá tanuln fogok mer háth má ne les idő N bizza e maga halálo órájái V ö Bache V. Agad d Amoräe é Jew Encyclop

12078.h

CÍMSZ Hill

SZÓCIK Hille zsidós legkiváló tanító ókorba Éle Herod uralkodásá es évv megelőz Jézus ró elneveze utá évszázadok fennállo Akadém alapító fe vol Babyloni születé vo késő jö Jeruzsálemb Család legelőkelőbb köz va vo Dáv király vezet viss családfájá tradíc szeri 1 év él ebb negyven tanulás fordítot att kezd ped Izra elisme szelle vezető let Tanít Sémá Abtalio k hír írásmagyará vol akikn hí vonzot Jeruzsálemb I mesterén utó Szanhedr fejedel nás -elnö vo időszámít előt közöt Na hírnev egyrés végtel szívjóságán mag erkölc felfogásána másrés ann köszönhett ho elismert legélese es jogtud vo Judaeába akin döntés törvényerőv bírt zsidóságba Sze életé me telj harmóniáb állo tanításaiva tradíc bőséges megörökítet fől Babylo Talm ismerte a részletese Rá néz fontosabb etik tanítása mely szeretet bék leginká tükröztet vissz emberszeretet tart egé zsi tanít központjána Mid e pogá zsi tan összesség kérdez től í foglal a össz A gyűlölet neke a te embertársadna egé Törvén töb csup magyaráz Sab 3 Ezált egé zsi mor alapjá Móz II 1 1 vers fogad e E tanítás vit sz egé világ unokájána Gamali pátriárkán tanítvány tarzos Sa P apost ugyanebb indu Jéz i azz különbségge ho emberszeretet másod parancsn fog f istenszeret melle Má 2 Má 1 3 Luká 1 emberszeretet következetes nevez teremtmény szeretetén meghatároz szám hangsúlyozá nyilvánvaló mutatj ho szeretet mind élőlény kiterjesztett íté m felebarátoda am mag n volt hely szint tő szárma aforizm mely Má átve tő Má szeret gyakorla alkalmazásáb add me e ho elszegényedet jo napok láto ismerősén lov ajándékozot me ille lovaglá megszokt Tő va Maimonideszt hirdete tanítá ho mindenki a rászor segítségr koráb társadal helyzetén szokásain figyelembevéte melle ke támogatn Minden fele állan tanulá tartot kötelességne kapcsolatb tisz istenfé élett ezé vo maradan legnagyo hatáss zsidóságr Talm szám aforizmáj megörökítet tudomány fejtegetése kívü Ez köz fontosabb A töreksz hírn utá elvesz nevé a n növe tudásá apasztj a n tanu mél halálr a koronáb törvénytudásb haszn hú elvesz Á tanulatlann nin ellenszen bűntő tudatl n leh jámb szégyenl n tanulha szenvedély n tanítha üzletemb n leh böl iskoláj házána Bé H.-n nevezté ellentétb Samm házáva Kétségtele ho m k vezetőn szám vitá vo Bibli Midrá Halac Hagga felfogá magyaráza teré fontossá abb ál ho zsidós vallás erkölc tanításán valóság megtestesülé vol tovább ho alap helyez felújítot szentírás-exegézis mely Ez alapíto me hagyomán me o hoss i ut megőriz emléké H- mi istenfélele jámb alázatossá emberszeret tud na ember örökítet m egyetl csodatevéss va ehh hasonlóv n értéke a magaszt történel alakjá Bache Aga d Tannait kia Goitei D Leb u Wirk d Patriarch Hill Fra Delitzsc Jes u Hill 3.kia 18 Riege Jes 18 I pátriár 330-3 II Ju pátriár f utód Tö jo dönté rendelkezé melle mű vo naptárjavítá ho ho napév egyensúly hozz me célb szökőévek hónap nap iktat naptár Szanhedr megbízásábó Constantin csász zsarnoksá ala vallá üldöz zsidók kiterje í nehézségek ütközö H.-n Szanhedri összehívn holo egé diaszpó zsidósá cs pátriárkát Szanhedrint fogado irányítás í ünnepnap megállapításán Julian Aposta csász rendkív jóakaratt viseltete H.-l szemb többsz kitüntett leveleib barátságr biztosítot zsid sorsán javítás ígér m kül zsidó-ad ped felfüggesztett Grae Geschich d Jud Halév Dór ha-Risón Heilpri Széd ha-Dór Warsch 18 Krochme Jerusala ha-Benuja Machzor-Vit Berl 18 II amó sz.-bó n pátriárk han csup unoká Ju pátriárkána f II Gamalieln testvé I Judána Kortár vo Origen ke egyházatyána akiv gyakr tudomány viták folytatot N hi Messi eljövetelébe me szerin Ezék kirá idejéb m eljö Szanhedr 9 Szám erkölc mondá fennmarad Ábót-traktátusb I különít mag hitközségt haszná értelmetl kifejezések az hiszembe ho vég megért mond hogy ma id le r tanul fogo me hát m n le id bizz mag halál órájá Bach V Aga Amorä Je Encyclo

12078.

CÍMS Hil

SZÓCI Hill zsidó legkivál tanít ókorb Él Hero uralkodás e év megelő Jézu r elnevez ut évszázado fennáll Akadé alapít f vo Babylon szület v kés j Jeruzsálem Csalá legelőkelőb kö v v Dá királ veze vis családfáj tradí szer é é eb negyve tanulá fordíto at kez pe Izr elism szell vezet le Taní Sém Abtali hí írásmagyar vo akik h vonzo Jeruzsálem mesteré ut Szanhed fejede ná -eln v időszámí elő közö N hírne egyré végte szívjóságá ma erköl felfogásán másré an köszönhet h elismer legéles e jogtu v Judaeáb aki dönté törvényerő bír zsidóságb Sz élet m tel harmóniá áll tanításaiv tradí bősége megörökíte fő Babyl Tal ismert részletes R né fontosab eti tanítás mel szerete bé legink tükrözte viss emberszerete tar eg zs taní központján Mi pog zs ta összessé kérde tő fogla öss gyűlöle nek t embertársadn eg Törvé tö csu magyará Sa Ezál eg zs mo alapj Mó I ver foga tanítá vi s eg vilá unokáján Gamal pátriárká tanítván tarzo S apos ugyaneb ind Jé az különbségg h emberszerete máso parancs fo istenszere mell M M Luk emberszerete következete neve teremtmén szereteté meghatáro szá hangsúlyoz nyilvánval mutat h szerete min élőlén kiterjesztet ít felebarátod a ma vol hel szin t szárm aforiz mel M átv t M szere gyakorl alkalmazásá ad m h elszegényede j napo lát ismerősé lo ajándékozo m ill lovagl megszok T v Maimonidesz hirdet tanít h mindenk rászo segítség korá társada helyzeté szokásai figyelembevét mell k támogat Minde fel álla tanul tarto kötelességn kapcsolat tis istenf élet ez v marada legnagy hatás zsidóság Tal szá aforizmá megörökíte tudomán fejtegetés kív E kö fontosab töreks hír ut elves nev növ tudás apaszt tan mé halál koroná törvénytudás hasz h elves tanulatlan ni ellensze bűnt tudat le jám szégyen tanulh szenvedél taníth üzletem le bö iskolá házán B H.- nevezt ellentét Sam házáv Kétségtel h vezető szá vit v Bibl Midr Hala Hagg felfog magyaráz ter fontoss ab á h zsidó vallá erköl tanításá valósá megtestesül vo továb h ala helye felújíto szentírás-exegézi mel E alapít m hagyomá m hos u megőri emlék H m istenfélel jám alázatoss emberszere tu n embe örökíte egyet csodatevés v eh hasonló érték magasz történe alakj Bach Ag Tannai ki Goite Le Wir Patriarc Hil Fr Delitzs Je Hil 3.ki 1 Rieg Je 1 pátriá 330- I J pátriá utó T j dönt rendelkez mell m v naptárjavít h h napé egyensúl hoz m cél szökőéve hóna na ikta naptá Szanhed megbízásáb Constanti csás zsarnoks al vall üldö zsidó kiterj nehézsége ütköz H.- Szanhedr összehív hol eg diaszp zsidós c pátriárká Szanhedrin fogad irányítá ünnepna megállapításá Julia Apost csás rendkí jóakarat viseltet H.- szem többs kitüntet levelei barátság biztosíto zsi sorsá javítá ígé kü zsidó-a pe felfüggesztet Gra Geschic Ju Halé Dó ha-Risó Heilpr Szé ha-Dó Warsc 1 Krochm Jerusal ha-Benuj Machzor-Vi Ber 1 I am sz.-b pátriár ha csu unok J pátriárkán I Gamaliel testv Judán Kortá v Orige k egyházatyán aki gyak tudomán vitá folytato h Mess eljöveteléb m szeri Ezé kir idejé elj Szanhed Szá erköl mond fennmara Ábót-traktátus különí ma hitközség haszn értelmet kifejezése a hiszemb h vé megér mon hog m i l tanu fog m há l i biz ma halá óráj Bac Ag Amor J Encycl

12078

CÍM Hi

SZÓC Hil zsid legkivá taní ókor É Her uralkodá é megel Jéz elneve u évszázad fennál Akad alapí v Babylo szüle ké Jeruzsále Csal legelőkelő k D kirá vez vi családfá trad sze e negyv tanul fordít a ke p Iz elis szel veze l Tan Sé Abtal h írásmagya v aki vonz Jeruzsále mester u Szanhe fejed n -el időszám el köz hírn egyr végt szívjóság m erkö felfogásá másr a köszönhe elisme legéle jogt Judaeá ak dönt törvényer bí zsidóság S éle te harmóni ál tanításai trad bőség megörökít f Baby Ta ismer részlete n fontosa et tanítá me szeret b legin tükrözt vis emberszeret ta e z tan központjá M po z t összess kérd t fogl ös gyűlöl ne embertársad e Törv t cs magyar S Ezá e z m alap M ve fog tanít v e vil unokájá Gama pátriárk tanítvá tarz apo ugyane in J a különbség emberszeret más paranc f istenszer mel Lu emberszeret következet nev teremtmé szeretet meghatár sz hangsúlyo nyilvánva muta szeret mi élőlé kiterjeszte í felebaráto m vo he szi szár afori me át szer gyakor alkalmazás a elszegényed nap lá ismerős l ajándékoz il lovag megszo Maimonides hirde taní minden rász segítsé kor társad helyzet szokása figyelembevé mel támoga Mind fe áll tanu tart kötelesség kapcsola ti isten éle e marad legnag hatá zsidósá Ta sz aforizm megörökít tudomá fejtegeté kí k fontosa törek hí u elve ne nö tudá apasz ta m halá koron törvénytudá has elve tanulatla n ellensz bűn tuda l já szégye tanul szenvedé tanít üzlete l b iskol házá H. nevez ellenté Sa házá Kétségte vezet sz vi Bib Mid Hal Hag felfo magyará te fontos a zsid vall erkö tanítás valós megtestesü v tová al hely felújít szentírás-exegéz me alapí hagyom ho megőr emlé istenféle já alázatos emberszer t emb örökít egye csodatevé e hasonl érté magas történ alak Bac A Tanna k Goit L Wi Patriar Hi F Delitz J Hi 3.k Rie J pátri 330 pátri ut dön rendelke mel naptárjaví nap egyensú ho cé szökőév hón n ikt napt Szanhe megbízásá Constant csá zsarnok a val üld zsid kiter nehézség ütkö H. Szanhed összehí ho e diasz zsidó pátriárk Szanhedri foga irányít ünnepn megállapítás Juli Apos csá rendk jóakara viselte H. sze több kitünte levele barátsá biztosít zs sors javít íg k zsidó- p felfüggeszte Gr Geschi J Hal D ha-Ris Heilp Sz ha-D Wars Kroch Jerusa ha-Benu Machzor-V Be a sz.- pátriá h cs uno pátriárká Gamalie test Judá Kort Orig egyházatyá ak gya tudomá vit folytat Mes eljövetelé szer Ez ki idej el Szanhe Sz erkö mon fennmar Ábót-traktátu külön m hitközsé hasz értelme kifejezés hiszem v megé mo ho tan fo h bi m hal órá Ba A Amo Encyc

1207

CÍ H

SZÓ Hi zsi legkiv tan óko He uralkod mege Jé elnev évszáza fenná Aka alap Babyl szül k Jeruzsál Csa legelőkel kir ve v családf tra sz negy tanu fordí k I eli sze vez Ta S Abta írásmagy ak von Jeruzsál meste Szanh feje -e időszá e kö hír egy vég szívjósá erk felfogás más köszönh elism legél jog Judae a dön törvénye b zsidósá él t harmón á tanítása tra bősé megörökí Bab T isme részlet fontos e tanít m szere legi tükröz vi emberszere t ta központj p összes kér fog ö gyűlö n embertársa Tör c magya Ez ala v fo taní vi unokáj Gam pátriár tanítv tar ap ugyan i különbsé emberszere má paran istensze me L emberszere következe ne teremtm szerete meghatá s hangsúly nyilvánv mut szere m élől kiterjeszt felebarát v h sz szá afor m á sze gyako alkalmazá elszegénye na l ismerő ajándéko i lova megsz Maimonide hird tan minde rás segíts ko társa helyze szokás figyelembev me támog Min f ál tan tar kötelessé kapcsol t iste él mara legna hat zsidós T s aforiz megörökí tudom fejteget k fontos töre h elv n n tud apas t hal koro törvénytud ha elv tanulatl ellens bű tud j szégy tanu szenved taní üzlet isko ház H neve ellent S ház Kétségt veze s v Bi Mi Ha Ha felf magyar t fonto zsi val erk tanítá való megtestes tov a hel felújí szentírás-exegé m alap hagyo h megő eml istenfél j alázato embersze em örökí egy csodatev hason ért maga törté ala Ba Tann Goi W Patria H Delit H 3. Ri pátr 33 pátr u dö rendelk me naptárjav na egyens h c szökőé hó ik nap Szanh megbízás Constan cs zsarno va ül zsi kite nehézsé ütk H Szanhe összeh h dias zsid pátriár Szanhedr fog irányí ünnep megállapítá Jul Apo cs rend jóakar viselt H sz töb kitünt level baráts biztosí z sor javí í zsidó felfüggeszt G Gesch Ha ha-Ri Heil S ha- War Kroc Jerus ha-Ben Machzor- B sz. pátri c un pátriárk Gamali tes Jud Kor Ori egyházaty a gy tudom vi folyta Me eljövetel sze E k ide e Szanh S erk mo fennma Ábót-traktát külö hitközs has értelm kifejezé hisze meg m h ta f b ha ór B Am Ency