12079.htm

CÍMSZÓ: Hirémy-Hirscl

SZEMÉLYNÉV: Hirémy-Hirsch Adolf

SZÓCIKK: "Hirémy-Hirschl Adolf, festő, szül. Temesváron 1860., megh. Rómában 1925. A bécsi akadémián tanult. Búcsú c. képével 1881. elnyerte Bécsben a császári jubileumi díjat, 1882. pedig A vandálok bevonulása Rómába c. képével a római díjat. Ekkor Rómába költözött, ahol haláláig élt. A Német Művészek Szövetségének elnöke volt. A bécsi Künstlerhaus 1898. jubileumi kiállításán a nagy aranyérmet nyerte el Lelkek az Acheron mellett c. képével. Főleg Piloty stílusában festett antik történelmi és mitológiai kompozíciói, tengerparti hangulatos tájképei, arcképei és szobrai révén volt népszerű a múlt század utolsó két évtizedében. Legismertebb munkái: Pestis Rómában; Ahasvér; Sz. Cecília; Lakodalmi menet Rómában; Prometheus az Okeanidákkal; Aphrodité."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2079. címszó a lexikon => 365. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12079.htm

CÍMSZÓ: Hirémy-Hirscl

SZEMÉLYNÉV: Hirémy-Hirsch Adolf

SZÓCIKK: Hirémy-Hirschl Adolf, festő, szül. Temesváron 1860., megh. Rómában 1925. A bécsi akadémián tanult. Búcsú c. képével 1881. elnyerte Bécsben a császári jubileumi díjat, 1882. pedig A vandálok bevonulása Rómába c. képével a római díjat. Ekkor Rómába költözött, ahol haláláig élt. A Német Művészek Szövetségének elnöke volt. A bécsi Künstlerhaus 1898. jubileumi kiállításán a nagy aranyérmet nyerte el Lelkek az Acheron mellett c. képével. Főleg Piloty stílusában festett antik történelmi és mitológiai kompozíciói, tengerparti hangulatos tájképei, arcképei és szobrai révén volt népszerű a múlt század utolsó két évtizedében. Legismertebb munkái: Pestis Rómában; Ahasvér; Sz. Cecília; Lakodalmi menet Rómában; Prometheus az Okeanidákkal; Aphrodité.

12079.ht

CÍMSZÓ Hirémy-Hirsc

SZEMÉLYNÉV Hirémy-Hirsc Adol

SZÓCIKK Hirémy-Hirsch Adolf festő szül Temesváro 1860. megh Rómába 1925 bécs akadémiá tanult Búcs c képéve 1881 elnyert Bécsbe császár jubileum díjat 1882 pedi vandálo bevonulás Rómáb c képéve róma díjat Ekko Rómáb költözött aho halálái élt Néme Művésze Szövetségéne elnök volt bécs Künstlerhau 1898 jubileum kiállításá nag aranyérme nyert e Lelke a Achero mellet c képével Főle Pilot stílusába festet anti történelm é mitológia kompozíciói tengerpart hangulato tájképei arcképe é szobra révé vol népszer múl száza utols ké évtizedében Legismerteb munkái Pesti Rómában Ahasvér Sz Cecília Lakodalm mene Rómában Prometheu a Okeanidákkal Aphrodité

12079.h

CÍMSZ Hirémy-Hirs

SZEMÉLYNÉ Hirémy-Hirs Ado

SZÓCIK Hirémy-Hirsc Adol fest szü Temesvár 1860 meg Rómáb 192 béc akadémi tanul Búc képév 188 elnyer Bécsb császá jubileu díja 188 ped vandál bevonulá Rómá képév róm díja Ekk Rómá költözöt ah halálá él Ném Művész Szövetségén elnö vol béc Künstlerha 189 jubileu kiállítás na aranyérm nyer Lelk Acher melle képéve Fől Pilo stílusáb feste ant történel mitológi kompozíció tengerpar hangulat tájképe arckép szobr rév vo népsze mú száz utol k évtizedébe Legismerte munká Pest Rómába Ahasvé S Cecíli Lakodal men Rómába Promethe Okeanidákka Aphrodit

12079.

CÍMS Hirémy-Hir

SZEMÉLYN Hirémy-Hir Ad

SZÓCI Hirémy-Hirs Ado fes sz Temesvá 186 me Rómá 19 bé akadém tanu Bú képé 18 elnye Bécs csász jubile díj 18 pe vandá bevonul Róm képé ró díj Ek Róm költözö a halál é Né Művés Szövetségé eln vo bé Künstlerh 18 jubile kiállítá n aranyér nye Lel Ache mell képév Fő Pil stílusá fest an történe mitológ kompozíci tengerpa hangula tájkép arcké szob ré v népsz m szá uto évtizedéb Legismert munk Pes Rómáb Ahasv Cecíl Lakoda me Rómáb Prometh Okeanidákk Aphrodi

12079

CÍM Hirémy-Hi

SZEMÉLY Hirémy-Hi A

SZÓC Hirémy-Hir Ad fe s Temesv 18 m Róm 1 b akadé tan B kép 1 elny Béc csás jubil dí 1 p vand bevonu Ró kép r dí E Ró költöz halá N Művé Szövetség el v b Künstler 1 jubil kiállít aranyé ny Le Ach mel képé F Pi stílus fes a történ mitoló kompozíc tengerp hangul tájké arck szo r néps sz ut évtizedé Legismer mun Pe Rómá Ahas Cecí Lakod m Rómá Promet Okeanidák Aphrod

1207

CÍ Hirémy-H

SZEMÉL Hirémy-H

SZÓ Hirémy-Hi A f Temes 1 Ró akad ta ké eln Bé csá jubi d van bevon R ké d R költö hal Műv Szövetsé e Künstle jubi kiállí arany n L Ac me kép P stílu fe törté mitol kompozí tenger hangu tájk arc sz nép s u évtized Legisme mu P Róm Aha Cec Lako Róm Prome Okeanidá Aphro