12081.htm

CÍMSZÓ: Hirsch

SZEMÉLYNÉV: Hirsch Márkus

SZÓCIKK: H. Márkus, hamburgi főrabbi, szül. Tiszabeőn 1833 febr. 9., ahol atyja, H. Izsák Cevi rabbi volt, megh. Hamburgban 1909 máj. 18. Több hazai jesivát látogatott és világi tudományokkal is foglalkozott. A kor szokása szerint 18 éves korában megnősült, de csakhamar özvegységre jutva, folytatta tanulmányait. Prágában két évig az egyetemet látogatta és Rappaport rabbi talmudi előadásait hallgatta. Ezután rabbi állást foglalt el Karcagon, hol iskolát létesített és a hitközség intézményeit felvirágoztatta, majd hasonló buzgalommal működött szülővárosában, Tiszabeőn. 1861-ben Óbuda főrabbija lett. A régi, jóhírű, de utóbb aláhanyatlott hitközség alatta ismét fellendült. Nagy látogatottságnak örvendett az általa, fentartott jesiva is. Midőn a kormány 1864. komolyan foglalkozott a rabbiszeminárium felállításának kérdésével, Brill pesti és Steinhardt aradi rabbival együtt ő is megbízást nyert az alapítandó főiskola tervezetének kidolgozására. A kormány azontúl is többször fordult hozzá rituális, házasságjogi és más zsidó egyházi kérdésekkel. 1867-ben a kassai hitközség konzervatív és haladó felfogású tagjai háborúságban voltak egymással és ekkor a kormány kormánybiztosi hatáskörrel küldte őt ki, hogy rendet teremtsen. Az 1868-69-iki kongresszuson (1. o.) a felekezeti pártok közt békét akart létrehozni, de sikertelenül. A kiváló pap 1880. a prágai, majd a hamburgi hitközségnek lett rabbija, utóbbi állásában a felvilágosodott német konzervatív zsidóságnak egyik tekintélyes vezére volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2081. címszó a lexikon => 365. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12081.htm

CÍMSZÓ: Hirsch

SZEMÉLYNÉV: Hirsch Márkus

SZÓCIKK: H. Márkus, hamburgi főrabbi, szül. Tiszabeőn 1833 febr. 9., ahol atyja, H. Izsák Cevi rabbi volt, megh. Hamburgban 1909 máj. 18. Több hazai jesivát látogatott és világi tudományokkal is foglalkozott. A kor szokása szerint 18 éves korában megnősült, de csakhamar özvegységre jutva, folytatta tanulmányait. Prágában két évig az egyetemet látogatta és Rappaport rabbi talmudi előadásait hallgatta. Ezután rabbi állást foglalt el Karcagon, hol iskolát létesített és a hitközség intézményeit felvirágoztatta, majd hasonló buzgalommal működött szülővárosában, Tiszabeőn. 1861-ben Óbuda főrabbija lett. A régi, jóhírű, de utóbb aláhanyatlott hitközség alatta ismét fellendült. Nagy látogatottságnak örvendett az általa, fentartott jesiva is. Midőn a kormány 1864. komolyan foglalkozott a rabbiszeminárium felállításának kérdésével, Brill pesti és Steinhardt aradi rabbival együtt ő is megbízást nyert az alapítandó főiskola tervezetének kidolgozására. A kormány azontúl is többször fordult hozzá rituális, házasságjogi és más zsidó egyházi kérdésekkel. 1867-ben a kassai hitközség konzervatív és haladó felfogású tagjai háborúságban voltak egymással és ekkor a kormány kormánybiztosi hatáskörrel küldte őt ki, hogy rendet teremtsen. Az 1868-69-iki kongresszuson 1. o. a felekezeti pártok közt békét akart létrehozni, de sikertelenül. A kiváló pap 1880. a prágai, majd a hamburgi hitközségnek lett rabbija, utóbbi állásában a felvilágosodott német konzervatív zsidóságnak egyik tekintélyes vezére volt.

12081.ht

CÍMSZÓ Hirsc

SZEMÉLYNÉV Hirsc Márku

SZÓCIKK H Márkus hamburg főrabbi szül Tiszabeő 183 febr 9. aho atyja H Izsá Cev rabb volt megh Hamburgba 190 máj 18 Töb haza jesivá látogatot é világ tudományokka i foglalkozott ko szokás szerin 1 éve korába megnősült d csakhama özvegységr jutva folytatt tanulmányait Prágába ké évi a egyeteme látogatt é Rappapor rabb talmud előadásai hallgatta Ezutá rabb állás foglal e Karcagon ho iskolá létesítet é hitközsé intézményei felvirágoztatta maj hasonl buzgalomma működöt szülővárosában Tiszabeőn 1861-be Óbud főrabbij lett régi jóhírű d utób aláhanyatlot hitközsé alatt ismé fellendült Nag látogatottságna örvendet a általa fentartot jesiv is Midő kormán 1864 komolya foglalkozot rabbiszemináriu felállításána kérdésével Bril pest é Steinhard arad rabbiva együt i megbízás nyer a alapítand főiskol tervezeténe kidolgozására kormán azontú i többszö fordul hozz rituális házasságjog é má zsid egyház kérdésekkel 1867-be kassa hitközsé konzervatí é halad felfogás tagja háborúságba volta egymássa é ekko kormán kormánybiztos hatáskörre küldt ő ki hog rende teremtsen A 1868-69-ik kongresszuso 1 o felekezet párto köz béké akar létrehozni d sikertelenül kivál pa 1880 prágai maj hamburg hitközségne let rabbija utóbb állásába felvilágosodot néme konzervatí zsidóságna egyi tekintélye vezér volt

12081.h

CÍMSZ Hirs

SZEMÉLYNÉ Hirs Márk

SZÓCIK Márku hambur főrabb szü Tiszabe 18 feb 9 ah atyj Izs Ce rab vol meg Hamburgb 19 má 1 Tö haz jesiv látogato vilá tudományokk foglalkozot k szoká szeri év koráb megnősül csakham özvegység jutv folytat tanulmányai Prágáb k év egyetem látogat Rappapo rab talmu előadása hallgatt Ezut rab állá fogla Karcago h iskol létesíte hitközs intézménye felvirágoztatt ma hason buzgalomm működö szülővárosába Tiszabeő 1861-b Óbu főrabbi let rég jóhír utó aláhanyatlo hitközs alat ism fellendül Na látogatottságn örvende által fentarto jesi i Mid kormá 186 komoly foglalkozo rabbiszeminári felállításán kérdéséve Bri pes Steinhar ara rabbiv együ megbízá nye alapítan főisko tervezetén kidolgozásár kormá azont többsz fordu hoz rituáli házasságjo m zsi egyhá kérdésekke 1867-b kass hitközs konzervat hala felfogá tagj háborúságb volt egymáss ekk kormá kormánybizto hatáskörr küld k ho rend teremtse 1868-69-i kongresszus felekeze párt kö bék aka létrehozn sikertelenü kivá p 188 prága ma hambur hitközségn le rabbij utób állásáb felvilágosodo ném konzervat zsidóságn egy tekintély vezé vol

12081.

CÍMS Hir

SZEMÉLYN Hir Már

SZÓCI Márk hambu főrab sz Tiszab 1 fe a aty Iz C ra vo me Hamburg 1 m T ha jesi látogat vil tudományok foglalkozo szok szer é korá megnősü csakha özvegysé jut folyta tanulmánya Prágá é egyete látoga Rappap ra talm előadás hallgat Ezu ra áll fogl Karcag isko létesít hitköz intézmény felvirágoztat m haso buzgalom működ szülővárosáb Tiszabe 1861- Ób főrabb le ré jóhí ut aláhanyatl hitköz ala is fellendü N látogatottság örvend álta fentart jes Mi korm 18 komol foglalkoz rabbiszeminár felállításá kérdésév Br pe Steinha ar rabbi egy megbíz ny alapíta főisk tervezeté kidolgozásá korm azon többs ford ho rituál házasságj zs egyh kérdésekk 1867- kas hitköz konzerva hal felfog tag háborúság vol egymás ek korm kormánybizt hatáskör kül h ren teremts 1868-69- kongresszu felekez pár k bé ak létrehoz sikertelen kiv 18 prág m hambu hitközség l rabbi utó állásá felvilágosod né konzerva zsidóság eg tekintél vez vo

12081

CÍM Hi

SZEMÉLY Hi Má

SZÓC Már hamb főra s Tisza f at I r v m Hambur h jes látoga vi tudományo foglalkoz szo sze kor megnős csakh özvegys ju folyt tanulmány Prág egyet látog Rappa r tal előadá hallga Ez r ál fog Karca isk létesí hitkö intézmén felvirágozta has buzgalo műkö szülővárosá Tiszab 1861 Ó főrab l r jóh u aláhanyat hitkö al i fellend látogatottsá örven ált fentar je M kor 1 komo foglalko rabbiszeminá felállítás kérdésé B p Steinh a rabb eg megbí n alapít főis tervezet kidolgozás kor azo több for h rituá házasság z egy kérdések 1867 ka hitkö konzerv ha felfo ta háborúsá vo egymá e kor kormánybiz hatáskö kü re teremt 1868-69 kongressz feleke pá b a létreho sikertele ki 1 prá hamb hitközsé rabb ut állás felvilágoso n konzerv zsidósá e tekinté ve v

1208

CÍ H

SZEMÉL H M

SZÓ Má ham főr Tisz a Hambu je látog v tudomány foglalko sz sz ko megnő csak özvegy j foly tanulmán Prá egye láto Rapp ta előad hallg E á fo Karc is létes hitk intézmé felvirágozt ha buzgal műk szülőváros Tisza 186 főra jó aláhanya hitk a fellen látogatotts örve ál fenta j ko kom foglalk rabbiszemin felállítá kérdés Stein rab e megb alapí fői terveze kidolgozá ko az töb fo ritu házassá eg kérdése 186 k hitk konzer h felf t háborús v egym ko kormánybi hatásk k r terem 1868-6 kongress felek p létreh sikertel k pr ham hitközs rab u állá felvilágos konzer zsidós tekint v