12084.htm

CÍMSZÓ: Hirschl

SZEMÉLYNÉV: Hirschl Mózes

SZÓCIKK: Hirschl Mózes, filantróp, szül. Aradon 1790., megh. Bécsben a hatvanas években. Jómódú szülőktől származott és kitűnő nevelésben részesült. Már 23 éves korában elöljáró volt, ami akkor bíráskodási jogkört is jelentett. Az új templom és iskola alapítási terve tőle indult ki. E célra tízezer forintot adott és az építkezést maga vezette, úgy, hogy 1830. az ő munkálkodása következtében tudták azokat felavatni. Később Bécsbe költözött, de sohase szakította meg az összeköttetést hitközségével és midőn Haynau megsarcolta az aradi és más zsidó hitközségeket, akkor H. az udvarnál kieszközölte azok enyhítését. A négyosztályos zsidó fiú- és leány-polgári iskola alapítását Aradon szintén ő váltotta valóra s a kormánytól telekadományozást és állami támogatást eszközölt ki. Gondja kiterjedt a temetőkre is és új hullaházat építtetett saját költségén, amelyben a tetszhalottak élesztését a hitközség kötelességévé tette. A szegények támogatásában nem ismert felekezeti különbséget. Az uralkodó már 1838. magas rendjellel tüntette ki, az aradi iskolákban pedig arcképének elhelyezését hatóságilag rendelték el. Később üzleteitől visszavonult, fia padig Amerikába vándorolt ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2084. címszó a lexikon => 366. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12084.htm

CÍMSZÓ: Hirschl

SZEMÉLYNÉV: Hirschl Mózes

SZÓCIKK: Hirschl Mózes, filantróp, szül. Aradon 1790., megh. Bécsben a hatvanas években. Jómódú szülőktől származott és kitűnő nevelésben részesült. Már 23 éves korában elöljáró volt, ami akkor bíráskodási jogkört is jelentett. Az új templom és iskola alapítási terve tőle indult ki. E célra tízezer forintot adott és az építkezést maga vezette, úgy, hogy 1830. az ő munkálkodása következtében tudták azokat felavatni. Később Bécsbe költözött, de sohase szakította meg az összeköttetést hitközségével és midőn Haynau megsarcolta az aradi és más zsidó hitközségeket, akkor H. az udvarnál kieszközölte azok enyhítését. A négyosztályos zsidó fiú- és leány-polgári iskola alapítását Aradon szintén ő váltotta valóra s a kormánytól telekadományozást és állami támogatást eszközölt ki. Gondja kiterjedt a temetőkre is és új hullaházat építtetett saját költségén, amelyben a tetszhalottak élesztését a hitközség kötelességévé tette. A szegények támogatásában nem ismert felekezeti különbséget. Az uralkodó már 1838. magas rendjellel tüntette ki, az aradi iskolákban pedig arcképének elhelyezését hatóságilag rendelték el. Később üzleteitől visszavonult, fia padig Amerikába vándorolt ki.

12084.ht

CÍMSZÓ Hirsch

SZEMÉLYNÉV Hirsch Móze

SZÓCIKK Hirsch Mózes filantróp szül Arado 1790. megh Bécsbe hatvana években Jómód szülőktő származot é kitűn nevelésbe részesült Má 2 éve korába elöljár volt am akko bíráskodás jogkör i jelentett A ú templo é iskol alapítás terv től indul ki célr tízeze forinto adot é a építkezés mag vezette úgy hog 1830 a munkálkodás következtébe tudtá azoka felavatni Későb Bécsb költözött d sohas szakított me a összeköttetés hitközségéve é midő Hayna megsarcolt a arad é má zsid hitközségeket akko H a udvarná kieszközölt azo enyhítését négyosztályo zsid fiú é leány-polgár iskol alapításá Arado szinté váltott valór kormánytó telekadományozás é állam támogatás eszközöl ki Gondj kiterjed temetőkr i é ú hullaháza építtetet sajá költségén amelybe tetszhalotta élesztésé hitközsé kötelességév tette szegénye támogatásába ne ismer felekezet különbséget A uralkod má 1838 maga rendjelle tüntett ki a arad iskolákba pedi arcképéne elhelyezésé hatóságila rendelté el Későb üzleteitő visszavonult fi padi Amerikáb vándorol ki

12084.h

CÍMSZ Hirsc

SZEMÉLYNÉ Hirsc Móz

SZÓCIK Hirsc Móze filantró szü Arad 1790 meg Bécsb hatvan évekbe Jómó szülőkt származo kitű nevelésb részesül M év koráb elöljá vol a akk bíráskodá jogkö jelentet templ isko alapítá ter tő indu k cél tízez forint ado építkezé ma vezett úg ho 183 munkálkodá következtéb tudt azok felavatn Késő Bécs költözöt soha szakítot m összekötteté hitközségév mid Hayn megsarcol ara m zsi hitközségeke akk udvarn kieszközöl az enyhítésé négyosztály zsi fi leány-polgá isko alapítás Arad szint váltot való kormányt telekadományozá álla támogatá eszközö k Gond kiterje temetők hullaház építtete saj költségé amelyb tetszhalott élesztés hitközs kötelességé tett szegény támogatásáb n isme felekeze különbsége uralko m 183 mag rendjell tüntet k ara iskolákb ped arcképén elhelyezés hatóságil rendelt e Késő üzleteit visszavonul f pad Ameriká vándoro k

12084.

CÍMS Hirs

SZEMÉLYN Hirs Mó

SZÓCI Hirs Móz filantr sz Ara 179 me Bécs hatva évekb Jóm szülők származ kit nevelés részesü é korá elölj vo ak bíráskod jogk jelente temp isk alapít te t ind cé tíze forin ad építkez m vezet ú h 18 munkálkod következté tud azo felavat Kés Béc költözö soh szakíto összeköttet hitközségé mi Hay megsarco ar zs hitközségek ak udvar kieszközö a enyhítés négyosztál zs f leány-polg isk alapítá Ara szin válto val kormány telekadományoz áll támogat eszköz Gon kiterj temető hullahá építtet sa költség amely tetszhalot éleszté hitköz kötelesség tet szegén támogatásá ism felekez különbség uralk 18 ma rendjel tünte ar iskolák pe arcképé elhelyezé hatósági rendel Kés üzletei visszavonu pa Amerik vándor

12084

CÍM Hir

SZEMÉLY Hir M

SZÓC Hir Mó filant s Ar 17 m Béc hatv évek Jó szülő szárma ki nevelé részes kor elöl v a bírásko jog jelent tem is alapí t in c tíz fori a építke veze 1 munkálko következt tu az felava Ké Bé költöz so szakít összekötte hitközség m Ha megsarc a z hitközsége a udva kieszköz enyhíté négyosztá z leány-pol is alapít Ar szi vált va kormán telekadományo ál támoga eszkö Go kiter temet hullah építte s költsé amel tetszhalo éleszt hitkö kötelessé te szegé támogatás is feleke különbsé ural 1 m rendje tünt a iskolá p arckép elhelyez hatóság rende Ké üzlete visszavon p Ameri vándo

1208

CÍ Hi

SZEMÉL Hi

SZÓ Hi M filan A 1 Bé hat éve J szül szárm k nevel része ko elö bírásk jo jelen te i alap i tí for építk vez munkálk következ t a felav K B költö s szakí összekött hitközsé H megsar hitközség udv kieszkö enyhít négyoszt leány-po i alapí A sz vál v kormá telekadomány á támog eszk G kite teme hulla építt költs ame tetszhal élesz hitk köteless t szeg támogatá i felek különbs ura rendj tün iskol arcké elhelye hatósá rend K üzlet visszavo Amer vánd