12087.htm

CÍMSZÓ: Hirschler

SZEMÉLYNÉV: Hirschler Ignác

SZÓCIKK: H. II.Ignác, rabbi, szül. Pusztamiskén (Veszprém vm.) 1873 nov. 11. 1891-1901-ig a budapesti Rabbiképzőben tanult, közben egy évig a berlini Lehranstalt hallgatója volt. 1901-ben avatták bölcsészdoktorrá, 1902. pedig rabbivá. Előbb vasvári rabbi volt, aztán vallástanár Szegeden, 1920 óta pedig a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára. Jelentékeny irodalmi munkásságot fejt ki. Munkája: A külső tudományok története a középkori zsidóknál (1901). Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében, az Egyenlőségben, a Bloch Emlékkönyvben, a Magyar Izraelben és a Magyar Zsinagógában jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2087. címszó a lexikon => 366. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12087.htm

CÍMSZÓ: Hirschler

SZEMÉLYNÉV: Hirschler Ignác

SZÓCIKK: H. II.Ignác, rabbi, szül. Pusztamiskén Veszprém vm. 1873 nov. 11. 1891-1901-ig a budapesti Rabbiképzőben tanult, közben egy évig a berlini Lehranstalt hallgatója volt. 1901-ben avatták bölcsészdoktorrá, 1902. pedig rabbivá. Előbb vasvári rabbi volt, aztán vallástanár Szegeden, 1920 óta pedig a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára. Jelentékeny irodalmi munkásságot fejt ki. Munkája: A külső tudományok története a középkori zsidóknál 1901 . Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében, az Egyenlőségben, a Bloch Emlékkönyvben, a Magyar Izraelben és a Magyar Zsinagógában jelentek meg.

12087.ht

CÍMSZÓ Hirschle

SZEMÉLYNÉV Hirschle Igná

SZÓCIKK H II.Ignác rabbi szül Pusztamiské Veszpré vm 187 nov 11 1891-1901-i budapest Rabbiképzőbe tanult közbe eg évi berlin Lehranstal hallgatój volt 1901-be avattá bölcsészdoktorrá 1902 pedi rabbivá Előb vasvár rabb volt aztá vallástaná Szegeden 192 ót pedi Pest Izraelit Hitközsé vallástanára Jelentéken irodalm munkásságo fej ki Munkája küls tudományo történet középkor zsidókná 190 Cikke Magya Zsid Szemlében a Egyenlőségben Bloc Emlékkönyvben Magya Izraelbe é Magya Zsinagógába jelente meg

12087.h

CÍMSZ Hirschl

SZEMÉLYNÉ Hirschl Ign

SZÓCIK II.Igná rabb szü Pusztamisk Veszpr v 18 no 1 1891-1901- budapes Rabbiképzőb tanul közb e év berli Lehransta hallgató vol 1901-b avatt bölcsészdoktorr 190 ped rabbiv Elő vasvá rab vol azt vallástan Szegede 19 ó ped Pes Izraeli Hitközs vallástanár Jelentéke irodal munkásság fe k Munkáj kül tudomány történe középko zsidókn 19 Cikk Magy Zsi Szemlébe Egyenlőségbe Blo Emlékkönyvbe Magy Izraelb Magy Zsinagógáb jelent me

12087.

CÍMS Hirsch

SZEMÉLYN Hirsch Ig

SZÓCI II.Ign rab sz Pusztamis Veszp 1 n 1891-1901 budape Rabbiképző tanu köz é berl Lehranst hallgat vo 1901- avat bölcsészdoktor 19 pe rabbi El vasv ra vo az vallásta Szeged 1 pe Pe Izrael Hitköz vallástaná Jelenték iroda munkássá f Munká kü tudomán történ középk zsidók 1 Cik Mag Zs Szemléb Egyenlőségb Bl Emlékkönyvb Mag Izrael Mag Zsinagógá jelen m

12087

CÍM Hirsc

SZEMÉLY Hirsc I

SZÓC II.Ig ra s Pusztami Vesz 1891-190 budap Rabbiképz tan kö ber Lehrans hallga v 1901 ava bölcsészdokto 1 p rabb E vas r v a vallást Szege p P Izrae Hitkö vallástan Jelenté irod munkáss Munk k tudomá törté közép zsidó Ci Ma Z Szemlé Egyenlőség B Emlékkönyv Ma Izrae Ma Zsinagóg jele

1208

CÍ Hirs

SZEMÉL Hirs

SZÓ II.I r Pusztam Ves 1891-19 buda Rabbikép ta k be Lehran hallg 190 av bölcsészdokt rab va vallás Szeg Izra Hitk vallásta Jelent iro munkás Mun tudom tört közé zsid C M Szeml Egyenlősé Emlékköny M Izra M Zsinagó jel