12088.htm

CÍMSZÓ: Hitágazatok

SZÓCIKK: "Hitágazatok. A zsidó vallás nem dogmatikán és annak rendszertanán épült fel, hanem az Egyi Isten hiten. Szelleméből hiányzik a leigázó tendencia és az imperativusai azért nem merevedhettek dogmákká, mint más pozitív vallásokban. Lényegileg tehát abban különbözik más monotheisztikus vallásoktól, hogy dogmák helyet törvényekkel szabályozza a hitéletet és bárha ezek egységes rendszert alkotnak, elháríthatatlan engedelmességet mégis csak az Istenhit számára és azoknak a törvényeknek követeltek a kodifikátorok, amelyeket az emberi erkölcsökbe ágyazott az isteni akarat. Hillel, a zsidó vallásrendszer egyik legnagyobb építőmestere, annyira érezte ezt, hogy (harminc évvel a rendes időszámítás előtt) a Biblia minden parancsát egy nevezőre hozta a gyakran hangoztatott felebaráti szeretet (l. o.) törvényében: «Ami rosszul esik te neked, ne tedd azt felebarátodnak sem. Szereresd felebarátodat, mint tenmagadat, az egész Tórának ez a lényege». Próféták is voltak, akik a Tóra 613 törvényét egy vagy két mondatba sűrítették össze, de azokban aztán az erkölcsi élet egész rendszere lüktetett (l. Etika, Szeretet). Dogmatikus különbségek először a makkabeusi szabadságharc után való időkben merültek fel, de azok is inkább nacionális és antinacionális különbségek voltak (l. Farizeusok, Szadduceusok, Gondviselés. Predesztináció). Az apokryph Szirach (l. o.)szerint az igazán vallásos zsidó elmélkedése ez időben még nem terjedt túl a megengedett szemlélődés határain s a vallás kötelességeit szigorúan megtartotta. A Talmudból is az tűnik ki, hogy dogmatikai különbségeknek alárendelt jelentőséget tulajdonítottak (Chaggiga 12a; Erubin 13b). jóllehet, hogy vallási kérdések számos vita a aduk alkalmat. Ezekből a vitákból mindazonáltal olyan rendszer alakult ki, amely nem nélkülözi a dogmatika elemeit és ezek érvényesültek a liturgia ókori megszövegezésében is, az Egy-Isten eszméjének a sémá-ban erős lehorganyozása és a messiási eszmének, valamint a feltámadás hitének a sémoné eszrében való erőteljes hangoztatása által. Ezek tehát kikerültek a megvitatható kérdések témaköréből, de H.-ká azért mégsem merevedtek. Az alexandriai Philo volt az első zsidó tudós, aki megkísérelte, hogy dogmákat hámozzon ki a Tóra törvénykomplexumából. De Mundi Opificio c. művében (61.) a következő H.-at tartja a mózesi hitvallás föltételeinek : hinni kell, hogy: 1. Isten van és uralkodik; 2. Isten egyetlenegy; 3. a világ teremtés útján jött létre; 4. a teremtés egységes; 5. az isteni gondviselés uralja a teremtett világot. Doktrínái azonban nem találtak követőkre sem a tannaiták és amorák (l. o.) között, sem a későbbi zsidó tudósoknál. Inkább hozzáfért az akkori és a későbbi zsidó gondolkodáshoz az a másik meghatározása, amely a Tízparancsolatot {l. Dekalógus) tette meg a zsidó vallás föltételének. A Jer. Talmud szerint a sémában foglalt hitvallomás és a Tízparancsolat képezi a zsidó vallás foglalatát. A középkorban, mikor a többi vallások rendszerré alakultak, a zsidó vallásban már tudatosabban törekedtek a dogmatizálásra de inkább védekezésből csak, hogy az akkor uralkodó nemzsidó, de Egy-Istent valló vallások csábító dogmatikáját ellensúlyozhassák. Ibn Ezra (11. sz.) Philo álláspontján a Tízparancsolatot vallja a zsidó vallás feltételéül. Szaádja gáón korában (9. sz.) Emunosz vedéosz c. művében a következő H.-at állította fel: 1. A világ teremtés útján jött létre ; 2. Isten egyetlenegy és test nélkül való; 3. a Tóra Isten kinyilatkoztatása ; 4. a szóbeli hagyomány isteni eredetű; 5. Az ember igazságosságra van hivatva; 6. Istentől való a lélek, hogy a bűnt elkerülhesse; 7. Isten büntet és jutalmaz ; 8. a lélek tisztán született és halála után elhagyja a testet; 9. a halottak fel fognak támadni és el fog jönni a Messiás ; 10. Végítélet. Ezt nem kanonizálta a zsidóság. De elfogadta és liturgiájába is iktatta Maimonides 13 hitágazatát, sok vita és sok harc után. Ezekben vallani kell: Isten létezését, egységét, teljes spiritualitását, örökkévalóságát, imádság tárgya csak Isten lehet, hogy prófétáiban kinyilatkozott, hogy Mózes legkimagaslóbb a próféták között, hogy a Tóra Sinai hegyén adatott és ennél fogva változhatatlan, hogy Isten előre tudja az ember cselekedeteit, hogy van megtorlás, hogy a Messiás el fog jönni és hogy Isten akaratából feltámadnak majd a halottak. Maimonidesz maga is öregebb korában csupán az Isten egységét és az idolatria teljes tagadását tartotta a zsidó hit elalkudhatatlan feltételének. De 13 hitágazata tömör és újszerű foglalata miatt mégis elterjedt, népszerű is lett, általános elfogadásra azonban nem talált. Annyira nem ismerték el dogmatikusnak az ő 13 H.-át, hogy a XIII., XIV. sz.-ban: Nachmanidesz, Simon be Cemach Duran, Josef Albo és mások háromra és négyre redukálták le a tizenhármat, mégpedig az Egy-Istenben, a teremtésben, a kinyilatkoztatásban és a Gondviselésben való hitre. Ch. Creseas és Dávid Estella hét hitágazatról beszélnek, míg Dávid ben Jomtov ibn Bilia még másik tizenhárommal toldotta meg Maimonidesz hitágazatait, Jedája Penini pedig 35 főprincipiumot állapított meg. Aser ben Jéchiel (14. sz.) toledói rabbi elavultaknak minősítette Maimonidesz hitágazatait és ugyanígy vélekedett A bravanel is és bár Chaszdai Creseas és Josef Albo ellen megvédelmezte Maimonideszt, a judaizmust még sem tartotta összeegyeztethetőnek a dogmatikával. Mindmáig ez az uralkodó felfogás, de Maimonidesz hitágazatai mégis helyet kaptak a liturgiában és még a Jigdal c. himnuszt is, amely a 13 hitágazatot tartalmazza, fölvették a mindennapi (reggeli) imarendbe. Irodalom. Löw Lipót. Gesammelte Schriften (l. Jüdische Dogmen); Emil Hirsch (Jew. Encyclop.); Schlesinger, Albo «Ikkarim»-jának német fordítása (16-43); Jost, Geschichte des Judentums und seiner Sekten: Hamburger, Realencyclopedie f. Bibel u. Talmud: Schechter, The Dogmas of Judaism; Aub, Über die Glaubenssymbole der mosaischen Religion; Creiznach, Grundlehren des israelitischen Glaubens."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2088. címszó a lexikon => 366. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12088.htm

CÍMSZÓ: Hitágazatok

SZÓCIKK: Hitágazatok. A zsidó vallás nem dogmatikán és annak rendszertanán épült fel, hanem az Egyi Isten hiten. Szelleméből hiányzik a leigázó tendencia és az imperativusai azért nem merevedhettek dogmákká, mint más pozitív vallásokban. Lényegileg tehát abban különbözik más monotheisztikus vallásoktól, hogy dogmák helyet törvényekkel szabályozza a hitéletet és bárha ezek egységes rendszert alkotnak, elháríthatatlan engedelmességet mégis csak az Istenhit számára és azoknak a törvényeknek követeltek a kodifikátorok, amelyeket az emberi erkölcsökbe ágyazott az isteni akarat. Hillel, a zsidó vallásrendszer egyik legnagyobb építőmestere, annyira érezte ezt, hogy harminc évvel a rendes időszámítás előtt a Biblia minden parancsát egy nevezőre hozta a gyakran hangoztatott felebaráti szeretet l. o. törvényében: Ami rosszul esik te neked, ne tedd azt felebarátodnak sem. Szereresd felebarátodat, mint tenmagadat, az egész Tórának ez a lényege . Próféták is voltak, akik a Tóra 613 törvényét egy vagy két mondatba sűrítették össze, de azokban aztán az erkölcsi élet egész rendszere lüktetett l. Etika, Szeretet . Dogmatikus különbségek először a makkabeusi szabadságharc után való időkben merültek fel, de azok is inkább nacionális és antinacionális különbségek voltak l. Farizeusok, Szadduceusok, Gondviselés. Predesztináció . Az apokryph Szirach l. o. szerint az igazán vallásos zsidó elmélkedése ez időben még nem terjedt túl a megengedett szemlélődés határain s a vallás kötelességeit szigorúan megtartotta. A Talmudból is az tűnik ki, hogy dogmatikai különbségeknek alárendelt jelentőséget tulajdonítottak Chaggiga 12a; Erubin 13b . jóllehet, hogy vallási kérdések számos vita a aduk alkalmat. Ezekből a vitákból mindazonáltal olyan rendszer alakult ki, amely nem nélkülözi a dogmatika elemeit és ezek érvényesültek a liturgia ókori megszövegezésében is, az Egy-Isten eszméjének a sémá-ban erős lehorganyozása és a messiási eszmének, valamint a feltámadás hitének a sémoné eszrében való erőteljes hangoztatása által. Ezek tehát kikerültek a megvitatható kérdések témaköréből, de H.-ká azért mégsem merevedtek. Az alexandriai Philo volt az első zsidó tudós, aki megkísérelte, hogy dogmákat hámozzon ki a Tóra törvénykomplexumából. De Mundi Opificio c. művében 61. a következő H.-at tartja a mózesi hitvallás föltételeinek : hinni kell, hogy: 1. Isten van és uralkodik; 2. Isten egyetlenegy; 3. a világ teremtés útján jött létre; 4. a teremtés egységes; 5. az isteni gondviselés uralja a teremtett világot. Doktrínái azonban nem találtak követőkre sem a tannaiták és amorák l. o. között, sem a későbbi zsidó tudósoknál. Inkább hozzáfért az akkori és a későbbi zsidó gondolkodáshoz az a másik meghatározása, amely a Tízparancsolatot {l. Dekalógus tette meg a zsidó vallás föltételének. A Jer. Talmud szerint a sémában foglalt hitvallomás és a Tízparancsolat képezi a zsidó vallás foglalatát. A középkorban, mikor a többi vallások rendszerré alakultak, a zsidó vallásban már tudatosabban törekedtek a dogmatizálásra de inkább védekezésből csak, hogy az akkor uralkodó nemzsidó, de Egy-Istent valló vallások csábító dogmatikáját ellensúlyozhassák. Ibn Ezra 11. sz. Philo álláspontján a Tízparancsolatot vallja a zsidó vallás feltételéül. Szaádja gáón korában 9. sz. Emunosz vedéosz c. művében a következő H.-at állította fel: 1. A világ teremtés útján jött létre ; 2. Isten egyetlenegy és test nélkül való; 3. a Tóra Isten kinyilatkoztatása ; 4. a szóbeli hagyomány isteni eredetű; 5. Az ember igazságosságra van hivatva; 6. Istentől való a lélek, hogy a bűnt elkerülhesse; 7. Isten büntet és jutalmaz ; 8. a lélek tisztán született és halála után elhagyja a testet; 9. a halottak fel fognak támadni és el fog jönni a Messiás ; 10. Végítélet. Ezt nem kanonizálta a zsidóság. De elfogadta és liturgiájába is iktatta Maimonides 13 hitágazatát, sok vita és sok harc után. Ezekben vallani kell: Isten létezését, egységét, teljes spiritualitását, örökkévalóságát, imádság tárgya csak Isten lehet, hogy prófétáiban kinyilatkozott, hogy Mózes legkimagaslóbb a próféták között, hogy a Tóra Sinai hegyén adatott és ennél fogva változhatatlan, hogy Isten előre tudja az ember cselekedeteit, hogy van megtorlás, hogy a Messiás el fog jönni és hogy Isten akaratából feltámadnak majd a halottak. Maimonidesz maga is öregebb korában csupán az Isten egységét és az idolatria teljes tagadását tartotta a zsidó hit elalkudhatatlan feltételének. De 13 hitágazata tömör és újszerű foglalata miatt mégis elterjedt, népszerű is lett, általános elfogadásra azonban nem talált. Annyira nem ismerték el dogmatikusnak az ő 13 H.-át, hogy a XIII., XIV. sz.-ban: Nachmanidesz, Simon be Cemach Duran, Josef Albo és mások háromra és négyre redukálták le a tizenhármat, mégpedig az Egy-Istenben, a teremtésben, a kinyilatkoztatásban és a Gondviselésben való hitre. Ch. Creseas és Dávid Estella hét hitágazatról beszélnek, míg Dávid ben Jomtov ibn Bilia még másik tizenhárommal toldotta meg Maimonidesz hitágazatait, Jedája Penini pedig 35 főprincipiumot állapított meg. Aser ben Jéchiel 14. sz. toledói rabbi elavultaknak minősítette Maimonidesz hitágazatait és ugyanígy vélekedett A bravanel is és bár Chaszdai Creseas és Josef Albo ellen megvédelmezte Maimonideszt, a judaizmust még sem tartotta összeegyeztethetőnek a dogmatikával. Mindmáig ez az uralkodó felfogás, de Maimonidesz hitágazatai mégis helyet kaptak a liturgiában és még a Jigdal c. himnuszt is, amely a 13 hitágazatot tartalmazza, fölvették a mindennapi reggeli imarendbe. Irodalom. Löw Lipót. Gesammelte Schriften l. Jüdische Dogmen ; Emil Hirsch Jew. Encyclop. ; Schlesinger, Albo Ikkarim -jának német fordítása 16-43 ; Jost, Geschichte des Judentums und seiner Sekten: Hamburger, Realencyclopedie f. Bibel u. Talmud: Schechter, The Dogmas of Judaism; Aub, Über die Glaubenssymbole der mosaischen Religion; Creiznach, Grundlehren des israelitischen Glaubens.

12088.ht

CÍMSZÓ Hitágazato

SZÓCIKK Hitágazatok zsid vallá ne dogmatiká é anna rendszertaná épül fel hane a Egy Iste hiten Szellemébő hiányzi leigáz tendenci é a imperativusa azér ne merevedhette dogmákká min má pozití vallásokban Lényegile tehá abba különbözi má monotheisztiku vallásoktól hog dogmá helye törvényekke szabályozz hitélete é bárh eze egysége rendszer alkotnak elháríthatatla engedelmessége mégi csa a Istenhi számár é azokna törvényekne követelte kodifikátorok amelyeke a ember erkölcsökb ágyazot a isten akarat Hillel zsid vallásrendsze egyi legnagyob építőmestere annyir érezt ezt hog harmin évve rende időszámítá előt Bibli minde parancsá eg nevezőr hozt gyakra hangoztatot felebarát szerete l o törvényében Am rosszu esi t neked n ted az felebarátodna sem Szereres felebarátodat min tenmagadat a egés Tórána e lényeg Prófétá i voltak aki Tór 61 törvényé eg vag ké mondatb sűrítetté össze d azokba aztá a erkölcs éle egés rendszer lüktetet l Etika Szerete Dogmatiku különbsége előszö makkabeus szabadsághar utá val időkbe merülte fel d azo i inkáb nacionáli é antinacionáli különbsége volta l Farizeusok Szadduceusok Gondviselés Predesztináci A apokryp Szirac l o szerin a igazá valláso zsid elmélkedés e időbe mé ne terjed tú megengedet szemlélődé határai vallá kötelességei szigorúa megtartotta Talmudbó i a tűni ki hog dogmatika különbségekne alárendel jelentősége tulajdonította Chaggig 12a Erubi 13 jóllehet hog vallás kérdése számo vit adu alkalmat Ezekbő vitákbó mindazonálta olya rendsze alakul ki amel ne nélkülöz dogmatik elemei é eze érvényesülte liturgi ókor megszövegezésébe is a Egy-Iste eszméjéne sémá-ba erő lehorganyozás é messiás eszmének valamin feltámadá hiténe sémon eszrébe val erőtelje hangoztatás által Eze tehá kikerülte megvitathat kérdése témaköréből d H.-k azér mégse merevedtek A alexandria Phil vol a els zsid tudós ak megkísérelte hog dogmáka hámozzo k Tór törvénykomplexumából D Mund Opifici c művébe 61 következ H.-a tartj mózes hitvallá föltételeine hinn kell hogy 1 Iste va é uralkodik 2 Iste egyetlenegy 3 vilá teremté útjá jöt létre 4 teremté egységes 5 a isten gondviselé uralj teremtet világot Doktríná azonba ne találta követőkr se tannaitá é amorá l o között se később zsid tudósoknál Inkáb hozzáfér a akkor é később zsid gondolkodásho a mási meghatározása amel Tízparancsolato {l Dekalógu tett me zsid vallá föltételének Jer Talmu szerin sémába foglal hitvallomá é Tízparancsola képez zsid vallá foglalatát középkorban miko több valláso rendszerr alakultak zsid vallásba má tudatosabba törekedte dogmatizálásr d inkáb védekezésbő csak hog a akko uralkod nemzsidó d Egy-Isten vall valláso csábít dogmatikájá ellensúlyozhassák Ib Ezr 11 sz Phil álláspontjá Tízparancsolato vallj zsid vallá feltételéül Szaádj gáó korába 9 sz Emunos vedéos c művébe következ H.-a állított fel 1 vilá teremté útjá jöt létr 2 Iste egyetleneg é tes nélkü való 3 Tór Iste kinyilatkoztatás 4 szóbel hagyomán isten eredetű 5 A embe igazságosságr va hivatva 6 Istentő val lélek hog bűn elkerülhesse 7 Iste bünte é jutalma 8 léle tisztá születet é halál utá elhagyj testet 9 halotta fe fogna támadn é e fo jönn Messiá 10 Végítélet Ez ne kanonizált zsidóság D elfogadt é liturgiájáb i iktatt Maimonide 1 hitágazatát so vit é so har után Ezekbe vallan kell Iste létezését egységét telje spiritualitását örökkévalóságát imádsá tárgy csa Iste lehet hog prófétáiba kinyilatkozott hog Móze legkimagaslób prófétá között hog Tór Sina hegyé adatot é enné fogv változhatatlan hog Iste előr tudj a embe cselekedeteit hog va megtorlás hog Messiá e fo jönn é hog Iste akaratábó feltámadna maj halottak Maimonides mag i öregeb korába csupá a Iste egységé é a idolatri telje tagadásá tartott zsid hi elalkudhatatla feltételének D 1 hitágazat tömö é újszer foglalat miat mégi elterjedt népszer i lett általáno elfogadásr azonba ne talált Annyir ne ismerté e dogmatikusna a 1 H.-át hog XIII. XIV sz.-ban Nachmanidesz Simo b Cemac Duran Jose Alb é máso háromr é négyr redukáltá l tizenhármat mégpedi a Egy-Istenben teremtésben kinyilatkoztatásba é Gondviselésbe val hitre Ch Cresea é Dávi Estell hé hitágazatró beszélnek mí Dávi be Jomto ib Bili mé mási tizenháromma toldott me Maimonides hitágazatait Jedáj Penin pedi 3 főprincipiumo állapítot meg Ase be Jéchie 14 sz toledó rabb elavultakna minősített Maimonides hitágazatai é ugyaníg vélekedet bravane i é bá Chaszda Cresea é Jose Alb elle megvédelmezt Maimonideszt judaizmus mé se tartott összeegyeztethetőne dogmatikával Mindmái e a uralkod felfogás d Maimonides hitágazata mégi helye kapta liturgiába é mé Jigda c himnusz is amel 1 hitágazato tartalmazza fölvetté mindennap reggel imarendbe Irodalom Lö Lipót Gesammelt Schrifte l Jüdisch Dogme Emi Hirsc Jew Encyclop Schlesinger Alb Ikkari -jána néme fordítás 16-4 Jost Geschicht de Judentum un seine Sekten Hamburger Realencyclopedi f Bibe u Talmud Schechter Th Dogma o Judaism Aub Übe di Glaubenssymbol de mosaische Religion Creiznach Grundlehre de israelitische Glaubens

12088.h

CÍMSZ Hitágazat

SZÓCIK Hitágazato zsi vall n dogmatik ann rendszertan épü fe han Eg Ist hite Szelleméb hiányz leigá tendenc imperativus azé n merevedhett dogmákk mi m pozit vallásokba Lényegil teh abb különböz m monotheisztik vallásoktó ho dogm hely törvényekk szabályoz hitélet bár ez egység rendsze alkotna elháríthatatl engedelmesség még cs Istenh számá azokn törvényekn követelt kodifikátoro amelyek embe erkölcsök ágyazo iste akara Hille zsi vallásrendsz egy legnagyo építőmester annyi érez ez ho harmi évv rend időszámít elő Bibl mind parancs e nevező hoz gyakr hangoztato felebará szeret törvényébe A rossz es neke te a felebarátodn se Szerere felebarátoda mi tenmagada egé Tórán lénye Prófét volta ak Tó 6 törvény e va k mondat sűrített össz azokb azt erkölc él egé rendsze lüktete Etik Szeret Dogmatik különbség elősz makkabeu szabadságha ut va időkb merült fe az inká nacionál antinacionál különbség volt Farizeuso Szadduceuso Gondviselé Predesztinác apokry Szira szeri igaz vallás zsi elmélkedé időb m n terje t megengede szemlélőd határa vall kötelessége szigorú megtartott Talmudb tűn k ho dogmatik különbségekn alárende jelentőség tulajdonított Chaggi 12 Erub 1 jóllehe ho vallá kérdés szám vi ad alkalma Ezekb vitákb mindazonált oly rendsz alaku k ame n nélkülö dogmati eleme ez érvényesült liturg óko megszövegezéséb i Egy-Ist eszméjén sémá-b er lehorganyozá messiá eszméne valami feltámad hitén sémo eszréb va erőtelj hangoztatá álta Ez teh kikerült megvitatha kérdés témakörébő H.- azé mégs merevedte alexandri Phi vo el zsi tudó a megkísérelt ho dogmák hámozz Tó törvénykomplexumábó Mun Opific művéb 6 követke H.- tart móze hitvall föltételein hin kel hog Ist v uralkodi Ist egyetleneg vil teremt útj jö létr teremt egysége iste gondvisel ural teremte világo Doktrín azonb n talált követők s tannait amor közöt s későb zsi tudósokná Inká hozzáfé akko későb zsi gondolkodásh más meghatározás ame Tízparancsolat { Dekalóg tet m zsi vall föltételéne Je Talm szeri sémáb fogla hitvallom Tízparancsol képe zsi vall foglalatá középkorba mik töb vallás rendszer alakulta zsi vallásb m tudatosabb törekedt dogmatizálás inká védekezésb csa ho akk uralko nemzsid Egy-Iste val vallás csábí dogmatikáj ellensúlyozhassá I Ez 1 s Phi álláspontj Tízparancsolat vall zsi vall feltételéü Szaád gá koráb s Emuno vedéo művéb követke H.- állítot fe vil teremt útj jö lét Ist egyetlene te nélk val Tó Ist kinyilatkoztatá szóbe hagyomá iste eredet emb igazságosság v hivatv Istent va léle ho bű elkerülhess Ist bünt jutalm lél tiszt születe halá ut elhagy teste halott f fogn támad f jön Messi 1 Végítéle E n kanonizál zsidósá elfogad liturgiájá iktat Maimonid hitágazatá s vi s ha utá Ezekb valla kel Ist létezésé egységé telj spiritualitásá örökkévalóságá imáds tárg cs Ist lehe ho prófétáib kinyilatkozot ho Móz legkimagasló prófét közöt ho Tó Sin hegy adato enn fog változhatatla ho Ist elő tud emb cselekedetei ho v megtorlá ho Messi f jön ho Ist akaratáb feltámadn ma halotta Maimonide ma örege koráb csup Ist egység idolatr telj tagadás tartot zsi h elalkudhatatl feltételéne hitágaza töm újsze foglala mia még elterjed népsze let általán elfogadás azonb n talál Annyi n ismert dogmatikusn H.-á ho XIII XI sz.-ba Nachmanides Sim Cema Dura Jos Al más három négy redukált tizenhárma mégped Egy-Istenbe teremtésbe kinyilatkoztatásb Gondviselésb va hitr C Crese Dáv Estel h hitágazatr beszélne m Dáv b Jomt i Bil m más tizenháromm toldot m Maimonide hitágazatai Jedá Peni ped főprincipium állapíto me As b Jéchi 1 s toled rab elavultakn minősítet Maimonide hitágazata ugyaní vélekede bravan b Chaszd Crese Jos Al ell megvédelmez Maimonidesz judaizmu m s tartot összeegyeztethetőn dogmatikáva Mindmá uralko felfogá Maimonide hitágazat még hely kapt liturgiáb m Jigd himnus i ame hitágazat tartalmazz fölvett mindenna regge imarendb Irodalo L Lipó Gesammel Schrift Jüdisc Dogm Em Hirs Je Encyclo Schlesinge Al Ikkar -ján ném fordítá 16- Jos Geschich d Judentu u sein Sekte Hamburge Realencycloped Bib Talmu Schechte T Dogm Judais Au Üb d Glaubenssymbo d mosaisch Religio Creiznac Grundlehr d israelitisch Glauben

12088.

CÍMS Hitágaza

SZÓCI Hitágazat zs val dogmati an rendszerta ép f ha E Is hit Szellemé hiány leig tenden imperativu az merevedhet dogmák m pozi vallásokb Lényegi te ab különbö monotheiszti vallásokt h dog hel törvények szabályo hitéle bá e egysé rendsz alkotn elháríthatat engedelmessé mé c Isten szám azok törvények követel kodifikátor amelye emb erkölcsö ágyaz ist akar Hill zs vallásrends eg legnagy építőmeste anny ére e h harm év ren időszámí el Bib min paranc nevez ho gyak hangoztat felebar szere törvényéb ross e nek t felebarátod s Szerer felebarátod m tenmagad eg Tórá lény Prófé volt a T törvén v monda sűrítet öss azok az erköl é eg rendsz lüktet Eti Szere Dogmati különbsé elős makkabe szabadságh u v idők merül f a ink nacioná antinacioná különbsé vol Farizeus Szadduceus Gondvisel Predesztiná apokr Szir szer iga vallá zs elmélked idő terj megenged szemlélő határ val kötelesség szigor megtartot Talmud tű h dogmati különbségek alárend jelentősé tulajdonítot Chagg 1 Eru jólleh h vall kérdé szá v a alkalm Ezek viták mindazonál ol rends alak am nélkül dogmat elem e érvényesül litur ók megszövegezésé Egy-Is eszméjé sémá- e lehorganyoz messi eszmén valam feltáma hité sém eszré v erőtel hangoztat ált E te kikerül megvitath kérdé témaköréb H. az még merevedt alexandr Ph v e zs tud megkísérel h dogmá hámoz T törvénykomplexumáb Mu Opifi művé követk H. tar móz hitval föltételei hi ke ho Is uralkod Is egyetlene vi terem út j lét terem egység ist gondvise ura teremt világ Doktrí azon talál követő tannai amo közö késő zs tudósokn Ink hozzáf akk késő zs gondolkodás má meghatározá am Tízparancsola Dekaló te zs val föltételén J Tal szer sémá fogl hitvallo Tízparancso kép zs val foglalat középkorb mi tö vallá rendsze alakult zs vallás tudatosab töreked dogmatizálá ink védekezés cs h ak uralk nemzsi Egy-Ist va vallá csáb dogmatiká ellensúlyozhass E Ph álláspont Tízparancsola val zs val feltételé Szaá g korá Emun vedé művé követk H. állíto f vi terem út j lé Is egyetlen t nél va T Is kinyilatkoztat szób hagyom ist erede em igazságossá hivat Isten v lél h b elkerülhes Is bün jutal lé tisz szület hal u elhag test halot fog táma jö Mess Végítél kanonizá zsidós elfoga liturgiáj ikta Maimoni hitágazat v h ut Ezek vall ke Is létezés egység tel spiritualitás örökkévalóság imád tár c Is leh h prófétái kinyilatkozo h Mó legkimagasl prófé közö h T Si heg adat en fo változhatatl h Is el tu em cselekedete h megtorl h Mess jö h Is akaratá feltámad m halott Maimonid m öreg korá csu Is egysé idolat tel tagadá tarto zs elalkudhatat feltételén hitágaz tö újsz foglal mi mé elterje népsz le általá elfogadá azon talá Anny ismer dogmatikus H.- h XII X sz.-b Nachmanide Si Cem Dur Jo A má háro nég redukál tizenhárm mégpe Egy-Istenb teremtésb kinyilatkoztatás Gondviselés v hit Cres Dá Este hitágazat beszéln Dá Jom Bi má tizenhárom toldo Maimonid hitágazata Jed Pen pe főprincipiu állapít m A Jéch tole ra elavultak minősíte Maimonid hitágazat ugyan véleked brava Chasz Cres Jo A el megvédelme Maimonides judaizm tarto összeegyeztethető dogmatikáv Mindm uralk felfog Maimonid hitágaza mé hel kap liturgiá Jig himnu am hitágaza tartalmaz fölvet mindenn regg imarend Irodal Lip Gesamme Schrif Jüdis Dog E Hir J Encycl Schlesing A Ikka -já né fordít 16 Jo Geschic Judent sei Sekt Hamburg Realencyclope Bi Talm Schecht Dog Judai A Ü Glaubenssymb mosaisc Religi Creizna Grundleh israelitisc Glaube

12088

CÍM Hitágaz

SZÓC Hitágaza z va dogmat a rendszert é h I hi Szellem hián lei tende imperativ a merevedhe dogmá poz vallások Lényeg t a különb monotheiszt vallások do he törvénye szabály hitél b egys rends alkot elháríthata engedelmess m Iste szá azo törvénye követe kodifikáto amely em erkölcs ágya is aka Hil z vallásrend e legnag építőmest ann ér har é re időszám e Bi mi paran neve h gya hangozta feleba szer törvényé ros ne felebaráto Szere felebaráto tenmaga e Tór lén Próf vol törvé mond sűríte ös azo a erkö e rends lükte Et Szer Dogmat különbs elő makkab szabadság idő merü in nacion antinacion különbs vo Farizeu Szadduceu Gondvise Predesztin apok Szi sze ig vall z elmélke id ter megenge szemlél hatá va kötelessé szigo megtarto Talmu t dogmat különbsége aláren jelentős tulajdoníto Chag Er jólle val kérd sz alkal Eze vitá mindazoná o rend ala a nélkü dogma ele érvényesü litu ó megszövegezés Egy-I eszméj sémá lehorganyo mess eszmé vala feltám hit sé eszr erőte hangozta ál t kikerü megvitat kérd témaköré H a mé mereved alexand P z tu megkísére dogm hámo törvénykomplexumá M Opif műv követ H ta mó hitva föltétele h k h I uralko I egyetlen v tere ú lé tere egysé is gondvis ur terem vilá Doktr azo talá követ tanna am köz kés z tudósok In hozzá ak kés z gondolkodá m meghatároz a Tízparancsol Dekal t z va föltételé Ta sze sém fog hitvall Tízparancs ké z va foglala középkor m t vall rendsz alakul z vallá tudatosa töreke dogmatizál in védekezé c a ural nemzs Egy-Is v vall csá dogmatik ellensúlyozhas P álláspon Tízparancsol va z va feltétel Sza kor Emu ved műv követ H állít v tere ú l I egyetle né v I kinyilatkozta szó hagyo is ered e igazságoss hiva Iste lé elkerülhe I bü juta l tis szüle ha elha tes halo fo tám j Mes Végíté kanoniz zsidó elfog liturgiá ikt Maimon hitágaza u Eze val k I létezé egysé te spiritualitá örökkévalósá imá tá I le prófétá kinyilatkoz M legkimagas próf köz S he ada e f változhatat I e t e cselekedet megtor Mes j I akarat feltáma halot Maimoni öre kor cs I egys idola te tagad tart z elalkudhata feltételé hitága t újs fogla m m elterj néps l által elfogad azo tal Ann isme dogmatiku H. XI sz.- Nachmanid S Ce Du J m hár né reduká tizenhár mégp Egy-Isten teremtés kinyilatkoztatá Gondviselé hi Cre D Est hitágaza beszél D Jo B m tizenháro told Maimoni hitágazat Je Pe p főprincipi állapí Jéc tol r elavulta minősít Maimoni hitágaza ugya véleke brav Chas Cre J e megvédelm Maimonide judaiz tart összeegyeztethet dogmatiká Mind ural felfo Maimoni hitágaz m he ka liturgi Ji himn a hitágaz tartalma fölve minden reg imaren Iroda Li Gesamm Schri Jüdi Do Hi Encyc Schlesin Ikk -j n fordí 1 J Geschi Juden se Sek Hambur Realencyclop B Tal Schech Do Juda Glaubenssym mosais Relig Creizn Grundle israelitis Glaub

1208

CÍ Hitága

SZÓ Hitágaz v dogma rendszer h Szelle hiá le tend imperati merevedh dogm po valláso Lénye külön monotheisz valláso d h törvény szabál hité egy rend alko elháríthat engedelmes Ist sz az törvény követ kodifikát amel e erkölc ágy i ak Hi vallásren legna építőmes an é ha r időszá B m para nev gy hangozt feleb sze törvény ro n felebarát Szer felebarát tenmag Tó lé Pró vo törv mon sűrít ö az erk rend lükt E Sze Dogma különb el makka szabadsá id mer i nacio antinacio különb v Farize Szadduce Gondvis Predeszti apo Sz sz i val elmélk i te megeng szemlé hat v köteless szig megtart Talm dogma különbség aláre jelentő tulajdonít Cha E jóll va kér s alka Ez vit mindazon ren al nélk dogm el érvényes lit megszövegezé Egy- eszmé sém lehorgany mes eszm val feltá hi s esz erőt hangozt á kiker megvita kér témakör m mereve alexan t megkísér dog hám törvénykomplexum Opi mű köve t m hitv föltétel uralk egyetle ter l ter egys i gondvi u tere vil Dokt az tal köve tann a kö ké tudóso I hozz a ké gondolkod meghatáro Tízparancso Deka v föltétel T sz sé fo hitval Tízparanc k v foglal középko val rends alaku vall tudatos törek dogmatizá i védekez ura nemz Egy-I val cs dogmati ellensúlyozha álláspo Tízparancso v v feltéte Sz ko Em ve mű köve állí ter egyetl n kinyilatkozt sz hagy i ere igazságos hiv Ist l elkerülh b jut ti szül h elh te hal f tá Me Végít kanoni zsid elfo liturgi ik Maimo hitágaz Ez va létez egys t spiritualit örökkévalós im t l prófét kinyilatko legkimaga pró kö h ad változhata cselekede megto Me akara feltám halo Maimon ör ko c egy idol t taga tar elalkudhat feltétel hitág új fogl elter nép álta elfoga az ta An ism dogmatik H X sz. Nachmani C D há n reduk tizenhá még Egy-Iste teremté kinyilatkoztat Gondvisel h Cr Es hitágaz beszé J tizenhár tol Maimon hitágaza J P főprincip állap Jé to elavult minősí Maimon hitágaz ugy vélek bra Cha Cr megvédel Maimonid judai tar összeegyeztethe dogmatik Min ura felf Maimon hitága h k liturg J him hitága tartalm fölv minde re imare Irod L Gesam Schr Jüd D H Ency Schlesi Ik - ford Gesch Jude s Se Hambu Realencyclo Ta Schec D Jud Glaubenssy mosai Reli Creiz Grundl israeliti Glau