12090.htm

CÍMSZÓ: Hitközségek

SZÓCIKK: "Ezek közül legfontosabb az 1888:1191. sz. vkm. rendelet, amely mind a három szervezető H.-re egyformán vonatkozik. Izraelita hitközség törvényesen csak akkor létesülhet, ha a létesítendő hitközség alapszabályait a vk. miniszter jóváhagyta. Míg a keresztény vallásfelekezetek egyházközségei szabadon keletkezhetnek, mivel az 1868:53. t.-c. 24. §-a szerint «új egyházgyülekezetek alakítása s leányegyházaknak anyaegyházakká, vagy viszont ezeknek leányegyházakká átváltoztatása a vallásfelekezetek kizárólagos jogai közé tartozik», addig a zsidó H. szabályszerű alakulásához mindig szükséges a kormányhatósági jóváhagyás, minthogy a recepciós törvény nem terjesztette ki az izraelitákra az 1868:53. t.-c. fenti rendelkezéseit. Az izraelita H. a megfelelő testületi jogokkal felruházott autonóm és egymástól független testületeket alkotnak, amelyek a többi H.-kel csak annyiban vannak jogviszonyban, amennyiben a különböző szervezeti szabályok azt kifejezetten megállapítják. Az izraelita H. hazánkban négy főcsoportra oszlanak, aszerint, hogy melyik országos szervezethez csatlakoztak, vagy pedig szervezeten kívül állnak. Ezek szerint vannak kongresszusi, orthodox és a status quo ante H. országos szövetségéhez csatlakozott H. s oly H., amelyek a fönnálló három országos szervezet egyikéhez sem csatlakoztak (szervezeten kívül álló status quo ante H.). Vannak ezen kívül ú. n. szefárd H., amelyek azonban az orthodox szervezethez tartoznak. Hatáskör szempontjából az izr. H. részben fő vagy anya-H., részben mellék, illetve fiók H. Fő vagy anya-H.-nek csupán azon izraelita H. tekinthetők, amelyeknek anyakönyv-vezetési joggal felruházott rabbisága van. Azon H. pedig, amelyek anyakönyv-vezetési joggal nem bírnak, mellék, illetve fiók H.-nek tekintetnek s az illetékes anyahitközség felügyelete alá vannak rendelve. Valamint minden magyar állampolgárnak valamely belföldi község kötelékébe kell tartozni, úgy minden izraelitának valamely belföldi hitközséghez kell tartoznia és pedig a lakóhelyükön levő, vagy ahhoz legközelebb eső H.-hez. (1868: 53. t.-c. 20. §. kongresszusi szabályzat I. 7. §). A H.-hez való tartozás tehát közjogi kötelesség, amely az ottlakástól függ. A hitközség kötelékébe való felvétel a hitközség részéről sem meg nem tagadható, sem felvételi díj (bekebelezési díj) lefizetésétől függővé nem tehető. Egy politikai községben különböző szervezetű H. lehetnek, és pedig kongresszusi s orthodox szervezetűek, sőt amennyiben már az 1888: 1191. vkm. rendelet hatálybalépése előtt működtek, status quo ante H. is. Azokban a politikai községekben, ahol úgy kongresszusi, mint orthodox szervezetű H. vannak, új status quo ante szervezetű H. alakítását a vkm. miniszter mindeddig nem engedélyezte;. Valamely izraelita hitközségből, akár az ugyanazon politikai községben fönnálló más izraelita hitközséghez való csatlakozás, akár ugyanott új hitközség alakítása végett kilépő tagok, kötelesek az otthagyott hitközség mindennemű terhét, a kilépés évén túl még 5 éven át oly mértékben viselni, mintha az otthagyott hitközségnek még tagjai volnának. Tehát tartoznak úgy a közvetlen kultuszadót, mint a közvetett (gabella stb.) járulékokat megfizetni és ezenfelül tartoznak még mindazon magánjogi kötelezettségek lerovásában részt venni, amelyeket az általuk elhagyott hitközség az ő nyílt, vagy hallgatag hozzájárulásukkal alapszabályszerűen elvállalt. A kongresszusi vagy az orthodox szervezetből a status quo ante szervezethez való csatlakozás csak az esetben lehetséges, ha a hitközség külön e célra összehívott közgyűlésén összes szavazatképes tagjainak legalább háromnegyed része, névszerinti titkos szavazással elhatározza azt és ha ehhez a vkm. miniszter hozzájárul. Ha az ezen célra egybehívott hitközségi közgyűlés nem lenne határozatképes, sőt a legalább 14 napon belül, de legfeljebb hat hónapon túl összehívandó második gyűlésen sem jelennének meg a tagok határozatképes számban, - akkor az ugyanezen határidő betartásával egybehívandó harmadik közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határoz a másik szervezethez való csatlakozás tárgyában. A H. igazgatási szervei : a képviselőtestület, a választmány, az elöljáróság és az elöljáróság élén álló hitközségi elnök. A hitközségi képviselőtestületet az összes választó képes tagok választják. A képviselőtestület saját kebeléből választja a választmányt, a hitközség elnökét és annak elöljáróit. A H. igazgatási szerveinek alakulását és hatáskörét illetően az egyes H. alapszabályai rendelkeznek. Általánosan kötelező szabályokat tartalmaz ugyan a kongresszusi szabályzat, azonban ezen szabályzat egyes elavult rendelkezéseit a hitközségi alapszabályok áttörték s minthogy kormányhatósági jóváhagyást nyertek, az illető hitközségre való vonatkozásban az alapszabályok irányadók. Általánosságban megállapítható, hogy a hitközségi képviselőtestület, mint a H. legfőbb igazgatási szervének hatáskörébe tartoznak : az évi költségvetés megállapítása (budgetjog), a hitközségi alkalmazottak szerződtetése, kölcsönök felvétele, a hitközség különböző bizottságainak megválasztása, a hitközségi alapszabályok megalkotása és azok módosítása. A képviselőtestület tagjainak száma a H. nagysága szerint változó. A választmány a hitközségi képviselőtestület véleményező szerve s tagjainak száma az egyes H. szerint változó. A hitközségi elöljáróság a H. közvetlen igazgatási szerve, amely eljárásáért a hitközségi képviselőtestületnek felelős. Az elöljáróság hatáskörébe tartozik mindaz, ami a hitközség alapszabályai szerint a képviselőtestület vagy a választmány hatáskörébe nincs utalva. A hitközségi elnök képviseli a hitközséget hatóságok és más harmadik személyek előtt, ő elnököl a képviselőtestület, választmány és az elöljáróság ülésein s gondoskodik azok határozatainak végrehajtásáról a hitközség tisztviselői útján (l. Hitközségi alkalmazottak). A hitközségi tagoknak jogában áll a hitközség összes intézményeit a fennálló szabályok szerint igénybe venni, viszont a H.-nek jogában áll tagjaiktól egyenes évi kultuszjárulékot és egyéb közvetett illetékeket követelni (l. Hitközségi adó). A hitközségnek jogában áll az egyenes évi kultuszjárulékot tagjaitól közigazgatási végrehajtás útján behajtani. A H.-ból kilépni, anélkül, hogy a kilépés egyúttal a vallás felekezetből való kilépést is jelentené, csak oly módon lehet, hogy az illető a kilépéssel egyidejűleg a lakóhelye szerint illetékes községben fennálló másik izraelita hitközséghez csatlakozik. Ez esetben a kilépő hitközségi tag az elhagyott hitközség terheihez a már fent ismertetett módon tartozik még öt éven át hozzájárulni. Amennyiben valamely hitközség, tagjai elköltözése folytán megszűnne, vagyonának hovafordítása tárgyában a vallás- és közoktatásügyi miniszter határoz. (V. ö. Venetianer Lajos, «A zsidóság szervezete az európai államokban», Budapest, 1901; u. a., «A magyar zsidóság története», u. o. 1922; Hajnóci, «A magyar zsidók közjoga», Lőcse, 1909). "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2090. címszó a lexikon => 369. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12090.htm

CÍMSZÓ: Hitközségek

SZÓCIKK: Ezek közül legfontosabb az 1888:1191. sz. vkm. rendelet, amely mind a három szervezető H.-re egyformán vonatkozik. Izraelita hitközség törvényesen csak akkor létesülhet, ha a létesítendő hitközség alapszabályait a vk. miniszter jóváhagyta. Míg a keresztény vallásfelekezetek egyházközségei szabadon keletkezhetnek, mivel az 1868:53. t.-c. 24. §-a szerint új egyházgyülekezetek alakítása s leányegyházaknak anyaegyházakká, vagy viszont ezeknek leányegyházakká átváltoztatása a vallásfelekezetek kizárólagos jogai közé tartozik , addig a zsidó H. szabályszerű alakulásához mindig szükséges a kormányhatósági jóváhagyás, minthogy a recepciós törvény nem terjesztette ki az izraelitákra az 1868:53. t.-c. fenti rendelkezéseit. Az izraelita H. a megfelelő testületi jogokkal felruházott autonóm és egymástól független testületeket alkotnak, amelyek a többi H.-kel csak annyiban vannak jogviszonyban, amennyiben a különböző szervezeti szabályok azt kifejezetten megállapítják. Az izraelita H. hazánkban négy főcsoportra oszlanak, aszerint, hogy melyik országos szervezethez csatlakoztak, vagy pedig szervezeten kívül állnak. Ezek szerint vannak kongresszusi, orthodox és a status quo ante H. országos szövetségéhez csatlakozott H. s oly H., amelyek a fönnálló három országos szervezet egyikéhez sem csatlakoztak szervezeten kívül álló status quo ante H. . Vannak ezen kívül ú. n. szefárd H., amelyek azonban az orthodox szervezethez tartoznak. Hatáskör szempontjából az izr. H. részben fő vagy anya-H., részben mellék, illetve fiók H. Fő vagy anya-H.-nek csupán azon izraelita H. tekinthetők, amelyeknek anyakönyv-vezetési joggal felruházott rabbisága van. Azon H. pedig, amelyek anyakönyv-vezetési joggal nem bírnak, mellék, illetve fiók H.-nek tekintetnek s az illetékes anyahitközség felügyelete alá vannak rendelve. Valamint minden magyar állampolgárnak valamely belföldi község kötelékébe kell tartozni, úgy minden izraelitának valamely belföldi hitközséghez kell tartoznia és pedig a lakóhelyükön levő, vagy ahhoz legközelebb eső H.-hez. 1868: 53. t.-c. 20. §. kongresszusi szabályzat I. 7. § . A H.-hez való tartozás tehát közjogi kötelesség, amely az ottlakástól függ. A hitközség kötelékébe való felvétel a hitközség részéről sem meg nem tagadható, sem felvételi díj bekebelezési díj lefizetésétől függővé nem tehető. Egy politikai községben különböző szervezetű H. lehetnek, és pedig kongresszusi s orthodox szervezetűek, sőt amennyiben már az 1888: 1191. vkm. rendelet hatálybalépése előtt működtek, status quo ante H. is. Azokban a politikai községekben, ahol úgy kongresszusi, mint orthodox szervezetű H. vannak, új status quo ante szervezetű H. alakítását a vkm. miniszter mindeddig nem engedélyezte;. Valamely izraelita hitközségből, akár az ugyanazon politikai községben fönnálló más izraelita hitközséghez való csatlakozás, akár ugyanott új hitközség alakítása végett kilépő tagok, kötelesek az otthagyott hitközség mindennemű terhét, a kilépés évén túl még 5 éven át oly mértékben viselni, mintha az otthagyott hitközségnek még tagjai volnának. Tehát tartoznak úgy a közvetlen kultuszadót, mint a közvetett gabella stb. járulékokat megfizetni és ezenfelül tartoznak még mindazon magánjogi kötelezettségek lerovásában részt venni, amelyeket az általuk elhagyott hitközség az ő nyílt, vagy hallgatag hozzájárulásukkal alapszabályszerűen elvállalt. A kongresszusi vagy az orthodox szervezetből a status quo ante szervezethez való csatlakozás csak az esetben lehetséges, ha a hitközség külön e célra összehívott közgyűlésén összes szavazatképes tagjainak legalább háromnegyed része, névszerinti titkos szavazással elhatározza azt és ha ehhez a vkm. miniszter hozzájárul. Ha az ezen célra egybehívott hitközségi közgyűlés nem lenne határozatképes, sőt a legalább 14 napon belül, de legfeljebb hat hónapon túl összehívandó második gyűlésen sem jelennének meg a tagok határozatképes számban, - akkor az ugyanezen határidő betartásával egybehívandó harmadik közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határoz a másik szervezethez való csatlakozás tárgyában. A H. igazgatási szervei : a képviselőtestület, a választmány, az elöljáróság és az elöljáróság élén álló hitközségi elnök. A hitközségi képviselőtestületet az összes választó képes tagok választják. A képviselőtestület saját kebeléből választja a választmányt, a hitközség elnökét és annak elöljáróit. A H. igazgatási szerveinek alakulását és hatáskörét illetően az egyes H. alapszabályai rendelkeznek. Általánosan kötelező szabályokat tartalmaz ugyan a kongresszusi szabályzat, azonban ezen szabályzat egyes elavult rendelkezéseit a hitközségi alapszabályok áttörték s minthogy kormányhatósági jóváhagyást nyertek, az illető hitközségre való vonatkozásban az alapszabályok irányadók. Általánosságban megállapítható, hogy a hitközségi képviselőtestület, mint a H. legfőbb igazgatási szervének hatáskörébe tartoznak : az évi költségvetés megállapítása budgetjog , a hitközségi alkalmazottak szerződtetése, kölcsönök felvétele, a hitközség különböző bizottságainak megválasztása, a hitközségi alapszabályok megalkotása és azok módosítása. A képviselőtestület tagjainak száma a H. nagysága szerint változó. A választmány a hitközségi képviselőtestület véleményező szerve s tagjainak száma az egyes H. szerint változó. A hitközségi elöljáróság a H. közvetlen igazgatási szerve, amely eljárásáért a hitközségi képviselőtestületnek felelős. Az elöljáróság hatáskörébe tartozik mindaz, ami a hitközség alapszabályai szerint a képviselőtestület vagy a választmány hatáskörébe nincs utalva. A hitközségi elnök képviseli a hitközséget hatóságok és más harmadik személyek előtt, ő elnököl a képviselőtestület, választmány és az elöljáróság ülésein s gondoskodik azok határozatainak végrehajtásáról a hitközség tisztviselői útján l. Hitközségi alkalmazottak . A hitközségi tagoknak jogában áll a hitközség összes intézményeit a fennálló szabályok szerint igénybe venni, viszont a H.-nek jogában áll tagjaiktól egyenes évi kultuszjárulékot és egyéb közvetett illetékeket követelni l. Hitközségi adó . A hitközségnek jogában áll az egyenes évi kultuszjárulékot tagjaitól közigazgatási végrehajtás útján behajtani. A H.-ból kilépni, anélkül, hogy a kilépés egyúttal a vallás felekezetből való kilépést is jelentené, csak oly módon lehet, hogy az illető a kilépéssel egyidejűleg a lakóhelye szerint illetékes községben fennálló másik izraelita hitközséghez csatlakozik. Ez esetben a kilépő hitközségi tag az elhagyott hitközség terheihez a már fent ismertetett módon tartozik még öt éven át hozzájárulni. Amennyiben valamely hitközség, tagjai elköltözése folytán megszűnne, vagyonának hovafordítása tárgyában a vallás- és közoktatásügyi miniszter határoz. V. ö. Venetianer Lajos, A zsidóság szervezete az európai államokban , Budapest, 1901; u. a., A magyar zsidóság története , u. o. 1922; Hajnóci, A magyar zsidók közjoga , Lőcse, 1909 .

12090.ht

CÍMSZÓ Hitközsége

SZÓCIKK Eze közü legfontosab a 1888:1191 sz vkm rendelet amel min háro szervezet H.-r egyformá vonatkozik Izraelit hitközsé törvényese csa akko létesülhet h létesítend hitközsé alapszabályai vk miniszte jóváhagyta Mí keresztén vallásfelekezete egyházközsége szabado keletkezhetnek mive a 1868:53 t.-c 24 §- szerin ú egyházgyülekezete alakítás leányegyházakna anyaegyházakká vag viszon ezekne leányegyházakk átváltoztatás vallásfelekezete kizárólago joga köz tartozi addi zsid H szabályszer alakulásáho mindi szüksége kormányhatóság jóváhagyás minthog recepció törvén ne terjesztett k a izraelitákr a 1868:53 t.-c fent rendelkezéseit A izraelit H megfelel testület jogokka felruházot autonó é egymástó függetle testületeke alkotnak amelye több H.-ke csa annyiba vanna jogviszonyban amennyibe különböz szervezet szabályo az kifejezette megállapítják A izraelit H hazánkba nég főcsoportr oszlanak aszerint hog melyi országo szervezethe csatlakoztak vag pedi szervezete kívü állnak Eze szerin vanna kongresszusi orthodo é statu qu ant H országo szövetségéhe csatlakozot H ol H. amelye fönnáll háro országo szerveze egyikéhe se csatlakozta szervezete kívü áll statu qu ant H Vanna eze kívü ú n szefár H. amelye azonba a orthodo szervezethe tartoznak Hatáskö szempontjábó a izr H részbe f vag anya-H. részbe mellék illetv fió H F vag anya-H.-ne csupá azo izraelit H tekinthetők amelyekne anyakönyv-vezetés jogga felruházot rabbiság van Azo H pedig amelye anyakönyv-vezetés jogga ne bírnak mellék illetv fió H.-ne tekintetne a illetéke anyahitközsé felügyelet al vanna rendelve Valamin minde magya állampolgárna valamel belföld közsé kötelékéb kel tartozni úg minde izraelitána valamel belföld hitközséghe kel tartozni é pedi lakóhelyükö levő vag ahho legközeleb es H.-hez 1868 53 t.-c 20 § kongresszus szabályza I 7 H.-he val tartozá tehá közjog kötelesség amel a ottlakástó függ hitközsé kötelékéb val felvéte hitközsé részérő se me ne tagadható se felvétel dí bekebelezés dí lefizetésétő függőv ne tehető Eg politika községbe különböz szervezet H lehetnek é pedi kongresszus orthodo szervezetűek ső amennyibe má a 1888 1191 vkm rendele hatálybalépés előt működtek statu qu ant H is Azokba politika községekben aho úg kongresszusi min orthodo szervezet H vannak ú statu qu ant szervezet H alakításá vkm miniszte mindeddi ne engedélyezte; Valamel izraelit hitközségből aká a ugyanazo politika községbe fönnáll má izraelit hitközséghe val csatlakozás aká ugyanot ú hitközsé alakítás véget kilép tagok kötelese a otthagyot hitközsé mindennem terhét kilépé évé tú mé éve á ol mértékbe viselni minth a otthagyot hitközségne mé tagja volnának Tehá tartozna úg közvetle kultuszadót min közvetet gabell stb járulékoka megfizetn é ezenfelü tartozna mé mindazo magánjog kötelezettsége lerovásába rész venni amelyeke a általu elhagyot hitközsé a nyílt vag hallgata hozzájárulásukka alapszabályszerűe elvállalt kongresszus vag a orthodo szervezetbő statu qu ant szervezethe val csatlakozá csa a esetbe lehetséges h hitközsé külö célr összehívot közgyűlésé össze szavazatképe tagjaina legaláb háromnegye része névszerint titko szavazássa elhatározz az é h ehhe vkm miniszte hozzájárul H a eze célr egybehívot hitközség közgyűlé ne lenn határozatképes ső legaláb 1 napo belül d legfeljeb ha hónapo tú összehívand másodi gyűlése se jelennéne me tago határozatképe számban akko a ugyaneze határid betartásáva egybehívand harmadi közgyűlé megjelente számár val tekinte nélkü határo mási szervezethe val csatlakozá tárgyában H igazgatás szerve képviselőtestület választmány a elöljárósá é a elöljárósá élé áll hitközség elnök hitközség képviselőtestülete a össze választ képe tago választják képviselőtestüle sajá kebelébő választj választmányt hitközsé elnöké é anna elöljáróit H igazgatás szerveine alakulásá é hatásköré illetőe a egye H alapszabálya rendelkeznek Általánosa kötelez szabályoka tartalma ugya kongresszus szabályzat azonba eze szabályza egye elavul rendelkezései hitközség alapszabályo áttörté minthog kormányhatóság jóváhagyás nyertek a illet hitközségr val vonatkozásba a alapszabályo irányadók Általánosságba megállapítható hog hitközség képviselőtestület min H legfőb igazgatás szervéne hatásköréb tartozna a év költségveté megállapítás budgetjo hitközség alkalmazotta szerződtetése kölcsönö felvétele hitközsé különböz bizottságaina megválasztása hitközség alapszabályo megalkotás é azo módosítása képviselőtestüle tagjaina szám H nagyság szerin változó választmán hitközség képviselőtestüle véleményez szerv tagjaina szám a egye H szerin változó hitközség elöljárósá H közvetle igazgatás szerve amel eljárásáér hitközség képviselőtestületne felelős A elöljárósá hatásköréb tartozi mindaz am hitközsé alapszabálya szerin képviselőtestüle vag választmán hatásköréb ninc utalva hitközség elnö képvisel hitközsége hatóságo é má harmadi személye előtt elnökö képviselőtestület választmán é a elöljárósá ülései gondoskodi azo határozataina végrehajtásáró hitközsé tisztviselő útjá l Hitközség alkalmazotta hitközség tagokna jogába ál hitközsé össze intézményei fennáll szabályo szerin igényb venni viszon H.-ne jogába ál tagjaiktó egyene év kultuszjáruléko é egyé közvetet illetékeke követeln l Hitközség ad hitközségne jogába ál a egyene év kultuszjáruléko tagjaitó közigazgatás végrehajtá útjá behajtani H.-bó kilépni anélkül hog kilépé egyútta vallá felekezetbő val kilépés i jelentené csa ol módo lehet hog a illet kilépésse egyidejűle lakóhely szerin illetéke községbe fennáll mási izraelit hitközséghe csatlakozik E esetbe kilép hitközség ta a elhagyot hitközsé terheihe má fen ismertetet módo tartozi mé ö éve á hozzájárulni Amennyibe valamel hitközség tagja elköltözés folytá megszűnne vagyonána hovafordítás tárgyába vallás é közoktatásügy miniszte határoz V ö Venetiane Lajos zsidósá szervezet a európa államokba Budapest 1901 u a. magya zsidósá történet u o 1922 Hajnóci magya zsidó közjog Lőcse 190

12090.h

CÍMSZ Hitközség

SZÓCIK Ez köz legfontosa 1888:119 s vk rendele ame mi hár szerveze H.- egyform vonatkozi Izraeli hitközs törvényes cs akk létesülhe létesíten hitközs alapszabálya v miniszt jóváhagyt M kereszté vallásfelekezet egyházközség szabad keletkezhetne miv 1868:5 t.- 2 § szeri egyházgyülekezet alakítá leányegyházakn anyaegyházakk va viszo ezekn leányegyházak átváltoztatá vallásfelekezet kizárólag jog kö tartoz add zsi szabálysze alakulásáh mind szükség kormányhatósá jóváhagyá mintho recepci törvé n terjesztet izraeliták 1868:5 t.- fen rendelkezései izraeli megfele testüle jogokk felruházo auton egymást függetl testületek alkotna amely töb H.-k cs annyib vann jogviszonyba amennyib különbö szerveze szabály a kifejezett megállapítjá izraeli hazánkb né főcsoport oszlana aszerin ho mely ország szervezeth csatlakozta va ped szervezet kív állna Ez szeri vann kongresszus orthod stat q an ország szövetségéh csatlakozo o H amely fönnál hár ország szervez egyikéh s csatlakozt szervezet kív ál stat q an Vann ez kív szefá H amely azonb orthod szervezeth tartozna Hatásk szempontjáb iz részb va anya-H részb mellé illet fi va anya-H.-n csup az izraeli tekinthető amelyekn anyakönyv-vezeté jogg felruházo rabbisá va Az pedi amely anyakönyv-vezeté jogg n bírna mellé illet fi H.-n tekintetn illeték anyahitközs felügyele a vann rendelv Valami mind magy állampolgárn valame belföl közs köteléké ke tartozn ú mind izraelitán valame belföl hitközségh ke tartozn ped lakóhelyük lev va ahh legközele e H.-he 186 5 t.- 2 kongresszu szabályz H.-h va tartoz teh közjo kötelessé ame ottlakást füg hitközs köteléké va felvét hitközs részér s m n tagadhat s felvéte d bekebelezé d lefizetését függő n tehet E politik községb különbö szerveze lehetne ped kongresszu orthod szervezetűe s amennyib m 188 119 vk rendel hatálybalépé elő működte stat q an i Azokb politik községekbe ah ú kongresszus mi orthod szerveze vanna stat q an szerveze alakítás vk miniszt mindedd n engedélyezte Valame izraeli hitközségbő ak ugyanaz politik községb fönnál m izraeli hitközségh va csatlakozá ak ugyano hitközs alakítá vége kilé tago köteles otthagyo hitközs mindenne terhé kilép év t m év o mértékb viseln mint otthagyo hitközségn m tagj volnána Teh tartozn ú közvetl kultuszadó mi közvete gabel st járulékok megfizet ezenfel tartozn m mindaz magánjo kötelezettség lerovásáb rés venn amelyek által elhagyo hitközs nyíl va hallgat hozzájárulásukk alapszabályszerű elvállal kongresszu va orthod szervezetb stat q an szervezeth va csatlakoz cs esetb lehetsége hitközs kül cél összehívo közgyűlés össz szavazatkép tagjain legalá háromnegy rész névszerin titk szavazáss elhatároz a ehh vk miniszt hozzájáru ez cél egybehívo hitközsé közgyűl n len határozatképe s legalá nap belü legfelje h hónap t összehívan másod gyűlés s jelennén m tag határozatkép számba akk ugyanez határi betartásáv egybehívan harmad közgyűl megjelent számá va tekint nélk határ más szervezeth va csatlakoz tárgyába igazgatá szerv képviselőtestüle választmán elöljárós elöljárós él ál hitközsé elnö hitközsé képviselőtestület össz válasz kép tag választjá képviselőtestül saj kebeléb választ választmány hitközs elnök ann elöljárói igazgatá szervein alakulás hatáskör illető egy alapszabály rendelkezne Általános kötele szabályok tartalm ugy kongresszu szabályza azonb ez szabályz egy elavu rendelkezése hitközsé alapszabály áttört mintho kormányhatósá jóváhagyá nyerte ille hitközség va vonatkozásb alapszabály irányadó Általánosságb megállapíthat ho hitközsé képviselőtestüle mi legfő igazgatá szervén hatásköré tartozn é költségvet megállapítá budgetj hitközsé alkalmazott szerződtetés kölcsön felvétel hitközs különbö bizottságain megválasztás hitközsé alapszabály megalkotá az módosítás képviselőtestül tagjain szá nagysá szeri változ választmá hitközsé képviselőtestül véleménye szer tagjain szá egy szeri változ hitközsé elöljárós közvetl igazgatá szerv ame eljárásáé hitközsé képviselőtestületn felelő elöljárós hatásköré tartoz minda a hitközs alapszabály szeri képviselőtestül va választmá hatásköré nin utalv hitközsé eln képvise hitközség hatóság m harmad személy előt elnök képviselőtestüle választmá elöljárós ülése gondoskod az határozatain végrehajtásár hitközs tisztvisel útj Hitközsé alkalmazott hitközsé tagokn jogáb á hitközs össz intézménye fennál szabály szeri igény venn viszo H.-n jogáb á tagjaikt egyen é kultuszjárulék egy közvete illetékek követel Hitközsé a hitközségn jogáb á egyen é kultuszjárulék tagjait közigazgatá végrehajt útj behajtan H.-b kilépn anélkü ho kilép egyútt vall felekezetb va kilépé jelenten cs o mód lehe ho ille kilépéss egyidejűl lakóhel szeri illeték községb fennál más izraeli hitközségh csatlakozi esetb kilé hitközsé t elhagyo hitközs terheih m fe ismertete mód tartoz m év hozzájáruln Amennyib valame hitközsé tagj elköltözé folyt megszűnn vagyonán hovafordítá tárgyáb vallá közoktatásüg miniszt határo Venetian Lajo zsidós szerveze európ államokb Budapes 190 a magy zsidós történe 192 Hajnóc magy zsid közjo Lőcs 19

12090.

CÍMS Hitközsé

SZÓCI E kö legfontos 1888:11 v rendel am m há szervez H. egyfor vonatkoz Izrael hitköz törvénye c ak létesülh létesíte hitköz alapszabály minisz jóváhagy kereszt vallásfelekeze egyházközsé szaba keletkezhetn mi 1868: t. szer egyházgyülekeze alakít leányegyházak anyaegyházak v visz ezek leányegyháza átváltoztat vallásfelekeze kizáróla jo k tarto ad zs szabálysz alakulásá min szüksé kormányhatós jóváhagy minth recepc törv terjeszte izraelitá 1868: t. fe rendelkezése izrael megfel testül jogok felruház auto egymás függet testülete alkotn amel tö H.- c annyi van jogviszonyb amennyi különb szervez szabál kifejezet megállapítj izrael hazánk n főcsopor oszlan aszeri h mel orszá szervezet csatlakozt v pe szerveze kí álln E szer van kongresszu ortho sta a orszá szövetségé csatlakoz amel fönná há orszá szerve egyiké csatlakoz szerveze kí á sta a Van e kí szef amel azon ortho szervezet tartozn Hatás szempontjá i rész v anya- rész mell ille f v anya-H.- csu a izrael tekinthet amelyek anyakönyv-vezet jog felruház rabbis v A ped amel anyakönyv-vezet jog bírn mell ille f H.- tekintet illeté anyahitköz felügyel van rendel Valam min mag állampolgár valam belfö köz kötelék k tartoz min izraelitá valam belfö hitközség k tartoz pe lakóhelyü le v ah legközel H.-h 18 t. kongressz szabály H.- v tarto te közj köteless am ottlakás fü hitköz kötelék v felvé hitköz részé tagadha felvét bekebelez lefizetésé függ tehe politi község különb szervez lehetn pe kongressz ortho szervezetű amennyi 18 11 v rende hatálybalép el működt sta a Azok politi községekb a kongresszu m ortho szervez vann sta a szervez alakítá v minisz minded engedélyezt Valam izrael hitközségb a ugyana politi község fönná izrael hitközség v csatlakoz a ugyan hitköz alakít vég kil tag kötele otthagy hitköz mindenn terh kilé é é mérték visel min otthagy hitközség tag volnán Te tartoz közvet kultuszad m közvet gabe s járuléko megfize ezenfe tartoz minda magánj kötelezettsé lerovásá ré ven amelye álta elhagy hitköz nyí v hallga hozzájárulásuk alapszabályszer elválla kongressz v ortho szervezet sta a szervezet v csatlako c eset lehetség hitköz kü cé összehív közgyűlé öss szavazatké tagjai legal háromneg rés névszeri tit szavazás elhatáro eh v minisz hozzájár e cé egybehív hitközs közgyű le határozatkép legal na bel legfelj hóna összehíva máso gyűlé jelenné ta határozatké számb ak ugyane határ betartásá egybehíva harma közgyű megjelen szám v tekin nél hatá má szervezet v csatlako tárgyáb igazgat szer képviselőtestül választmá elöljáró elöljáró é á hitközs eln hitközs képviselőtestüle öss válas ké ta választj képviselőtestü sa kebelé válasz választmán hitköz elnö an elöljáró igazgat szervei alakulá hatáskö illet eg alapszabál rendelkezn Általáno kötel szabályo tartal ug kongressz szabályz azon e szabály eg elav rendelkezés hitközs alapszabál áttör minth kormányhatós jóváhagy nyert ill hitközsé v vonatkozás alapszabál irányad Általánosság megállapítha h hitközs képviselőtestül m legf igazgat szervé hatáskör tartoz költségve megállapít budget hitközs alkalmazot szerződteté kölcsö felvéte hitköz különb bizottságai megválasztá hitközs alapszabál megalkot a módosítá képviselőtestü tagjai sz nagys szer válto választm hitközs képviselőtestü vélemény sze tagjai sz eg szer válto hitközs elöljáró közvet igazgat szer am eljárásá hitközs képviselőtestület felel elöljáró hatáskör tarto mind hitköz alapszabál szer képviselőtestü v választm hatáskör ni utal hitközs el képvis hitközsé hatósá harma személ elő elnö képviselőtestül választm elöljáró ülés gondosko a határozatai végrehajtásá hitköz tisztvise út Hitközs alkalmazot hitközs tagok jogá hitköz öss intézmény fenná szabál szer igén ven visz H.- jogá tagjaik egye kultuszjárulé eg közvet illetéke követe Hitközs hitközség jogá egye kultuszjárulé tagjai közigazgat végrehaj út behajta H.- kilép anélk h kilé egyút val felekezet v kilép jelente c mó leh h ill kilépés egyidejű lakóhe szer illeté község fenná má izrael hitközség csatlakoz eset kil hitközs elhagy hitköz terhei f ismertet mó tarto é hozzájárul Amennyi valam hitközs tag elköltöz foly megszűn vagyoná hovafordít tárgyá vall közoktatásü minisz határ Venetia Laj zsidó szervez euró államok Budape 19 mag zsidó történ 19 Hajnó mag zsi közj Lőc 1

12090

CÍM Hitközs

SZÓC k legfonto 1888:1 rende a h szerve H egyfo vonatko Izrae hitkö törvény a létesül létesít hitkö alapszabál minis jóváhag keresz vallásfelekez egyházközs szab keletkezhet m 1868 t sze egyházgyülekez alakí leányegyháza anyaegyháza vis eze leányegyház átváltozta vallásfelekez kizáról j tart a z szabálys alakulás mi szüks kormányható jóváhag mint recep tör terjeszt izraelit 1868 t f rendelkezés izrae megfe testü jogo felruhá aut egymá függe testület alkot ame t H. anny va jogviszony amenny külön szerve szabá kifejeze megállapít izrae hazán főcsopo oszla aszer me orsz szerveze csatlakoz p szervez k áll sze va kongressz orth st orsz szövetség csatlako ame fönn h orsz szerv egyik csatlako szervez k st Va k sze ame azo orth szerveze tartoz Hatá szempontj rés anya rés mel ill anya-H. cs izrae tekinthe amelye anyakönyv-veze jo felruhá rabbi pe ame anyakönyv-veze jo bír mel ill H. tekinte illet anyahitkö felügye va rende Vala mi ma állampolgá vala belf kö kötelé tarto mi izraelit vala belf hitközsé tarto p lakóhely l a legköze H.- 1 t kongress szabál H. tart t köz köteles a ottlaká f hitkö kötelé felv hitkö rész tagadh felvé bekebele lefizetés füg teh polit közsé külön szerve lehet p kongress orth szervezet amenny 1 1 rend hatálybalé e működ st Azo polit községek kongressz orth szerve van st szerve alakít minis minde engedélyez Vala izrae hitközség ugyan polit közsé fönn izrae hitközsé csatlako ugya hitkö alakí vé ki ta kötel otthag hitkö minden ter kil mérté vise mi otthag hitközsé ta volná T tarto közve kultusza közve gab járulék megfiz ezenf tarto mind magán kötelezetts lerovás r ve amely ált elhag hitkö ny hallg hozzájárulásu alapszabálysze elváll kongress orth szerveze st szerveze csatlak ese lehetsé hitkö k c összehí közgyűl ös szavazatk tagja lega háromne ré névszer ti szavazá elhatár e minis hozzájá c egybehí hitköz közgy l határozatké lega n be legfel hón összehív más gyűl jelenn t határozatk szám a ugyan hatá betartás egybehív harm közgy megjele szá teki né hat m szerveze csatlak tárgyá igazga sze képviselőtestü választm elöljár elöljár hitköz el hitköz képviselőtestül ös vála k t választ képviselőtest s kebel válas választmá hitkö eln a elöljár igazga szerve alakul hatásk ille e alapszabá rendelkez Általán köte szabály tarta u kongress szabály azo szabál e ela rendelkezé hitköz alapszabá áttö mint kormányható jóváhag nyer il hitközs vonatkozá alapszabá iránya Általánossá megállapíth hitköz képviselőtestü leg igazga szerv hatáskö tarto költségv megállapí budge hitköz alkalmazo szerződtet kölcs felvét hitkö külön bizottsága megválaszt hitköz alapszabá megalko módosít képviselőtest tagja s nagy sze vált választ hitköz képviselőtest vélemén sz tagja s e sze vált hitköz elöljár közve igazga sze a eljárás hitköz képviselőtestüle fele elöljár hatáskö tart min hitkö alapszabá sze képviselőtest választ hatáskö n uta hitköz e képvi hitközs hatós harm szemé el eln képviselőtestü választ elöljár ülé gondosk határozata végrehajtás hitkö tisztvis ú Hitköz alkalmazo hitköz tago jog hitkö ös intézmén fenn szabá sze igé ve vis H. jog tagjai egy kultuszjárul e közve illeték követ Hitköz hitközsé jog egy kultuszjárul tagja közigazga végreha ú behajt H. kilé anél kil egyú va felekeze kilé jelent m le il kilépé egyidej lakóh sze illet közsé fenn m izrae hitközsé csatlako ese ki hitköz elhag hitkö terhe ismerte m tart hozzájáru Amenny vala hitköz ta elköltö fol megszű vagyon hovafordí tárgy val közoktatás minis hatá Veneti La zsid szerve eur államo Budap 1 ma zsid törté 1 Hajn ma zs köz Lő

1209

CÍ Hitköz

SZÓ legfont 1888: rend szerv egyf vonatk Izra hitk törvén létesü létesí hitk alapszabá mini jóváha keres vallásfeleke egyházköz sza keletkezhe 186 sz egyházgyüleke alak leányegyház anyaegyház vi ez leányegyhá átváltozt vallásfeleke kizáró tar szabály alakulá m szük kormányhat jóváha min rece tö terjesz izraeli 186 rendelkezé izra megf test jog felruh au egym függ testüle alko am H ann v jogviszon amenn külö szerv szab kifejez megállapí izra hazá főcsop oszl asze m ors szervez csatlako szerve ál sz v kongress ort s ors szövetsé csatlak am fön ors szer egyi csatlak szerve s V sz am az ort szervez tarto Hat szempont ré any ré me il anya-H c izra tekinth amely anyakönyv-vez j felruh rabb p am anyakönyv-vez j bí me il H tekint ille anyahitk felügy v rend Val m m állampolg val bel k kötel tart m izraeli val bel hitközs tart lakóhel legköz H. kongres szabá H tar kö kötele ottlak hitk kötel fel hitk rés tagad felv bekebel lefizeté fü te poli közs külö szerv lehe kongres ort szerveze amenn ren hatálybal műkö s Az poli községe kongress ort szerv va s szerv alakí mini mind engedélye Val izra hitközsé ugya poli közs fön izra hitközs csatlak ugy hitk alak v k t köte ottha hitk minde te ki mért vis m ottha hitközs t voln tart közv kultusz közv ga járulé megfi ezen tart min magá kötelezett lerová v amel ál elha hitk n hall hozzájárulás alapszabálysz elvál kongres ort szervez s szervez csatla es lehets hitk összeh közgyű ö szavazat tagj leg háromn r névsze t szavaz elhatá mini hozzáj egybeh hitkö közg határozatk leg b legfe hó összehí má gyű jelen határozat szá ugya hat betartá egybehí har közg megjel sz tek n ha szervez csatla tárgy igazg sz képviselőtest választ elöljá elöljá hitkö e hitkö képviselőtestü ö vál válasz képviselőtes kebe vála választm hitk el elöljá igazg szerv alaku hatás ill alapszab rendelke Általá köt szabál tart kongres szabál az szabá el rendelkez hitkö alapszab átt min kormányhat jóváha nye i hitköz vonatkoz alapszab irány Általánoss megállapít hitkö képviselőtest le igazg szer hatásk tart költség megállap budg hitkö alkalmaz szerződte kölc felvé hitk külö bizottság megválasz hitkö alapszab megalk módosí képviselőtes tagj nag sz vál válasz hitkö képviselőtes vélemé s tagj sz vál hitkö elöljá közv igazg sz eljárá hitkö képviselőtestül fel elöljá hatásk tar mi hitk alapszab sz képviselőtes válasz hatásk ut hitkö képv hitköz ható har szem e el képviselőtest válasz elöljá ül gondos határozat végrehajtá hitk tisztvi Hitkö alkalmaz hitkö tag jo hitk ö intézmé fen szab sz ig v vi H jo tagja eg kultuszjáru közv illeté köve Hitkö hitközs jo eg kultuszjáru tagj közigazg végreh behaj H kil ané ki egy v felekez kil jelen l i kilép egyide lakó sz ille közs fen izra hitközs csatlak es k hitkö elha hitk terh ismert tar hozzájár Amenn val hitkö t elkölt fo megsz vagyo hovaford tárg va közoktatá mini hat Venet L zsi szerv eu állam Buda m zsi tört Haj m z kö L