12091.htm

CÍMSZÓ: Hitközségek községi és állami segélyezése

SZÓCIKK: "Hitközségek községi és állami segélyezése. Magyarországon az egyház és állam szoros kapcsolatban van egymással. Ezen alapelvből folyik, hogy a magyar törvényhozás több irányban gondoskodott a H.-ről. A) A politikai községek részéről a hitközségeknek juttatott segély kétféle: a hitközségek általános segélyezése, a hitközségi elemi népiskolák segélyezése. A hitközségek általános segélyezésére a jogalapot az 1868 : Lili. t.-c. 23. §-a szolgáltatja, amely törvényi rendelkezést a recepciós törvény az izraelitákra is kiterjesztette. Ez a törvényhely azt mondja, hogy: különböző vallásfelekezetnek által lakott községben és városban, mely házipénztárából egyházi célokra, vagy valamely felekezeti iskola javára segélyt szolgáltat ki, e segélyben, igazságos arány szerint minden ottan létező vallásfelekezet részesítendő. A közigazgatási bíróság joggyakorlata továbbfejlesztette a törvénynek ezt az intézkedését abban az irányban, hogy a község a vallásfelekezetek részére hosszú időn át juttatott segélyt egyoldalúan vissza nem vonhatja. A közigazgatási bíróság gyakorlata szerint a törvényben hivatkozott igazságos arány kulcsául rendszerint a különböző vallásfelekezetek helybeli lélekszámának aránya szolgál. Ettől az általános szabálytól azonban eltérésnek van helye s a lélekszámon alapuló aránykulcsot, különösen a közművelődés érdeke szempontjából, lényeges körülmények befolyásolják. A hitközségek elemi népiskoláinak támogatására az országos népiskolai alaptörvény (1868 : XXXVIII. t.-c. 25. §.), kötelezi a politikai községeket, amidőn olyképpen rendelkezik, hogy a község segélyezése a különböző hitfelekezeti iskolák közt igazságos arányban osztandó meg s egy hitfelekezet iskolájától sem vonható el, míg a többi hitfelekezetek iskoláinak támogatása meg nem szűnik. Abban a kérdésben, vajon a község részéről juttatott segély az igazságos aránynak megfelel-e, végső fokon a közigazgatási bíróság határoz (1896 : XXXVI. t.-c 48. §.). B) A hitközségek állami segélye ugyancsak kétféle; a hitközségek általános segélyezése (ide tartozik bizonyos iskolákban történő hitoktatás költségeinek az állam által való viselése) és a felekezeti népiskolák állami segélye. A magyar zsidó vallásfelekezetnek az a joga, hogy államsegélyt igényelhessen, az 1848 : XX. t.-c.-en alapszik, amely törvényhely az egyház és állam közötti viszonyban alapelvként mondja ki, hogy a vallásfelekezetek egyházi és iskolai szükségletei az állam által fedeztessenek. Az 1848 : XX. t.-c. csak a bevett vallásfelekezetekre vonatkozik s ámbár az 1895:XLII. t.-c. az izraelita vallásfelekezetet is bevettnek nyilvánította (recepció), az 1848: XX. t.-c.-et kifejezetten nem terjesztette ki az izraelitákra. Erre azonban szükség sem volt, mert a helyes jogi felfogás szerint a recepciós törvény azon rendelkezésének, hogy «az izraelita vallás törvényesen bevett vallásnak nyilváníttatik», nem lehet más értelmet tulajdonítani, mint, hogy a törvényhozás ezzel azt akarta kifejezni, hogy mindazon jogok, amelyeket korábbi vagy későbbi törvények a bevett vallások részére biztosítanak, az izraelita vallást is megillessék. A gyakorlatban a magyar állam a fenti törvényen alapuló kötelezettségének, az izraelita vallással szemben, meglehetősen mostohán tesz eleget. Ezen kötelezettsége alapján, az állam viseli általában az állami iskolákban történő izraelita vallásoktatás költségeit, amennyiben a vallástanítók részéről a törvényesen megállapított feltételek fennforognak. Ezen előfeltételek között legfontosabb, hogy az illető vallásoktatók teljes heti óraszámmal tanítsanak és kizárólag hitoktatással foglalkozzanak. A hitközségek elemi népiskolái állami segélyezésének törvényi bázisai az 1907 : XXVII. és az 1913 : XVI. t.-c.-ek. Ezen törvényi rendelkezések szerint a hitközségek kötelesek elemi iskolai tanítóiknak a törvényesen meghatározott javadalmazást kiszolgáltatni. Amennyiben erre képesek nem lennének, úgy jogosítva vannak a hitközségek államsegélyért folyamodni s ha a törvényben pontosan körülírt előfeltételek meg vannak, úgy az állam az államsegélyt elvileg köteles megadni. Az izraelita népiskolák állami segélyezésénél nagy változások következtek be a világháború után. Az 1922: VI. t.-c. és 18. t.-c.-ek felhatalmazták a kultuszminisztert, hogy revízió tárgyává tegye az elemi népiskolák államsegélyének ügyét, különösen azon szempontból, hogy az iskola fenntartása kultúrpolitikai okokból szükséges-e és hogy az iskolafenntartó az állami segélyezésre valóban reá van-e utalva. Ezen revízió folytán számos magyarországi zsidó hitközség elemi népiskolájának államsegélye megszűnt. V. ö. Munkácsi E. «Fejezetek a magyar zsidó vallásfelekezet újabb joggyakorlatából» (Budapest, 1926)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2091. címszó a lexikon => 369. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12091.htm

CÍMSZÓ: Hitközségek községi és állami segélyezése

SZÓCIKK: Hitközségek községi és állami segélyezése. Magyarországon az egyház és állam szoros kapcsolatban van egymással. Ezen alapelvből folyik, hogy a magyar törvényhozás több irányban gondoskodott a H.-ről. A A politikai községek részéről a hitközségeknek juttatott segély kétféle: a hitközségek általános segélyezése, a hitközségi elemi népiskolák segélyezése. A hitközségek általános segélyezésére a jogalapot az 1868 : Lili. t.-c. 23. §-a szolgáltatja, amely törvényi rendelkezést a recepciós törvény az izraelitákra is kiterjesztette. Ez a törvényhely azt mondja, hogy: különböző vallásfelekezetnek által lakott községben és városban, mely házipénztárából egyházi célokra, vagy valamely felekezeti iskola javára segélyt szolgáltat ki, e segélyben, igazságos arány szerint minden ottan létező vallásfelekezet részesítendő. A közigazgatási bíróság joggyakorlata továbbfejlesztette a törvénynek ezt az intézkedését abban az irányban, hogy a község a vallásfelekezetek részére hosszú időn át juttatott segélyt egyoldalúan vissza nem vonhatja. A közigazgatási bíróság gyakorlata szerint a törvényben hivatkozott igazságos arány kulcsául rendszerint a különböző vallásfelekezetek helybeli lélekszámának aránya szolgál. Ettől az általános szabálytól azonban eltérésnek van helye s a lélekszámon alapuló aránykulcsot, különösen a közművelődés érdeke szempontjából, lényeges körülmények befolyásolják. A hitközségek elemi népiskoláinak támogatására az országos népiskolai alaptörvény 1868 : XXXVIII. t.-c. 25. §. , kötelezi a politikai községeket, amidőn olyképpen rendelkezik, hogy a község segélyezése a különböző hitfelekezeti iskolák közt igazságos arányban osztandó meg s egy hitfelekezet iskolájától sem vonható el, míg a többi hitfelekezetek iskoláinak támogatása meg nem szűnik. Abban a kérdésben, vajon a község részéről juttatott segély az igazságos aránynak megfelel-e, végső fokon a közigazgatási bíróság határoz 1896 : XXXVI. t.-c 48. §. . B A hitközségek állami segélye ugyancsak kétféle; a hitközségek általános segélyezése ide tartozik bizonyos iskolákban történő hitoktatás költségeinek az állam által való viselése és a felekezeti népiskolák állami segélye. A magyar zsidó vallásfelekezetnek az a joga, hogy államsegélyt igényelhessen, az 1848 : XX. t.-c.-en alapszik, amely törvényhely az egyház és állam közötti viszonyban alapelvként mondja ki, hogy a vallásfelekezetek egyházi és iskolai szükségletei az állam által fedeztessenek. Az 1848 : XX. t.-c. csak a bevett vallásfelekezetekre vonatkozik s ámbár az 1895:XLII. t.-c. az izraelita vallásfelekezetet is bevettnek nyilvánította recepció , az 1848: XX. t.-c.-et kifejezetten nem terjesztette ki az izraelitákra. Erre azonban szükség sem volt, mert a helyes jogi felfogás szerint a recepciós törvény azon rendelkezésének, hogy az izraelita vallás törvényesen bevett vallásnak nyilváníttatik , nem lehet más értelmet tulajdonítani, mint, hogy a törvényhozás ezzel azt akarta kifejezni, hogy mindazon jogok, amelyeket korábbi vagy későbbi törvények a bevett vallások részére biztosítanak, az izraelita vallást is megillessék. A gyakorlatban a magyar állam a fenti törvényen alapuló kötelezettségének, az izraelita vallással szemben, meglehetősen mostohán tesz eleget. Ezen kötelezettsége alapján, az állam viseli általában az állami iskolákban történő izraelita vallásoktatás költségeit, amennyiben a vallástanítók részéről a törvényesen megállapított feltételek fennforognak. Ezen előfeltételek között legfontosabb, hogy az illető vallásoktatók teljes heti óraszámmal tanítsanak és kizárólag hitoktatással foglalkozzanak. A hitközségek elemi népiskolái állami segélyezésének törvényi bázisai az 1907 : XXVII. és az 1913 : XVI. t.-c.-ek. Ezen törvényi rendelkezések szerint a hitközségek kötelesek elemi iskolai tanítóiknak a törvényesen meghatározott javadalmazást kiszolgáltatni. Amennyiben erre képesek nem lennének, úgy jogosítva vannak a hitközségek államsegélyért folyamodni s ha a törvényben pontosan körülírt előfeltételek meg vannak, úgy az állam az államsegélyt elvileg köteles megadni. Az izraelita népiskolák állami segélyezésénél nagy változások következtek be a világháború után. Az 1922: VI. t.-c. és 18. t.-c.-ek felhatalmazták a kultuszminisztert, hogy revízió tárgyává tegye az elemi népiskolák államsegélyének ügyét, különösen azon szempontból, hogy az iskola fenntartása kultúrpolitikai okokból szükséges-e és hogy az iskolafenntartó az állami segélyezésre valóban reá van-e utalva. Ezen revízió folytán számos magyarországi zsidó hitközség elemi népiskolájának államsegélye megszűnt. V. ö. Munkácsi E. Fejezetek a magyar zsidó vallásfelekezet újabb joggyakorlatából Budapest, 1926 .

12091.ht

CÍMSZÓ Hitközsége község é állam segélyezés

SZÓCIKK Hitközsége község é állam segélyezése Magyarországo a egyhá é álla szoro kapcsolatba va egymással Eze alapelvbő folyik hog magya törvényhozá töb irányba gondoskodot H.-ről politika községe részérő hitközségekne juttatot segél kétféle hitközsége általáno segélyezése hitközség elem népiskolá segélyezése hitközsége általáno segélyezésér jogalapo a 186 Lili t.-c 23 §- szolgáltatja amel törvény rendelkezés recepció törvén a izraelitákr i kiterjesztette E törvényhel az mondja hogy különböz vallásfelekezetne álta lakot községbe é városban mel házipénztárábó egyház célokra vag valamel felekezet iskol javár segély szolgálta ki segélyben igazságo arán szerin minde otta létez vallásfelekeze részesítendő közigazgatás bírósá joggyakorlat továbbfejlesztett törvényne ez a intézkedésé abba a irányban hog közsé vallásfelekezete részér hossz idő á juttatot segély egyoldalúa vissz ne vonhatja közigazgatás bírósá gyakorlat szerin törvénybe hivatkozot igazságo arán kulcsáu rendszerin különböz vallásfelekezete helybel lélekszámána arány szolgál Ettő a általáno szabálytó azonba eltérésne va hely lélekszámo alapul aránykulcsot különöse közművelődé érdek szempontjából lényege körülménye befolyásolják hitközsége elem népiskoláina támogatásár a országo népiskola alaptörvén 186 XXXVIII t.-c 25 § kötelez politika községeket amidő olyképpe rendelkezik hog közsé segélyezés különböz hitfelekezet iskolá köz igazságo arányba osztand me eg hitfelekeze iskolájátó se vonhat el mí több hitfelekezete iskoláina támogatás me ne szűnik Abba kérdésben vajo közsé részérő juttatot segél a igazságo arányna megfelel-e végs foko közigazgatás bírósá határo 189 XXXVI t.- 48 § hitközsége állam segély ugyancsa kétféle hitközsége általáno segélyezés id tartozi bizonyo iskolákba történ hitoktatá költségeine a álla álta val viselés é felekezet népiskolá állam segélye magya zsid vallásfelekezetne a joga hog államsegély igényelhessen a 184 XX t.-c.-e alapszik amel törvényhel a egyhá é álla között viszonyba alapelvkén mondj ki hog vallásfelekezete egyház é iskola szükséglete a álla álta fedeztessenek A 184 XX t.-c csa bevet vallásfelekezetekr vonatkozi ámbá a 1895:XLII t.-c a izraelit vallásfelekezete i bevettne nyilvánított recepci a 1848 XX t.-c.-e kifejezette ne terjesztett k a izraelitákra Err azonba szüksé se volt mer helye jog felfogá szerin recepció törvén azo rendelkezésének hog a izraelit vallá törvényese bevet vallásna nyilváníttati ne lehe má értelme tulajdonítani mint hog törvényhozá ezze az akart kifejezni hog mindazo jogok amelyeke korább vag később törvénye bevet valláso részér biztosítanak a izraelit vallás i megillessék gyakorlatba magya álla fent törvénye alapul kötelezettségének a izraelit vallássa szemben meglehetőse mostohá tes eleget Eze kötelezettség alapján a álla visel általába a állam iskolákba történ izraelit vallásoktatá költségeit amennyibe vallástanító részérő törvényese megállapítot feltétele fennforognak Eze előfeltétele közöt legfontosabb hog a illet vallásoktató telje het óraszámma tanítsana é kizáróla hitoktatássa foglalkozzanak hitközsége elem népiskolá állam segélyezéséne törvény bázisa a 190 XXVII é a 191 XVI t.-c.-ek Eze törvény rendelkezése szerin hitközsége kötelese elem iskola tanítóikna törvényese meghatározot javadalmazás kiszolgáltatni Amennyibe err képese ne lennének úg jogosítv vanna hitközsége államsegélyér folyamodn h törvénybe pontosa körülír előfeltétele me vannak úg a álla a államsegély elvile kötele megadni A izraelit népiskolá állam segélyezéséné nag változáso következte b világhábor után A 1922 VI t.-c é 18 t.-c.-e felhatalmaztá kultuszminisztert hog revízi tárgyáv tegy a elem népiskolá államsegélyéne ügyét különöse azo szempontból hog a iskol fenntartás kultúrpolitika okokbó szükséges- é hog a iskolafenntart a állam segélyezésr valóba re van- utalva Eze revízi folytá számo magyarország zsid hitközsé elem népiskolájána államsegély megszűnt V ö Munkács E Fejezete magya zsid vallásfelekeze újab joggyakorlatábó Budapest 192

12091.h

CÍMSZ Hitközség közsé álla segélyezé

SZÓCIK Hitközség közsé álla segélyezés Magyarország egyh áll szor kapcsolatb v egymássa Ez alapelvb folyi ho magy törvényhoz tö irányb gondoskodo H.-rő politik község részér hitközségekn juttato segé kétfél hitközség általán segélyezés hitközsé ele népiskol segélyezés hitközség általán segélyezésé jogalap 18 Lil t.- 2 § szolgáltatj ame törvén rendelkezé recepci törvé izraeliták kiterjesztett törvényhe a mondj hog különbö vallásfelekezetn ált lako községb városba me házipénztáráb egyhá célokr va valame felekeze isko javá segél szolgált k segélybe igazság ará szeri mind ott léte vallásfelekez részesítend közigazgatá bírós joggyakorla továbbfejlesztet törvényn e intézkedés abb irányba ho közs vallásfelekezet részé hoss id juttato segél egyoldalú viss n vonhatj közigazgatá bírós gyakorla szeri törvényb hivatkozo igazság ará kulcsá rendszeri különbö vallásfelekezet helybe lélekszámán arán szolgá Ett általán szabályt azonb eltérésn v hel lélekszám alapu aránykulcso különös közművelőd érde szempontjábó lényeg körülmény befolyásoljá hitközség ele népiskoláin támogatásá ország népiskol alaptörvé 18 XXXVII t.- 2 kötele politik községeke amid olyképp rendelkezi ho közs segélyezé különbö hitfelekeze iskol kö igazság arányb osztan m e hitfelekez iskoláját s vonha e m töb hitfelekezet iskoláin támogatá m n szűni Abb kérdésbe vaj közs részér juttato segé igazság arányn megfelel- vég fok közigazgatá bírós határ 18 XXXV t. 4 hitközség álla segél ugyancs kétfél hitközség általán segélyezé i tartoz bizony iskolákb törté hitoktat költségein áll ált va viselé felekeze népiskol álla segély magy zsi vallásfelekezetn jog ho államsegél igényelhesse 18 X t.-c.- alapszi ame törvényhe egyh áll közöt viszonyb alapelvké mond k ho vallásfelekezet egyhá iskol szükséglet áll ált fedeztessene 18 X t.- cs beve vallásfelekezetek vonatkoz ámb 1895:XLI t.- izraeli vallásfelekezet bevettn nyilvánítot recepc 184 X t.-c.- kifejezett n terjesztet izraelitákr Er azonb szüks s vol me hely jo felfog szeri recepci törvé az rendelkezéséne ho izraeli vall törvényes beve vallásn nyilváníttat n leh m értelm tulajdonítan min ho törvényhoz ezz a akar kifejezn ho mindaz jogo amelyek koráb va későb törvény beve vallás részé biztosítana izraeli vallá megillessé gyakorlatb magy áll fen törvény alapu kötelezettségéne izraeli valláss szembe meglehetős mostoh te elege Ez kötelezettsé alapjá áll vise általáb álla iskolákb törté izraeli vallásoktat költségei amennyib vallástanít részér törvényes megállapíto feltétel fennforogna Ez előfeltétel közö legfontosab ho ille vallásoktat telj he óraszámm tanítsan kizáról hitoktatáss foglalkozzana hitközség ele népiskol álla segélyezésén törvén bázis 19 XXVI 19 XV t.-c.-e Ez törvén rendelkezés szeri hitközség köteles ele iskol tanítóikn törvényes meghatározo javadalmazá kiszolgáltatn Amennyib er képes n lennéne ú jogosít vann hitközség államsegélyé folyamod törvényb pontos körülí előfeltétel m vanna ú áll államsegél elvil kötel megadn izraeli népiskol álla segélyezésén na változás következt világhábo utá 192 V t.- 1 t.-c.- felhatalmazt kultuszminiszter ho revíz tárgyá teg ele népiskol államsegélyén ügyé különös az szempontbó ho isko fenntartá kultúrpolitik okokb szükséges ho iskolafenntar álla segélyezés valób r van utalv Ez revíz folyt szám magyarorszá zsi hitközs ele népiskoláján államsegél megszűn Munkác Fejezet magy zsi vallásfelekez úja joggyakorlatáb Budapes 19

12091.

CÍMS Hitközsé közs áll segélyez

SZÓCI Hitközsé közs áll segélyezé Magyarorszá egy ál szo kapcsolat egymáss E alapelv foly h mag törvényho t irány gondoskod H.-r politi közsé részé hitközségek juttat seg kétfé hitközsé általá segélyezé hitközs el népisko segélyezé hitközsé általá segélyezés jogala 1 Li t. szolgáltat am törvé rendelkez recepc törv izraelitá kiterjesztet törvényh mond ho különb vallásfelekezet ál lak község városb m házipénztárá egyh célok v valam felekez isk jav segé szolgál segélyb igazsá ar szer min ot lét vallásfeleke részesíten közigazgat bíró joggyakorl továbbfejleszte törvény intézkedé ab irányb h köz vallásfelekeze rész hos i juttat segé egyoldal vis vonhat közigazgat bíró gyakorl szer törvény hivatkoz igazsá ar kulcs rendszer különb vallásfelekeze helyb lélekszámá ará szolg Et általá szabály azon eltérés he lélekszá alap aránykulcs különö közművelő érd szempontjáb lénye körülmén befolyásolj hitközsé el népiskolái támogatás orszá népisko alaptörv 1 XXXVI t. kötel politi községek ami olykép rendelkez h köz segélyez különb hitfelekez isko k igazsá arány oszta hitfeleke iskolájá vonh tö hitfelekeze iskolái támogat szűn Ab kérdésb va köz részé juttat seg igazsá arány megfelel vé fo közigazgat bíró hatá 1 XXX t hitközsé áll segé ugyanc kétfé hitközsé általá segélyez tarto bizon iskolák tört hitokta költségei ál ál v visel felekez népisko áll segél mag zs vallásfelekezet jo h államsegé igényelhess 1 t.-c. alapsz am törvényh egy ál közö viszony alapelvk mon h vallásfelekeze egyh isko szükségle ál ál fedeztessen 1 t. c bev vallásfelekezete vonatko ám 1895:XL t. izrael vallásfelekeze bevett nyilváníto recep 18 t.-c. kifejezet terjeszte izraeliták E azon szük vo m hel j felfo szer recepc törv a rendelkezésén h izrael val törvénye bev vallás nyilvánítta le értel tulajdoníta mi h törvényho ez aka kifejez h minda jog amelye korá v késő törvén bev vallá rész biztosítan izrael vall megilless gyakorlat mag ál fe törvén alap kötelezettségén izrael vallás szemb meglehető mosto t eleg E kötelezetts alapj ál vis általá áll iskolák tört izrael vallásokta költsége amennyi vallástaní részé törvénye megállapít feltéte fennforogn E előfeltéte köz legfontosa h ill vallásokta tel h óraszám tanítsa kizáró hitoktatás foglalkozzan hitközsé el népisko áll segélyezésé törvé bázi 1 XXV 1 X t.-c.- E törvé rendelkezé szer hitközsé kötele el isko tanítóik törvénye meghatároz javadalmaz kiszolgáltat Amennyi e képe lennén jogosí van hitközsé államsegély folyamo törvény ponto körül előfeltéte vann ál államsegé elvi köte megad izrael népisko áll segélyezésé n változá következ világháb ut 19 t. t.-c. felhatalmaz kultuszminiszte h reví tárgy te el népisko államsegélyé ügy különö a szempontb h isk fenntart kultúrpoliti okok szüksége h iskolafennta áll segélyezé való va utal E reví foly szá magyarorsz zs hitköz el népiskolájá államsegé megszű Munká Fejeze mag zs vallásfeleke új joggyakorlatá Budape 1

12091

CÍM Hitközs köz ál segélye

SZÓC Hitközs köz ál segélyez Magyarorsz eg á sz kapcsola egymás alapel fol ma törvényh irán gondosko H.- polit közs rész hitközsége jutta se kétf hitközs által segélyez hitköz e népisk segélyez hitközs által segélyezé jogal L t szolgálta a törv rendelke recep tör izraelit kiterjeszte törvény mon h külön vallásfelekeze á la közsé város házipénztár egy célo vala feleke is ja seg szolgá segély igazs a sze mi o lé vallásfelek részesíte közigazga bír joggyakor továbbfejleszt törvén intézked a irány kö vallásfelekez rés ho jutta seg egyolda vi vonha közigazga bír gyakor sze törvén hivatko igazs a kulc rendsze külön vallásfelekez hely lélekszám ar szol E által szabál azo eltéré h léleksz ala aránykulc külön közművel ér szempontjá lény körülmé befolyásol hitközs e népiskolá támogatá orsz népisk alaptör XXXV t köte polit községe am olyké rendelke kö segélye külön hitfeleke isk igazs arán oszt hitfelek iskoláj von t hitfelekez iskolá támoga szű A kérdés v kö rész jutta se igazs arán megfele v f közigazga bír hat XX hitközs ál seg ugyan kétf hitközs által segélye tart bizo iskolá tör hitokt költsége á á vise feleke népisk ál segé ma z vallásfelekeze j államseg igényelhes t.-c alaps a törvény eg á köz viszon alapelv mo vallásfelekez egy isk szükségl á á fedeztesse t be vallásfelekezet vonatk á 1895:X t izrae vallásfelekez bevet nyilvánít rece 1 t.-c kifejeze terjeszt izraelitá azo szü v he felf sze recep tör rendelkezésé izrae va törvény be vallá nyilvánítt l érte tulajdonít m törvényh e ak kifeje mind jo amely kor kés törvé be vall rés biztosíta izrae val megilles gyakorla ma á f törvé ala kötelezettségé izrae vallá szem meglehet most ele kötelezett alap á vi által ál iskolá tör izrae vallásokt költség amenny vallástan rész törvény megállapí feltét fennforog előfeltét kö legfontos il vallásokt te óraszá taníts kizár hitoktatá foglalkozza hitközs e népisk ál segélyezés törv báz XX t.-c. törv rendelkez sze hitközs kötel e isk tanítói törvény meghatáro javadalma kiszolgálta Amenny kép lenné jogos va hitközs államsegél folyam törvén pont körü előfeltét van á államseg elv köt mega izrae népisk ál segélyezés változ követke világhá u 1 t t.-c felhatalma kultuszminiszt rev tárg t e népisk államsegély üg külön szempont is fenntar kultúrpolit oko szükség iskolafennt ál segélyez val v uta rev fol sz magyarors z hitkö e népiskoláj államseg megsz Munk Fejez ma z vallásfelek ú joggyakorlat Budap

1209

CÍ Hitköz kö á segély

SZÓ Hitköz kö á segélye Magyarors e s kapcsol egymá alape fo m törvény irá gondosk H. poli köz rés hitközség jutt s két hitköz álta segélye hitkö népis segélye hitköz álta segélyez joga szolgált tör rendelk rece tö izraeli kiterjeszt törvén mo külö vallásfelekez l közs váro házipénztá eg cél val felek i j se szolg segél igaz sz m l vallásfele részesít közigazg bí joggyako továbbfejlesz törvé intézke irán k vallásfeleke ré h jutt se egyold v vonh közigazg bí gyako sz törvé hivatk igaz kul rendsz külö vallásfeleke hel lélekszá a szo álta szabá az eltér léleks al aránykul külö közműve é szempontj lén körülm befolyáso hitköz népiskol támogat ors népis alaptö XXX köt poli község a olyk rendelk k segély külö hitfelek is igaz ará osz hitfele iskolá vo hitfeleke iskol támog sz kérdé k rés jutt s igaz ará megfel közigazg bí ha X hitköz á se ugya két hitköz álta segély tar biz iskol tö hitok költség vis felek népis á seg m vallásfelekez államse igényelhe t.- alap törvén e kö viszo alapel m vallásfeleke eg is szükség fedeztess b vallásfelekeze vonat 1895: izra vallásfeleke beve nyilvání rec t.- kifejez terjesz izraelit az sz h fel sz rece tö rendelkezés izra v törvén b vall nyilvánít ért tulajdoní törvény a kifej min j amel ko ké törv b val ré biztosít izra va megille gyakorl m törv al kötelezettség izra vall sze meglehe mos el kötelezet ala v álta á iskol tö izra vallások költsé amenn vallásta rés törvén megállap felté fennforo előfelté k legfonto i vallások t órasz tanít kizá hitoktat foglalkozz hitköz népis á segélyezé tör bá X t.-c tör rendelke sz hitköz köte is tanító törvén meghatár javadalm kiszolgált Amenn ké lenn jogo v hitköz államsegé folya törvé pon kör előfelté va államse el kö meg izra népis á segélyezé válto követk világh t.- felhatalm kultuszminisz re tár népis államsegél ü külö szempon i fennta kultúrpoli ok szüksé iskolafenn á segélye va ut re fo s magyaror hitk népiskolá államse megs Mun Feje m vallásfele joggyakorla Buda