12092.htm

CÍMSZÓ: Hitközségi adó

SZÓCIKK: "Hitközségi adó. A H. közjogi kötelezettség, amelynek fizetése által a tagok kötelezően hozzájárulnak a hitközség terheihez. A kongresszusi statútum 13. §-a értelmében: «minden hitközség szükségleteinek fedezése végett, adóképes tagjaira közvetlen és közvetett illetékeket róhat.» Az 1888: 1191. sz. vkm. rendelet 5. §-a szerint pedig: «minden izraelita köteles azon izraelita hitközség, fiókhitközség, vagy imaházi egyesület terheihez tagként hozzájárulni, melynek területén lakik.» A H. fizetése nemre és állampolgárságra való tekintet nélkül kötelező a hitközségek területén lakó zsidókra. Az adófizetési kötelezettség (az egyenes adót illetően) a hitközség területére való költözést követő január hó 1. kezdődik és a már fennálló adóterhet nem szünteti meg a hitközségi tag halála sem, amennyiben az elhalálozásig esedékes adó a hagyatékot terheli. Minden zsidó azon hitközségnél köteles adózni, amelynek területén lakik. Ha valakinek több helyen van lakása, úgy az 1888. évi 1191. sz. vkm. rendelet értelmében, «az illetékes községek közt szabadon választhatja azt, amelyhez tartozni akar.» A hitközségek közötti szabad választási jogot későbbi miniszteri rendeletek és a joggyakorlat következő módon magyarázzák: Ha valakinek bel- és külföldön van lakása, úgy a külföldi hitközségnél való adózás csak az esetben mentesít az alól, hogy az illetőt belföldi hitközség meg ne adóztathassa, ha igazolást nyert, hogy azon külföldi izraelita hitközség terhei alól az ottani törvények szintén felmentik azt a zsidó lakost, ki valamely magyarországi hitközségnél való adózásra hivatkozik (2220/1889. és 56,639/ 1895. vkm. rendeletek). Midőn valakinek 2 vagy több belföldi községben van lakóhelye, a több hitközség közötti választási jog korlátlanul s különösen, «contra bonos mores» nem gyakorolható. «Contra bonos mores» tekintik a kisebb terhet jelentő hitközség részére történt választási jog gyakorlását, ha az adózó a választási jogot csak akkor gyakorolja, ha már a nagyobb hitközség részéről jogerősen megadóztatott, továbbá, ha a több terhet jelentő hitközség területén tartózkodik az év nagyobb részében. Amennyiben valamely hitközségi tag az izraelita vallásfelekezet kötelékéből kilép, és valamelyik más bevett vagy törvényesen elismert vallásfelekezethez csatlakozik, úgy a kilépés évére esedékes H.-t megfizetni tartozik. Amennyiben azonban nem csatlakozik valamely bevett, vagy törvényesen elismert vallásfelekezethez, úgy köteles a kilépés idejét követő ötödik naptári év végéig H.-t fizetni, azonban a kilépést követő 5 év egyikében sem terhelhető nagyobb adóval, mint amennyit a kilépés évében tartozott fizetni. Amennyiben valamelyik hitközségi tag hitközsége kötelékéből kilép, anélkül, hogy az izraelita vallásfelekezet kötelékéből is kilépne, ami csak úgy lehetséges, hogy a helybeli másik izraelita hitközséghez csatlakozik, úgy köteles az otthagyott hitközség mindennemű terheit a kilépés évén túl még öt éven át oly mértékben viselni, mintha az otthagyott hitközségnek még tagja lenne. Tartozik tehát úgy az egyenes, mint a közvetett hitközségi adókat fizetni és ezenfelül tartozik mindazon magánjogi kötelezettségek lerovásában is részt venni, melyeket az általa otthagyott hitközség az ő nyílt, vagy hallgatag hozzájárulásával alapszabályszerűen elvállalt. A hitközségi egyenes adót első fokon a hitközség alapszabályszerűen megalkotott adókivető bizottsága veti ki. A H.-kivető bizottság által hozott határozat ellen, az összegszerűség kérdésében jogorvoslatnak van helye a hitközség másodfokú adókivető szervéhez, egyes hitközségekben még egy harmadik fórumhoz is. Az összegszerűség kérdésében azonban világi hatóságokhoz jogorvoslatnak nincs helye. Ha azonban az adózó nem az összegszerűséget, hanem az adókivetés jogalapját sérelmezi, úgy ezekben a kérdésekben az állami hatóságok döntenek és pedig I. fokon kis- és nagyközségekben a főszolgabíró rendezett tanácsú városokban a polgármester törvényhatósági joggal felruházott városokban a városi tanács. II. fokon a közigazgatási bizottság és végső fórumként a v. k. miniszter. A H. vagy egyenes, vagy közvetett adó. Az egyenes adót évi kultuszjáruléknak nevezik s ez az amit közönségesen H.-nak neveznek. Az egyenes évi kultuszjárulék összegét a hitközség adókivető szervei a hitközségi tagok vagyoni és jövedelmi viszonyaihoz, valamint a hitközség terheihez arányítva vetik ki. A hitközségi közvetett adók azok az illetékek, amelyeket a hitközségi tagok akkor fizetnek, amidőn és ahányszor a hitközségnek valamely illetékterhes funkcióját igény be veszik. Ilyenek a temetési konduktusi díjak, az esketést díjak és az állatok rituális levágásánál fizetett illetékek stb. Az utóbbiakat gabelladíjaknak is nevezik (l. Gabella). A hitközségi egyenes adót a hitközségnek jogában áll közigazgatási végrehajtás útján behajtani. A közvetett H. azonban csak rendes bírói eljárás útján hajtható be. A hitközségeknek jogukban áll a közigazgatási hatóságoknál bejelenteni, hogy a H.-t az egyenes állami adó után, százalékszerűen kívánják megállapítani és ez esetben a H. kivetését az állami adókivető szervek foganatosítják, azaz a H.-t az állami adóval «együttesen kezelik». Ilyenkor azonban a H. nem haladhatja meg az állami adó 10%0-át. Az 1927: V. t.-c. 71. §-a felhatalmazta a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a H. túlságosan méltánytalan lenne, úgy a közigazgatási végrehajtási jogsegélyt a hitközségekkel szemben megtagadhassa, vagy a kivetett H.-t több évre beoszthassa. Ezzel a törvényes felhatalmazással azonban a pénzügyminiszter eddig még nem élt, sőt e törvényhely végrehajtására vonatkozó utasítás sem adatott még ki. (V. ö. Hajnóci. «A magyar zsidók közjogai» (Lőcse 1909); Munkácsi E. «Fejezetek a magyar zsidó vallásfelekezet újabb joggyakorlatából (Budapest 1926).   "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2092. címszó a lexikon => 369. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12092.htm

CÍMSZÓ: Hitközségi adó

SZÓCIKK: Hitközségi adó. A H. közjogi kötelezettség, amelynek fizetése által a tagok kötelezően hozzájárulnak a hitközség terheihez. A kongresszusi statútum 13. §-a értelmében: minden hitközség szükségleteinek fedezése végett, adóképes tagjaira közvetlen és közvetett illetékeket róhat. Az 1888: 1191. sz. vkm. rendelet 5. §-a szerint pedig: minden izraelita köteles azon izraelita hitközség, fiókhitközség, vagy imaházi egyesület terheihez tagként hozzájárulni, melynek területén lakik. A H. fizetése nemre és állampolgárságra való tekintet nélkül kötelező a hitközségek területén lakó zsidókra. Az adófizetési kötelezettség az egyenes adót illetően a hitközség területére való költözést követő január hó 1. kezdődik és a már fennálló adóterhet nem szünteti meg a hitközségi tag halála sem, amennyiben az elhalálozásig esedékes adó a hagyatékot terheli. Minden zsidó azon hitközségnél köteles adózni, amelynek területén lakik. Ha valakinek több helyen van lakása, úgy az 1888. évi 1191. sz. vkm. rendelet értelmében, az illetékes községek közt szabadon választhatja azt, amelyhez tartozni akar. A hitközségek közötti szabad választási jogot későbbi miniszteri rendeletek és a joggyakorlat következő módon magyarázzák: Ha valakinek bel- és külföldön van lakása, úgy a külföldi hitközségnél való adózás csak az esetben mentesít az alól, hogy az illetőt belföldi hitközség meg ne adóztathassa, ha igazolást nyert, hogy azon külföldi izraelita hitközség terhei alól az ottani törvények szintén felmentik azt a zsidó lakost, ki valamely magyarországi hitközségnél való adózásra hivatkozik 2220/1889. és 56,639/ 1895. vkm. rendeletek . Midőn valakinek 2 vagy több belföldi községben van lakóhelye, a több hitközség közötti választási jog korlátlanul s különösen, contra bonos mores nem gyakorolható. Contra bonos mores tekintik a kisebb terhet jelentő hitközség részére történt választási jog gyakorlását, ha az adózó a választási jogot csak akkor gyakorolja, ha már a nagyobb hitközség részéről jogerősen megadóztatott, továbbá, ha a több terhet jelentő hitközség területén tartózkodik az év nagyobb részében. Amennyiben valamely hitközségi tag az izraelita vallásfelekezet kötelékéből kilép, és valamelyik más bevett vagy törvényesen elismert vallásfelekezethez csatlakozik, úgy a kilépés évére esedékes H.-t megfizetni tartozik. Amennyiben azonban nem csatlakozik valamely bevett, vagy törvényesen elismert vallásfelekezethez, úgy köteles a kilépés idejét követő ötödik naptári év végéig H.-t fizetni, azonban a kilépést követő 5 év egyikében sem terhelhető nagyobb adóval, mint amennyit a kilépés évében tartozott fizetni. Amennyiben valamelyik hitközségi tag hitközsége kötelékéből kilép, anélkül, hogy az izraelita vallásfelekezet kötelékéből is kilépne, ami csak úgy lehetséges, hogy a helybeli másik izraelita hitközséghez csatlakozik, úgy köteles az otthagyott hitközség mindennemű terheit a kilépés évén túl még öt éven át oly mértékben viselni, mintha az otthagyott hitközségnek még tagja lenne. Tartozik tehát úgy az egyenes, mint a közvetett hitközségi adókat fizetni és ezenfelül tartozik mindazon magánjogi kötelezettségek lerovásában is részt venni, melyeket az általa otthagyott hitközség az ő nyílt, vagy hallgatag hozzájárulásával alapszabályszerűen elvállalt. A hitközségi egyenes adót első fokon a hitközség alapszabályszerűen megalkotott adókivető bizottsága veti ki. A H.-kivető bizottság által hozott határozat ellen, az összegszerűség kérdésében jogorvoslatnak van helye a hitközség másodfokú adókivető szervéhez, egyes hitközségekben még egy harmadik fórumhoz is. Az összegszerűség kérdésében azonban világi hatóságokhoz jogorvoslatnak nincs helye. Ha azonban az adózó nem az összegszerűséget, hanem az adókivetés jogalapját sérelmezi, úgy ezekben a kérdésekben az állami hatóságok döntenek és pedig I. fokon kis- és nagyközségekben a főszolgabíró rendezett tanácsú városokban a polgármester törvényhatósági joggal felruházott városokban a városi tanács. II. fokon a közigazgatási bizottság és végső fórumként a v. k. miniszter. A H. vagy egyenes, vagy közvetett adó. Az egyenes adót évi kultuszjáruléknak nevezik s ez az amit közönségesen H.-nak neveznek. Az egyenes évi kultuszjárulék összegét a hitközség adókivető szervei a hitközségi tagok vagyoni és jövedelmi viszonyaihoz, valamint a hitközség terheihez arányítva vetik ki. A hitközségi közvetett adók azok az illetékek, amelyeket a hitközségi tagok akkor fizetnek, amidőn és ahányszor a hitközségnek valamely illetékterhes funkcióját igény be veszik. Ilyenek a temetési konduktusi díjak, az esketést díjak és az állatok rituális levágásánál fizetett illetékek stb. Az utóbbiakat gabelladíjaknak is nevezik l. Gabella . A hitközségi egyenes adót a hitközségnek jogában áll közigazgatási végrehajtás útján behajtani. A közvetett H. azonban csak rendes bírói eljárás útján hajtható be. A hitközségeknek jogukban áll a közigazgatási hatóságoknál bejelenteni, hogy a H.-t az egyenes állami adó után, százalékszerűen kívánják megállapítani és ez esetben a H. kivetését az állami adókivető szervek foganatosítják, azaz a H.-t az állami adóval együttesen kezelik . Ilyenkor azonban a H. nem haladhatja meg az állami adó 10%0-át. Az 1927: V. t.-c. 71. §-a felhatalmazta a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a H. túlságosan méltánytalan lenne, úgy a közigazgatási végrehajtási jogsegélyt a hitközségekkel szemben megtagadhassa, vagy a kivetett H.-t több évre beoszthassa. Ezzel a törvényes felhatalmazással azonban a pénzügyminiszter eddig még nem élt, sőt e törvényhely végrehajtására vonatkozó utasítás sem adatott még ki. V. ö. Hajnóci. A magyar zsidók közjogai Lőcse 1909 ; Munkácsi E. Fejezetek a magyar zsidó vallásfelekezet újabb joggyakorlatából Budapest 1926 .

12092.ht

CÍMSZÓ Hitközség ad

SZÓCIKK Hitközség adó H közjog kötelezettség amelyne fizetés álta tago kötelezőe hozzájárulna hitközsé terheihez kongresszus statútu 13 §- értelmében minde hitközsé szükségleteine fedezés végett adóképe tagjair közvetle é közvetet illetékeke róhat A 1888 1191 sz vkm rendele 5 §- szerin pedig minde izraelit kötele azo izraelit hitközség fiókhitközség vag imaház egyesüle terheihe tagkén hozzájárulni melyne területé lakik H fizetés nemr é állampolgárságr val tekinte nélkü kötelez hitközsége területé lak zsidókra A adófizetés kötelezettsé a egyene adó illetőe hitközsé területér val költözés követ januá h 1 kezdődi é má fennáll adóterhe ne szüntet me hitközség ta halál sem amennyibe a elhalálozási esedéke ad hagyatéko terheli Minde zsid azo hitközségné kötele adózni amelyne területé lakik H valakine töb helye va lakása úg a 1888 év 1191 sz vkm rendele értelmében a illetéke községe köz szabado választhatj azt amelyhe tartozn akar hitközsége között szaba választás jogo később miniszter rendelete é joggyakorla következ módo magyarázzák H valakine bel é külföldö va lakása úg külföld hitközségné val adózá csa a esetbe mentesí a alól hog a illető belföld hitközsé me n adóztathassa h igazolás nyert hog azo külföld izraelit hitközsé terhe aló a ottan törvénye szinté felmenti az zsid lakost k valamel magyarország hitközségné val adózásr hivatkozi 2220/1889 é 56,639 1895 vkm rendelete Midő valakine vag töb belföld községbe va lakóhelye töb hitközsé között választás jo korlátlanu különösen contr bono more ne gyakorolható Contr bono more tekinti kiseb terhe jelent hitközsé részér történ választás jo gyakorlását h a adóz választás jogo csa akko gyakorolja h má nagyob hitközsé részérő jogerőse megadóztatott továbbá h töb terhe jelent hitközsé területé tartózkodi a é nagyob részében Amennyibe valamel hitközség ta a izraelit vallásfelekeze kötelékébő kilép é valamelyi má bevet vag törvényese elismer vallásfelekezethe csatlakozik úg kilépé évér esedéke H.- megfizetn tartozik Amennyibe azonba ne csatlakozi valamel bevett vag törvényese elismer vallásfelekezethez úg kötele kilépé idejé követ ötödi naptár é végéi H.- fizetni azonba kilépés követ é egyikébe se terhelhet nagyob adóval min amennyi kilépé évébe tartozot fizetni Amennyibe valamelyi hitközség ta hitközség kötelékébő kilép anélkül hog a izraelit vallásfelekeze kötelékébő i kilépne am csa úg lehetséges hog helybel mási izraelit hitközséghe csatlakozik úg kötele a otthagyot hitközsé mindennem terhei kilépé évé tú mé ö éve á ol mértékbe viselni minth a otthagyot hitközségne mé tagj lenne Tartozi tehá úg a egyenes min közvetet hitközség adóka fizetn é ezenfelü tartozi mindazo magánjog kötelezettsége lerovásába i rész venni melyeke a által otthagyot hitközsé a nyílt vag hallgata hozzájárulásáva alapszabályszerűe elvállalt hitközség egyene adó els foko hitközsé alapszabályszerűe megalkotot adókivet bizottság vet ki H.-kivet bizottsá álta hozot határoza ellen a összegszerűsé kérdésébe jogorvoslatna va hely hitközsé másodfok adókivet szervéhez egye hitközségekbe mé eg harmadi fórumho is A összegszerűsé kérdésébe azonba világ hatóságokho jogorvoslatna ninc helye H azonba a adóz ne a összegszerűséget hane a adókiveté jogalapjá sérelmezi úg ezekbe kérdésekbe a állam hatóságo döntene é pedi I foko kis é nagyközségekbe főszolgabír rendezet tanács városokba polgármeste törvényhatóság jogga felruházot városokba város tanács II foko közigazgatás bizottsá é végs fórumkén v k miniszter H vag egyenes vag közvetet adó A egyene adó év kultuszjárulékna nevezi e a ami közönségese H.-na neveznek A egyene év kultuszjárulé összegé hitközsé adókivet szerve hitközség tago vagyon é jövedelm viszonyaihoz valamin hitközsé terheihe arányítv veti ki hitközség közvetet adó azo a illetékek amelyeke hitközség tago akko fizetnek amidő é ahányszo hitközségne valamel illetékterhe funkciójá igén b veszik Ilyene temetés konduktus díjak a esketés díja é a állato rituáli levágásáná fizetet illetéke stb A utóbbiaka gabelladíjakna i nevezi l Gabell hitközség egyene adó hitközségne jogába ál közigazgatás végrehajtá útjá behajtani közvetet H azonba csa rende bíró eljárá útjá hajthat be hitközségekne jogukba ál közigazgatás hatóságokná bejelenteni hog H.- a egyene állam ad után százalékszerűe kívánjá megállapítan é e esetbe H kivetésé a állam adókivet szerve foganatosítják aza H.- a állam adóva együttese kezeli Ilyenko azonba H ne haladhatj me a állam ad 10%0-át A 1927 V t.-c 71 §- felhatalmazt pénzügyminisztert hog amennyibe H túlságosa méltánytala lenne úg közigazgatás végrehajtás jogsegély hitközségekke szembe megtagadhassa vag kivetet H.- töb évr beoszthassa Ezze törvénye felhatalmazássa azonba pénzügyminiszte eddi mé ne élt ső törvényhel végrehajtásár vonatkoz utasítá se adatot mé ki V ö Hajnóci magya zsidó közjoga Lőcs 190 Munkács E Fejezete magya zsid vallásfelekeze újab joggyakorlatábó Budapes 192

12092.h

CÍMSZ Hitközsé a

SZÓCIK Hitközsé ad közjo kötelezettsé amelyn fizeté ált tag kötelező hozzájáruln hitközs terheihe kongresszu statút 1 § értelmébe mind hitközs szükségletein fedezé véget adókép tagjai közvetl közvete illetékek róha 188 119 s vk rendel § szeri pedi mind izraeli kötel az izraeli hitközsé fiókhitközsé va imahá egyesül terheih tagké hozzájáruln melyn terület laki fizeté nem állampolgárság va tekint nélk kötele hitközség terület la zsidókr adófizeté kötelezetts egyen ad illető hitközs területé va költözé köve janu kezdőd m fennál adóterh n szünte m hitközsé t halá se amennyib elhalálozás esedék a hagyaték terhel Mind zsi az hitközségn kötel adózn amelyn terület laki valakin tö hely v lakás ú 188 é 119 s vk rendel értelmébe illeték község kö szabad választhat az amelyh tartoz aka hitközség közöt szab választá jog későb miniszte rendelet joggyakorl követke mód magyarázzá valakin be külföld v lakás ú külföl hitközségn va adóz cs esetb mentes aló ho illet belföl hitközs m adóztathass igazolá nyer ho az külföl izraeli hitközs terh al otta törvény szint felment a zsi lakos valame magyarorszá hitközségn va adózás hivatkoz 2220/188 56,63 189 vk rendelet Mid valakin va tö belföl községb v lakóhely tö hitközs közöt választá j korlátlan különöse cont bon mor n gyakorolhat Cont bon mor tekint kise terh jelen hitközs részé törté választá j gyakorlásá adó választá jog cs akk gyakorolj m nagyo hitközs részér jogerős megadóztatot tovább tö terh jelen hitközs terület tartózkod nagyo részébe Amennyib valame hitközsé t izraeli vallásfelekez kötelékéb kilé valamely m beve va törvényes elisme vallásfelekezeth csatlakozi ú kilép évé esedék H. megfizet tartozi Amennyib azonb n csatlakoz valame bevet va törvényes elisme vallásfelekezethe ú kötel kilép idej köve ötöd naptá végé H. fizetn azonb kilépé köve egyikéb s terhelhe nagyo adóva mi amenny kilép évéb tartozo fizetn Amennyib valamely hitközsé t hitközsé kötelékéb kilé anélkü ho izraeli vallásfelekez kötelékéb kilépn a cs ú lehetsége ho helybe más izraeli hitközségh csatlakozi ú kötel otthagyo hitközs mindenne terhe kilép év t m év o mértékb viseln mint otthagyo hitközségn m tag lenn Tartoz teh ú egyene mi közvete hitközsé adók fizet ezenfel tartoz mindaz magánjo kötelezettség lerovásáb rés venn melyek álta otthagyo hitközs nyíl va hallgat hozzájárulásáv alapszabályszerű elvállal hitközsé egyen ad el fok hitközs alapszabályszerű megalkoto adókive bizottsá ve k H.-kive bizotts ált hozo határoz elle összegszerűs kérdéséb jogorvoslatn v hel hitközs másodfo adókive szervéhe egy hitközségekb m e harmad fórumh i összegszerűs kérdéséb azonb vilá hatóságokh jogorvoslatn nin hely azonb adó n összegszerűsége han adókivet jogalapj sérelmez ú ezekb kérdésekb álla hatóság dönten ped fok ki nagyközségekb főszolgabí rendeze tanác városokb polgármest törvényhatósá jogg felruházo városokb váro tanác I fok közigazgatá bizotts vég fórumké miniszte va egyene va közvete ad egyen ad é kultuszjárulékn nevez am közönséges H.-n nevezne egyen é kultuszjárul összeg hitközs adókive szerv hitközsé tag vagyo jövedel viszonyaiho valami hitközs terheih arányít vet k hitközsé közvete ad az illetéke amelyek hitközsé tag akk fizetne amid ahánysz hitközségn valame illetékterh funkciój igé veszi Ilyen temeté konduktu díja esketé díj állat rituál levágásán fizete illeték st utóbbiak gabelladíjakn nevez Gabel hitközsé egyen ad hitközségn jogáb á közigazgatá végrehajt útj behajtan közvete azonb cs rend bír eljár útj hajtha b hitközségekn jogukb á közigazgatá hatóságokn bejelenten ho H. egyen álla a utá százalékszerű kívánj megállapíta esetb kivetés álla adókive szerv foganatosítjá az H. álla adóv együttes kezel Ilyenk azonb n haladhat m álla a 10%0-á 192 t.- 7 § felhatalmaz pénzügyminiszter ho amennyib túlságos méltánytal lenn ú közigazgatá végrehajtá jogsegél hitközségekk szemb megtagadhass va kivete H. tö év beoszthass Ezz törvény felhatalmazáss azonb pénzügyminiszt edd m n él s törvényhe végrehajtásá vonatko utasít s adato m k Hajnóc magy zsid közjog Lőc 19 Munkác Fejezet magy zsi vallásfelekez úja joggyakorlatáb Budape 19

12092.

CÍMS Hitközs

SZÓCI Hitközs a közj kötelezetts amely fizet ál ta kötelez hozzájárul hitköz terheih kongressz statú értelméb min hitköz szükségletei fedez vége adóké tagja közvet közvet illetéke róh 18 11 v rende szer ped min izrael köte a izrael hitközs fiókhitközs v imah egyesü terhei tagk hozzájárul mely terüle lak fizet ne állampolgársá v tekin nél kötel hitközsé terüle l zsidók adófizet kötelezett egye a illet hitköz terület v költöz köv jan kezdő fenná adóter szünt hitközs hal s amennyi elhalálozá esedé hagyaté terhe Min zs a hitközség köte adóz amely terüle lak valaki t hel laká 18 11 v rende értelméb illeté közsé k szaba választha a amely tarto ak hitközsé közö sza választ jo késő miniszt rendele joggyakor követk mó magyarázz valaki b külföl laká külfö hitközség v adó c eset mente al h ille belfö hitköz adóztathas igazol nye h a külfö izrael hitköz ter a ott törvén szin felmen zs lako valam magyarorsz hitközség v adózá hivatko 2220/18 56,6 18 v rendele Mi valaki v t belfö község lakóhel t hitköz közö választ korlátla különös con bo mo gyakorolha Con bo mo tekin kis ter jele hitköz rész tört választ gyakorlás ad választ jo c ak gyakorol nagy hitköz részé jogerő megadóztato továb t ter jele hitköz terüle tartózko nagy részéb Amennyi valam hitközs izrael vallásfeleke köteléké kil valamel bev v törvénye elism vallásfelekezet csatlakoz kilé év esedé H megfize tartoz Amennyi azon csatlako valam beve v törvénye elism vallásfelekezeth köte kilé ide köv ötö napt vég H fizet azon kilép köv egyiké terhelh nagy adóv m amenn kilé évé tartoz fizet Amennyi valamel hitközs hitközs köteléké kil anélk h izrael vallásfeleke köteléké kilép c lehetség h helyb má izrael hitközség csatlakoz köte otthagy hitköz mindenn terh kilé é é mérték visel min otthagy hitközség ta len Tarto te egyen m közvet hitközs adó fize ezenfe tarto minda magánj kötelezettsé lerovásá ré ven melye ált otthagy hitköz nyí v hallga hozzájárulásá alapszabályszer elválla hitközs egye a e fo hitköz alapszabályszer megalkot adókiv bizotts v H.-kiv bizott ál hoz határo ell összegszerű kérdésé jogorvoslat he hitköz másodf adókiv szervéh eg hitközségek harma fórum összegszerű kérdésé azon vil hatóságok jogorvoslat ni hel azon ad összegszerűség ha adókive jogalap sérelme ezek kérdések áll hatósá dönte pe fo k nagyközségek főszolgab rendez taná városok polgármes törvényhatós jog felruház városok vár taná fo közigazgat bizott vé fórumk miniszt v egyen v közvet a egye a kultuszjárulék neve a közönsége H.- nevezn egye kultuszjáru össze hitköz adókiv szer hitközs ta vagy jövede viszonyaih valam hitköz terhei arányí ve hitközs közvet a a illeték amelye hitközs ta ak fizetn ami ahánys hitközség valam illetékter funkció ig vesz Ilye temet kondukt díj esket dí álla rituá levágásá fizet illeté s utóbbia gabelladíjak neve Gabe hitközs egye a hitközség jogá közigazgat végrehaj út behajta közvet azon c ren bí eljá út hajth hitközségek joguk közigazgat hatóságok bejelente h H egye áll ut százalékszer kíván megállapít eset kiveté áll adókiv szer foganatosítj a H áll adó együtte keze Ilyen azon haladha áll 10%0- 19 t. felhatalma pénzügyminiszte h amennyi túlságo méltányta len közigazgat végrehajt jogsegé hitközségek szem megtagadhas v kivet H t é beoszthas Ez törvén felhatalmazás azon pénzügyminisz ed é törvényh végrehajtás vonatk utasí adat Hajnó mag zsi közjo Lő 1 Munká Fejeze mag zs vallásfeleke új joggyakorlatá Budap 1

12092

CÍM Hitköz

SZÓC Hitköz köz kötelezett amel fize á t kötele hozzájáru hitkö terhei kongress stat értelmé mi hitkö szükséglete fede vég adók tagj közve közve illeték ró 1 1 rend sze pe mi izrae köt izrae hitköz fiókhitköz ima egyes terhe tag hozzájáru mel terül la fize n állampolgárs teki né köte hitközs terül zsidó adófize kötelezet egy ille hitkö terüle költö kö ja kezd fenn adóte szün hitköz ha amenny elhaláloz esed hagyat terh Mi z hitközsé köt adó amel terül la valak he lak 1 1 rend értelmé illet közs szab választh amel tart a hitközs köz sz válasz j kés minisz rendel joggyako követ m magyaráz valak külfö lak külf hitközsé ad ese ment a ill belf hitkö adóztatha igazo ny külf izrae hitkö te ot törvé szi felme z lak vala magyarors hitközsé adóz hivatk 2220/1 56, 1 rendel M valak belf közsé lakóhe hitkö köz válasz korlátl különö co b m gyakorolh Co b m teki ki te jel hitkö rés tör válasz gyakorlá a válasz j a gyakoro nag hitkö rész joger megadóztat tová te jel hitkö terül tartózk nag részé Amenny vala hitköz izrae vallásfelek kötelék ki valame be törvény elis vallásfelekeze csatlako kil é esed megfiz tarto Amenny azo csatlak vala bev törvény elis vallásfelekezet köt kil id kö öt nap vé fize azo kilé kö egyik terhel nag adó amen kil év tarto fize Amenny valame hitköz hitköz kötelék ki anél izrae vallásfelek kötelék kilé lehetsé hely m izrae hitközsé csatlako köt otthag hitkö minden ter kil mérté vise mi otthag hitközsé t le Tart t egye közve hitköz ad fiz ezenf tart mind magán kötelezetts lerovás r ve mely ál otthag hitkö ny hallg hozzájárulás alapszabálysze elváll hitköz egy f hitkö alapszabálysze megalko adóki bizott H.-ki bizot á ho határ el összegszer kérdés jogorvosla h hitkö másod adóki szervé e hitközsége harm fóru összegszer kérdés azo vi hatóságo jogorvosla n he azo a összegszerűsé h adókiv jogala sérelm eze kérdése ál hatós dönt p f nagyközsége főszolga rende tan városo polgárme törvényható jo felruhá városo vá tan f közigazga bizot v fórum minisz egye közve egy kultuszjárulé nev közönség H. nevez egy kultuszjár össz hitkö adóki sze hitköz t vag jöved viszonyai vala hitkö terhe arány v hitköz közve illeté amely hitköz t a fizet am ahány hitközsé vala illetékte funkci i ves Ily teme konduk dí eske d áll ritu levágás fize illet utóbbi gabelladíja nev Gab hitköz egy hitközsé jog közigazga végreha ú behajt közve azo re b elj ú hajt hitközsége jogu közigazga hatóságo bejelent egy ál u százaléksze kívá megállapí ese kivet ál adóki sze foganatosít ál ad együtt kez Ilye azo haladh ál 10%0 1 t felhatalm pénzügyminiszt amenny túlság méltányt le közigazga végrehaj jogseg hitközsége sze megtagadha kive beosztha E törvé felhatalmazá azo pénzügyminis e törvény végrehajtá vonat utas ada Hajn ma zs közj L Munk Fejez ma z vallásfelek ú joggyakorlat Buda

1209

CÍ Hitkö

SZÓ Hitkö kö kötelezet ame fiz kötel hozzájár hitk terhe kongres sta értelm m hitk szükséglet fed vé adó tag közv közv illeté r ren sz p m izra kö izra hitkö fiókhitkö im egye terh ta hozzájár me terü l fiz állampolgár tek n köt hitköz terü zsid adófiz köteleze eg ill hitk terül költ k j kez fen adót szü hitkö h amenn elhalálo ese hagya ter M hitközs kö ad ame terü l vala h la ren értelm ille köz sza választ ame tar hitköz kö s válas ké minis rende joggyak köve magyará vala külf la kül hitközs a es men il bel hitk adóztath igaz n kül izra hitk t o törv sz felm la val magyaror hitközs adó hivat 2220/ 56 rende vala bel közs lakóh hitk kö válas korlát külön c gyakorol C tek k t je hitk ré tö válas gyakorl válas gyakor na hitk rés joge megadózta tov t je hitk terü tartóz na rész Amenn val hitkö izra vallásfele kötelé k valam b törvén eli vallásfelekez csatlak ki ese megfi tart Amenn az csatla val be törvén eli vallásfelekeze kö ki i k ö na v fiz az kil k egyi terhe na ad ame ki é tart fiz Amenn valam hitkö hitkö kötelé k ané izra vallásfele kötelé kil lehets hel izra hitközs csatlak kö ottha hitk minde te ki mért vis m ottha hitközs l Tar egy közv hitkö a fi ezen tar min magá kötelezett lerová v mel á ottha hitk n hall hozzájárulá alapszabálysz elvál hitkö eg hitk alapszabálysz megalk adók bizot H.-k bizo h hatá e összegsze kérdé jogorvosl hitk máso adók szerv hitközség har fór összegsze kérdé az v hatóság jogorvosl h az összegszerűs adóki jogal sérel ez kérdés á ható dön nagyközség főszolg rend ta város polgárm törvényhat j felruh város v ta közigazg bizo fóru minis egy közv eg kultuszjárul ne közönsé H neve eg kultuszjá öss hitk adók sz hitkö va jöve viszonya val hitk terh arán hitkö közv illet amel hitkö fize a ahán hitközs val illetékt funkc ve Il tem kondu d esk ál rit levágá fiz ille utóbb gabelladíj ne Ga hitkö eg hitközs jo közigazg végreh behaj közv az r el haj hitközség jog közigazg hatóság bejelen eg á százaléksz kív megállap es kive á adók sz foganatosí á a együt ke Ily az halad á 10% felhatal pénzügyminisz amenn túlsá méltány l közigazg végreha jogse hitközség sz megtagadh kiv beoszth törv felhatalmaz az pénzügymini törvén végrehajt vona uta ad Haj m z köz Mun Feje m vallásfele joggyakorla Bud