12093.htm

CÍMSZÓ: Hitközségi alkalmazottak

SZÓCIKK: "Hitközségi alkalmazottak:. Rabbit, kántort, metszőt és jegyzőt már a kezdő középkor zsidó községeiben találunk. A hitközségi szervezés egyik legfőbb célja, volt a hitélettel szoros kapcsolatban álló egyházi személyek alkalmazása. A magyarországi hazai hitközségi szervezet alapokmánya, a kongresszusi statútum is 1. §-ába iktatta, hogy a hitközségek egyik feladata az egyházi élethez szükséges tisztviselők alkalmazása. H.-nak tekintetnek mindazok, akik ellenszolgáltatás ellenében, a hitközséggel szemben huzamos időn át tartó személyes szolgálatokra kötelezik magukat. A szolgálati viszony fennállását illetően közömbös az, hogy ezen személyes szolgálat lelkipásztori működés, tanítói munkásság, irodai tevékenység, előimádkozói funkció, stb. A hitközségi elnök és az elöljárók nem H. Noha ők is kötelezve vannak bizonyos személyes munkára, nem H., mert szolgálatukért javadalmazást nem kapnak. A rabbi is hitközségi alkalmazott, mert az ő jogviszonyánál is feltalálhatok azon tényálladéki elemek, amelyek a hitközségi alkalmazás lényegét alkotják (személyes szolgálat és ellenérték). Úgy a kongresszusi, mint az orthodox szervezeti szabályzat a rabbikat a hitközségek kitűnő helyet elfoglal és kiváltságos állású alkalmazottainak tekinti. A H. egy része működésének bizonyos vonatkozásaiban közalkalmazotti tanítók, anyakönyvvezető rabbik), az alkalmazottak másik részének szolgálatában bizonyos közjogi jelleg feltalálható, anélkül azonban, hogy ez szorosan véve közalkalmazotti jelleget kölcsönözne (hitoktatók, stb.), a többi alkalmazottak a magánalkalmazottak külön csoportját képező hitfelekezeti (egyházi) alkalmazottak. A H. szerződtetésére részben az elöljáróság, részben a közgyűlés jogosult. De a rabbi alkalmazásánál még az is szükséges, hogy a választás az összes választóképes hitközségi tagok szavazása alá bocsáttassék és az alkalmaztatás csak akkor tekinthető befejezettnek, ha az illető rabbi a szavazatok kétharmadtöbbségét megkapta. A rabbit illetően a recepcióról szóló 1895: XLII. t.-c. előírja, hogy rabbi «az izraelita felekezetnek csak oly tagja lehet, aki magyar állampolgár és a képesítését Magyarországon nyerte». Az elemi iskolai tanítókat a hitközségi iskolaszék választja. A hitoktatókat a hitközség szabadon választhatja, de a középiskolai hitoktatással megbízott személy alkalmazásához a v. k. miniszter hozzájárulása is szükséges. A H. vagy ideiglenesek, vagy véglegesek. Az ideiglenes alkalmazottakat a szolgálatból el lehet bocsátani, de a végleges H. közül azokat, akiknél a szerződés vagy jogszokás szerint a véglegesítés életfogytiglani alkalmazást jelent, csak fegyelmi eljárásra okot adó magatartás esetén lehet a szolgálatból elbocsátani. A H. fel vannak mentve a hitközségi adó fizetése alól és adófizetésre való tekintet nélkül, a hitközségi életben aktív választójoguk van, de a hitközségi elöljáróságba, sőt a legtöbb hitközségnél a hitközségi képviselőtestületbe sem választhatók be. A rabbi mindig életfogytiglani állásra választottnak tekintendő s az ő szolgálati jogait a különböző szervezeti szabályzatok részletesen körülírják. A kongresszusi szabályzat szerint, a rabbinak, ha szükségesnek találja, jogában áll az elöljáróságul kérni a közgyűlés egybehívását, amit az elöljáróság ez esetben egybehívni tartozik. A H. szolgálati kötelességeit rendszerint a szerződés szabályozza, ha ilyen nincs, a szokás, vagy gyakorlat irányadó. Minden H. köteles valláserkölcsös életmódot folytatni és a hitközség elöljárósága iránt tisztelettel és engedelmességgel viseltetni. A H. szolgálatból rögtöni hatállyal elbocsáthatók, ha a jogszabályban meghatározott valamely súlyos szolgálati vétséget követnek el. A nem élethossziglanira alkalmazottak kellő felmondás után, a szolgálatból ugyancsak elbocsáthatók. A H. felmondási ideje a fennálló általános magánjogi jogszabályokhoz igazodik: ezek szerint a kisebb hatáskörű alkalmazottak felmondási ideje 6 hét, két évi szolgálat után 3 hónap; fontosabb teendőkkel megbízottaké 3 hónap, két évet meghaladó szolgálat esetén 6 hónap. Főiskolai képzettségű, vezető tisztviselő felmondási ideje egy év. Hogy milyen hatáskör tekinthető fontosnak, az a hitközségi célok szempontjából bírálandó el. A H.-nak végkielégítéshez joguk nincs és nyugdíjra csak akkor van joguk, ha a munkaadó hitközség kifejezetten vagy hallgatólagosan nyugdíj fizetésére kötelezte magát. Minden esetben köteles a hitközség a világi oktatást végző tanszemélyzetének nyugdíjat fizetni. Minden hitközségnek fegyelmi jogköre van alkalmazottai felett, amit akkor, ha fegyelmi szabályzat létezik, ennek értelmében, ha pedig nincs, akkor az általános jogszabályok szerint gyakorolnak. Anyakönyvvezető rabbit elmozdító fegyelmi ítélet hozatalára csak az illetékes közigazgatási hatóságok jogosultak. Az elemi iskolai tanítóknál a hitközség fegyelmi jogköre csak az elővizsgálatra szorítkozik, az eljárás többi része a közigazgatási hatóságoknak van fenntartva. A hitközségek és alkalmazottaik közötti vitás ügyek a kongresszusi szervezethez tartozó hitközségeknél a község-kerületi bíróságokhoz, a status quo szervezethez csatlakozott hitközségeknél pedig a szövetségi tanácshoz tartoznak, (l. Községkerületi bíróság és Felekezeti választott bíróság), kivéve a világi tanszemélyzet és az anyakönyvvezető rabbi illetményeinek behajtását, ami a közigazgatási hatóságokhoz tartozik. A kongresszusi szervezethez tartozó hitközségek számára új, egységes szolgálati és fegyelmi szabályzat alkotása folyamatban van. Az orthodox szervezethez tartozó hitközségek és alkalmazottaik közötti vitás ügyek csak akkor tartoznak a felekezeti választott bírósághoz, ha azok egyúttal hitközségi viszály jellegével is bírnak. A status quo ante szövetséghez nem tartozó status quo ante hitközségek és alkalmazottaik közötti vitás ügyekben a rendes bíróságok döntenek. (V. ö.: Venetianer «A zsidóság szervezete az európai államokban» (1901, 124old.); Munkácsi Ernő,« Az izr. hitközségek alkalmazottainak szolgálati jogviszonya» (1927)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2093. címszó a lexikon => 370. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12093.htm

CÍMSZÓ: Hitközségi alkalmazottak

SZÓCIKK: Hitközségi alkalmazottak:. Rabbit, kántort, metszőt és jegyzőt már a kezdő középkor zsidó községeiben találunk. A hitközségi szervezés egyik legfőbb célja, volt a hitélettel szoros kapcsolatban álló egyházi személyek alkalmazása. A magyarországi hazai hitközségi szervezet alapokmánya, a kongresszusi statútum is 1. §-ába iktatta, hogy a hitközségek egyik feladata az egyházi élethez szükséges tisztviselők alkalmazása. H.-nak tekintetnek mindazok, akik ellenszolgáltatás ellenében, a hitközséggel szemben huzamos időn át tartó személyes szolgálatokra kötelezik magukat. A szolgálati viszony fennállását illetően közömbös az, hogy ezen személyes szolgálat lelkipásztori működés, tanítói munkásság, irodai tevékenység, előimádkozói funkció, stb. A hitközségi elnök és az elöljárók nem H. Noha ők is kötelezve vannak bizonyos személyes munkára, nem H., mert szolgálatukért javadalmazást nem kapnak. A rabbi is hitközségi alkalmazott, mert az ő jogviszonyánál is feltalálhatok azon tényálladéki elemek, amelyek a hitközségi alkalmazás lényegét alkotják személyes szolgálat és ellenérték . Úgy a kongresszusi, mint az orthodox szervezeti szabályzat a rabbikat a hitközségek kitűnő helyet elfoglal és kiváltságos állású alkalmazottainak tekinti. A H. egy része működésének bizonyos vonatkozásaiban közalkalmazotti tanítók, anyakönyvvezető rabbik , az alkalmazottak másik részének szolgálatában bizonyos közjogi jelleg feltalálható, anélkül azonban, hogy ez szorosan véve közalkalmazotti jelleget kölcsönözne hitoktatók, stb. , a többi alkalmazottak a magánalkalmazottak külön csoportját képező hitfelekezeti egyházi alkalmazottak. A H. szerződtetésére részben az elöljáróság, részben a közgyűlés jogosult. De a rabbi alkalmazásánál még az is szükséges, hogy a választás az összes választóképes hitközségi tagok szavazása alá bocsáttassék és az alkalmaztatás csak akkor tekinthető befejezettnek, ha az illető rabbi a szavazatok kétharmadtöbbségét megkapta. A rabbit illetően a recepcióról szóló 1895: XLII. t.-c. előírja, hogy rabbi az izraelita felekezetnek csak oly tagja lehet, aki magyar állampolgár és a képesítését Magyarországon nyerte . Az elemi iskolai tanítókat a hitközségi iskolaszék választja. A hitoktatókat a hitközség szabadon választhatja, de a középiskolai hitoktatással megbízott személy alkalmazásához a v. k. miniszter hozzájárulása is szükséges. A H. vagy ideiglenesek, vagy véglegesek. Az ideiglenes alkalmazottakat a szolgálatból el lehet bocsátani, de a végleges H. közül azokat, akiknél a szerződés vagy jogszokás szerint a véglegesítés életfogytiglani alkalmazást jelent, csak fegyelmi eljárásra okot adó magatartás esetén lehet a szolgálatból elbocsátani. A H. fel vannak mentve a hitközségi adó fizetése alól és adófizetésre való tekintet nélkül, a hitközségi életben aktív választójoguk van, de a hitközségi elöljáróságba, sőt a legtöbb hitközségnél a hitközségi képviselőtestületbe sem választhatók be. A rabbi mindig életfogytiglani állásra választottnak tekintendő s az ő szolgálati jogait a különböző szervezeti szabályzatok részletesen körülírják. A kongresszusi szabályzat szerint, a rabbinak, ha szükségesnek találja, jogában áll az elöljáróságul kérni a közgyűlés egybehívását, amit az elöljáróság ez esetben egybehívni tartozik. A H. szolgálati kötelességeit rendszerint a szerződés szabályozza, ha ilyen nincs, a szokás, vagy gyakorlat irányadó. Minden H. köteles valláserkölcsös életmódot folytatni és a hitközség elöljárósága iránt tisztelettel és engedelmességgel viseltetni. A H. szolgálatból rögtöni hatállyal elbocsáthatók, ha a jogszabályban meghatározott valamely súlyos szolgálati vétséget követnek el. A nem élethossziglanira alkalmazottak kellő felmondás után, a szolgálatból ugyancsak elbocsáthatók. A H. felmondási ideje a fennálló általános magánjogi jogszabályokhoz igazodik: ezek szerint a kisebb hatáskörű alkalmazottak felmondási ideje 6 hét, két évi szolgálat után 3 hónap; fontosabb teendőkkel megbízottaké 3 hónap, két évet meghaladó szolgálat esetén 6 hónap. Főiskolai képzettségű, vezető tisztviselő felmondási ideje egy év. Hogy milyen hatáskör tekinthető fontosnak, az a hitközségi célok szempontjából bírálandó el. A H.-nak végkielégítéshez joguk nincs és nyugdíjra csak akkor van joguk, ha a munkaadó hitközség kifejezetten vagy hallgatólagosan nyugdíj fizetésére kötelezte magát. Minden esetben köteles a hitközség a világi oktatást végző tanszemélyzetének nyugdíjat fizetni. Minden hitközségnek fegyelmi jogköre van alkalmazottai felett, amit akkor, ha fegyelmi szabályzat létezik, ennek értelmében, ha pedig nincs, akkor az általános jogszabályok szerint gyakorolnak. Anyakönyvvezető rabbit elmozdító fegyelmi ítélet hozatalára csak az illetékes közigazgatási hatóságok jogosultak. Az elemi iskolai tanítóknál a hitközség fegyelmi jogköre csak az elővizsgálatra szorítkozik, az eljárás többi része a közigazgatási hatóságoknak van fenntartva. A hitközségek és alkalmazottaik közötti vitás ügyek a kongresszusi szervezethez tartozó hitközségeknél a község-kerületi bíróságokhoz, a status quo szervezethez csatlakozott hitközségeknél pedig a szövetségi tanácshoz tartoznak, l. Községkerületi bíróság és Felekezeti választott bíróság , kivéve a világi tanszemélyzet és az anyakönyvvezető rabbi illetményeinek behajtását, ami a közigazgatási hatóságokhoz tartozik. A kongresszusi szervezethez tartozó hitközségek számára új, egységes szolgálati és fegyelmi szabályzat alkotása folyamatban van. Az orthodox szervezethez tartozó hitközségek és alkalmazottaik közötti vitás ügyek csak akkor tartoznak a felekezeti választott bírósághoz, ha azok egyúttal hitközségi viszály jellegével is bírnak. A status quo ante szövetséghez nem tartozó status quo ante hitközségek és alkalmazottaik közötti vitás ügyekben a rendes bíróságok döntenek. V. ö.: Venetianer A zsidóság szervezete az európai államokban 1901, 124old. ; Munkácsi Ernő, Az izr. hitközségek alkalmazottainak szolgálati jogviszonya 1927 .

12093.ht

CÍMSZÓ Hitközség alkalmazotta

SZÓCIKK Hitközség alkalmazottak: Rabbit kántort metsző é jegyző má kezd középko zsid községeibe találunk hitközség szervezé egyi legfőb célja vol hitélette szoro kapcsolatba áll egyház személye alkalmazása magyarország haza hitközség szerveze alapokmánya kongresszus statútu i 1 §-áb iktatta hog hitközsége egyi feladat a egyház élethe szüksége tisztviselő alkalmazása H.-na tekintetne mindazok aki ellenszolgáltatá ellenében hitközségge szembe huzamo idő á tart személye szolgálatokr kötelezi magukat szolgálat viszon fennállásá illetőe közömbö az hog eze személye szolgála lelkipásztor működés tanító munkásság iroda tevékenység előimádkozó funkció stb hitközség elnö é a elöljáró ne H Noh ő i kötelezv vanna bizonyo személye munkára ne H. mer szolgálatukér javadalmazás ne kapnak rabb i hitközség alkalmazott mer a jogviszonyáná i feltalálhato azo tényálladék elemek amelye hitközség alkalmazá lényegé alkotjá személye szolgála é ellenérté Úg kongresszusi min a orthodo szervezet szabályza rabbika hitközsége kitűn helye elfogla é kiváltságo állás alkalmazottaina tekinti H eg rész működéséne bizonyo vonatkozásaiba közalkalmazott tanítók anyakönyvvezet rabbi a alkalmazotta mási részéne szolgálatába bizonyo közjog jelle feltalálható anélkü azonban hog e szorosa vév közalkalmazott jellege kölcsönözn hitoktatók stb több alkalmazotta magánalkalmazotta külö csoportjá képez hitfelekezet egyház alkalmazottak H szerződtetésér részbe a elöljáróság részbe közgyűlé jogosult D rabb alkalmazásáná mé a i szükséges hog választá a össze választóképe hitközség tago szavazás al bocsáttassé é a alkalmaztatá csa akko tekinthet befejezettnek h a illet rabb szavazato kétharmadtöbbségé megkapta rabbi illetőe recepcióró szól 1895 XLII t.-c előírja hog rabb a izraelit felekezetne csa ol tagj lehet ak magya állampolgá é képesítésé Magyarországo nyert A elem iskola tanítóka hitközség iskolaszé választja hitoktatóka hitközsé szabado választhatja d középiskola hitoktatássa megbízot személ alkalmazásáho v k miniszte hozzájárulás i szükséges H vag ideiglenesek vag véglegesek A ideiglene alkalmazottaka szolgálatbó e lehe bocsátani d véglege H közü azokat akikné szerződé vag jogszoká szerin véglegesíté életfogytiglan alkalmazás jelent csa fegyelm eljárásr oko ad magatartá eseté lehe szolgálatbó elbocsátani H fe vanna mentv hitközség ad fizetés aló é adófizetésr val tekinte nélkül hitközség életbe aktí választójogu van d hitközség elöljáróságba ső legtöb hitközségné hitközség képviselőtestületb se választható be rabb mindi életfogytiglan állásr választottna tekintend a szolgálat jogai különböz szervezet szabályzato részletese körülírják kongresszus szabályza szerint rabbinak h szükségesne találja jogába ál a elöljáróságu kérn közgyűlé egybehívását ami a elöljárósá e esetbe egybehívn tartozik H szolgálat kötelességei rendszerin szerződé szabályozza h ilye nincs szokás vag gyakorla irányadó Minde H kötele valláserkölcsö életmódo folytatn é hitközsé elöljáróság irán tisztelette é engedelmességge viseltetni H szolgálatbó rögtön hatállya elbocsáthatók h jogszabályba meghatározot valamel súlyo szolgálat vétsége követne el ne élethossziglanir alkalmazotta kell felmondá után szolgálatbó ugyancsa elbocsáthatók H felmondás idej fennáll általáno magánjog jogszabályokho igazodik eze szerin kiseb hatáskör alkalmazotta felmondás idej hét ké év szolgála utá hónap fontosab teendőkke megbízottak hónap ké éve meghalad szolgála eseté hónap Főiskola képzettségű vezet tisztvisel felmondás idej eg év Hog milye hatáskö tekinthet fontosnak a hitközség célo szempontjábó bíráland el H.-na végkielégítéshe jogu ninc é nyugdíjr csa akko va joguk h munkaad hitközsé kifejezette vag hallgatólagosa nyugdí fizetésér kötelezt magát Minde esetbe kötele hitközsé világ oktatás végz tanszemélyzeténe nyugdíja fizetni Minde hitközségne fegyelm jogkör va alkalmazotta felett ami akkor h fegyelm szabályza létezik enne értelmében h pedi nincs akko a általáno jogszabályo szerin gyakorolnak Anyakönyvvezet rabbi elmozdít fegyelm ítéle hozatalár csa a illetéke közigazgatás hatóságo jogosultak A elem iskola tanítókná hitközsé fegyelm jogkör csa a elővizsgálatr szorítkozik a eljárá több rész közigazgatás hatóságokna va fenntartva hitközsége é alkalmazottai között vitá ügye kongresszus szervezethe tartoz hitközségekné község-kerület bíróságokhoz statu qu szervezethe csatlakozot hitközségekné pedi szövetség tanácsho tartoznak l Községkerület bírósá é Felekezet választot bírósá kivév világ tanszemélyze é a anyakönyvvezet rabb illetményeine behajtását am közigazgatás hatóságokho tartozik kongresszus szervezethe tartoz hitközsége számár új egysége szolgálat é fegyelm szabályza alkotás folyamatba van A orthodo szervezethe tartoz hitközsége é alkalmazottai között vitá ügye csa akko tartozna felekezet választot bírósághoz h azo egyútta hitközség viszál jellegéve i bírnak statu qu ant szövetséghe ne tartoz statu qu ant hitközsége é alkalmazottai között vitá ügyekbe rende bíróságo döntenek V ö. Venetiane zsidósá szervezet a európa államokba 1901 124old Munkács Ernő A izr hitközsége alkalmazottaina szolgálat jogviszony 192

12093.h

CÍMSZ Hitközsé alkalmazott

SZÓCIK Hitközsé alkalmazottak Rabbi kántor metsz jegyz m kez középk zsi községeib találun hitközsé szervez egy legfő célj vo hitélett szor kapcsolatb ál egyhá személy alkalmazás magyarorszá haz hitközsé szervez alapokmány kongresszu statút §-á iktatt ho hitközség egy felada egyhá életh szükség tisztvisel alkalmazás H.-n tekintetn mindazo ak ellenszolgáltat ellenébe hitközségg szemb huzam id tar személy szolgálatok kötelez maguka szolgála viszo fennállás illető közömb a ho ez személy szolgál lelkipászto működé tanít munkássá irod tevékenysé előimádkoz funkci st hitközsé eln elöljár n No kötelez vann bizony személy munkár n H me szolgálatuké javadalmazá n kapna rab hitközsé alkalmazot me jogviszonyán feltalálhat az tényálladé eleme amely hitközsé alkalmaz lényeg alkotj személy szolgál ellenért Ú kongresszus mi orthod szerveze szabályz rabbik hitközség kitű hely elfogl kiváltság állá alkalmazottain tekint e rés működésén bizony vonatkozásaib közalkalmazot tanító anyakönyvveze rabb alkalmazott más részén szolgálatáb bizony közjo jell feltalálhat anélk azonba ho szoros vé közalkalmazot jelleg kölcsönöz hitoktató st töb alkalmazott magánalkalmazott kül csoportj képe hitfelekeze egyhá alkalmazotta szerződtetésé részb elöljárósá részb közgyűl jogosul rab alkalmazásán m szüksége ho választ össz választókép hitközsé tag szavazá a bocsáttass alkalmaztat cs akk tekinthe befejezettne ille rab szavazat kétharmadtöbbség megkapt rabb illető recepciór szó 189 XLI t.- előírj ho rab izraeli felekezetn cs o tag lehe a magy állampolg képesítés Magyarország nyer ele iskol tanítók hitközsé iskolasz választj hitoktatók hitközs szabad választhatj középiskol hitoktatáss megbízo szemé alkalmazásáh miniszt hozzájárulá szüksége va ideiglenese va véglegese ideiglen alkalmazottak szolgálatb leh bocsátan végleg köz azoka akikn szerződ va jogszok szeri véglegesít életfogytigla alkalmazá jelen cs fegyel eljárás ok a magatart eset leh szolgálatb elbocsátan f vann ment hitközsé a fizeté al adófizetés va tekint nélkü hitközsé életb akt választójog va hitközsé elöljáróságb s legtö hitközségn hitközsé képviselőtestület s választhat b rab mind életfogytigla állás választottn tekinten szolgála joga különbö szerveze szabályzat részletes körülírjá kongresszu szabályz szerin rabbina szükségesn találj jogáb á elöljáróság kér közgyűl egybehívásá am elöljárós esetb egybehív tartozi szolgála kötelessége rendszeri szerződ szabályozz ily ninc szoká va gyakorl irányad Mind kötel valláserkölcs életmód folytat hitközs elöljárósá irá tisztelett engedelmességg viseltetn szolgálatb rögtö hatálly elbocsátható jogszabályb meghatározo valame súly szolgála vétség követn e n élethossziglani alkalmazott kel felmond utá szolgálatb ugyancs elbocsátható felmondá ide fennál általán magánjo jogszabályokh igazodi ez szeri kise hatáskö alkalmazott felmondá ide hé k é szolgál ut hóna fontosa teendőkk megbízotta hóna k év meghala szolgál eset hóna Főiskol képzettség veze tisztvise felmondá ide e é Ho mily hatásk tekinthe fontosna hitközsé cél szempontjáb bírálan e H.-n végkielégítésh jog nin nyugdíj cs akk v jogu munkaa hitközs kifejezett va hallgatólagos nyugd fizetésé kötelez magá Mind esetb kötel hitközs vilá oktatá vég tanszemélyzetén nyugdíj fizetn Mind hitközségn fegyel jogkö v alkalmazott felet am akko fegyel szabályz létezi enn értelmébe ped ninc akk általán jogszabály szeri gyakorolna Anyakönyvveze rabb elmozdí fegyel ítél hozatalá cs illeték közigazgatá hatóság jogosulta ele iskol tanítókn hitközs fegyel jogkö cs elővizsgálat szorítkozi eljár töb rés közigazgatá hatóságokn v fenntartv hitközség alkalmazotta közöt vit ügy kongresszu szervezeth tarto hitközségekn község-kerüle bíróságokho stat q szervezeth csatlakozo hitközségekn ped szövetsé tanácsh tartozna Községkerüle bírós Felekeze választo bírós kivé vilá tanszemélyz anyakönyvveze rab illetményein behajtásá a közigazgatá hatóságokh tartozi kongresszu szervezeth tarto hitközség számá ú egység szolgála fegyel szabályz alkotá folyamatb va orthod szervezeth tarto hitközség alkalmazotta közöt vit ügy cs akk tartozn felekeze választo bíróságho az egyútt hitközsé viszá jellegév bírna stat q an szövetségh n tarto stat q an hitközség alkalmazotta közöt vit ügyekb rend bíróság döntene ö Venetian zsidós szerveze európ államokb 190 124ol Munkác Ern iz hitközség alkalmazottain szolgála jogviszon 19

12093.

CÍMS Hitközs alkalmazot

SZÓCI Hitközs alkalmazotta Rabb kánto mets jegy ke közép zs községei találu hitközs szerve eg legf cél v hitélet szo kapcsolat á egyh személ alkalmazá magyarorsz ha hitközs szerve alapokmán kongressz statú §- iktat h hitközsé eg felad egyh élet szüksé tisztvise alkalmazá H.- tekintet mindaz a ellenszolgálta ellenéb hitközség szem huza i ta személ szolgálato kötele maguk szolgál visz fennállá illet közöm h e személ szolgá lelkipászt működ taní munkáss iro tevékenys előimádko funkc s hitközs el elöljá N kötele van bizon személ munká m szolgálatuk javadalmaz kapn ra hitközs alkalmazo m jogviszonyá feltalálha a tényállad elem amel hitközs alkalma lénye alkot személ szolgá ellenér kongresszu m ortho szervez szabály rabbi hitközsé kit hel elfog kiváltsá áll alkalmazottai tekin ré működésé bizon vonatkozásai közalkalmazo tanít anyakönyvvez rab alkalmazot má részé szolgálatá bizon közj jel feltalálha anél azonb h szoro v közalkalmazo jelle kölcsönö hitoktat s tö alkalmazot magánalkalmazot kü csoport kép hitfelekez egyh alkalmazott szerződtetés rész elöljárós rész közgyű jogosu ra alkalmazásá szükség h válasz öss választóké hitközs ta szavaz bocsáttas alkalmazta c ak tekinth befejezettn ill ra szavaza kétharmadtöbbsé megkap rab illet recepció sz 18 XL t. előír h ra izrael felekezet c ta leh mag állampol képesíté Magyarorszá nye el isko tanító hitközs iskolas választ hitoktató hitköz szaba választhat középisko hitoktatás megbíz szem alkalmazásá minisz hozzájárul szükség v ideiglenes v végleges ideigle alkalmazotta szolgálat le bocsáta végle kö azok akik szerző v jogszo szer véglegesí életfogytigl alkalmaz jele c fegye eljárá o magatar ese le szolgálat elbocsáta van men hitközs fizet a adófizeté v tekin nélk hitközs élet ak választójo v hitközs elöljáróság legt hitközség hitközs képviselőtestüle választha ra min életfogytigl állá választott tekinte szolgál jog különb szervez szabályza részlete körülírj kongressz szabály szeri rabbin szükséges talál jogá elöljárósá ké közgyű egybehívás a elöljáró eset egybehí tartoz szolgál kötelesség rendszer szerző szabályoz il nin szok v gyakor iránya Min köte valláserkölc életmó folyta hitköz elöljárós ir tisztelet engedelmesség viseltet szolgálat rögt hatáll elbocsáthat jogszabály meghatároz valam súl szolgál vétsé követ élethossziglan alkalmazot ke felmon ut szolgálat ugyanc elbocsáthat felmond id fenná általá magánj jogszabályok igazod e szer kis hatásk alkalmazot felmond id h szolgá u hón fontos teendők megbízott hón é meghal szolgá ese hón Főisko képzettsé vez tisztvis felmond id H mil hatás tekinth fontosn hitközs cé szempontjá bírála H.- végkielégítés jo ni nyugdí c ak jog munka hitköz kifejezet v hallgatólago nyug fizetés kötele mag Min eset köte hitköz vil oktat vé tanszemélyzeté nyugdí fizet Min hitközség fegye jogk alkalmazot fele a akk fegye szabály létez en értelméb pe nin ak általá jogszabál szer gyakoroln Anyakönyvvez rab elmozd fegye íté hozatal c illeté közigazgat hatósá jogosult el isko tanítók hitköz fegye jogk c elővizsgála szorítkoz eljá tö ré közigazgat hatóságok fenntart hitközsé alkalmazott közö vi üg kongressz szervezet tart hitközségek község-kerül bíróságokh sta szervezet csatlakoz hitközségek pe szövets tanács tartozn Községkerül bíró Felekez választ bíró kiv vil tanszemély anyakönyvvez ra illetményei behajtás közigazgat hatóságok tartoz kongressz szervezet tart hitközsé szám egysé szolgál fegye szabály alkot folyamat v ortho szervezet tart hitközsé alkalmazott közö vi üg c ak tartoz felekez választ bíróságh a egyút hitközs visz jellegé bírn sta a szövetség tart sta a hitközsé alkalmazott közö vi ügyek ren bírósá dönten Venetia zsidó szervez euró államok 19 124o Munká Er i hitközsé alkalmazottai szolgál jogviszo 1

12093

CÍM Hitköz alkalmazo

SZÓC Hitköz alkalmazott Rab kánt met jeg k közé z községe talál hitköz szerv e leg cé hitéle sz kapcsola egy szemé alkalmaz magyarors h hitköz szerv alapokmá kongress stat § ikta hitközs e fela egy éle szüks tisztvis alkalmaz H. tekinte minda ellenszolgált ellené hitközsé sze huz t szemé szolgálat kötel magu szolgá vis fennáll ille közö szemé szolg lelkipász műkö tan munkás ir tevékeny előimádk funk hitköz e elölj kötel va bizo szemé munk szolgálatu javadalma kap r hitköz alkalmaz jogviszony feltalálh tényálla ele ame hitköz alkalm lény alko szemé szolg ellené kongressz orth szerve szabál rabb hitközs ki he elfo kiválts ál alkalmazotta teki r működés bizo vonatkozása közalkalmaz taní anyakönyvve ra alkalmazo m rész szolgálat bizo köz je feltalálh ané azon szor közalkalmaz jell kölcsön hitokta t alkalmazo magánalkalmazo k csopor ké hitfeleke egy alkalmazot szerződteté rés elöljáró rés közgy jogos r alkalmazás szüksé válas ös választók hitköz t szava bocsátta alkalmazt a tekint befejezett il r szavaz kétharmadtöbbs megka ra ille recepci s 1 X t előí r izrae felekeze t le ma állampo képesít Magyarorsz ny e isk tanít hitköz iskola válasz hitoktat hitkö szab választha középisk hitoktatá megbí sze alkalmazás minis hozzájáru szüksé ideiglene véglege ideigl alkalmazott szolgála l bocsát végl k azo aki szerz jogsz sze végleges életfogytig alkalma jel fegy eljár magata es l szolgála elbocsát va me hitköz fize adófizet teki nél hitköz éle a választój hitköz elöljárósá leg hitközsé hitköz képviselőtestül választh r mi életfogytig áll választot tekint szolgá jo külön szerve szabályz részlet körülír kongress szabál szer rabbi szüksége talá jog elöljárós k közgy egybehívá elöljár ese egybeh tarto szolgá kötelessé rendsze szerz szabályo i ni szo gyako irány Mi köt valláserköl életm folyt hitkö elöljáró i tisztele engedelmessé viselte szolgála rög hatál elbocsátha jogszabál meghatáro vala sú szolgá véts köve élethosszigla alkalmazo k felmo u szolgála ugyan elbocsátha felmon i fenn által magán jogszabályo igazo sze ki hatás alkalmazo felmon i szolg hó fonto teendő megbízot hó megha szolg es hó Főisk képzetts ve tisztvi felmon i mi hatá tekint fontos hitköz c szempontj bírál H. végkielégíté j n nyugd a jo munk hitkö kifejeze hallgatólag nyu fizeté kötel ma Mi ese köt hitkö vi okta v tanszemélyzet nyugd fize Mi hitközsé fegy jog alkalmazo fel ak fegy szabál léte e értelmé p ni a által jogszabá sze gyakorol Anyakönyvve ra elmoz fegy ít hozata illet közigazga hatós jogosul e isk tanító hitkö fegy jog elővizsgál szorítko elj t r közigazga hatóságo fenntar hitközs alkalmazot köz v ü kongress szerveze tar hitközsége község-kerü bíróságok st szerveze csatlako hitközsége p szövet tanác tartoz Községkerü bír Feleke válasz bír ki vi tanszemél anyakönyvve r illetménye behajtá közigazga hatóságo tarto kongress szerveze tar hitközs szá egys szolgá fegy szabál alko folyama orth szerveze tar hitközs alkalmazot köz v ü a tarto feleke válasz bíróság egyú hitköz vis jelleg bír st szövetsé tar st hitközs alkalmazot köz v ügye re bírós dönte Veneti zsid szerve eur államo 1 124 Munk E hitközs alkalmazotta szolgá jogvisz

1209

CÍ Hitkö alkalmaz

SZÓ Hitkö alkalmazot Ra kán me je köz község talá hitkö szer le c hitél s kapcsol eg szem alkalma magyaror hitkö szer alapokm kongres sta ikt hitköz fel eg él szük tisztvi alkalma H tekint mind ellenszolgál ellen hitközs sz hu szem szolgála köte mag szolg vi fennál ill köz szem szol lelkipás műk ta munká i tevéken előimád fun hitkö elöl köte v biz szem mun szolgálat javadalm ka hitkö alkalma jogviszon feltalál tényáll el am hitkö alkal lén alk szem szol ellen kongress ort szerv szabá rab hitköz k h elf kivált á alkalmazott tek működé biz vonatkozás közalkalma tan anyakönyvv r alkalmaz rés szolgála biz kö j feltalál an azo szo közalkalma jel kölcsö hitokt alkalmaz magánalkalmaz csopo k hitfelek eg alkalmazo szerződtet ré elöljár ré közg jogo alkalmazá szüks vála ö választó hitkö szav bocsátt alkalmaz tekin befejezet i szava kétharmadtöbb megk r ill recepc elő izra felekez l m államp képesí Magyarors n is taní hitkö iskol válas hitokta hitk sza választh középis hitoktat megb sz alkalmazá mini hozzájár szüks ideiglen végleg ideig alkalmazot szolgál bocsá vég az ak szer jogs sz véglege életfogyti alkalm je feg eljá magat e szolgál elbocsá v m hitkö fiz adófize tek né hitkö él választó hitkö elöljárós le hitközs hitkö képviselőtestü választ m életfogyti ál választo tekin szolg j külö szerv szabály részle körülí kongres szabá sze rabb szükség tal jo elöljáró közg egybehív elöljá es egybe tart szolg köteless rendsz szer szabály n sz gyak irán M kö valláserkö élet foly hitk elöljár tisztel engedelmess viselt szolgál rö hatá elbocsáth jogszabá meghatár val s szolg vét köv élethosszigl alkalmaz felm szolgál ugya elbocsáth felmo fen álta magá jogszabály igaz sz k hatá alkalmaz felmo szol h font teend megbízo h megh szol e h Főis képzett v tisztv felmo m hat tekin fonto hitkö szempont bírá H végkielégít nyug j mun hitk kifejez hallgatóla ny fizet köte m M es kö hitk v okt tanszemélyze nyug fiz M hitközs feg jo alkalmaz fe a feg szabá lét értelm n álta jogszab sz gyakoro Anyakönyvv r elmo feg í hozat ille közigazg ható jogosu is tanít hitk feg jo elővizsgá szorítk el közigazg hatóság fennta hitköz alkalmazo kö kongres szervez ta hitközség község-ker bíróságo s szervez csatlak hitközség szöve taná tarto Községker bí Felek válas bí k v tanszemé anyakönyvv illetmény behajt közigazg hatóság tart kongres szervez ta hitköz sz egy szolg feg szabá alk folyam ort szervez ta hitköz alkalmazo kö tart felek válas bírósá egy hitkö vi jelle bí s szövets ta s hitköz alkalmazo kö ügy r bíró dönt Venet zsi szerv eu állam 12 Mun hitköz alkalmazott szolg jogvis