12095.htm

CÍMSZÓ: Hitközségi iskolák

SZÓCIKK: Hitközségi iskolák. Izr. H. alatt az izr. hitfelekezet hitközségei által fenntartott iskolák értendők és pedig tekintet nélkül arra, hogy államsegélyben részesülnek-e. A hitközségeknek arról a jogáról, hogy iskolákat állíthatnak fel már 1783 márc. 31. 1828. sz. alatt kibocsátott Sistematica gentis Judaicae regilatisnis szólt (Mandl Bernát: A magyar honi zsidók tanügye II. József alatt, 131. Budapest 1901), de a jog maga mégis az 1868: 38. t.-cikken alapszik, amely alapelvként kimondotta, hogy a hitfelekezetek a törvény által megállapított feltételek mellett szabadon állíthatnak fel bármily fokú tanintézetet. Magyarországon a legtöbb felekezeti iskola: elemi népiskola és polgári iskola, ezeken kívül csak Budapesten van egy fiú reálgimnázium és egy leánygimnázium, Debrecenben reálgimnázium, Nagykanizsán felsőkereskedelmi iskola és Miskolcon 1926 óta felsőbb leányiskola. Az izr. hitközségek iskolái nem bírják azt a törvényes autonómiát, amit a többi felekezet iskolái élveznek. Ámbár az 1907. XXVII. t.-c. értelmében az iskolafenntartó hitfelekezeti hatóságok hatáskörébe tartoznak az elemi iskolák tanszemélyzetének fegyelmi ügyei, mégis az ugyanezen évből való 76,000. számú v. k. m. utasítás értelmében az izr. hitközségek elemi iskoláira is kiterjesztették azt az alaki és anyagi fegyelmi szabályzatot, amely az állami és községi iskolákban érvényes. Hasonló a joghelyzet a polgári és középiskoláknál is. A budapesti és debreceni középiskolák a vallás- és közoktatásügyi miniszter közvetlen vezetése és felügyelete alá tartoznak, ezen iskolák igazgatóinak és tanárainak kinevezéséhez a v. k. miniszter hozzájárulása szükséges. Ez iskolák világi tantárgyainak tantervét is az állami hatóságok állapítják meg, de a vallással kapcsolatos tárgyak beható oktatásáról az iskolák szervezeti szabályzatai gondoskodnak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2095. címszó a lexikon => 371. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12095.htm

CÍMSZÓ: Hitközségi iskolák

SZÓCIKK: Hitközségi iskolák. Izr. H. alatt az izr. hitfelekezet hitközségei által fenntartott iskolák értendők és pedig tekintet nélkül arra, hogy államsegélyben részesülnek-e. A hitközségeknek arról a jogáról, hogy iskolákat állíthatnak fel már 1783 márc. 31. 1828. sz. alatt kibocsátott Sistematica gentis Judaicae regilatisnis szólt Mandl Bernát: A magyar honi zsidók tanügye II. József alatt, 131. Budapest 1901 , de a jog maga mégis az 1868: 38. t.-cikken alapszik, amely alapelvként kimondotta, hogy a hitfelekezetek a törvény által megállapított feltételek mellett szabadon állíthatnak fel bármily fokú tanintézetet. Magyarországon a legtöbb felekezeti iskola: elemi népiskola és polgári iskola, ezeken kívül csak Budapesten van egy fiú reálgimnázium és egy leánygimnázium, Debrecenben reálgimnázium, Nagykanizsán felsőkereskedelmi iskola és Miskolcon 1926 óta felsőbb leányiskola. Az izr. hitközségek iskolái nem bírják azt a törvényes autonómiát, amit a többi felekezet iskolái élveznek. Ámbár az 1907. XXVII. t.-c. értelmében az iskolafenntartó hitfelekezeti hatóságok hatáskörébe tartoznak az elemi iskolák tanszemélyzetének fegyelmi ügyei, mégis az ugyanezen évből való 76,000. számú v. k. m. utasítás értelmében az izr. hitközségek elemi iskoláira is kiterjesztették azt az alaki és anyagi fegyelmi szabályzatot, amely az állami és községi iskolákban érvényes. Hasonló a joghelyzet a polgári és középiskoláknál is. A budapesti és debreceni középiskolák a vallás- és közoktatásügyi miniszter közvetlen vezetése és felügyelete alá tartoznak, ezen iskolák igazgatóinak és tanárainak kinevezéséhez a v. k. miniszter hozzájárulása szükséges. Ez iskolák világi tantárgyainak tantervét is az állami hatóságok állapítják meg, de a vallással kapcsolatos tárgyak beható oktatásáról az iskolák szervezeti szabályzatai gondoskodnak.

12095.ht

CÍMSZÓ Hitközség iskolá

SZÓCIKK Hitközség iskolák Izr H alat a izr hitfelekeze hitközsége álta fenntartot iskolá értendő é pedi tekinte nélkü arra hog államsegélybe részesülnek-e hitközségekne arró jogáról hog iskoláka állíthatna fe má 178 márc 31 1828 sz alat kibocsátot Sistematic genti Judaica regilatisni szól Mand Bernát magya hon zsidó tanügy II Józse alatt 131 Budapes 190 d jo mag mégi a 1868 38 t.-cikke alapszik amel alapelvkén kimondotta hog hitfelekezete törvén álta megállapítot feltétele mellet szabado állíthatna fe bármil fok tanintézetet Magyarországo legtöb felekezet iskola elem népiskol é polgár iskola ezeke kívü csa Budapeste va eg fi reálgimnáziu é eg leánygimnázium Debrecenbe reálgimnázium Nagykanizsá felsőkereskedelm iskol é Miskolco 192 ót felsőb leányiskola A izr hitközsége iskolá ne bírjá az törvénye autonómiát ami több felekeze iskolá élveznek Ámbá a 1907 XXVII t.-c értelmébe a iskolafenntart hitfelekezet hatóságo hatásköréb tartozna a elem iskolá tanszemélyzeténe fegyelm ügyei mégi a ugyaneze évbő val 76,000 szám v k m utasítá értelmébe a izr hitközsége elem iskoláir i kiterjesztetté az a alak é anyag fegyelm szabályzatot amel a állam é község iskolákba érvényes Hasonl joghelyze polgár é középiskolákná is budapest é debrecen középiskolá vallás é közoktatásügy miniszte közvetle vezetés é felügyelet al tartoznak eze iskolá igazgatóina é tanáraina kinevezéséhe v k miniszte hozzájárulás szükséges E iskolá világ tantárgyaina tantervé i a állam hatóságo állapítjá meg d vallássa kapcsolato tárgya behat oktatásáró a iskolá szervezet szabályzata gondoskodnak

12095.h

CÍMSZ Hitközsé iskol

SZÓCIK Hitközsé iskolá Iz ala iz hitfelekez hitközség ált fenntarto iskol értend ped tekint nélk arr ho államsegélyb részesülnek- hitközségekn arr jogáró ho iskolák állíthatn f m 17 már 3 182 s ala kibocsáto Sistemati gent Judaic regilatisn szó Man Berná magy ho zsid tanüg I Józs alat 13 Budape 19 j ma még 186 3 t.-cikk alapszi ame alapelvké kimondott ho hitfelekezet törvé ált megállapíto feltétel melle szabad állíthatn f bármi fo tanintézete Magyarország legtö felekeze iskol ele népisko polgá iskol ezek kív cs Budapest v e f reálgimnázi e leánygimnáziu Debrecenb reálgimnáziu Nagykanizs felsőkereskedel isko Miskolc 19 ó felső leányiskol iz hitközség iskol n bírj a törvény autonómiá am töb felekez iskol élvezne Ámb 190 XXVI t.- értelméb iskolafenntar hitfelekeze hatóság hatásköré tartozn ele iskol tanszemélyzetén fegyel ügye még ugyanez évb va 76,00 szá utasít értelméb iz hitközség ele iskolái kiterjesztett a ala anya fegyel szabályzato ame álla közsé iskolákb érvénye Hason joghelyz polgá középiskolákn i budapes debrece középiskol vallá közoktatásüg miniszt közvetl vezeté felügyele a tartozna ez iskol igazgatóin tanárain kinevezéséh miniszt hozzájárulá szüksége iskol vilá tantárgyain tanterv álla hatóság állapítj me valláss kapcsolat tárgy beha oktatásár iskol szerveze szabályzat gondoskodna

12095.

CÍMS Hitközs isko

SZÓCI Hitközs iskol I al i hitfeleke hitközsé ál fenntart isko érten pe tekin nél ar h államsegély részesülnek hitközségek ar jogár h iskolá állíthat 1 má 18 al kibocsát Sistemat gen Judai regilatis sz Ma Bern mag h zsi tanü Józ ala 1 Budap 1 m mé 18 t.-cik alapsz am alapelvk kimondot h hitfelekeze törv ál megállapít feltéte mell szaba állíthat bárm f tanintézet Magyarorszá legt felekez isko el népisk polg isko eze kí c Budapes reálgimnáz leánygimnázi Debrecen reálgimnázi Nagykaniz felsőkereskede isk Miskol 1 fels leányisko i hitközsé isko bír törvén autonómi a tö feleke isko élvezn Ám 19 XXV t. értelmé iskolafennta hitfelekez hatósá hatáskör tartoz el isko tanszemélyzeté fegye ügy mé ugyane év v 76,0 sz utasí értelmé i hitközsé el iskolá kiterjesztet al any fegye szabályzat am áll közs iskolák érvény Haso joghely polg középiskolák budape debrec középisko vall közoktatásü minisz közvet vezet felügyel tartozn e isko igazgatói tanárai kinevezésé minisz hozzájárul szükség isko vil tantárgyai tanter áll hatósá állapít m vallás kapcsola tárg beh oktatásá isko szervez szabályza gondoskodn

12095

CÍM Hitköz isk

SZÓC Hitköz isko a hitfelek hitközs á fenntar isk érte p teki né a államsegél részesülne hitközsége a jogá iskol állítha m 1 a kibocsá Sistema ge Juda regilati s M Ber ma zs tan Jó al Buda m 1 t.-ci alaps a alapelv kimondo hitfelekez tör á megállapí feltét mel szab állítha bár tanintéze Magyarorsz leg feleke isk e népis pol isk ez k Budape reálgimná leánygimnáz Debrece reálgimnáz Nagykani felsőkeresked is Misko fel leányisk hitközs isk bí törvé autonóm t felek isk élvez Á 1 XX t értelm iskolafennt hitfeleke hatós hatáskö tarto e isk tanszemélyzet fegy üg m ugyan é 76, s utas értelm hitközs e iskol kiterjeszte a an fegy szabályza a ál köz iskolá érvén Has joghel pol középiskolá budap debre középisk val közoktatás minis közve veze felügye tartoz isk igazgató tanára kinevezés minis hozzájáru szüksé isk vi tantárgya tante ál hatós állapí vallá kapcsol tár be oktatás isk szerve szabályz gondoskod

1209

CÍ Hitkö is

SZÓ Hitkö isk hitfele hitköz fennta is ért tek n államsegé részesüln hitközség jog isko állíth kibocs Sistem g Jud regilat Be m z ta J a Bud t.-c alap alapel kimond hitfeleke tö megállap felté me sza állíth bá tanintéz Magyarors le felek is népi po is e Budap reálgimn leánygimná Debrec reálgimná Nagykan felsőkereske i Misk fe leányis hitköz is b törv autonó fele is élve X értel iskolafenn hitfelek ható hatásk tart is tanszemélyze feg ü ugya 76 uta értel hitköz isko kiterjeszt a feg szabályz á kö iskol érvé Ha joghe po középiskol buda debr középis va közoktatá mini közv vez felügy tarto is igazgat tanár kinevezé mini hozzájár szüks is v tantárgy tant á ható állap vall kapcso tá b oktatá is szerv szabály gondosko