12097.htm

CÍMSZÓ: Hitközségi tanszemélyzet

SZÓCIKK: Hitközségi tanszemélyzet, tágabb értelemben a hitközségek oktató személyeinek összessége, szűkebb és speciális értelemben a hitközségek világi iskoláinak tanerői. Ide tartoznak a hitközségek minden néven nevezendő világi iskoláinak tanerői: óvónők, elemi iskolai és polgári iskolai tanítók, középiskolai tanárok stb. A H. alkalmazását illetően az egyes hitközségek alapszabályai és az iskolák szervezeti szabályzatai intézkednek. Az elemi iskolai tanítókat a hitközségi iskolaszék választja s ezek tartoznak szolgálatuk megkezdése előtt a kir. tanfelügyelő és az illetékes iskolai hatóság előtt hivatalos esküt letenni. A végleges minőségben alkalmazott tanszemélyek életfogytiglanra alkalmazottaknak tekintetnek. Az elemi iskolai tanító és óvónő javadalmazásának összegét állami jogszabályok állapítják meg oly módon, hogy ezen jogszabályokban feltüntetett összeget köteles a hitközség az elemi iskolai és óvodai tanszemélyzetének fizetni, ellenkező esetben ezen illetmények a hitközségtől közadók módjára behajthatok. Az elemi iskolai és óvodai tanszemélyzethez nem tartozó izr. felekezeti tanintézeteknél alkalmazott tanerők (polgári iskolai tanítók, középiskolai tanárok stb.) javadalmazását illetően nincs generális tételes jogszabály, amely megállapítaná a hitközség által fizetendő minimális javadalmazás összegét. Azonban a gyakorlatban ezen tanerők javadalmazása is az állami illetményekhez igazodik, illetve azokkal egyenlő és pedig többnyire az iskolai szervezeti szabályzatban lefektetett azon rendelkezésnél fogva, hogy az illető iskolában működő tanerő javadalmazása egyenlő legyen a megfelelő állami tanerők javadalmazásával. Ezen kívül az állam főfelügyeleti jogánál fogva csak oly fizetési szabályzatot hagy jóvá, amelyben az eltüntetett javadalmazás az államival egyenlő. Az iskolai tanszemélyzet szolgálati kötelességeit legnagyobb részben a megfelelő állami rendtartások állapítják meg. Az iskolai tanszemélyzethez tartozó minden tanerőnek nyugdíjhoz van joga és az 1892 óta szolgáló tanerők tagjai az Országos Nyugdíj és Gyámintézetnek. Az izr. hitközségek elemi népiskoláinak tanítói általában közigazgatási hatóságok fegyelmi hatósága alá tartoznak. Az iskolafenntartó hitközségeket a fegyelmi jogkör csak azon csekély része illeti, hogy az iskolaszék útján fegyelmet gyakorolhatnak a tanítók személye felett és azokat mulasztása esetén figyelmeztethetik. De ha ezzel célt nem érnek, úgy a fegyelmi eljárás megindítása végett a közigazgatási hatóságokhoz kell fordulniuk. Ezenfelül a hitközségnek a fegyelmi eljárás során még azon joga is megvan, hogy a fegyelmi vizsgálat foganatosításához meghívatik és ott meg-hallgattatik. Ezen kivételektől eltekintve az izr. elemi iskolák tanítói fegyelmi szempontból azonos helyzetben vannak az állami tanítókkal. Az izr. hitközségek egyéb világi iskoláinak tanerői fegyelmi szempontból általában ugyancsak a közigazgatási hatóságok hatáskörébe vannak utalva. V. ö. Munkácsi B.: «Az izraelita hitközségek alkalmazottainak szolgálati jogviszonya* (1927).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2097. címszó a lexikon => 372. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12097.htm

CÍMSZÓ: Hitközségi tanszemélyzet

SZÓCIKK: Hitközségi tanszemélyzet, tágabb értelemben a hitközségek oktató személyeinek összessége, szűkebb és speciális értelemben a hitközségek világi iskoláinak tanerői. Ide tartoznak a hitközségek minden néven nevezendő világi iskoláinak tanerői: óvónők, elemi iskolai és polgári iskolai tanítók, középiskolai tanárok stb. A H. alkalmazását illetően az egyes hitközségek alapszabályai és az iskolák szervezeti szabályzatai intézkednek. Az elemi iskolai tanítókat a hitközségi iskolaszék választja s ezek tartoznak szolgálatuk megkezdése előtt a kir. tanfelügyelő és az illetékes iskolai hatóság előtt hivatalos esküt letenni. A végleges minőségben alkalmazott tanszemélyek életfogytiglanra alkalmazottaknak tekintetnek. Az elemi iskolai tanító és óvónő javadalmazásának összegét állami jogszabályok állapítják meg oly módon, hogy ezen jogszabályokban feltüntetett összeget köteles a hitközség az elemi iskolai és óvodai tanszemélyzetének fizetni, ellenkező esetben ezen illetmények a hitközségtől közadók módjára behajthatok. Az elemi iskolai és óvodai tanszemélyzethez nem tartozó izr. felekezeti tanintézeteknél alkalmazott tanerők polgári iskolai tanítók, középiskolai tanárok stb. javadalmazását illetően nincs generális tételes jogszabály, amely megállapítaná a hitközség által fizetendő minimális javadalmazás összegét. Azonban a gyakorlatban ezen tanerők javadalmazása is az állami illetményekhez igazodik, illetve azokkal egyenlő és pedig többnyire az iskolai szervezeti szabályzatban lefektetett azon rendelkezésnél fogva, hogy az illető iskolában működő tanerő javadalmazása egyenlő legyen a megfelelő állami tanerők javadalmazásával. Ezen kívül az állam főfelügyeleti jogánál fogva csak oly fizetési szabályzatot hagy jóvá, amelyben az eltüntetett javadalmazás az államival egyenlő. Az iskolai tanszemélyzet szolgálati kötelességeit legnagyobb részben a megfelelő állami rendtartások állapítják meg. Az iskolai tanszemélyzethez tartozó minden tanerőnek nyugdíjhoz van joga és az 1892 óta szolgáló tanerők tagjai az Országos Nyugdíj és Gyámintézetnek. Az izr. hitközségek elemi népiskoláinak tanítói általában közigazgatási hatóságok fegyelmi hatósága alá tartoznak. Az iskolafenntartó hitközségeket a fegyelmi jogkör csak azon csekély része illeti, hogy az iskolaszék útján fegyelmet gyakorolhatnak a tanítók személye felett és azokat mulasztása esetén figyelmeztethetik. De ha ezzel célt nem érnek, úgy a fegyelmi eljárás megindítása végett a közigazgatási hatóságokhoz kell fordulniuk. Ezenfelül a hitközségnek a fegyelmi eljárás során még azon joga is megvan, hogy a fegyelmi vizsgálat foganatosításához meghívatik és ott meg-hallgattatik. Ezen kivételektől eltekintve az izr. elemi iskolák tanítói fegyelmi szempontból azonos helyzetben vannak az állami tanítókkal. Az izr. hitközségek egyéb világi iskoláinak tanerői fegyelmi szempontból általában ugyancsak a közigazgatási hatóságok hatáskörébe vannak utalva. V. ö. Munkácsi B.: Az izraelita hitközségek alkalmazottainak szolgálati jogviszonya* 1927 .

12097.ht

CÍMSZÓ Hitközség tanszemélyze

SZÓCIKK Hitközség tanszemélyzet tágab értelembe hitközsége oktat személyeine összessége szűkeb é speciáli értelembe hitközsége világ iskoláina tanerői Id tartozna hitközsége minde néve nevezend világ iskoláina tanerői óvónők elem iskola é polgár iskola tanítók középiskola tanáro stb H alkalmazásá illetőe a egye hitközsége alapszabálya é a iskolá szervezet szabályzata intézkednek A elem iskola tanítóka hitközség iskolaszé választj eze tartozna szolgálatu megkezdés előt kir tanfelügyel é a illetéke iskola hatósá előt hivatalo eskü letenni véglege minőségbe alkalmazot tanszemélye életfogytiglanr alkalmazottakna tekintetnek A elem iskola tanít é óvón javadalmazásána összegé állam jogszabályo állapítjá me ol módon hog eze jogszabályokba feltüntetet összege kötele hitközsé a elem iskola é óvoda tanszemélyzeténe fizetni ellenkez esetbe eze illetménye hitközségtő közadó módjár behajthatok A elem iskola é óvoda tanszemélyzethe ne tartoz izr felekezet tanintézetekné alkalmazot tanerő polgár iskola tanítók középiskola tanáro stb javadalmazásá illetőe ninc generáli tétele jogszabály amel megállapítan hitközsé álta fizetend minimáli javadalmazá összegét Azonba gyakorlatba eze tanerő javadalmazás i a állam illetményekhe igazodik illetv azokka egyenl é pedi többnyir a iskola szervezet szabályzatba lefektetet azo rendelkezésné fogva hog a illet iskolába működ taner javadalmazás egyenl legye megfelel állam tanerő javadalmazásával Eze kívü a álla főfelügyelet jogáná fogv csa ol fizetés szabályzato hag jóvá amelybe a eltüntetet javadalmazá a államiva egyenlő A iskola tanszemélyze szolgálat kötelességei legnagyob részbe megfelel állam rendtartáso állapítjá meg A iskola tanszemélyzethe tartoz minde tanerőne nyugdíjho va jog é a 189 ót szolgál tanerő tagja a Országo Nyugdí é Gyámintézetnek A izr hitközsége elem népiskoláina tanító általába közigazgatás hatóságo fegyelm hatóság al tartoznak A iskolafenntart hitközségeke fegyelm jogkö csa azo csekél rész illeti hog a iskolaszé útjá fegyelme gyakorolhatna tanító személy felet é azoka mulasztás eseté figyelmeztethetik D h ezze cél ne érnek úg fegyelm eljárá megindítás véget közigazgatás hatóságokho kel fordulniuk Ezenfelü hitközségne fegyelm eljárá sorá mé azo jog i megvan hog fegyelm vizsgála foganatosításáho meghívati é ot meg-hallgattatik Eze kivételektő eltekintv a izr elem iskolá tanító fegyelm szempontbó azono helyzetbe vanna a állam tanítókkal A izr hitközsége egyé világ iskoláina tanerő fegyelm szempontbó általába ugyancsa közigazgatás hatóságo hatásköréb vanna utalva V ö Munkács B. A izraelit hitközsége alkalmazottaina szolgálat jogviszonya 192

12097.h

CÍMSZ Hitközsé tanszemélyz

SZÓCIK Hitközsé tanszemélyze tága értelemb hitközség okta személyein összesség szűke speciál értelemb hitközség vilá iskoláin tanerő I tartozn hitközség mind név nevezen vilá iskoláin tanerő óvónő ele iskol polgá iskol tanító középiskol tanár st alkalmazás illető egy hitközség alapszabály iskol szerveze szabályzat intézkedne ele iskol tanítók hitközsé iskolasz választ ez tartozn szolgálat megkezdé elő ki tanfelügye illeték iskol hatós elő hivatal esk letenn végleg minőségb alkalmazo tanszemély életfogytiglan alkalmazottakn tekintetne ele iskol taní óvó javadalmazásán összeg álla jogszabály állapítj m o módo ho ez jogszabályokb feltüntete összeg kötel hitközs ele iskol óvod tanszemélyzetén fizetn ellenke esetb ez illetmény hitközségt közad módjá behajthato ele iskol óvod tanszemélyzeth n tarto iz felekeze tanintézetekn alkalmazo taner polgá iskol tanító középiskol tanár st javadalmazás illető nin generál tétel jogszabál ame megállapíta hitközs ált fizeten minimál javadalmaz összegé Azonb gyakorlatb ez taner javadalmazá álla illetményekh igazodi illet azokk egyen ped többnyi iskol szerveze szabályzatb lefektete az rendelkezésn fogv ho ille iskoláb műkö tane javadalmazá egyen legy megfele álla taner javadalmazásáva Ez kív áll főfelügyele jogán fog cs o fizeté szabályzat ha jóv amelyb eltüntete javadalmaz államiv egyenl iskol tanszemélyz szolgála kötelessége legnagyo részb megfele álla rendtartás állapítj me iskol tanszemélyzeth tarto mind tanerőn nyugdíjh v jo 18 ó szolgá taner tagj Ország Nyugd Gyámintézetne iz hitközség ele népiskoláin tanít általáb közigazgatá hatóság fegyel hatósá a tartozna iskolafenntar hitközségek fegyel jogk cs az cseké rés illet ho iskolasz útj fegyelm gyakorolhatn tanít személ fele azok mulasztá eset figyelmeztetheti ezz cé n érne ú fegyel eljár megindítá vége közigazgatá hatóságokh ke fordulniu Ezenfel hitközségn fegyel eljár sor m az jo megva ho fegyel vizsgál foganatosításáh meghívat o meg-hallgattati Ez kivételekt eltekint iz ele iskol tanít fegyel szempontb azon helyzetb vann álla tanítókka iz hitközség egy vilá iskoláin taner fegyel szempontb általáb ugyancs közigazgatá hatóság hatásköré vann utalv Munkác B izraeli hitközség alkalmazottain szolgála jogviszony 19

12097.

CÍMS Hitközs tanszemély

SZÓCI Hitközs tanszemélyz tág értelem hitközsé okt személyei összessé szűk speciá értelem hitközsé vil iskolái taner tartoz hitközsé min né neveze vil iskolái taner óvón el isko polg isko tanít középisko taná s alkalmazá illet eg hitközsé alapszabál isko szervez szabályza intézkedn el isko tanító hitközs iskolas válasz e tartoz szolgála megkezd el k tanfelügy illeté isko ható el hivata es leten végle minőség alkalmaz tanszemél életfogytigla alkalmazottak tekintetn el isko tan óv javadalmazásá össze áll jogszabál állapít mód h e jogszabályok feltüntet össze köte hitköz el isko óvo tanszemélyzeté fizet ellenk eset e illetmén hitközség köza módj behajthat el isko óvo tanszemélyzet tart i felekez tanintézetek alkalmaz tane polg isko tanít középisko taná s javadalmazá illet ni generá téte jogszabá am megállapít hitköz ál fizete minimá javadalma összeg Azon gyakorlat e tane javadalmaz áll illetmények igazod ille azok egye pe többny isko szervez szabályzat lefektet a rendelkezés fog h ill iskolá műk tan javadalmaz egye leg megfel áll tane javadalmazásáv E kí ál főfelügyel jogá fo c fizet szabályza h jó amely eltüntet javadalma állami egyen isko tanszemély szolgál kötelesség legnagy rész megfel áll rendtartá állapít m isko tanszemélyzet tart min tanerő nyugdíj j 1 szolg tane tag Orszá Nyug Gyámintézetn i hitközsé el népiskolái taní általá közigazgat hatósá fegye hatós tartozn iskolafennta hitközsége fegye jog c a csek ré ille h iskolas út fegyel gyakorolhat taní szemé fel azo mulaszt ese figyelmeztethet ez c érn fegye eljá megindít vég közigazgat hatóságok k fordulni Ezenfe hitközség fegye eljá so a j megv h fegye vizsgá foganatosításá meghíva meg-hallgattat E kivételek eltekin i el isko taní fegye szempont azo helyzet van áll tanítókk i hitközsé eg vil iskolái tane fegye szempont általá ugyanc közigazgat hatósá hatáskör van utal Munká izrael hitközsé alkalmazottai szolgál jogviszon 1

12097

CÍM Hitköz tanszemél

SZÓC Hitköz tanszemély tá értele hitközs ok személye összess szű speci értele hitközs vi iskolá tane tarto hitközs mi n nevez vi iskolá tane óvó e isk pol isk taní középisk tan alkalmaz ille e hitközs alapszabá isk szerve szabályz intézked e isk tanít hitköz iskola válas tarto szolgál megkez e tanfelüg illet isk hat e hivat e lete végl minősé alkalma tanszemé életfogytigl alkalmazotta tekintet e isk ta ó javadalmazás össz ál jogszabá állapí mó jogszabályo feltünte össz köt hitkö e isk óv tanszemélyzet fize ellen ese illetmé hitközsé köz mód behajtha e isk óv tanszemélyze tar feleke tanintézete alkalma tan pol isk taní középisk tan javadalmaz ille n gener tét jogszab a megállapí hitkö á fizet minim javadalm össze Azo gyakorla tan javadalma ál illetménye igazo ill azo egy p többn isk szerve szabályza lefekte rendelkezé fo il iskol mű ta javadalma egy le megfe ál tan javadalmazásá k á főfelügye jog f fize szabályz j amel eltünte javadalm állam egye isk tanszemél szolgá kötelessé legnag rés megfe ál rendtart állapí isk tanszemélyze tar mi taner nyugdí szol tan ta Orsz Nyu Gyámintézet hitközs e népiskolá tan által közigazga hatós fegy ható tartoz iskolafennt hitközség fegy jo cse r ill iskola ú fegye gyakorolha tan szem fe az mulasz es figyelmeztethe e ér fegy elj megindí vé közigazga hatóságo forduln Ezenf hitközsé fegy elj s meg fegy vizsg foganatosítás meghív meg-hallgatta kivétele elteki e isk tan fegy szempon az helyze va ál tanítók hitközs e vi iskolá tan fegy szempon által ugyan közigazga hatós hatáskö va uta Munk izrae hitközs alkalmazotta szolgá jogviszo

1209

CÍ Hitkö tanszemé

SZÓ Hitkö tanszemél t értel hitköz o személy összes sz spec értel hitköz v iskol tan tart hitköz m neve v iskol tan óv is po is tan középis ta alkalma ill hitköz alapszab is szerv szabály intézke is taní hitkö iskol vála tart szolgá megke tanfelü ille is ha hiva let vég minős alkalm tanszem életfogytig alkalmazott tekinte is t javadalmazá öss á jogszab állap m jogszabály feltünt öss kö hitk is ó tanszemélyze fiz elle es illetm hitközs kö mó behajth is ó tanszemélyz ta felek tanintézet alkalm ta po is tan középis ta javadalma ill gene té jogsza megállap hitk fize mini javadal össz Az gyakorl ta javadalm á illetmény igaz il az eg több is szerv szabályz lefekt rendelkez f i isko m t javadalm eg l megf á ta javadalmazás főfelügy jo fiz szabály ame eltünt javadal álla egy is tanszemé szolg köteless legna ré megf á rendtar állap is tanszemélyz ta m tane nyugd szo ta t Ors Ny Gyámintéze hitköz népiskol ta álta közigazg ható feg hat tarto iskolafenn hitközsé feg j cs il iskol fegy gyakorolh ta sze f a mulas e figyelmezteth é feg el megind v közigazg hatóság fordul Ezen hitközs feg el me feg vizs foganatosítá meghí meg-hallgatt kivétel eltek is ta feg szempo a helyz v á tanító hitköz v iskol ta feg szempo álta ugya közigazg ható hatásk v ut Mun izra hitköz alkalmazott szolg jogvisz