12098.htm

CÍMSZÓ: Hitszegés

SZÓCIKK: Hitszegés. A talmud a H.-t - annak indokait mérlegelve - különböző osztályokba sorozza. 1. A min (bálványimádó). Ebbe azok a hitszegők tartoznak, akik lassan, fokozatosan annyira eltávolodnak a zsidóságtól, mintha nem is volnának zsidók. 2. Epikureus. A 3. században élt görög filozófusnak, Epikureusnak a követői, akik kigúnyolják a zsidó szokásokat és érzéki gyönyöröket hajhásznak. 3. A kófer (tagadó), aki tagadja az istenség létét, vagy ha nem is tagadja, de egy másik vallásban véli azt feltalálni. 4. Mumor (elcserélt), aki elméletileg elismeri a zsidóságot, de a gyakorlatban megszegi annak egyes törvényeit. A H. e fajtájának több válfaja különböztethető meg: a) léhachisz, aki dacból, b) letévon, aki lelki kényszernek engedve követ el törvényszegést és c) mumor lekol hatóró kuló, vagyis aki valamilyen oknál fogva minden törvényt megszeg. 5. A pósea, aki nem mindig, csak bizonyos időkben és alkalmakkor teszi túl magát a törvényen. Ennek is van két különböző válfaja: a) begufó, aki testi okoknál fogva és b) bemonó, aki vagyoni viszonylatban követi el a törvényszegést (L. Aposztázia és Áttérés.).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2098. címszó a lexikon => 372. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12098.htm

CÍMSZÓ: Hitszegés

SZÓCIKK: Hitszegés. A talmud a H.-t - annak indokait mérlegelve - különböző osztályokba sorozza. 1. A min bálványimádó . Ebbe azok a hitszegők tartoznak, akik lassan, fokozatosan annyira eltávolodnak a zsidóságtól, mintha nem is volnának zsidók. 2. Epikureus. A 3. században élt görög filozófusnak, Epikureusnak a követői, akik kigúnyolják a zsidó szokásokat és érzéki gyönyöröket hajhásznak. 3. A kófer tagadó , aki tagadja az istenség létét, vagy ha nem is tagadja, de egy másik vallásban véli azt feltalálni. 4. Mumor elcserélt , aki elméletileg elismeri a zsidóságot, de a gyakorlatban megszegi annak egyes törvényeit. A H. e fajtájának több válfaja különböztethető meg: a léhachisz, aki dacból, b letévon, aki lelki kényszernek engedve követ el törvényszegést és c mumor lekol hatóró kuló, vagyis aki valamilyen oknál fogva minden törvényt megszeg. 5. A pósea, aki nem mindig, csak bizonyos időkben és alkalmakkor teszi túl magát a törvényen. Ennek is van két különböző válfaja: a begufó, aki testi okoknál fogva és b bemonó, aki vagyoni viszonylatban követi el a törvényszegést L. Aposztázia és Áttérés. .

12098.ht

CÍMSZÓ Hitszegé

SZÓCIKK Hitszegés talmu H.- anna indokai mérlegelv különböz osztályokb sorozza 1 mi bálványimád Ebb azo hitszegő tartoznak aki lassan fokozatosa annyir eltávolodna zsidóságtól minth ne i volnána zsidók 2 Epikureus 3 századba él görö filozófusnak Epikureusna követői aki kigúnyoljá zsid szokásoka é érzék gyönyöröke hajhásznak 3 kófe tagad ak tagadj a istensé létét vag h ne i tagadja d eg mási vallásba vél az feltalálni 4 Mumo elcserél ak elméletile elismer zsidóságot d gyakorlatba megszeg anna egye törvényeit H fajtájána töb válfaj különböztethet meg léhachisz ak dacból letévon ak lelk kényszerne engedv köve e törvényszegés é mumo leko hatór kuló vagyi ak valamilye okná fogv minde törvény megszeg 5 pósea ak ne mindig csa bizonyo időkbe é alkalmakko tesz tú magá törvényen Enne i va ké különböz válfaja begufó ak test okokná fogv é bemonó ak vagyon viszonylatba követ e törvényszegés L Aposztázi é Áttérés

12098.h

CÍMSZ Hitszeg

SZÓCIK Hitszegé talm H. ann indoka mérlegel különbö osztályok sorozz m bálványimá Eb az hitszeg tartozna ak lassa fokozatos annyi eltávolodn zsidóságtó mint n volnán zsidó Epikureu századb é gör filozófusna Epikureusn követő ak kigúnyolj zsi szokások érzé gyönyörök hajhászna kóf taga a tagad istens lété va n tagadj e más vallásb vé a feltaláln Mum elcseré a elméletil elisme zsidóságo gyakorlatb megsze ann egy törvényei fajtáján tö válfa különböztethe me léhachis a dacbó letévo a lel kényszern enged köv törvényszegé mum lek ható kul vagy a valamily okn fog mind törvén megsze póse a n mindi cs bizony időkb alkalmakk tes t mag törvénye Enn v k különbö válfaj beguf a tes okokn fog bemon a vagyo viszonylatb köve törvényszegé Aposztáz Áttéré

12098.

CÍMS Hitsze

SZÓCI Hitszeg tal H an indok mérlege különb osztályo soroz bálványim E a hitsze tartozn a lass fokozato anny eltávolod zsidóságt min volná zsid Epikure század gö filozófusn Epikureus követ a kigúnyol zs szokáso érz gyönyörö hajhászn kó tag taga isten lét v tagad má vallás v feltalál Mu elcser elméleti elism zsidóság gyakorlat megsz an eg törvénye fajtájá t válf különbözteth m léhachi dacb letév le kényszer enge kö törvényszeg mu le hat ku vag valamil ok fo min törvé megsz pós mind c bizon idők alkalmak te ma törvény En különb válfa begu te okok fo bemo vagy viszonylat köv törvényszeg Aposztá Áttér

12098

CÍM Hitsz

SZÓC Hitsze ta a indo mérleg külön osztály soro bálványi hitsz tartoz las fokozat ann eltávolo zsidóság mi voln zsi Epikur száza g filozófus Epikureu köve kigúnyo z szokás ér gyönyör hajhász k ta tag iste lé taga m vallá feltalá M elcse elmélet elis zsidósá gyakorla megs a e törvény fajtáj vál különböztet léhach dac leté l kénysze eng k törvénysze m l ha k va valami o f mi törv megs pó min bizo idő alkalma t m törvén E külön válf beg t oko f bem vag viszonyla kö törvénysze Aposzt Átté

1209

CÍ Hits

SZÓ Hitsz t ind mérle külö osztál sor bálvány hits tarto la fokoza an eltávol zsidósá m vol zs Epiku száz filozófu Epikure köv kigúny szoká é gyönyö hajhás t ta ist l tag vall feltal elcs elméle eli zsidós gyakorl meg törvén fajtá vá különbözte léhac da let kénysz en törvénysz h v valam m tör meg p mi biz id alkalm törvé külö vál be ok be va viszonyl k törvénysz Aposz Átt