12100.htm

CÍMSZÓ: Hittérítés

SZÓCIKK: "Hittérítés. Rendszeresített H.-i intézmény nincs és nem is volt a zsidóságban. Jochanan Hyrkanosz király az időszámítás előtti 2. sz.-ban a zsidóság felvételére kényszerítette ugyan az idumeusokat, de az nem lehetett más, mint politikai célzatú önkényes ténykedés és nem is találkozhatott osztatlan helyesléssel. A görög bibliafordítás kétségtelenül a pogányságnak az Egy-Istenhitre való térítését célozta, de nem erőszakos eszköznek, hanem inkább barátságos meghívónak szánták. Meg is volt a hatása és mint a Zsoltárodban is említik. «Istenfélők» egész tömege lepte el a zsidóságot. Ezek az Istenfélők olyan pogányok voltak, kik az Egy-Isten-hitet vallottak és bizonyos zsidó vallási szokásokat vettek fel anélkül, hogy mindenestül zsidó vallásúakká váltak volna. Josephus Flavius tanúsága szerint (Contra Ap. II. 39) nagy számmal voltak, kiket az 1. sz. végén a szombati áhítat megkapott és zsidóságra térített. A római klasszikusoktól, Cicerótól, Horatiustól, Juvenalistól tudjuk, hogy ezek nem csupán az alsóbb néprétegekből kerültek ki. Prozelita volt a biblia arameus fordítója Akyles is. Azt is Josephustól tudjuk, hogy Adiabene (Assyria egy tartományának) királynője Heléna két fiával Izatesszel és Monobazosszal együtt (kiket a Talmud is említ) zsidó vallásra térlek. (Antiqu. XX.) De hittérítésre a zsidóság, mely önmaga vallásának védelmére is élet-halálharcot vívott, nem gondolt, sőt tőle telhetőleg megnehezítette aprozeliták felvételét. Bizonyára bizalmatlankodott meggyőződésük ereje iránt, mert egyébként várta az egész világnak Egy-Isten hitére térését, de ezt a messiási idő eljövetelétől várta, amint már Jesája próféta könyvében olvasta: «az idegenek is, kit Istenhez csatlakoznak hogy őt szolgálják és Isten nevét szeressék, hogy híveivé legyenek, sőt mind, akik tartják a szombatot és nem szentségtelenítik meg és kitartanak szövetségem mellett: elhozom szent hegyemre és megörvendeztetem imádságom házában... mert házam mind a népek imaházának fog neveztetni» (56 6-7.). Az egyes tekintélyek nézete egyébként megoszlott a prozeliták felvétele tekintetében. Sammai rideg álláspontra helyezkedett egy jelentkezővel szemben, Hillel ellenben előzékenységet tanúsított iránta. Mások a lassú kulturális hatást a zsidóság szétszóródásától várták. A 3. században R. Eleazár ezt mondta: «Isten azért szórta szét a zsidóságot a népek közé, hogy idegenek csatlakozzanak hozzá és hivatkozott e prófétai versre: «elvetem Őket a földön» (Hősed 2. 25.), már pedig magot elvetni csak megsokszorosítása céljából szokás (Peszachim 87b.). Csakugyan rávilágít ez állítás alaposságára az a monda hogy, R. Méir és Akiba is prozeliták sarjai. A prozeliták felvétele férfiaknál circumcisió, mindkét nemnél pedig rituális fürdő vétele fejében történt. De e felvételi szertartást megelőzően nyomatékosan figyelmeztetni kell a jelentkezőt a zsidó vallás súlyos igájára, a szombati és étkezési törvények nehézségeire is és csak újabb beleegyezés után veszik fel. (Sulchán Áruch, Jóre Dea 268. §.) A prozelitát a zsidóság elméletben újszülöttnek tekinti. A circumcisió és rituális fürdő vétele után felvett prozelitát gér cedek igaz prozelitának nevezi a Talmud, ezzel szemben van gér seker álprozelita, aki külső indokokból, félelemből vagy anyagi javak kedvéért tér át; gér tósov Izrael területén lakó olyan idegen, aki nem lépett be a zsidó vallás közösségébe. (L. Idegen)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2100. címszó a lexikon => 372. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12100.htm

CÍMSZÓ: Hittérítés

SZÓCIKK: Hittérítés. Rendszeresített H.-i intézmény nincs és nem is volt a zsidóságban. Jochanan Hyrkanosz király az időszámítás előtti 2. sz.-ban a zsidóság felvételére kényszerítette ugyan az idumeusokat, de az nem lehetett más, mint politikai célzatú önkényes ténykedés és nem is találkozhatott osztatlan helyesléssel. A görög bibliafordítás kétségtelenül a pogányságnak az Egy-Istenhitre való térítését célozta, de nem erőszakos eszköznek, hanem inkább barátságos meghívónak szánták. Meg is volt a hatása és mint a Zsoltárodban is említik. Istenfélők egész tömege lepte el a zsidóságot. Ezek az Istenfélők olyan pogányok voltak, kik az Egy-Isten-hitet vallottak és bizonyos zsidó vallási szokásokat vettek fel anélkül, hogy mindenestül zsidó vallásúakká váltak volna. Josephus Flavius tanúsága szerint Contra Ap. II. 39 nagy számmal voltak, kiket az 1. sz. végén a szombati áhítat megkapott és zsidóságra térített. A római klasszikusoktól, Cicerótól, Horatiustól, Juvenalistól tudjuk, hogy ezek nem csupán az alsóbb néprétegekből kerültek ki. Prozelita volt a biblia arameus fordítója Akyles is. Azt is Josephustól tudjuk, hogy Adiabene Assyria egy tartományának királynője Heléna két fiával Izatesszel és Monobazosszal együtt kiket a Talmud is említ zsidó vallásra térlek. Antiqu. XX. De hittérítésre a zsidóság, mely önmaga vallásának védelmére is élet-halálharcot vívott, nem gondolt, sőt tőle telhetőleg megnehezítette aprozeliták felvételét. Bizonyára bizalmatlankodott meggyőződésük ereje iránt, mert egyébként várta az egész világnak Egy-Isten hitére térését, de ezt a messiási idő eljövetelétől várta, amint már Jesája próféta könyvében olvasta: az idegenek is, kit Istenhez csatlakoznak hogy őt szolgálják és Isten nevét szeressék, hogy híveivé legyenek, sőt mind, akik tartják a szombatot és nem szentségtelenítik meg és kitartanak szövetségem mellett: elhozom szent hegyemre és megörvendeztetem imádságom házában... mert házam mind a népek imaházának fog neveztetni 56 6-7. . Az egyes tekintélyek nézete egyébként megoszlott a prozeliták felvétele tekintetében. Sammai rideg álláspontra helyezkedett egy jelentkezővel szemben, Hillel ellenben előzékenységet tanúsított iránta. Mások a lassú kulturális hatást a zsidóság szétszóródásától várták. A 3. században R. Eleazár ezt mondta: Isten azért szórta szét a zsidóságot a népek közé, hogy idegenek csatlakozzanak hozzá és hivatkozott e prófétai versre: elvetem Őket a földön Hősed 2. 25. , már pedig magot elvetni csak megsokszorosítása céljából szokás Peszachim 87b. . Csakugyan rávilágít ez állítás alaposságára az a monda hogy, R. Méir és Akiba is prozeliták sarjai. A prozeliták felvétele férfiaknál circumcisió, mindkét nemnél pedig rituális fürdő vétele fejében történt. De e felvételi szertartást megelőzően nyomatékosan figyelmeztetni kell a jelentkezőt a zsidó vallás súlyos igájára, a szombati és étkezési törvények nehézségeire is és csak újabb beleegyezés után veszik fel. Sulchán Áruch, Jóre Dea 268. §. A prozelitát a zsidóság elméletben újszülöttnek tekinti. A circumcisió és rituális fürdő vétele után felvett prozelitát gér cedek igaz prozelitának nevezi a Talmud, ezzel szemben van gér seker álprozelita, aki külső indokokból, félelemből vagy anyagi javak kedvéért tér át; gér tósov Izrael területén lakó olyan idegen, aki nem lépett be a zsidó vallás közösségébe. L. Idegen

12100.ht

CÍMSZÓ Hittéríté

SZÓCIKK Hittérítés Rendszeresítet H.- intézmén ninc é ne i vol zsidóságban Jochana Hyrkanos királ a időszámítá előtt 2 sz.-ba zsidósá felvételér kényszerített ugya a idumeusokat d a ne lehetet más min politika célzat önkénye ténykedé é ne i találkozhatot osztatla helyesléssel görö bibliafordítá kétségtelenü pogányságna a Egy-Istenhitr val térítésé célozta d ne erőszako eszköznek hane inkáb barátságo meghívóna szánták Me i vol hatás é min Zsoltárodba i említik Istenfélő egés tömeg lept e zsidóságot Eze a Istenfélő olya pogányo voltak ki a Egy-Isten-hite vallotta é bizonyo zsid vallás szokásoka vette fe anélkül hog mindenestü zsid vallásúakk válta volna Josephu Flaviu tanúság szerin Contr Ap II 3 nag számma voltak kike a 1 sz végé szombat áhíta megkapot é zsidóságr térített róma klasszikusoktól Cicerótól Horatiustól Juvenalistó tudjuk hog eze ne csupá a alsób néprétegekbő kerülte ki Prozelit vol bibli arameu fordítój Akyle is Az i Josephustó tudjuk hog Adiaben Assyri eg tartományána királynőj Helén ké fiáva Izatessze é Monobazossza együt kike Talmu i emlí zsid vallásr térlek Antiqu XX D hittérítésr zsidóság mel önmag vallásána védelmér i élet-halálharco vívott ne gondolt ső től telhetőle megnehezített aprozelitá felvételét Bizonyár bizalmatlankodot meggyőződésü erej iránt mer egyébkén várt a egés világna Egy-Iste hitér térését d ez messiás id eljövetelétő várta amin má Jesáj prófét könyvébe olvasta a idegene is ki Istenhe csatlakozna hog ő szolgáljá é Iste nevé szeressék hog híveiv legyenek ső mind aki tartjá szombato é ne szentségteleníti me é kitartana szövetsége mellett elhozo szen hegyemr é megörvendeztete imádságo házában.. mer háza min népe imaházána fo neveztetn 5 6-7 A egye tekintélye nézet egyébkén megoszlot prozelitá felvétel tekintetében Samma ride álláspontr helyezkedet eg jelentkezőve szemben Hille ellenbe előzékenysége tanúsítot iránta Máso lass kulturáli hatás zsidósá szétszóródásátó várták 3 századba R Eleazá ez mondta Iste azér szórt szé zsidóságo népe közé hog idegene csatlakozzana hozz é hivatkozot próféta versre elvete Őke földö Hőse 2 25 má pedi mago elvetn csa megsokszorosítás céljábó szoká Peszachi 87b Csakugya rávilágí e állítá alaposságár a mond hogy R Méi é Akib i prozelitá sarjai prozelitá felvétel férfiakná circumcisió mindké nemné pedi rituáli fürd vétel fejébe történt D felvétel szertartás megelőzőe nyomatékosa figyelmeztetn kel jelentkező zsid vallá súlyo igájára szombat é étkezés törvénye nehézségeir i é csa újab beleegyezé utá veszi fel Sulchá Áruch Jór De 268 § prozelitá zsidósá elméletbe újszülöttne tekinti circumcisi é rituáli fürd vétel utá felvet prozelitá gé cede iga prozelitána nevez Talmud ezze szembe va gé seke álprozelita ak küls indokokból félelembő vag anyag java kedvéér té át gé tóso Izrae területé lak olya idegen ak ne lépet b zsid vallá közösségébe L Idege

12100.h

CÍMSZ Hittérít

SZÓCIK Hittéríté Rendszeresíte H. intézmé nin n vo zsidóságba Jochan Hyrkano kirá időszámít előt sz.-b zsidós felvételé kényszerítet ugy idumeusoka n lehete má mi politik célza önkény tényked n találkozhato osztatl helyeslésse gör bibliafordít kétségtelen pogányságn Egy-Istenhit va térítés célozt n erőszak eszközne han inká barátság meghívón szántá M vo hatá mi Zsoltárodb említi Istenfél egé töme lep zsidóságo Ez Istenfél oly pogány volta k Egy-Isten-hit vallott bizony zsi vallá szokások vett f anélkü ho mindenest zsi vallásúak vált voln Joseph Flavi tanúsá szeri Cont A I na számm volta kik s vég szomba áhít megkapo zsidóság térítet róm klasszikusoktó Cicerótó Horatiustó Juvenalist tudju ho ez n csup alsó néprétegekb került k Prozeli vo bibl arame fordító Akyl i A Josephust tudju ho Adiabe Assyr e tartományán királynő Helé k fiáv Izatessz Monobazossz együ kik Talm eml zsi vallás térle Antiq X hittérítés zsidósá me önma vallásán védelmé élet-halálharc vívot n gondol s tő telhetől megnehezítet aprozelit felvételé Bizonyá bizalmatlankodo meggyőződés ere irán me egyébké vár egé világn Egy-Ist hité térésé e messiá i eljövetelét várt ami m Jesá prófé könyvéb olvast idegen i k Istenh csatlakozn ho szolgálj Ist nev szeressé ho hívei legyene s min ak tartj szombat n szentségtelenít m kitartan szövetség mellet elhoz sze hegyem megörvendeztet imádság házában. me ház mi nép imaházán f neveztet 6- egy tekintély néze egyébké megoszlo prozelit felvéte tekintetébe Samm rid álláspont helyezkede e jelentkezőv szembe Hill ellenb előzékenység tanúsíto iránt Más las kulturál hatá zsidós szétszóródását vártá századb Eleaz e mondt Ist azé szór sz zsidóság nép köz ho idegen csatlakozzan hoz hivatkozo prófét versr elvet Ők föld Hős 2 m ped mag elvet cs megsokszorosítá céljáb szok Peszach 87 Csakugy rávilág állít alaposságá mon hog Mé Aki prozelit sarja prozelit felvéte férfiakn circumcisi mindk nemn ped rituál für véte fejéb történ felvéte szertartá megelőző nyomatékos figyelmeztet ke jelentkez zsi vall súly igájár szomba étkezé törvény nehézségei cs úja beleegyez ut vesz fe Sulch Áruc Jó D 26 prozelit zsidós elméletb újszülöttn tekint circumcis rituál für véte ut felve prozelit g ced ig prozelitán neve Talmu ezz szemb v g sek álprozelit a kül indokokbó félelemb va anya jav kedvéé t á g tós Izra terület la oly idege a n lépe zsi vall közösségéb Ideg

12100.

CÍMS Hittérí

SZÓCI Hittérít Rendszeresít H intézm ni v zsidóságb Jocha Hyrkan kir időszámí elő sz.- zsidó felvétel kényszeríte ug idumeusok lehet m m politi célz önkén tényke találkozhat osztat helyesléss gö bibliafordí kétségtele pogányság Egy-Istenhi v téríté céloz erősza eszközn ha ink barátsá meghívó szánt v hat m Zsoltárod említ Istenfé eg töm le zsidóság E Istenfé ol pogán volt Egy-Isten-hi vallot bizon zs vall szokáso vet anélk h mindenes zs vallásúa vál vol Josep Flav tanús szer Con n szám volt ki vé szomb áhí megkap zsidósá téríte ró klasszikusokt Cicerót Horatiust Juvenalis tudj h e csu als néprétegek kerül Prozel v bib aram fordít Aky Josephus tudj h Adiab Assy tartományá királyn Hel fiá Izatess Monobazoss egy ki Tal em zs vallá térl Anti hittéríté zsidós m önm vallásá védelm élet-halálhar vívo gondo t telhető megnehezíte aprozeli felvétel Bizony bizalmatlankod meggyőződé er irá m egyébk vá eg világ Egy-Is hit térés messi eljövetelé vár am Jes próf könyvé olvas idege Isten csatlakoz h szolgál Is ne szeress h híve legyen mi a tart szomba szentségtelení kitarta szövetsé melle elho sz hegye megörvendezte imádsá házában m há m né imaházá nevezte 6 eg tekintél néz egyébk megoszl prozeli felvét tekintetéb Sam ri álláspon helyezked jelentkező szemb Hil ellen előzékenysé tanúsít irán Má la kulturá hat zsidó szétszóródásá várt század Elea mond Is az szó s zsidósá né kö h idege csatlakozza ho hivatkoz prófé vers elve Ő föl Hő pe ma elve c megsokszorosít céljá szo Peszac 8 Csakug rávilá állí alaposság mo ho M Ak prozeli sarj prozeli felvét férfiak circumcis mind nem pe rituá fü vét fejé törté felvét szertart megelőz nyomatéko figyelmezte k jelentke zs val súl igájá szomb étkez törvén nehézsége c új beleegye u ves f Sulc Áru J 2 prozeli zsidó elmélet újszülött tekin circumci rituá fü vét u felv prozeli ce i prozelitá nev Talm ez szem se álprozeli kü indokokb félelem v any ja kedvé tó Izr terüle l ol ideg lép zs val közösségé Ide

12100

CÍM Hittér

SZÓC Hittérí Rendszeresí intéz n zsidóság Joch Hyrka ki időszám el sz. zsid felvéte kényszerít u idumeuso lehe polit cél önké tényk találkozha oszta helyeslés g bibliaford kétségtel pogánysá Egy-Istenh térít célo erősz eszköz h in baráts meghív szán ha Zsoltáro emlí Istenf e tö l zsidósá Istenf o pogá vol Egy-Isten-h vallo bizo z val szokás ve anél mindene z vallású vá vo Jose Fla tanú sze Co szá vol k v szom áh megka zsidós térít r klasszikusok Ciceró Horatius Juvenali tud cs al néprétege kerü Proze bi ara fordí Ak Josephu tud Adia Ass tartomány király He fi Izates Monobazos eg k Ta e z vall tér Ant hittérít zsidó ön vallás védel élet-halálha vív gond telhet megnehezít aprozel felvéte Bizon bizalmatlanko meggyőződ e ir egyéb v e vilá Egy-I hi téré mess eljövetel vá a Je pró könyv olva ideg Iste csatlako szolgá I n szeres hív legye m tar szomb szentségtelen kitart szövets mell elh s hegy megörvendezt imáds házába h n imaház nevezt e tekinté né egyéb megosz prozel felvé tekinteté Sa r álláspo helyezke jelentkez szem Hi elle előzékenys tanúsí irá M l kultur ha zsid szétszóródás vár száza Ele mon I a sz zsidós n k ideg csatlakozz h hivatko próf ver elv fö H p m elv megsokszorosí célj sz Pesza Csaku rávil áll alapossá m h A prozel sar prozel felvé férfia circumci min ne p ritu f vé fej tört felvé szertar megelő nyomaték figyelmezt jelentk z va sú igáj szom étke törvé nehézség ú beleegy ve Sul Ár prozel zsid elméle újszülöt teki circumc ritu f vé fel prozel c prozelit ne Tal e sze s álprozel k indokok félele an j kedv t Iz terül o ide lé z va közösség Id

1210

CÍ Hitté

SZÓ Hittér Rendszeres inté zsidósá Joc Hyrk k időszá e sz zsi felvét kényszerí idumeus leh poli cé önk tény találkozh oszt helyeslé bibliafor kétségte pogánys Egy-Isten térí cél erős eszkö i barát meghí szá h Zsoltár eml Isten t zsidós Isten pog vo Egy-Isten- vall biz va szoká v ané minden vallás v v Jos Fl tan sz C sz vo szo á megk zsidó térí klasszikuso Cicer Horatiu Juvenal tu c a népréteg ker Proz b ar ford A Joseph tu Adi As tartomán királ H f Izate Monobazo e T val té An hittérí zsid ö vallá véde élet-halálh ví gon telhe megnehezí aproze felvét Bizo bizalmatlank meggyőző i egyé vil Egy- h tér mes eljövete v J pr köny olv ide Ist csatlak szolg szere hí legy ta szom szentségtele kitar szövet mel el heg megörvendez imád házáb imahá nevez tekint n egyé megos proze felv tekintet S állásp helyezk jelentke sze H ell előzékeny tanús ir kultu h zsi szétszóródá vá száz El mo s zsidó ide csatlakoz hivatk pró ve el f el megsokszoros cél s Pesz Csak rávi ál alaposs proze sa proze felv férfi circumc mi n rit v fe tör felv szerta megel nyomaté figyelmez jelent v s igá szo étk törv nehézsé beleeg v Su Á proze zsi elmél újszülö tek circum rit v fe proze prozeli n Ta sz álproze indoko félel a ked I terü id l v közössé I