12101.htm

CÍMSZÓ: Hittérítés Magyarországon

SZÓCIKK: Hittérítés Magyarországon. A magyar honfoglalás előtt, vagy huszonöt esztendővel sikeres zsidó hittérítés folyt a történelmi Magyarország déli és délkeleti részén, amely akkor még Bolgár-országhoz tartozott. A hittérítők alig lehettek mások, mint zsidóhitű kozárok, mert más zsidók, főleg a szomszéd országokból valók, társadalmi és politikai helyzetük miatt nem foglalkozhattak másvallásúak térítésével, de különben is az ősi zsidó felfogással ellenkezik a hittérítés eszméje (l. Hittérítés), amely a kozároknál is inkább politikai, mint vallási érdek volt. A hittérítés annyira éreztette hatását, hogy I. Miklós pápa 866. kiadott irata, amely a nép számára vallásos utasításokat ad, arra is utal, hogy a zsidók sikerrel működnek hitük terjesztésén és sok bolgárt zsidó hitre térítettek. A kereszténység terjedésekor, mikor a magyarok felvették a keresztény hitet, a kozárok nagy része is elhagyta felvett zsidó hitét és megkeresztelkedett. Ez volt az egyetlen tömeges áttérés, amelyet állampolitikai okok idéztek elő. Azok a kozárok, akik zsidó hiten maradtak, az idők során aztán összeolvadtak az itt talált, vagy később bevándorolt zsidókkal. Később a keresztény egyház számára pénzért is vásároltak zsidókat, amint azt IX. Gergely pápának a pannonhegyi apáthoz 1236 májusában írott levele bizonyítja. Ebben a levélben a pápa melegen pártfogol két kikeresztelkedett zsidót, Nevroniust és Anselmust, akiknek az apát életfogytiglani évjáradékot ígért, de a pénzek kifizetését nem teljesítette. A pápa levelében arra szólította fel az apátot, hogy a katholikus hitre tért két zsidót oly bőkezűen lássa el, hogy azok megkeresztelkedésüket meg ne bánják. Az ilyen és más anyagi előnyök idézték azt elő, hogy nemcsak a zsidók, de az izmaeliták közül is többen színleg a keresztény hitre tértek, mert így megszűntek rájuk azok a korlátozások, amiket a zsidó és izmaelita-ellenes törvények kiszabtak. Súlyos következménye volt a zsidókra nézve Nagy Lajos hittérítési szándékainak. Miután a zsidókat nem tudta áttéríteni a katholikus hitre, egész Magyarország zsidóságát a királyi főhatalmon kívül helyezte és 1360 körül kiűzette az országból (l. Kiűzetés). A H. Magyarországon a későbbi történelem során csak a keresztény egyházak missziós törekvéseiben nyilvánult meg szórványosan. (V. ö. Kohn Sámuel, «A zsidók története Magyarországon») .


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2101. címszó a lexikon => 373. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12101.htm

CÍMSZÓ: Hittérítés Magyarországon

SZÓCIKK: Hittérítés Magyarországon. A magyar honfoglalás előtt, vagy huszonöt esztendővel sikeres zsidó hittérítés folyt a történelmi Magyarország déli és délkeleti részén, amely akkor még Bolgár-országhoz tartozott. A hittérítők alig lehettek mások, mint zsidóhitű kozárok, mert más zsidók, főleg a szomszéd országokból valók, társadalmi és politikai helyzetük miatt nem foglalkozhattak másvallásúak térítésével, de különben is az ősi zsidó felfogással ellenkezik a hittérítés eszméje l. Hittérítés , amely a kozároknál is inkább politikai, mint vallási érdek volt. A hittérítés annyira éreztette hatását, hogy I. Miklós pápa 866. kiadott irata, amely a nép számára vallásos utasításokat ad, arra is utal, hogy a zsidók sikerrel működnek hitük terjesztésén és sok bolgárt zsidó hitre térítettek. A kereszténység terjedésekor, mikor a magyarok felvették a keresztény hitet, a kozárok nagy része is elhagyta felvett zsidó hitét és megkeresztelkedett. Ez volt az egyetlen tömeges áttérés, amelyet állampolitikai okok idéztek elő. Azok a kozárok, akik zsidó hiten maradtak, az idők során aztán összeolvadtak az itt talált, vagy később bevándorolt zsidókkal. Később a keresztény egyház számára pénzért is vásároltak zsidókat, amint azt IX. Gergely pápának a pannonhegyi apáthoz 1236 májusában írott levele bizonyítja. Ebben a levélben a pápa melegen pártfogol két kikeresztelkedett zsidót, Nevroniust és Anselmust, akiknek az apát életfogytiglani évjáradékot ígért, de a pénzek kifizetését nem teljesítette. A pápa levelében arra szólította fel az apátot, hogy a katholikus hitre tért két zsidót oly bőkezűen lássa el, hogy azok megkeresztelkedésüket meg ne bánják. Az ilyen és más anyagi előnyök idézték azt elő, hogy nemcsak a zsidók, de az izmaeliták közül is többen színleg a keresztény hitre tértek, mert így megszűntek rájuk azok a korlátozások, amiket a zsidó és izmaelita-ellenes törvények kiszabtak. Súlyos következménye volt a zsidókra nézve Nagy Lajos hittérítési szándékainak. Miután a zsidókat nem tudta áttéríteni a katholikus hitre, egész Magyarország zsidóságát a királyi főhatalmon kívül helyezte és 1360 körül kiűzette az országból l. Kiűzetés . A H. Magyarországon a későbbi történelem során csak a keresztény egyházak missziós törekvéseiben nyilvánult meg szórványosan. V. ö. Kohn Sámuel, A zsidók története Magyarországon .

12101.ht

CÍMSZÓ Hittéríté Magyarországo

SZÓCIKK Hittéríté Magyarországon magya honfoglalá előtt vag huszonö esztendőve sikere zsid hittéríté foly történelm Magyarorszá dél é délkelet részén amel akko mé Bolgár-országho tartozott hittérítő ali lehette mások min zsidóhit kozárok mer má zsidók főle szomszé országokbó valók társadalm é politika helyzetü miat ne foglalkozhatta másvallásúa térítésével d különbe i a ős zsid felfogássa ellenkezi hittéríté eszméj l Hittéríté amel kozárokná i inkáb politikai min vallás érde volt hittéríté annyir éreztett hatását hog I Mikló páp 866 kiadot irata amel né számár valláso utasításoka ad arr i utal hog zsidó sikerre működne hitü terjesztésé é so bolgár zsid hitr térítettek kereszténysé terjedésekor miko magyaro felvetté keresztén hitet kozáro nag rész i elhagyt felvet zsid hité é megkeresztelkedett E vol a egyetle tömege áttérés amelye állampolitika oko idézte elő Azo kozárok aki zsid hite maradtak a idő sorá aztá összeolvadta a it talált vag későb bevándorol zsidókkal Későb keresztén egyhá számár pénzér i vásárolta zsidókat amin az IX Gergel pápána pannonhegy apátho 123 májusába írot level bizonyítja Ebbe levélbe páp melege pártfogo ké kikeresztelkedet zsidót Nevronius é Anselmust akikne a apá életfogytiglan évjáradéko ígért d pénze kifizetésé ne teljesítette páp levelébe arr szólított fe a apátot hog katholiku hitr tér ké zsidó ol bőkezűe láss el hog azo megkeresztelkedésüke me n bánják A ilye é má anyag előnyö idézté az elő hog nemcsa zsidók d a izmaelitá közü i többe színle keresztén hitr tértek mer íg megszűnte ráju azo korlátozások amike zsid é izmaelita-ellene törvénye kiszabtak Súlyo következmény vol zsidókr nézv Nag Lajo hittérítés szándékainak Miutá zsidóka ne tudt áttéríten katholiku hitre egés Magyarorszá zsidóságá király főhatalmo kívü helyezt é 136 körü kiűzett a országbó l Kiűzeté H Magyarországo később történele sorá csa keresztén egyháza misszió törekvéseibe nyilvánul me szórványosan V ö Koh Sámuel zsidó történet Magyarországo

12101.h

CÍMSZ Hittérít Magyarország

SZÓCIK Hittérít Magyarországo magy honfoglal előt va huszon esztendőv siker zsi hittérít fol történel Magyarorsz dé délkele részé ame akk m Bolgár-országh tartozot hittérít al lehett máso mi zsidóhi kozáro me m zsidó fől szomsz országokb való társadal politik helyzet mia n foglalkozhatt másvallású térítéséve különb ő zsi felfogáss ellenkez hittérít eszmé Hittérít ame kozárokn inká politika mi vallá érd vol hittérít annyi éreztet hatásá ho Mikl pá 86 kiado irat ame n számá vallás utasítások a ar uta ho zsid sikerr működn hit terjesztés s bolgá zsi hit térítette kereszténys terjedéseko mik magyar felvett kereszté hite kozár na rés elhagy felve zsi hit megkeresztelkedet vo egyetl tömeg áttéré amely állampolitik ok idézt el Az kozáro ak zsi hit maradta id sor azt összeolvadt i talál va késő bevándoro zsidókka Késő kereszté egyh számá pénzé vásárolt zsidóka ami a I Gerge pápán pannonheg apáth 12 májusáb íro leve bizonyítj Ebb levélb pá meleg pártfog k kikeresztelkede zsidó Nevroniu Anselmus akikn ap életfogytigla évjáradék ígér pénz kifizetés n teljesített pá leveléb ar szólítot f apáto ho katholik hit té k zsid o bőkezű lás e ho az megkeresztelkedésük m bánjá ily m anya előny idézt a el ho nemcs zsidó izmaelit köz több színl kereszté hit térte me í megszűnt ráj az korlátozáso amik zsi izmaelita-ellen törvény kiszabta Súly következmén vo zsidók néz Na Laj hittéríté szándékaina Miut zsidók n tud áttéríte katholik hitr egé Magyarorsz zsidóság királ főhatalm kív helyez 13 kör kiűzet országb Kiűzet Magyarország későb történel sor cs kereszté egyház misszi törekvéseib nyilvánu m szórványosa Ko Sámue zsid történe Magyarország

12101.

CÍMS Hittérí Magyarorszá

SZÓCI Hittérí Magyarország mag honfogla elő v huszo esztendő sike zs hittérí fo történe Magyarors d délkel rész am ak Bolgár-ország tartozo hittérí a lehet más m zsidóh kozár m zsid fő szoms országok val társada politi helyze mi foglalkozhat másvallás térítésév külön zs felfogás ellenke hittérí eszm Hittérí am kozárok ink politik m vall ér vo hittérí anny érezte hatás h Mik p 8 kiad ira am szám vallá utasításo a ut h zsi siker működ hi terjeszté bolg zs hi térített keresztény terjedések mi magya felvet kereszt hit kozá n ré elhag felv zs hi megkeresztelkede v egyet töme áttér amel állampoliti o idéz e A kozár a zs hi maradt i so az összeolvad talá v kés bevándor zsidókk Kés kereszt egy szám pénz vásárol zsidók am Gerg pápá pannonhe apát 1 májusá ír lev bizonyít Eb levél p mele pártfo kikeresztelked zsid Nevroni Anselmu akik a életfogytigl évjáradé ígé pén kifizeté teljesítet p levelé a szólíto apát h katholi hi t zsi bőkez lá h a megkeresztelkedésü bánj il any előn idéz e h nemc zsid izmaeli kö töb szín kereszt hi tért m megszűn rá a korlátozás ami zs izmaelita-elle törvén kiszabt Súl következmé v zsidó né N La hittérít szándékain Miu zsidó tu áttérít katholi hit eg Magyarors zsidósá kirá főhatal kí helye 1 kö kiűze ország Kiűze Magyarorszá késő történe so c kereszt egyhá missz törekvései nyilván szórványos K Sámu zsi történ Magyarorszá

12101

CÍM Hittér Magyarorsz

SZÓC Hittér Magyarorszá ma honfogl el husz esztend sik z hittér f történ Magyaror délke rés a a Bolgár-orszá tartoz hittér lehe má zsidó kozá zsi f szom országo va társad polit helyz m foglalkozha másvallá térítésé külö z felfogá ellenk hittér esz Hittér a kozáro in politi val é v hittér ann érezt hatá Mi kia ir a szá vall utasítás u zs sike műkö h terjeszt bol z h térítet keresztén terjedése m magy felve keresz hi koz r elha fel z h megkeresztelked egye töm átté ame állampolit idé kozá z h marad s a összeolva tal ké bevándo zsidók Ké keresz eg szá pén vásáro zsidó a Ger páp pannonh apá május í le bizonyí E levé mel pártf kikeresztelke zsi Nevron Anselm aki életfogytig évjárad íg pé kifizet teljesíte level szólít apá kathol h zs bőke l megkeresztelkedés bán i an elő idé nem zsi izmael k tö szí keresz h tér megszű r korlátozá am z izmaelita-ell törvé kiszab Sú következm zsid n L hittérí szándékai Mi zsid t áttérí kathol hi e Magyaror zsidós kir főhata k hely k kiűz orszá Kiűz Magyarorsz kés történ s keresz egyh miss törekvése nyilvá szórványo Sám zs törté Magyarorsz

1210

CÍ Hitté Magyarors

SZÓ Hitté Magyarorsz m honfog e hus eszten si hitté törté Magyaro délk ré Bolgár-orsz tarto hitté leh m zsid koz zs szo ország v társa poli hely foglalkozh másvall térítés kül felfog ellen hitté es Hitté kozár i polit va hitté an érez hat M ki i sz val utasítá z sik műk terjesz bo téríte kereszté terjedés mag felv keres h ko elh fe megkeresztelke egy tö átt am állampoli id koz mara összeolv ta k bevánd zsidó K keres e sz pé vásár zsid Ge pá pannon ap máju l bizony lev me párt kikeresztelk zs Nevro Ansel ak életfogyti évjára í p kifize teljesít leve szólí ap katho z bők megkeresztelkedé bá a el id ne zs izmae t sz keres té megsz korlátoz a izmaelita-el törv kisza S következ zsi hittér szándéka M zsi áttér katho h Magyaro zsidó ki főhat hel kiű orsz Kiű Magyarors ké törté keres egy mis törekvés nyilv szórvány Sá z tört Magyarors