12102.htm

CÍMSZÓ: Hízelgés

SZÓCIKK: "Hízelgés, nem őszinte, alázatos és képmutató érdekhajhászás, amelyet már a legrégibb korban a zsidó morál elvetett (így a Zsolt. 12. 8), mint az őszinteség ellen irányuló cselekményt. Az igazi próféták nem hízelegnek, amikor a népet bűneikre figyelmeztetik. (Jer. 33, 22); Inkább áldott az, aki korhol valakit, mint aki a nyelvét hízelgésre használja (Példab. 28. 23). Ugyanilyen a felfogása a Talmudnak is, a rabbinikus irodalomnak is ; dicsérik az igazmondást és az őszinte korholást, de megvetik az őszinteséget nélkülöző H.-t. A H. elfajulást okoz, mondja R. Simeon b. Chalafta; Amikor Izrael hízelgett Agrippának, megérdemelte volna a kiirtást, mondta R. Náthán. A nagyoknak hízelegni - feddésre méltó (Ketub. 63b, 84b). A középkor későbbi rabbijai is egyértelműen elvetették a H.-t. «Ne vezess félre senkit valótlansággal és hízelkedéssel», mondta Eleazár b. Juda wormsi rabbi (1238). Rokonnak vagy gyermeknek sem szabad hízelegni akkor, amikor az helytelenül cselekszik. Különösen a hitközségek vezetőit, a bírákat és a jótékonyság adminisztrátorait kötelezi az őszinteség, akik személyes érdekből senkinek se hízelegjenek. (U. a.). Még kárhoztatandóbb olyan H., amelynek célja, hogy másokat bűnre csábítson (U. a.) Aser ben Jechiel (megh. 1327.) a következőt írja végrendeletében «Ne hízelegj társadnak és ne beszélj neki valótlanságot; légy őszinte mindenkivel szemben, azokkal is, akik nem zsidók». Számos kiválósága a zsidóságnak intézkedett úgy végrendeletileg, hogy ne tartsanak felette heszped-et, gyászbeszédet, nehogy a szónok túlságos dicséretekkel a H. bűnét kövesse el. (V. ö. Jew. Encycl.) "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2102. címszó a lexikon => 373. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12102.htm

CÍMSZÓ: Hízelgés

SZÓCIKK: Hízelgés, nem őszinte, alázatos és képmutató érdekhajhászás, amelyet már a legrégibb korban a zsidó morál elvetett így a Zsolt. 12. 8 , mint az őszinteség ellen irányuló cselekményt. Az igazi próféták nem hízelegnek, amikor a népet bűneikre figyelmeztetik. Jer. 33, 22 ; Inkább áldott az, aki korhol valakit, mint aki a nyelvét hízelgésre használja Példab. 28. 23 . Ugyanilyen a felfogása a Talmudnak is, a rabbinikus irodalomnak is ; dicsérik az igazmondást és az őszinte korholást, de megvetik az őszinteséget nélkülöző H.-t. A H. elfajulást okoz, mondja R. Simeon b. Chalafta; Amikor Izrael hízelgett Agrippának, megérdemelte volna a kiirtást, mondta R. Náthán. A nagyoknak hízelegni - feddésre méltó Ketub. 63b, 84b . A középkor későbbi rabbijai is egyértelműen elvetették a H.-t. Ne vezess félre senkit valótlansággal és hízelkedéssel , mondta Eleazár b. Juda wormsi rabbi 1238 . Rokonnak vagy gyermeknek sem szabad hízelegni akkor, amikor az helytelenül cselekszik. Különösen a hitközségek vezetőit, a bírákat és a jótékonyság adminisztrátorait kötelezi az őszinteség, akik személyes érdekből senkinek se hízelegjenek. U. a. . Még kárhoztatandóbb olyan H., amelynek célja, hogy másokat bűnre csábítson U. a. Aser ben Jechiel megh. 1327. a következőt írja végrendeletében Ne hízelegj társadnak és ne beszélj neki valótlanságot; légy őszinte mindenkivel szemben, azokkal is, akik nem zsidók . Számos kiválósága a zsidóságnak intézkedett úgy végrendeletileg, hogy ne tartsanak felette heszped-et, gyászbeszédet, nehogy a szónok túlságos dicséretekkel a H. bűnét kövesse el. V. ö. Jew. Encycl.

12102.ht

CÍMSZÓ Hízelgé

SZÓCIKK Hízelgés ne őszinte alázato é képmutat érdekhajhászás amelye má legrégib korba zsid morá elvetet íg Zsolt 12 min a őszintesé elle irányul cselekményt A igaz prófétá ne hízelegnek amiko népe bűneikr figyelmeztetik Jer 33 2 Inkáb áldot az ak korho valakit min ak nyelvé hízelgésr használj Példab 28 2 Ugyanilye felfogás Talmudna is rabbiniku irodalomna i dicséri a igazmondás é a őszint korholást d megveti a őszintesége nélkülöz H.-t H elfajulás okoz mondj R Simeo b Chalafta Amiko Izrae hízelget Agrippának megérdemelt voln kiirtást mondt R Náthán nagyokna hízelegn feddésr mélt Ketub 63b 84 középko később rabbija i egyértelműe elvetetté H.-t N vezes félr senki valótlanságga é hízelkedésse mondt Eleazá b Jud worms rabb 123 Rokonna vag gyermekne se szaba hízelegn akkor amiko a helytelenü cselekszik Különöse hitközsége vezetőit bíráka é jótékonysá adminisztrátorai kötelez a őszinteség aki személye érdekbő senkine s hízelegjenek U a Mé kárhoztatandób olya H. amelyne célja hog másoka bűnr csábítso U a Ase be Jechie megh 1327 következő írj végrendeletébe N hízeleg társadna é n beszél nek valótlanságot lég őszint mindenkive szemben azokka is aki ne zsidó Számo kiválóság zsidóságna intézkedet úg végrendeletileg hog n tartsana felett heszped-et gyászbeszédet nehog szóno túlságo dicséretekke H bűné kövess el V ö Jew Encycl

12102.h

CÍMSZ Hízelg

SZÓCIK Hízelgé n őszint alázat képmuta érdekhajhászá amely m legrégi korb zsi mor elvete í Zsol 1 mi őszintes ell irányu cselekmény iga prófét n hízelegne amik nép bűneik figyelmezteti Je 3 Inká áldo a a korh valaki mi a nyelv hízelgés használ Példa 2 Ugyanily felfogá Talmudn i rabbinik irodalomn dicsér igazmondá őszin korholás megvet őszinteség nélkülö H.- elfajulá oko mond Sime Chalaft Amik Izra hízelge Agrippána megérdemel vol kiirtás mond Náthá nagyokn hízeleg feddés mél Ketu 63 8 középk későb rabbij egyértelmű elvetett H.- veze fél senk valótlanságg hízelkedéss mond Eleaz Ju worm rab 12 Rokonn va gyermekn s szab hízeleg akko amik helytelen cselekszi Különös hitközség vezetői bírák jótékonys adminisztrátora kötele őszintesé ak személy érdekb senkin hízelegjene M kárhoztatandó oly H amelyn célj ho mások bűn csábíts As b Jechi meg 132 következ ír végrendeletéb hízele társadn beszé ne valótlanságo lé őszin mindenkiv szembe azokk i ak n zsid Szám kiválósá zsidóságn intézkede ú végrendeletile ho tartsan felet heszped-e gyászbeszéde neho szón túlság dicséretekk bűn köves e Je Encyc

12102.

CÍMS Hízel

SZÓCI Hízelg őszin aláza képmut érdekhajhász amel legrég kor zs mo elvet Zso m őszinte el irány cselekmén ig prófé hízelegn ami né bűnei figyelmeztet J Ink áld kor valak m nyel hízelgé haszná Péld Ugyanil felfog Talmud rabbini irodalom dicsé igazmond őszi korholá megve őszintesé nélkül H. elfajul ok mon Sim Chalaf Ami Izr hízelg Agrippán megérdeme vo kiirtá mon Náth nagyok hízele feddé mé Ket 6 közép késő rabbi egyértelm elvetet H. vez fé sen valótlanság hízelkedés mon Elea J wor ra 1 Rokon v gyermek sza hízele akk ami helytele cseleksz Különö hitközsé vezető bírá jótékony adminisztrátor kötel őszintes a személ érdek senki hízelegjen kárhoztatand ol amely cél h máso bű csábít A Jech me 13 követke í végrendeleté hízel társad besz n valótlanság l őszi mindenki szemb azok a zsi Szá kiválós zsidóság intézked végrendeletil h tartsa fele heszped- gyászbeszéd neh szó túlsá dicséretek bű köve J Ency

12102

CÍM Híze

SZÓC Hízel őszi aláz képmu érdekhajhás ame legré ko z m elve Zs őszint e irán cselekmé i próf hízeleg am n bűne figyelmezte In ál ko vala nye hízelg haszn Pél Ugyani felfo Talmu rabbin irodalo dics igazmon ősz korhol megv őszintes nélkü H elfaju o mo Si Chala Am Iz hízel Agrippá megérdem v kiirt mo Nát nagyo hízel fedd m Ke közé kés rabb egyértel elvete H ve f se valótlansá hízelkedé mo Ele wo r Roko gyerme sz hízel ak am helytel cseleks Külön hitközs vezet bír jótékon adminisztráto köte őszinte szemé érde senk hízelegje kárhoztatan o amel cé más b csábí Jec m 1 követk végrendelet híze társa bes valótlansá ősz mindenk szem azo zs Sz kiváló zsidósá intézke végrendeleti tarts fel heszped gyászbeszé ne sz túls dicsérete b köv Enc

1210

CÍ Híz

SZÓ Híze ősz alá képm érdekhajhá am legr k elv Z őszin irá cselekm pró hízele a bűn figyelmezt I á k val ny hízel hasz Pé Ugyan felf Talm rabbi irodal dic igazmo ős korho meg őszinte nélk elfaj m S Chal A I híze Agripp megérde kiir m Ná nagy híze fed K köz ké rab egyérte elvet v s valótlans hízelked m El w Rok gyerm s híze a a helyte cselek Külö hitköz veze bí jótéko adminisztrát köt őszint szem érd sen hízelegj kárhoztata ame c má csáb Je követ végrendele híz társ be valótlans ős minden sze az z S kivál zsidós intézk végrendelet tart fe heszpe gyászbesz n s túl dicséret kö En