12103.htm

CÍMSZÓ: Hochmuth

SZEMÉLYNÉV: Hochmuth Ábrahám

SZÓCIKK: "Hochmuth Ábrahám, veszprémi főrabbi, szül. Baánban (Trencsén vm.) 1816 dec. 14., megh. Veszprémben 1889 jún. 10. A verbói, vágújhelyi és nyitrai jesivákon tanult, majd Miskolcon segédrabbi korában gimnáziumi érettségit tett, azután egy évig Pesten, majd a prágai egyetemen tanult filozófiát, Rappoport főrabbitól, a világhírű hebraistától pedig teológiát. Rövid ideig Lőw Lipót előtt Szegeden működött. 1852-ben Kulán és Uj-Verbászon volt rabbi s mindkét helyen a zsidó iskola alapítása az ő nevéhez fűződik. 1868-ban résztvett az orsz. zsidó kongresszuson, 1871. pedig br. Eötvös József kultuszminisztertől a nevelés terén kifejtett buzgalmáért elismerést kapott. Ekkor már nagytekintélyű veszprémi főrabbi volt. Ez állását 1859-től haláláig töltötte be s ő avatta fel magyar hitszónoklattal 1865. az új templomot. H. nagy irodalmi munkásságot fejtett ki: munkatársa volt a Lőw Lipót szer késztette Ben Chananjának és más tudományos teológiai folyóiratnak. Fő munkái: Die jüdische Schule in Ungarn wie sie ist und wie sie sein soll (1851); Rövid történeti vázlat a veszprémi Chevra-Kadisa alakulásáról és fejlődéséről (1881); Gottes Erkenntnis u. Gottesverehrung als Lehr-u. Handbuch zum Religionsunterrichte in Lehrerpreparandien (1882); Mózesi hit- és erkölcstan (1886); Leopold Lőw als Theologe, Historiker und Publicist (Leipzig 1871)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2103. címszó a lexikon => 374. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12103.htm

CÍMSZÓ: Hochmuth

SZEMÉLYNÉV: Hochmuth Ábrahám

SZÓCIKK: Hochmuth Ábrahám, veszprémi főrabbi, szül. Baánban Trencsén vm. 1816 dec. 14., megh. Veszprémben 1889 jún. 10. A verbói, vágújhelyi és nyitrai jesivákon tanult, majd Miskolcon segédrabbi korában gimnáziumi érettségit tett, azután egy évig Pesten, majd a prágai egyetemen tanult filozófiát, Rappoport főrabbitól, a világhírű hebraistától pedig teológiát. Rövid ideig Lőw Lipót előtt Szegeden működött. 1852-ben Kulán és Uj-Verbászon volt rabbi s mindkét helyen a zsidó iskola alapítása az ő nevéhez fűződik. 1868-ban résztvett az orsz. zsidó kongresszuson, 1871. pedig br. Eötvös József kultuszminisztertől a nevelés terén kifejtett buzgalmáért elismerést kapott. Ekkor már nagytekintélyű veszprémi főrabbi volt. Ez állását 1859-től haláláig töltötte be s ő avatta fel magyar hitszónoklattal 1865. az új templomot. H. nagy irodalmi munkásságot fejtett ki: munkatársa volt a Lőw Lipót szer késztette Ben Chananjának és más tudományos teológiai folyóiratnak. Fő munkái: Die jüdische Schule in Ungarn wie sie ist und wie sie sein soll 1851 ; Rövid történeti vázlat a veszprémi Chevra-Kadisa alakulásáról és fejlődéséről 1881 ; Gottes Erkenntnis u. Gottesverehrung als Lehr-u. Handbuch zum Religionsunterrichte in Lehrerpreparandien 1882 ; Mózesi hit- és erkölcstan 1886 ; Leopold Lőw als Theologe, Historiker und Publicist Leipzig 1871 .

12103.ht

CÍMSZÓ Hochmut

SZEMÉLYNÉV Hochmut Ábrahá

SZÓCIKK Hochmut Ábrahám veszprém főrabbi szül Baánba Trencsé vm 181 dec 14. megh Veszprémbe 188 jún 10 verbói vágújhely é nyitra jesiváko tanult maj Miskolco segédrabb korába gimnázium érettségi tett azutá eg évi Pesten maj prága egyeteme tanul filozófiát Rappopor főrabbitól világhír hebraistátó pedi teológiát Rövi idei Lő Lipó előt Szegede működött 1852-be Kulá é Uj-Verbászo vol rabb mindké helye zsid iskol alapítás a nevéhe fűződik 1868-ba résztvet a orsz zsid kongresszuson 1871 pedi br Eötvö Józse kultuszminisztertő nevelé teré kifejtet buzgalmáér elismerés kapott Ekko má nagytekintély veszprém főrabb volt E állásá 1859-tő halálái töltött b avatt fe magya hitszónoklatta 1865 a ú templomot H nag irodalm munkásságo fejtet ki munkatárs vol Lő Lipó sze késztett Be Chananjána é má tudományo teológia folyóiratnak F munkái Di jüdisch Schul i Ungar wi si is un wi si sei sol 185 Rövi történet vázla veszprém Chevra-Kadis alakulásáró é fejlődésérő 188 Gotte Erkenntni u Gottesverehrun al Lehr-u Handbuc zu Religionsunterricht i Lehrerpreparandie 188 Mózes hit é erkölcsta 188 Leopol Lő al Theologe Historike un Publicis Leipzi 187

12103.h

CÍMSZ Hochmu

SZEMÉLYNÉ Hochmu Ábrah

SZÓCIK Hochmu Ábrahá veszpré főrabb szü Baánb Trencs v 18 de 14 meg Veszprémb 18 jú 1 verbó vágújhel nyitr jesivák tanul ma Miskolc segédrab koráb gimnáziu érettség tet azut e év Peste ma prág egyetem tanu filozófiá Rappopo főrabbitó világhí hebraistát ped teológiá Röv ide L Lip elő Szeged működöt 1852-b Kul Uj-Verbász vo rab mindk hely zsi isko alapítá nevéh fűződi 1868-b résztve ors zsi kongresszuso 187 ped b Eötv Józs kultuszminisztert nevel ter kifejte buzgalmáé elismeré kapot Ekk m nagytekintél veszpré főrab vol állás 1859-t halálá töltöt avat f magy hitszónoklatt 186 templomo na irodal munkásság fejte k munkatár vo L Lip sz késztet B Chananján m tudomány teológi folyóiratna munká D jüdisc Schu Unga w s i u w s se so 18 Röv történe vázl veszpré Chevra-Kadi alakulásár fejlődésér 18 Gott Erkenntn Gottesverehru a Lehr- Handbu z Religionsunterrich Lehrerpreparandi 18 Móze hi erkölcst 18 Leopo L a Theolog Historik u Publici Leipz 18

12103.

CÍMS Hochm

SZEMÉLYN Hochm Ábra

SZÓCI Hochm Ábrah veszpr főrab sz Baán Trenc 1 d 1 me Veszprém 1 j verb vágújhe nyit jesivá tanu m Miskol segédra korá gimnázi érettsé te azu é Pest m prá egyete tan filozófi Rappop főrabbit világh hebraistá pe teológi Rö id Li el Szege működö 1852- Ku Uj-Verbás v ra mind hel zs isk alapít nevé fűződ 1868- résztv or zs kongresszus 18 pe Eöt Józ kultuszminiszter neve te kifejt buzgalmá elismer kapo Ek nagytekinté veszpr főra vo állá 1859- halál töltö ava mag hitszónoklat 18 templom n iroda munkássá fejt munkatá v Li s készte Chananjá tudomán teológ folyóiratn munk jüdis Sch Ung s s 1 Rö történ váz veszpr Chevra-Kad alakulásá fejlődésé 1 Got Erkennt Gottesverehr Lehr Handb Religionsunterric Lehrerpreparand 1 Móz h erkölcs 1 Leop Theolo Histori Public Leip 1

12103

CÍM Hoch

SZEMÉLY Hoch Ábr

SZÓC Hoch Ábra veszp főra s Baá Tren m Veszpré ver vágújh nyi jesiv tan Misko segédr kor gimnáz éretts t az Pes pr egyet ta filozóf Rappo főrabbi világ hebraist p teológ R i L e Szeg működ 1852 K Uj-Verbá r min he z is alapí nev fűző 1868 részt o z kongresszu 1 p Eö Jó kultuszminiszte nev t kifej buzgalm elisme kap E nagytekint veszp főr v áll 1859 halá tölt av ma hitszónokla 1 templo irod munkáss fej munkat L készt Chananj tudomá teoló folyóirat mun jüdi Sc Un R törté vá veszp Chevra-Ka alakulás fejlődés Go Erkenn Gottesvereh Leh Hand Religionsunterri Lehrerpreparan Mó erkölc Leo Theol Histor Publi Lei

1210

CÍ Hoc

SZEMÉL Hoc Áb

SZÓ Hoc Ábr vesz főr Ba Tre Veszpr ve vágúj ny jesi ta Misk segéd ko gimná érett a Pe p egye t filozó Rapp főrabb vilá hebrais teoló Sze műkö 185 Uj-Verb mi h i alap ne fűz 186 rész kongressz E J kultuszminiszt ne kife buzgal elism ka nagytekin vesz fő ál 185 hal töl a m hitszónokl templ iro munkás fe munka kész Chanan tudom teol folyóira mu jüd S U tört v vesz Chevra-K alakulá fejlődé G Erken Gottesvere Le Han Religionsunterr Lehrerprepara M erköl Le Theo Histo Publ Le