12105.htm

CÍMSZÓ: Hoffer

SZEMÉLYNÉV: Hoffer Ármin

SZÓCIKK: Hoffer Ármin, rabbi, szül. Gyöngyösön 1870. márc. 14. 1885-95-ig a budapesti rabbiképző növendéke volt. A bölcsészdoktori oklevelet 1894. szerezte a budapesti egyetemen, rabbivá 1896. avatták. 1896-ban Szentesre került főrabbinak. 1902 óta veszprémi főrabbi. A Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet vezérlőbizottságának 1915 óta tagja, felső tanfolyamának 1926 óta óraadó tanára, ahol szertartástant és Talmudot ad elő. 1928-ban a szeminárium rendes tanárának nevezték ki. A talmudi tudományok egyik elismert tekintélye. Értékes irodalmi munkásságot fejt ki és minden értekezése mélyreható alaposságról tanúskodik. Egyik legkorábban megjelent műve: A Szentírás hermeneutikus normáiról (Budapest 1894.) Cikkei a Hacofeban, a Magyar Izraelben, a Múlt és Jövőben, az Egyenlőségben, az Orsz. Egyetértésben, a Blau Emlékkönyvben és a Zsidó Évkönyvben jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2105. címszó a lexikon => 375. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12105.htm

CÍMSZÓ: Hoffer

SZEMÉLYNÉV: Hoffer Ármin

SZÓCIKK: Hoffer Ármin, rabbi, szül. Gyöngyösön 1870. márc. 14. 1885-95-ig a budapesti rabbiképző növendéke volt. A bölcsészdoktori oklevelet 1894. szerezte a budapesti egyetemen, rabbivá 1896. avatták. 1896-ban Szentesre került főrabbinak. 1902 óta veszprémi főrabbi. A Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet vezérlőbizottságának 1915 óta tagja, felső tanfolyamának 1926 óta óraadó tanára, ahol szertartástant és Talmudot ad elő. 1928-ban a szeminárium rendes tanárának nevezték ki. A talmudi tudományok egyik elismert tekintélye. Értékes irodalmi munkásságot fejt ki és minden értekezése mélyreható alaposságról tanúskodik. Egyik legkorábban megjelent műve: A Szentírás hermeneutikus normáiról Budapest 1894. Cikkei a Hacofeban, a Magyar Izraelben, a Múlt és Jövőben, az Egyenlőségben, az Orsz. Egyetértésben, a Blau Emlékkönyvben és a Zsidó Évkönyvben jelentek meg.

12105.ht

CÍMSZÓ Hoffe

SZEMÉLYNÉV Hoffe Ármi

SZÓCIKK Hoffe Ármin rabbi szül Gyöngyösö 1870 márc 14 1885-95-i budapest rabbiképz növendék volt bölcsészdoktor oklevele 1894 szerezt budapest egyetemen rabbiv 1896 avatták 1896-ba Szentesr kerül főrabbinak 190 ót veszprém főrabbi Feren Józse Országo Rabbiképz Intéze vezérlőbizottságána 191 ót tagja fels tanfolyamána 192 ót óraad tanára aho szertartástan é Talmudo a elő 1928-ba szemináriu rende tanárána nevezté ki talmud tudományo egyi elismer tekintélye Értéke irodalm munkásságo fej k é minde értekezés mélyrehat alaposságró tanúskodik Egyi legkorábba megjelen műve Szentírá hermeneutiku normáiró Budapes 1894 Cikke Hacofeban Magya Izraelben Múl é Jövőben a Egyenlőségben a Orsz Egyetértésben Bla Emlékkönyvbe é Zsid Évkönyvbe jelente meg

12105.h

CÍMSZ Hoff

SZEMÉLYNÉ Hoff Árm

SZÓCIK Hoff Ármi rabb szü Gyöngyös 187 már 1 1885-95- budapes rabbikép növendé vol bölcsészdokto oklevel 189 szerez budapes egyeteme rabbi 189 avattá 1896-b Szentes kerü főrabbina 19 ó veszpré főrabb Fere Józs Ország Rabbikép Intéz vezérlőbizottságán 19 ó tagj fel tanfolyamán 19 ó óraa tanár ah szertartásta Talmud el 1928-b szeminári rend tanárán nevezt k talmu tudomány egy elisme tekintély Érték irodal munkásság fe mind értekezé mélyreha alaposságr tanúskodi Egy legkorább megjele műv Szentír hermeneutik normáir Budape 189 Cikk Hacofeba Magy Izraelbe Mú Jövőbe Egyenlőségbe Ors Egyetértésbe Bl Emlékkönyvb Zsi Évkönyvb jelent me

12105.

CÍMS Hof

SZEMÉLYN Hof Ár

SZÓCI Hof Árm rab sz Gyöngyö 18 má 1885-95 budape rabbiké növend vo bölcsészdokt okleve 18 szere budape egyetem rabb 18 avatt 1896- Szente ker főrabbin 1 veszpr főrab Fer Józ Orszá Rabbiké Inté vezérlőbizottságá 1 tag fe tanfolyamá 1 óra taná a szertartást Talmu e 1928- szeminár ren tanárá nevez talm tudomán eg elism tekintél Érté iroda munkássá f min értekez mélyreh alaposság tanúskod Eg legkoráb megjel mű Szentí hermeneuti normái Budap 18 Cik Hacofeb Mag Izraelb M Jövőb Egyenlőségb Or Egyetértésb B Emlékkönyv Zs Évkönyv jelen m

12105

CÍM Ho

SZEMÉLY Ho Á

SZÓC Ho Ár ra s Gyöngy 1 m 1885-9 budap rabbik növen v bölcsészdok oklev 1 szer budap egyete rab 1 avat 1896 Szent ke főrabbi veszp főra Fe Jó Orsz Rabbik Int vezérlőbizottság ta f tanfolyam ór tan szertartás Talm 1928 szeminá re tanár neve tal tudomá e elis tekinté Ért irod munkáss mi érteke mélyre alapossá tanúsko E legkorá megje m Szent hermeneut normá Buda 1 Ci Hacofe Ma Izrael Jövő Egyenlőség O Egyetértés Emlékköny Z Évköny jele

1210

CÍ H

SZEMÉL H

SZÓ H Á r Gyöng 1885- buda rabbi növe bölcsészdo okle sze buda egyet ra ava 189 Szen k főrabb vesz főr F J Ors Rabbi In vezérlőbizottsá t tanfolya ó ta szertartá Tal 192 szemin r taná nev ta tudom eli tekint Ér iro munkás m értek mélyr alaposs tanúsk legkor megj Szen hermeneu norm Bud C Hacof M Izrae Jöv Egyenlősé Egyetérté Emlékkön Évkön jel