12106.htm

CÍMSZÓ: Hoffmann

SZEMÉLYNÉV: Hoffmann Dávid

SZÓCIKK: "Hoffmann, 1. Dávid, tanár teológus, a Hildesheimer Rabbi szeminárium rektora, szül. Verbón 1843 nov. 24., megh. Berlinben 1916 körül. Atyja dáján és kiváló talmudtudós volt. H. a pozsonyi jesiván volt a Kszáv Szófer tanítványa, majd a bécsi és berlini egyetemeken keleti nyelveket tanult, melyekből 1871. doktorátust tett. Előbb Frankfurtban, 1873 óta Berlinben volt tanár, majd rektor. Főbb művei: Mar Sámuel, Rektor der jüd. Akademie zu Nehardea in Babylonien (1873); Die erste Mischna und die Kontroversen der Tanaim (1882); Der Sulchan Aruch und die Rabbinen über das Verhaltnis der Juden zu Andersglaubigen (1885); Zur Einleitung in die halachischen Midraschim (1885); Die neueste Hypothese über den pentateuchischen Priesterkodex (1880); Der Schulchan-Aruch (2. Ausg. 1895); Mischna-Ordnung Nesikin, übersetzt u. erklart, mit Einleitung (1893-97); Szerkesztette a Magazin für die Wissenschaft des Judentums c. folyóiratot Berlinerrel közösen 1876-93-ig, azonkívül az Israelitische Monatschriftet 1884-95-igésa Jüdische Presse irodalmi heti mellékletét."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2106. címszó a lexikon => 375. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12106.htm

CÍMSZÓ: Hoffmann

SZEMÉLYNÉV: Hoffmann Dávid

SZÓCIKK: Hoffmann, 1. Dávid, tanár teológus, a Hildesheimer Rabbi szeminárium rektora, szül. Verbón 1843 nov. 24., megh. Berlinben 1916 körül. Atyja dáján és kiváló talmudtudós volt. H. a pozsonyi jesiván volt a Kszáv Szófer tanítványa, majd a bécsi és berlini egyetemeken keleti nyelveket tanult, melyekből 1871. doktorátust tett. Előbb Frankfurtban, 1873 óta Berlinben volt tanár, majd rektor. Főbb művei: Mar Sámuel, Rektor der jüd. Akademie zu Nehardea in Babylonien 1873 ; Die erste Mischna und die Kontroversen der Tanaim 1882 ; Der Sulchan Aruch und die Rabbinen über das Verhaltnis der Juden zu Andersglaubigen 1885 ; Zur Einleitung in die halachischen Midraschim 1885 ; Die neueste Hypothese über den pentateuchischen Priesterkodex 1880 ; Der Schulchan-Aruch 2. Ausg. 1895 ; Mischna-Ordnung Nesikin, übersetzt u. erklart, mit Einleitung 1893-97 ; Szerkesztette a Magazin für die Wissenschaft des Judentums c. folyóiratot Berlinerrel közösen 1876-93-ig, azonkívül az Israelitische Monatschriftet 1884-95-igésa Jüdische Presse irodalmi heti mellékletét.

12106.ht

CÍMSZÓ Hoffman

SZEMÉLYNÉV Hoffman Dávi

SZÓCIKK Hoffmann 1 Dávid taná teológus Hildesheime Rabb szemináriu rektora szül Verbó 184 nov 24. megh Berlinbe 191 körül Atyj dájá é kivál talmudtudó volt H pozsony jesivá vol Kszá Szófe tanítványa maj bécs é berlin egyetemeke kelet nyelveke tanult melyekbő 1871 doktorátus tett Előb Frankfurtban 187 ót Berlinbe vol tanár maj rektor Főb művei Ma Sámuel Rekto de jüd Akademi z Neharde i Babylonie 187 Di erst Mischn un di Kontroverse de Tanai 188 De Sulcha Aruc un di Rabbine übe da Verhaltni de Jude z Andersglaubige 188 Zu Einleitun i di halachische Midraschi 188 Di neuest Hypothes übe de pentateuchische Priesterkode 188 De Schulchan-Aruc 2 Ausg 189 Mischna-Ordnun Nesikin übersetz u erklart mi Einleitun 1893-9 Szerkesztett Magazi fü di Wissenschaf de Judentum c folyóirato Berlinerre közöse 1876-93-ig azonkívü a Israelitisch Monatschrifte 1884-95-igés Jüdisch Press irodalm het mellékletét

12106.h

CÍMSZ Hoffma

SZEMÉLYNÉ Hoffma Dáv

SZÓCIK Hoffman Dávi tan teológu Hildesheim Rab szeminári rektor szü Verb 18 no 24 meg Berlinb 19 körü Aty dáj kivá talmudtud vol pozson jesiv vo Ksz Szóf tanítvány ma béc berli egyetemek kele nyelvek tanul melyekb 187 doktorátu tet Elő Frankfurtba 18 ó Berlinb vo taná ma rekto Fő műve M Sámue Rekt d jü Akadem Nehard Babyloni 18 D ers Misch u d Kontrovers d Tana 18 D Sulch Aru u d Rabbin üb d Verhaltn d Jud Andersglaubig 18 Z Einleitu d halachisch Midrasch 18 D neues Hypothe üb d pentateuchisch Priesterkod 18 D Schulchan-Aru Aus 18 Mischna-Ordnu Nesiki überset erklar m Einleitu 1893- Szerkesztet Magaz f d Wissenscha d Judentu folyóirat Berlinerr közös 1876-93-i azonkív Israelitisc Monatschrift 1884-95-igé Jüdisc Pres irodal he mellékleté

12106.

CÍMS Hoffm

SZEMÉLYN Hoffm Dá

SZÓCI Hoffma Dáv ta teológ Hildeshei Ra szeminár rekto sz Ver 1 n 2 me Berlin 1 kör At dá kiv talmudtu vo pozso jesi v Ks Szó tanítván m bé berl egyeteme kel nyelve tanu melyek 18 doktorát te El Frankfurtb 1 Berlin v tan m rekt F műv Sámu Rek j Akade Nehar Babylon 1 er Misc Kontrover Tan 1 Sulc Ar Rabbi ü Verhalt Ju Andersglaubi 1 Einleit halachisc Midrasc 1 neue Hypoth ü pentateuchisc Priesterko 1 Schulchan-Ar Au 1 Mischna-Ordn Nesik überse erkla Einleit 1893 Szerkeszte Maga Wissensch Judent folyóira Berliner közö 1876-93- azonkí Israelitis Monatschrif 1884-95-ig Jüdis Pre iroda h melléklet

12106

CÍM Hoff

SZEMÉLY Hoff D

SZÓC Hoffm Dá t teoló Hildeshe R szeminá rekt s Ve m Berli kö A d ki talmudt v pozs jes K Sz tanítvá b ber egyetem ke nyelv tan melye 1 doktorá t E Frankfurt Berli ta rek mű Sám Re Akad Neha Babylo e Mis Kontrove Ta Sul A Rabb Verhal J Andersglaub Einlei halachis Midras neu Hypot pentateuchis Priesterk Schulchan-A A Mischna-Ord Nesi übers erkl Einlei 189 Szerkeszt Mag Wissensc Juden folyóir Berline köz 1876-93 azonk Israeliti Monatschri 1884-95-i Jüdi Pr irod mellékle

1210

CÍ Hof

SZEMÉL Hof

SZÓ Hoff D teol Hildesh szemin rek V Berl k k talmud poz je S tanítv be egyete k nyel ta mely doktor Frankfur Berl t re m Sá R Aka Neh Babyl Mi Kontrov T Su Rab Verha Andersglau Einle halachi Midra ne Hypo pentateuchi Priester Schulchan- Mischna-Or Nes über erk Einle 18 Szerkesz Ma Wissens Jude folyói Berlin kö 1876-9 azon Israelit Monatschr 1884-95- Jüd P iro mellékl