12108.htm

CÍMSZÓ: Hoffmann

SZEMÉLYNÉV: Hoffmann Mihály

SZÓCIKK: H. Mihály Miksa, pénzügyi szakíró, szül. Nagyatádon 1861. Miután kereskedelmi iskolát végzett, közigazgatási szolgálatba lépett és több évig vidéki községekben segédjegyző volt. 1890. Budapesten megalapította az Adóügyi Szaklap c. hetilapot, amelyben adó- és illetékügyekre vonatkozó számos cikke es tanulmánya jelent meg. 1899-ben a királyi tanácsosi címet kapta. Vagy harminc önálló pénzügyi, főképen adóügyi munkát írt. Szerkesztette és kiadta az Adóügyi Zsebnaptárt, amely évenként jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2108. címszó a lexikon => 375. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12108.htm

CÍMSZÓ: Hoffmann

SZEMÉLYNÉV: Hoffmann Mihály

SZÓCIKK: H. Mihály Miksa, pénzügyi szakíró, szül. Nagyatádon 1861. Miután kereskedelmi iskolát végzett, közigazgatási szolgálatba lépett és több évig vidéki községekben segédjegyző volt. 1890. Budapesten megalapította az Adóügyi Szaklap c. hetilapot, amelyben adó- és illetékügyekre vonatkozó számos cikke es tanulmánya jelent meg. 1899-ben a királyi tanácsosi címet kapta. Vagy harminc önálló pénzügyi, főképen adóügyi munkát írt. Szerkesztette és kiadta az Adóügyi Zsebnaptárt, amely évenként jelent meg.

12108.ht

CÍMSZÓ Hoffman

SZEMÉLYNÉV Hoffman Mihál

SZÓCIKK H Mihál Miksa pénzügy szakíró szül Nagyatádo 1861 Miutá kereskedelm iskolá végzett közigazgatás szolgálatb lépet é töb évi vidék községekbe segédjegyz volt 1890 Budapeste megalapított a Adóügy Szakla c hetilapot amelybe adó é illetékügyekr vonatkoz számo cikk e tanulmány jelen meg 1899-be király tanácsos címe kapta Vag harmin önáll pénzügyi főképe adóügy munká írt Szerkesztett é kiadt a Adóügy Zsebnaptárt amel évenkén jelen meg

12108.h

CÍMSZ Hoffma

SZEMÉLYNÉ Hoffma Mihá

SZÓCIK Mihá Miks pénzüg szakír szü Nagyatád 186 Miut kereskedel iskol végzet közigazgatá szolgálat lépe tö év vidé községekb segédjegy vol 189 Budapest megalapítot Adóüg Szakl hetilapo amelyb ad illetékügyek vonatko szám cik tanulmán jele me 1899-b királ tanácso cím kapt Va harmi önál pénzügy főkép adóüg munk ír Szerkesztet kiad Adóüg Zsebnaptár ame évenké jele me

12108.

CÍMS Hoffm

SZEMÉLYN Hoffm Mih

SZÓCI Mih Mik pénzü szakí sz Nagyatá 18 Miu kereskede isko végze közigazgat szolgála lép t é vid községek segédjeg vo 18 Budapes megalapíto Adóü Szak hetilap amely a illetékügye vonatk szá ci tanulmá jel m 1899- kirá tanács cí kap V harm öná pénzüg főké adóü mun í Szerkeszte kia Adóü Zsebnaptá am évenk jel m

12108

CÍM Hoff

SZEMÉLY Hoff Mi

SZÓC Mi Mi pénz szak s Nagyat 1 Mi keresked isk végz közigazga szolgál lé vi községe segédje v 1 Budape megalapít Adó Sza hetila amel illetékügy vonat sz c tanulm je 1899 kir tanác c ka har ön pénzü fők adó mu Szerkeszt ki Adó Zsebnapt a éven je

1210

CÍ Hof

SZEMÉL Hof M

SZÓ M M pén sza Nagya M kereske is vég közigazg szolgá l v község segédj Budap megalapí Ad Sz hetil ame illetéküg vona s tanul j 189 ki taná k ha ö pénz fő ad m Szerkesz k Ad Zsebnap éve j