12113.htm

CÍMSZÓ: Holder

SZEMÉLYNÉV: Holder József

SZÓCIKK: Holder József, héber és jiddis költő, hírlapíró és műfordító, szül. Nagybocskón 1893 jan. H. A héber irodalomban egyidőben jelentkezett Hameiri (Feuerstein) A vigdorral (1. o.). Később főleg jiddisül írt. Vérbeli lírikus és az egyetlen igazán érdemes jiddis író, akit Magyarország adott. A héber irodalomban is jelentős munkásságot fejtett ki. Poétikus prózai műveit és verseit a héber napilapok és folyóiratok közül a Háolóm (London), Hácefira (Varsó), Hámicpa (Krakkó), Al Hámismár (Jeruzsálem) stb., jiddis írásait a Zukunft (New-York), Vilnauer Tag, Lemberger Tag, Vorwarts (New-York), Jüdisches Tageblatt (New-York) stb. közölte. Máramarosszigeten Jüdische Zeitung c. 1920. jiddis lapot szerkesztett. Költeményei Vilnában jelentek meg Oftsingtsich (l928) c. alatt kötetbe gyűjtve. Számos magyar írást fordított héberre és jiddisre. Sajtó alatt lévő jiddis fordításai: Die Tragedie funm Menschen (Madách: Az ember tragédiája), Leviatan (Újvári Péter drámája), Gojlem will Mensch weren (Kaczér Illés: Gólem ember akar lenni), Neue ungarische Lirik (modern magyar költők antológiája). Számos verse megjelent magyarul Somlyó Zoltán, Bródy László, Vér Andor, Patai József, Szegedi István stb. fordításában. H. Ady Endre egyik leghivatottabb fordítója.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2113. címszó a lexikon => 376. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12113.htm

CÍMSZÓ: Holder

SZEMÉLYNÉV: Holder József

SZÓCIKK: Holder József, héber és jiddis költő, hírlapíró és műfordító, szül. Nagybocskón 1893 jan. H. A héber irodalomban egyidőben jelentkezett Hameiri Feuerstein A vigdorral 1. o. . Később főleg jiddisül írt. Vérbeli lírikus és az egyetlen igazán érdemes jiddis író, akit Magyarország adott. A héber irodalomban is jelentős munkásságot fejtett ki. Poétikus prózai műveit és verseit a héber napilapok és folyóiratok közül a Háolóm London , Hácefira Varsó , Hámicpa Krakkó , Al Hámismár Jeruzsálem stb., jiddis írásait a Zukunft New-York , Vilnauer Tag, Lemberger Tag, Vorwarts New-York , Jüdisches Tageblatt New-York stb. közölte. Máramarosszigeten Jüdische Zeitung c. 1920. jiddis lapot szerkesztett. Költeményei Vilnában jelentek meg Oftsingtsich l928 c. alatt kötetbe gyűjtve. Számos magyar írást fordított héberre és jiddisre. Sajtó alatt lévő jiddis fordításai: Die Tragedie funm Menschen Madách: Az ember tragédiája , Leviatan Újvári Péter drámája , Gojlem will Mensch weren Kaczér Illés: Gólem ember akar lenni , Neue ungarische Lirik modern magyar költők antológiája . Számos verse megjelent magyarul Somlyó Zoltán, Bródy László, Vér Andor, Patai József, Szegedi István stb. fordításában. H. Ady Endre egyik leghivatottabb fordítója.

12113.ht

CÍMSZÓ Holde

SZEMÉLYNÉV Holde Józse

SZÓCIKK Holde József hébe é jiddi költő hírlapír é műfordító szül Nagybocskó 189 jan H hébe irodalomba egyidőbe jelentkezet Hameir Feuerstei vigdorra 1 o Későb főle jiddisü írt Vérbel líriku é a egyetle igazá érdeme jiddi író aki Magyarorszá adott hébe irodalomba i jelentő munkásságo fejtet ki Poétiku próza művei é versei hébe napilapo é folyóirato közü Háoló Londo Hácefir Vars Hámicp Krakk A Hámismá Jeruzsále stb. jiddi írásai Zukunf New-Yor Vilnaue Tag Lemberge Tag Vorwart New-Yor Jüdische Tageblat New-Yor stb közölte Máramarosszigete Jüdisch Zeitun c 1920 jiddi lapo szerkesztett Költeménye Vilnába jelente me Oftsingtsic l92 c alat kötetb gyűjtve Számo magya írás fordítot héberr é jiddisre Sajt alat lév jiddi fordításai Di Tragedi fun Mensche Madách A embe tragédiáj Leviata Újvár Péte drámáj Gojle wil Mensc were Kaczé Illés Góle embe aka lenn Neu ungarisch Liri moder magya költő antológiáj Számo vers megjelen magyaru Somly Zoltán Bród László Vé Andor Pata József Szeged Istvá stb fordításában H Ad Endr egyi leghivatottab fordítója

12113.h

CÍMSZ Hold

SZEMÉLYNÉ Hold Józs

SZÓCIK Hold Józse héb jidd költ hírlapí műfordít szü Nagybocsk 18 ja héb irodalomb egyidőb jelentkeze Hamei Feuerste vigdorr Késő fől jiddis ír Vérbe lírik egyetl igaz érdem jidd ír ak Magyarorsz adot héb irodalomb jelent munkásság fejte k Poétik próz műve verse héb napilap folyóirat köz Háol Lond Hácefi Var Hámic Krak Hámism Jeruzsál stb jidd írása Zukun New-Yo Vilnau Ta Lemberg Ta Vorwar New-Yo Jüdisch Tagebla New-Yo st közölt Máramarossziget Jüdisc Zeitu 192 jidd lap szerkesztet Költemény Vilnáb jelent m Oftsingtsi l9 ala kötet gyűjtv Szám magy írá fordíto héber jiddisr Saj ala lé jidd fordítása D Traged fu Mensch Madác emb tragédiá Leviat Újvá Pét drámá Gojl wi Mens wer Kacz Illé Gól emb ak len Ne ungarisc Lir mode magy költ antológiá Szám ver megjele magyar Soml Zoltá Bró Lászl V Ando Pat Józse Szege Istv st fordításába A End egy leghivatotta fordítój

12113.

CÍMS Hol

SZEMÉLYN Hol Józ

SZÓCI Hol Józs hé jid köl hírlap műfordí sz Nagybocs 1 j hé irodalom egyidő jelentkez Hame Feuerst vigdor Kés fő jiddi í Vérb líri egyet iga érde jid í a Magyarors ado hé irodalom jelen munkássá fejt Poéti pró műv vers hé napila folyóira kö Háo Lon Hácef Va Hámi Kra Hámis Jeruzsá st jid írás Zuku New-Y Vilna T Lember T Vorwa New-Y Jüdisc Tagebl New-Y s közöl Máramarosszige Jüdis Zeit 19 jid la szerkeszte Költemén Vilná jelen Oftsingts l al köte gyűjt Szá mag ír fordít hébe jiddis Sa al l jid fordítás Trage f Mensc Madá em tragédi Levia Újv Pé drám Goj w Men we Kac Ill Gó em a le N ungaris Li mod mag köl antológi Szá ve megjel magya Som Zolt Br Lász And Pa Józs Szeg Ist s fordításáb En eg leghivatott fordító

12113

CÍM Ho

SZEMÉLY Ho Jó

SZÓC Ho Józ h ji kö hírla műford s Nagyboc h irodalo egyid jelentke Ham Feuers vigdo Ké f jidd Vér lír egye ig érd ji Magyaror ad h irodalo jele munkáss fej Poét pr mű ver h napil folyóir k Há Lo Háce V Hám Kr Hámi Jeruzs s ji írá Zuk New- Viln Lembe Vorw New- Jüdis Tageb New- közö Máramarosszig Jüdi Zei 1 ji l szerkeszt Költemé Viln jele Oftsingt a köt gyűj Sz ma í fordí héb jiddi S a ji fordítá Trag Mens Mad e tragéd Levi Új P drá Go Me w Ka Il G e l ungari L mo ma kö antológ Sz v megje magy So Zol B Lás An P Józ Sze Is fordításá E e leghivatot fordít

1211

CÍ H

SZEMÉL H J

SZÓ H Jó j k hírl műfor Nagybo irodal egyi jelentk Ha Feuer vigd K jid Vé lí egy i ér j Magyaro a irodal jel munkás fe Poé p m ve napi folyói H L Hác Há K Hám Jeruz j ír Zu New Vil Lemb Vor New Jüdi Tage New köz Máramarosszi Jüd Ze j szerkesz Költem Vil jel Oftsing kö gyű S m ford hé jidd j fordít Tra Men Ma tragé Lev Ú dr G M K I ungar m m k antoló S megj mag S Zo Lá A Jó Sz I fordítás leghivato fordí