12114.htm

CÍMSZÓ: Holics

SZÓCIKK: "Holics (Holi?, Cs.-Szl.), 5593 lak. Régente fontos kereskedelmi úton feküdvén, már a XVII. sz.-ban is laktak ott zsidók. (V. ö. Cemach Cedek 23. sz.). Az 1678-iki nyitramegyei összeírás szerint akkor zsidó vámbérlő is lakott ott. A XVIII. sz. lején a H.-i és a sasvári zsidók sokat szenvedtek földesuraik (Czoborék) és a kurucok zaklatásaitól. 1736-ban hivatalosan 40 zsidó családot írtak össze, ekkor valamennyien báró Gudenus védelme alatt állottak. 1746-ban már 50 család lakott ott. Ez évben Ferenc császár birtokába került és a zsidók helyzete tetemesen javult. Élénk kereskedést űztek Morva- és Magyarország közt, jómódúak lettek és saját házaik is voltak. Hárman közülük a jezsuitáktól, az esztergomi káptalantól és a kapucinusoktól kaptak egy-egy mészárszéket bérbe. 1752-ben a zsidó családok száma már 62-re emelkedett. Ekkor a hitközség összes kiadásait a gabellából fedezte, pedig a font hús és az itce bor után csak egy-egy obulust = 1/2 krajcárt fizettek a fogyasztók. Első ismeretes rabbijuk: Lebl Áron (1752). Utána következnek: Jákob Mózes (1765); Strasznicz v. Dresnicz Juda (1781). Egyidejűleg volt ott mint maggid Freistadtl Áron a Besz Áron szerzője (l. Holicser Áron); Kuttenplan József, Perlesz Mózes 1820- 1822, Beck Ábrahám megh. 1851, Pollach N. M. B."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2114. címszó a lexikon => 376. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12114.htm

CÍMSZÓ: Holics

SZÓCIKK: Holics Holi?, Cs.-Szl. , 5593 lak. Régente fontos kereskedelmi úton feküdvén, már a XVII. sz.-ban is laktak ott zsidók. V. ö. Cemach Cedek 23. sz. . Az 1678-iki nyitramegyei összeírás szerint akkor zsidó vámbérlő is lakott ott. A XVIII. sz. lején a H.-i és a sasvári zsidók sokat szenvedtek földesuraik Czoborék és a kurucok zaklatásaitól. 1736-ban hivatalosan 40 zsidó családot írtak össze, ekkor valamennyien báró Gudenus védelme alatt állottak. 1746-ban már 50 család lakott ott. Ez évben Ferenc császár birtokába került és a zsidók helyzete tetemesen javult. Élénk kereskedést űztek Morva- és Magyarország közt, jómódúak lettek és saját házaik is voltak. Hárman közülük a jezsuitáktól, az esztergomi káptalantól és a kapucinusoktól kaptak egy-egy mészárszéket bérbe. 1752-ben a zsidó családok száma már 62-re emelkedett. Ekkor a hitközség összes kiadásait a gabellából fedezte, pedig a font hús és az itce bor után csak egy-egy obulust = 1/2 krajcárt fizettek a fogyasztók. Első ismeretes rabbijuk: Lebl Áron 1752 . Utána következnek: Jákob Mózes 1765 ; Strasznicz v. Dresnicz Juda 1781 . Egyidejűleg volt ott mint maggid Freistadtl Áron a Besz Áron szerzője l. Holicser Áron ; Kuttenplan József, Perlesz Mózes 1820- 1822, Beck Ábrahám megh. 1851, Pollach N. M. B.

12114.ht

CÍMSZÓ Holic

SZÓCIKK Holic Holi? Cs.-Szl 559 lak Régent fonto kereskedelm úto feküdvén má XVII sz.-ba i lakta ot zsidók V ö Cemac Cede 23 sz A 1678-ik nyitramegye összeírá szerin akko zsid vámbérl i lakot ott XVIII sz lejé H.- é sasvár zsidó soka szenvedte földesurai Czoboré é kuruco zaklatásaitól 1736-ba hivatalosa 4 zsid családo írta össze ekko valamennyie bár Gudenu védelm alat állottak 1746-ba má 5 csalá lakot ott E évbe Feren császá birtokáb kerül é zsidó helyzet tetemese javult Élén kereskedés űzte Morva é Magyarorszá közt jómódúa lette é sajá házai i voltak Hárma közülü jezsuitáktól a esztergom káptalantó é kapucinusoktó kapta egy-eg mészárszéke bérbe 1752-be zsid családo szám má 62-r emelkedett Ekko hitközsé össze kiadásai gabellábó fedezte pedi fon hú é a itc bo utá csa egy-eg obulus 1/ krajcár fizette fogyasztók Els ismerete rabbijuk Leb Áro 175 Után következnek Jáko Móze 176 Strasznic v Dresnic Jud 178 Egyidejűle vol ot min maggi Freistadt Áro Bes Áro szerzőj l Holicse Áro Kuttenpla József Perles Móze 1820 1822 Bec Ábrahá megh 1851 Pollac N M B

12114.h

CÍMSZ Holi

SZÓCIK Holi Holi Cs.-Sz 55 la Régen font kereskedel út feküdvé m XVI sz.-b lakt o zsidó Cema Ced 2 s 1678-i nyitramegy összeír szeri akk zsi vámbér lako ot XVII s lej H. sasvá zsid sok szenvedt földesura Czobor kuruc zaklatásaitó 1736-b hivatalos zsi család írt össz ekk valamennyi bá Guden védel ala állotta 1746-b m csal lako ot évb Fere csász birtoká kerü zsid helyze tetemes javul Élé kereskedé űzt Morv Magyarorsz köz jómódú lett saj háza volta Hárm közül jezsuitáktó esztergo káptalant kapucinusokt kapt egy-e mészárszék bérb 1752-b zsi család szá m 62- emelkedet Ekk hitközs össz kiadása gabelláb fedezt ped fo h it b ut cs egy-e obulu 1 krajcá fizett fogyasztó El ismeret rabbiju Le Ár 17 Utá következne Ják Móz 17 Straszni Dresni Ju 17 Egyidejűl vo o mi magg Freistad Ár Be Ár szerző Holics Ár Kuttenpl Józse Perle Móz 182 182 Be Ábrah meg 185 Polla

12114.

CÍMS Hol

SZÓCI Hol Hol Cs.-S 5 l Rége fon kereskede ú feküdv XV sz.- lak zsid Cem Ce 1678- nyitrameg összeí szer ak zs vámbé lak o XVI le H sasv zsi so szenved földesur Czobo kuru zaklatásait 1736- hivatalo zs csalá ír öss ek valamenny b Gude véde al állott 1746- csa lak o év Fer csás birtok ker zsi helyz teteme javu Él keresked űz Mor Magyarors kö jómód let sa ház volt Hár közü jezsuitákt eszterg káptalan kapucinusok kap egy- mészárszé bér 1752- zs csalá sz 62 emelkede Ek hitköz öss kiadás gabellá fedez pe f i u c egy- obul krajc fizet fogyaszt E ismere rabbij L Á 1 Ut következn Já Mó 1 Straszn Dresn J 1 Egyidejű v m mag Freista Á B Á szerz Holic Á Kuttenp Józs Perl Mó 18 18 B Ábra me 18 Poll

12114

CÍM Ho

SZÓC Ho Ho Cs.- Rég fo keresked feküd X sz. la zsi Ce C 1678 nyitrame össze sze a z vámb la XV l sas zs s szenve földesu Czob kur zaklatásai 1736 hivatal z csal í ös e valamenn Gud véd a állot 1746 cs la é Fe csá birto ke zs hely tetem jav É kereske ű Mo Magyaror k jómó le s há vol Há köz jezsuiták eszter káptala kapucinuso ka egy mészársz bé 1752 z csal s 6 emelked E hitkö ös kiadá gabell fede p egy obu kraj fize fogyasz ismer rabbi U következ J M Strasz Dres Egyidej ma Freist szer Holi Kutten Józ Per M 1 1 Ábr m 1 Pol

1211

CÍ H

SZÓ H H Cs. Ré f kereske fekü sz l zs C 167 nyitram össz sz vám l X sa z szenv földes Czo ku zaklatása 173 hivata csa ö valamen Gu vé állo 174 c l F cs birt k z hel tete ja keresk M Magyaro jóm l h vo H kö jezsuitá eszte káptal kapucinus k eg mészárs b 175 csa emelke hitk ö kiad gabel fed eg ob kra fiz fogyas isme rabb követke Stras Dre Egyide m Freis sze Hol Kutte Jó Pe Áb Po