12115.htm

CÍMSZÓ: Hőgyész

SZÓCIKK: Hőgyész, nagyk. Tolna vm. 3740 lak. A zsidó hitközség 1780 körül alakult. Az első alapítók a Ransburg-, Weisz- és Herzl-családok voltak. Az első rabbi,akiről tudomásunk van, Kohn Ábrahám volt (megh. 1810-12.). Utána pedig Wolf Boskowitz bonyhádi rabbi ajánlatára Goitein Benedek (l. o.) balassagyarmati rabbi-ülnököt választották meg (megh. 1842.). Halála után fia Goitein Hirsch követte, aki a nagyhírű Hirsch Heller bonyhádi rabbinak volt a tanítványa és előzőleg Szt.-Andráson működött (megh. 1859.). Utódja fia Goitein B. M. volt. Ő is haláláig, 1902-ig működött. Ekkor a rabbiszéket fia, Goitein I. Salamon foglalta el, aki jelenleg is a hitközség rabbija. 1815-ben építették a templomot, amelyhez a telket és az építéshez szükséges téglák egy részét gróf Apponyi György adományozta. 1861. létrejött az elemi iskola, amelyben a magyar nyelvet csak 1875. rendszeresítették. Az iskolának 30 tanítványa van s a tantestület tagjai a következők : Drach Klementin világi tanító és Reichmann H. hitoktató. A Chevra Kadisa alapításának ideje ismeretlen, míg a Nőegylet 1890 körül létesült. 1899-ben Fuhrmann Simon alapítványt létesített a hitközség támogatása és szegény lányok kiházasítása céljából. Az alapítványt egy 12-15000 pengő értékű ház képezi. 1881-ben a tagok egy része kivált az anyahitközségből és külön, orthodox hitközséget alapított, azonban 1886. az anyahitközség is az orthodoxiához csatlakozott, amikor a különváltak újra egyesültek vele. AXIX. sz. végéig a hitközség több mint 100 taggal bírt és jelentékeny anyakönyvi területe volt, mivel a dombóvári kerület is hozzá tartozott. 1886-ban Dombóvár külön anyakönyvi kerületet kapott és 1896. a H.-i rabbbiságtól is elszakadt, ami a hitközség fejlődésére káros hatással volt. A hitközség lélekszáma 300, családszám 65, adófizető tag 59. Foglalkozásuk: 28 kereskedő, 10 más szabadpályán, 8 iparos, 3 nagykereskedő, 2 nagyiparos, 2 gazdálkodó, 2 magántisztviselő, 2 magánzó, 1 orvos, 1 tanító és 1 munkás. 5 közadakozásból él. A hitközség évi költségvetése 9500 pengő. Anyakönyvi területéhez tartoznak: Murga, Felsőnána, Duzs, Csibrák, Mimsi, Kéty és Kalaznó. A háborúban 46-an vettek részt, akik közü1 7-en hősi halált haltak. A gyáripar terén fontos szerepet tölt be Gottlieb József téglagyára és Weltmann Lajos bőrgyára. A hitközség mai vezetősége: Goitein I. Salamon rabbi, Weisz Jenő, Ransburg Ede, Strausz Jakab, Schwartz Sámuel és Gottlieb Lajos elöljárók.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2115. címszó a lexikon => 376. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12115.htm

CÍMSZÓ: Hőgyész

SZÓCIKK: Hőgyész, nagyk. Tolna vm. 3740 lak. A zsidó hitközség 1780 körül alakult. Az első alapítók a Ransburg-, Weisz- és Herzl-családok voltak. Az első rabbi,akiről tudomásunk van, Kohn Ábrahám volt megh. 1810-12. . Utána pedig Wolf Boskowitz bonyhádi rabbi ajánlatára Goitein Benedek l. o. balassagyarmati rabbi-ülnököt választották meg megh. 1842. . Halála után fia Goitein Hirsch követte, aki a nagyhírű Hirsch Heller bonyhádi rabbinak volt a tanítványa és előzőleg Szt.-Andráson működött megh. 1859. . Utódja fia Goitein B. M. volt. Ő is haláláig, 1902-ig működött. Ekkor a rabbiszéket fia, Goitein I. Salamon foglalta el, aki jelenleg is a hitközség rabbija. 1815-ben építették a templomot, amelyhez a telket és az építéshez szükséges téglák egy részét gróf Apponyi György adományozta. 1861. létrejött az elemi iskola, amelyben a magyar nyelvet csak 1875. rendszeresítették. Az iskolának 30 tanítványa van s a tantestület tagjai a következők : Drach Klementin világi tanító és Reichmann H. hitoktató. A Chevra Kadisa alapításának ideje ismeretlen, míg a Nőegylet 1890 körül létesült. 1899-ben Fuhrmann Simon alapítványt létesített a hitközség támogatása és szegény lányok kiházasítása céljából. Az alapítványt egy 12-15000 pengő értékű ház képezi. 1881-ben a tagok egy része kivált az anyahitközségből és külön, orthodox hitközséget alapított, azonban 1886. az anyahitközség is az orthodoxiához csatlakozott, amikor a különváltak újra egyesültek vele. AXIX. sz. végéig a hitközség több mint 100 taggal bírt és jelentékeny anyakönyvi területe volt, mivel a dombóvári kerület is hozzá tartozott. 1886-ban Dombóvár külön anyakönyvi kerületet kapott és 1896. a H.-i rabbbiságtól is elszakadt, ami a hitközség fejlődésére káros hatással volt. A hitközség lélekszáma 300, családszám 65, adófizető tag 59. Foglalkozásuk: 28 kereskedő, 10 más szabadpályán, 8 iparos, 3 nagykereskedő, 2 nagyiparos, 2 gazdálkodó, 2 magántisztviselő, 2 magánzó, 1 orvos, 1 tanító és 1 munkás. 5 közadakozásból él. A hitközség évi költségvetése 9500 pengő. Anyakönyvi területéhez tartoznak: Murga, Felsőnána, Duzs, Csibrák, Mimsi, Kéty és Kalaznó. A háborúban 46-an vettek részt, akik közü1 7-en hősi halált haltak. A gyáripar terén fontos szerepet tölt be Gottlieb József téglagyára és Weltmann Lajos bőrgyára. A hitközség mai vezetősége: Goitein I. Salamon rabbi, Weisz Jenő, Ransburg Ede, Strausz Jakab, Schwartz Sámuel és Gottlieb Lajos elöljárók.

12115.ht

CÍMSZÓ Hőgyés

SZÓCIKK Hőgyész nagyk Toln vm 374 lak zsid hitközsé 178 körü alakult A els alapító Ransburg- Weisz é Herzl-családo voltak A els rabbi,akirő tudomásun van Koh Ábrahá vol megh 1810-12 Után pedi Wol Boskowit bonyhád rabb ajánlatár Goitei Benede l o balassagyarmat rabbi-ülnökö választottá me megh 1842 Halál utá fi Goitei Hirsc követte ak nagyhír Hirsc Helle bonyhád rabbina vol tanítvány é előzőle Szt.-Andráso működöt megh 1859 Utódj fi Goitei B M volt i haláláig 1902-i működött Ekko rabbiszéke fia Goitei I Salamo foglalt el ak jelenle i hitközsé rabbija 1815-be építetté templomot amelyhe telke é a építéshe szüksége téglá eg részé gró Appony Györg adományozta 1861 létrejöt a elem iskola amelybe magya nyelve csa 1875 rendszeresítették A iskolána 3 tanítvány va tantestüle tagja következő Drac Klementi világ tanít é Reichman H hitoktató Chevr Kadis alapításána idej ismeretlen mí Nőegyle 189 körü létesült 1899-be Fuhrman Simo alapítvány létesítet hitközsé támogatás é szegén lányo kiházasítás céljából A alapítvány eg 12-1500 peng érték há képezi 1881-be tago eg rész kivál a anyahitközségbő é külön orthodo hitközsége alapított azonba 1886 a anyahitközsé i a orthodoxiáho csatlakozott amiko különválta újr egyesülte vele AXIX sz végéi hitközsé töb min 10 tagga bír é jelentéken anyakönyv terület volt mive dombóvár kerüle i hozz tartozott 1886-ba Dombóvá külö anyakönyv kerülete kapot é 1896 H.- rabbbiságtó i elszakadt am hitközsé fejlődésér káro hatássa volt hitközsé lélekszám 300 családszá 65 adófizet ta 59 Foglalkozásuk 2 kereskedő 1 má szabadpályán iparos nagykereskedő nagyiparos gazdálkodó magántisztviselő magánzó orvos tanít é munkás közadakozásbó él hitközsé év költségvetés 950 pengő Anyakönyv területéhe tartoznak Murga Felsőnána Duzs Csibrák Mimsi Két é Kalaznó háborúba 46-a vette részt aki közü 7-e hős halál haltak gyáripa teré fonto szerepe töl b Gottlie Józse téglagyár é Weltman Lajo bőrgyára hitközsé ma vezetősége Goitei I Salamo rabbi Weis Jenő Ransbur Ede Straus Jakab Schwart Sámue é Gottlie Lajo elöljárók

12115.h

CÍMSZ Hőgyé

SZÓCIK Hőgyés nagy Tol v 37 la zsi hitközs 17 kör alakul el alapít Ransburg Weis Herzl-család volta el rabbi,akir tudomásu va Ko Ábrah vo meg 1810-1 Utá ped Wo Boskowi bonyhá rab ajánlatá Goite Bened balassagyarma rabbi-ülnök választott m meg 184 Halá ut f Goite Hirs követt a nagyhí Hirs Hell bonyhá rabbin vo tanítván előzől Szt.-András működö meg 185 Utód f Goite vol halálái 1902- működöt Ekk rabbiszék fi Goite Salam foglal e a jelenl hitközs rabbij 1815-b épített templomo amelyh telk építésh szükség tégl e rész gr Appon Györ adományozt 186 létrejö ele iskol amelyb magy nyelv cs 187 rendszeresítetté iskolán tanítván v tantestül tagj következ Dra Klement vilá taní Reichma hitoktat Chev Kadi alapításán ide ismeretle m Nőegyl 18 kör létesül 1899-b Fuhrma Sim alapítván létesíte hitközs támogatá szegé lány kiházasítá céljábó alapítván e 12-150 pen érté h képez 1881-b tag e rés kivá anyahitközségb külö orthod hitközség alapítot azonb 188 anyahitközs orthodoxiáh csatlakozot amik különvált új egyesült vel AXI s végé hitközs tö mi 1 tagg bí jelentéke anyaköny terüle vol miv dombóvá kerül hoz tartozot 1886-b Dombóv kül anyaköny kerület kapo 189 H. rabbbiságt elszakad a hitközs fejlődésé kár hatáss vol hitközs lélekszá 30 családsz 6 adófize t 5 Foglalkozásu keresked m szabadpályá iparo nagykeresked nagyiparo gazdálkod magántisztvisel magánz orvo taní munká közadakozásb é hitközs é költségveté 95 peng Anyaköny területéh tartozna Murg Felsőnán Duz Csibrá Mims Ké Kalazn háborúb 46- vett rész ak köz 7- hő halá halta gyárip ter font szerep tö Gottli Józs téglagyá Weltma Laj bőrgyár hitközs m vezetőség Goite Salam rabb Wei Jen Ransbu Ed Strau Jaka Schwar Sámu Gottli Laj elöljáró

12115.

CÍMS Hőgy

SZÓCI Hőgyé nag To 3 l zs hitköz 1 kö alaku e alapí Ransbur Wei Herzl-csalá volt e rabbi,aki tudomás v K Ábra v me 1810- Ut pe W Boskow bonyh ra ajánlat Goit Bene balassagyarm rabbi-ülnö választot me 18 Hal u Goit Hir követ nagyh Hir Hel bonyh rabbi v tanítvá előző Szt.-Andrá működ me 18 Utó Goit vo halálá 1902 működö Ek rabbiszé f Goit Sala fogla jelen hitköz rabbi 1815- építet templom amely tel építés szüksé tég rés g Appo Gyö adományoz 18 létrej el isko amely mag nyel c 18 rendszeresített iskolá tanítvá tantestü tag követke Dr Klemen vil tan Reichm hitokta Che Kad alapításá id ismeretl Nőegy 1 kö létesü 1899- Fuhrm Si alapítvá létesít hitköz támogat szeg lán kiházasít céljáb alapítvá 12-15 pe ért képe 1881- ta ré kiv anyahitközség kül ortho hitközsé alapíto azon 18 anyahitköz orthodoxiá csatlakozo ami különvál ú egyesül ve AX vég hitköz t m tag b jelenték anyakön terül vo mi dombóv kerü ho tartozo 1886- Dombó kü anyakön kerüle kap 18 H rabbbiság elszaka hitköz fejlődés ká hatás vo hitköz léleksz 3 családs adófiz Foglalkozás kereske szabadpály ipar nagykereske nagyipar gazdálko magántisztvise magán orv tan munk közadakozás hitköz költségvet 9 pen Anyakön területé tartozn Mur Felsőná Du Csibr Mim K Kalaz háború 46 vet rés a kö 7 h hal halt gyári te fon szere t Gottl Józ téglagy Weltm La bőrgyá hitköz vezetősé Goit Sala rab We Je Ransb E Stra Jak Schwa Sám Gottl La elöljár

12115

CÍM Hőg

SZÓC Hőgy na T z hitkö k alak alap Ransbu We Herzl-csal vol rabbi,ak tudomá Ábr m 1810 U p Bosko bony r ajánla Goi Ben balassagyar rabbi-üln választo m 1 Ha Goi Hi köve nagy Hi He bony rabb tanítv előz Szt.-Andr műkö m 1 Ut Goi v halál 190 működ E rabbisz Goi Sal fogl jele hitkö rabb 1815 építe templo amel te építé szüks té ré App Gy adományo 1 létre e isk amel ma nye 1 rendszeresítet iskol tanítv tantest ta követk D Kleme vi ta Reich hitokt Ch Ka alapítás i ismeret Nőeg k létes 1899 Fuhr S alapítv létesí hitkö támoga sze lá kiházasí céljá alapítv 12-1 p ér kép 1881 t r ki anyahitközsé kü orth hitközs alapít azo 1 anyahitkö orthodoxi csatlakoz am különvá egyesü v A vé hitkö ta jelenté anyakö terü v m dombó ker h tartoz 1886 Domb k anyakö kerül ka 1 rabbbisá elszak hitkö fejlődé k hatá v hitkö léleks család adófi Foglalkozá keresk szabadpál ipa nagykeresk nagyipa gazdálk magántisztvis magá or ta mun közadakozá hitkö költségve pe Anyakö terület tartoz Mu Felsőn D Csib Mi Kala hábor 4 ve ré k ha hal gyár t fo szer Gott Jó téglag Welt L bőrgy hitkö vezetős Goi Sal ra W J Rans Str Ja Schw Sá Gott L elöljá

1211

CÍ Hő

SZÓ Hőg n hitk ala ala Ransb W Herzl-csa vo rabbi,a tudom Áb 181 Bosk bon ajánl Go Be balassagya rabbi-ül választ H Go H köv nag H H bon rab tanít elő Szt.-And műk U Go halá 19 műkö rabbis Go Sa fog jel hitk rab 181 épít templ ame t épít szük t r Ap G adomány létr is ame m ny rendszeresíte isko tanít tantes t követ Klem v t Reic hitok C K alapítá ismere Nőe léte 189 Fuh alapít létes hitk támog sz l kiházas célj alapít 12- é ké 188 k anyahitközs k ort hitköz alapí az anyahitk orthodox csatlako a különv egyes v hitk t jelent anyak ter domb ke tarto 188 Dom anyak kerü k rabbbis elsza hitk fejlőd hat hitk lélek csalá adóf Foglalkoz keres szabadpá ip nagykeres nagyip gazdál magántisztvi mag o t mu közadakoz hitk költségv p Anyak terüle tarto M Felső Csi M Kal hábo v r h ha gyá f sze Got J tégla Wel bőrg hitk vezető Go Sa r Ran St J Sch S Got elölj