12119.htm

CÍMSZÓ: Holitscher

SZEMÉLYNÉV: Holitscher Fülöp

SZÓCIKK: "H. Fülöp, író, szül. Pesten 1822. aug. 19. megh. Alagon. Atyja gyáros volt s őt is kereskedőnek neveltette Bécsben. Több iparvállalat tulajdonosa volt és azonkívül Alagon volt birtoka, ahol visszavonulása után több művet írt. Nemzetgazdaságtani munkája: Die oesterreichische Nationalbank und ihr Einfluss auf die wirtschaftlichenVerhaltnisse der Monarchie (1875). Ezenkívül a magyar életből vett több drámát és regényt írt, ilyenek: Jon Banne Fortunas (1882); Erzahlungen (1884); Gedanken und Gestalten (versek, 1887); Krone und Leyer (dráma, 1888); Skanderbeg (dráma, 1890); Carols Weltreisen und Abenteuer (1892); Der letzte König von Polen (1893); Splitter und Balken (versek, 1895); Die tolle Martha (dráma, 1895); Neues Leben (színmű, 1895)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2119. címszó a lexikon => 377. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12119.htm

CÍMSZÓ: Holitscher

SZEMÉLYNÉV: Holitscher Fülöp

SZÓCIKK: H. Fülöp, író, szül. Pesten 1822. aug. 19. megh. Alagon. Atyja gyáros volt s őt is kereskedőnek neveltette Bécsben. Több iparvállalat tulajdonosa volt és azonkívül Alagon volt birtoka, ahol visszavonulása után több művet írt. Nemzetgazdaságtani munkája: Die oesterreichische Nationalbank und ihr Einfluss auf die wirtschaftlichenVerhaltnisse der Monarchie 1875 . Ezenkívül a magyar életből vett több drámát és regényt írt, ilyenek: Jon Banne Fortunas 1882 ; Erzahlungen 1884 ; Gedanken und Gestalten versek, 1887 ; Krone und Leyer dráma, 1888 ; Skanderbeg dráma, 1890 ; Carols Weltreisen und Abenteuer 1892 ; Der letzte König von Polen 1893 ; Splitter und Balken versek, 1895 ; Die tolle Martha dráma, 1895 ; Neues Leben színmű, 1895

12119.ht

CÍMSZÓ Holitsche

SZEMÉLYNÉV Holitsche Fülö

SZÓCIKK H Fülöp író szül Peste 1822 aug 19 megh Alagon Atyj gyáro vol ő i kereskedőne neveltett Bécsben Töb iparvállala tulajdonos vol é azonkívü Alago vol birtoka aho visszavonulás utá töb műve írt Nemzetgazdaságtan munkája Di oesterreichisch Nationalban un ih Einflus au di wirtschaftlichenVerhaltniss de Monarchi 187 Ezenkívü magya életbő vet töb drámá é regény írt ilyenek Jo Bann Fortuna 188 Erzahlunge 188 Gedanke un Gestalte versek 188 Kron un Leye dráma 188 Skanderbe dráma 189 Carol Weltreise un Abenteue 189 De letzt Köni vo Pole 189 Splitte un Balke versek 189 Di toll Marth dráma 189 Neue Lebe színmű 189

12119.h

CÍMSZ Holitsch

SZEMÉLYNÉ Holitsch Fül

SZÓCIK Fülö ír szü Pest 182 au 1 meg Alago Aty gyár vo kereskedőn neveltet Bécsbe Tö iparvállal tulajdono vo azonkív Alag vo birtok ah visszavonulá ut tö műv ír Nemzetgazdaságta munkáj D oesterreichisc Nationalba u i Einflu a d wirtschaftlichenVerhaltnis d Monarch 18 Ezenkív magy életb ve tö drám regén ír ilyene J Ban Fortun 18 Erzahlung 18 Gedank u Gestalt verse 18 Kro u Ley drám 18 Skanderb drám 18 Caro Weltreis u Abenteu 18 D letz Kön v Pol 18 Splitt u Balk verse 18 D tol Mart drám 18 Neu Leb színm 18

12119.

CÍMS Holitsc

SZEMÉLYN Holitsc Fü

SZÓCI Fül í sz Pes 18 a me Alag At gyá v kereskedő nevelte Bécsb T iparválla tulajdon v azonkí Ala v birto a visszavonul u t mű í Nemzetgazdaságt munká oesterreichis Nationalb Einfl wirtschaftlichenVerhaltni Monarc 1 Ezenkí mag élet v t drá regé í ilyen Ba Fortu 1 Erzahlun 1 Gedan Gestal vers 1 Kr Le drá 1 Skander drá 1 Car Weltrei Abente 1 let Kö Po 1 Split Bal vers 1 to Mar drá 1 Ne Le szín 1

12119

CÍM Holits

SZEMÉLY Holits F

SZÓC Fü s Pe 1 m Ala A gy keresked nevelt Bécs iparváll tulajdo azonk Al birt visszavonu m Nemzetgazdaság munk oesterreichi National Einf wirtschaftlichenVerhaltn Monar Ezenk ma éle dr reg ilye B Fort Erzahlu Geda Gesta ver K L dr Skande dr Ca Weltre Abent le K P Spli Ba ver t Ma dr N L szí

1211

CÍ Holit

SZEMÉL Holit

SZÓ F P Al g kereske nevel Béc iparvál tulajd azon A bir visszavon Nemzetgazdasá mun oesterreich Nationa Ein wirtschaftlichenVerhalt Mona Ezen m él d re ily For Erzahl Ged Gest ve d Skand d C Weltr Aben l Spl B ve M d sz