12120.htm

CÍMSZÓ: Hollaender

SZEMÉLYNÉV: Hollaender Hugó

SZÓCIKK: "Hollaender Hugó*, orvos, szül. Budapesten 1976 aug. 16. A budapesti egyetemen tanult, majd a belügyminisztérium közegészségügyi osztá1yán lett bakteriológus, később felügyelő. Pécsi Dani főorvossal együtt megalapította az ingyenes Budai Ambulatoriumot; melynek, valamint állami tüdőgondozó intézetnek igazgatója lett. Kiváló orvos volt; az emberi nyirokban élősködő állati parazitában, a Lymphocytozoon hominisban ő ismerte fel a golyvás betegségek okozóját. Munkatársa volt több hazai és külföldi orvostudományi folyóiratnak, ahová főkép a rák és tüdővész gyógyítása és az orvosi kémia körébe vágó tanulmányokat irt. Főbb művei: A malária-kérdés jelen állása (1912); A malária elterjedése Magyarországon (1907); Die Pathochemie des Diabetes"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2120. címszó a lexikon => 377. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12120.htm

CÍMSZÓ: Hollaender

SZEMÉLYNÉV: Hollaender Hugó

SZÓCIKK: Hollaender Hugó*, orvos, szül. Budapesten 1976 aug. 16. A budapesti egyetemen tanult, majd a belügyminisztérium közegészségügyi osztá1yán lett bakteriológus, később felügyelő. Pécsi Dani főorvossal együtt megalapította az ingyenes Budai Ambulatoriumot; melynek, valamint állami tüdőgondozó intézetnek igazgatója lett. Kiváló orvos volt; az emberi nyirokban élősködő állati parazitában, a Lymphocytozoon hominisban ő ismerte fel a golyvás betegségek okozóját. Munkatársa volt több hazai és külföldi orvostudományi folyóiratnak, ahová főkép a rák és tüdővész gyógyítása és az orvosi kémia körébe vágó tanulmányokat irt. Főbb művei: A malária-kérdés jelen állása 1912 ; A malária elterjedése Magyarországon 1907 ; Die Pathochemie des Diabetes

12120.ht

CÍMSZÓ Hollaende

SZEMÉLYNÉV Hollaende Hug

SZÓCIKK Hollaende Hugó* orvos szül Budapeste 197 aug 16 budapest egyeteme tanult maj belügyminisztériu közegészségügy osztá1yá let bakteriológus későb felügyelő Pécs Dan főorvossa együt megalapított a ingyene Buda Ambulatoriumot melynek valamin állam tüdőgondoz intézetne igazgatój lett Kivál orvo volt a ember nyirokba élősköd állat parazitában Lymphocytozoo hominisba ismert fe golyvá betegsége okozóját Munkatárs vol töb haza é külföld orvostudomány folyóiratnak ahov főké rá é tüdővés gyógyítás é a orvos kémi köréb vág tanulmányoka irt Főb művei malária-kérdé jele állás 191 malári elterjedés Magyarországo 190 Di Pathochemi de Diabete

12120.h

CÍMSZ Hollaend

SZEMÉLYNÉ Hollaend Hu

SZÓCIK Hollaend Hugó orvo szü Budapest 19 au 1 budapes egyetem tanul ma belügyminisztéri közegészségüg osztá1y le bakteriológu késő felügyel Péc Da főorvoss együ megalapítot ingyen Bud Ambulatoriumo melyne valami álla tüdőgondo intézetn igazgató let Kivá orv vol embe nyirokb élőskö álla parazitába Lymphocytozo hominisb ismer f golyv betegség okozójá Munkatár vo tö haz külföl orvostudomán folyóiratna aho fők r tüdővé gyógyítá orvo kém köré vá tanulmányok ir Fő műve malária-kérd jel állá 19 malár elterjedé Magyarország 19 D Pathochem d Diabet

12120.

CÍMS Hollaen

SZEMÉLYN Hollaen H

SZÓCI Hollaen Hug orv sz Budapes 1 a budape egyete tanu m belügyminisztér közegészségü osztá1 l bakteriológ kés felügye Pé D főorvos egy megalapíto ingye Bu Ambulatorium melyn valam áll tüdőgond intézet igazgat le Kiv or vo emb nyirok élősk áll parazitáb Lymphocytoz hominis isme goly betegsé okozój Munkatá v t ha külfö orvostudomá folyóiratn ah fő tüdőv gyógyít orv ké kör v tanulmányo i F műv malária-kér je áll 1 malá elterjed Magyarorszá 1 Pathoche Diabe

12120

CÍM Hollae

SZEMÉLY Hollae

SZÓC Hollae Hu or s Budape budap egyet tan belügyminiszté közegészség osztá bakterioló ké felügy P főorvo eg megalapít ingy B Ambulatoriu mely vala ál tüdőgon intéze igazga l Ki o v em nyiro élős ál parazitá Lymphocyto homini ism gol betegs okozó Munkat h külf orvostudom folyóirat a f tüdő gyógyí or k kö tanulmány mű malária-ké j ál mal elterje Magyarorsz Pathoch Diab

1212

CÍ Holla

SZEMÉL Holla

SZÓ Holla H o Budap buda egye ta belügyminiszt közegészsé oszt bakteriol k felüg főorv e megalapí ing Ambulatori mel val á tüdőgo intéz igazg K e nyir élő á parazit Lymphocyt homin is go beteg okoz Munka kül orvostudo folyóira tüd gyógy o k tanulmán m malária-k á ma elterj Magyarors Pathoc Dia