12121.htm

CÍMSZÓ: Holländer

SZEMÉLYNÉV: Holländer Leó

SZÓCIKK: Holländer Leó a 48-as magyar honvédség főhadbiztosa, a magyar zsidó közügyek egyik érdemesebb harcosa, H. Márk (1. o.) fia, Szül. Eperjesen 1806. ápr. 11. megh. u. o. 1887. jún. 5. Atyja gondos nevelésben részesítette. Zsidó tanulmányai mellett az eperjesi kollégium gimnáziumát végezte. Jogi pályára készült, de minthogy ezen a pályán zsidó létére nem érvényesülhetett, tanulmányait abbahagyta. Atyja, aki a sárosmegyei zsidóság főnöke volt, 1830. hivatalában magához vette, majd tisztet reá ruházta át. H. minden idejét, buzgalmát s vagyonát arra szentelte, hogy a magyar zsidók polgárosodását és művelődését elősegítse. 1840-ben deputációt vezetett a pozsonyi országgyűléshez és a magyar zsidók egyenjogúsítását kérte. A szabadságharc kitörésekor két fiával együtt önként lépett a honvédek közé. Közvetlen környezetébe került Kossuth Lajosnak, aki felismerve nagy képességeit, őrnagyi rangban, főhadbiztosnak nevezte ki. H. volt a hadrakelt 48-as magyar honvédség élelmezési, ruházási és elhelyezési ügyeinek legfőbb vezetője és a honvédelmi minisztérium gazdászati osztályának irányítója. Résztvett Komárom várának védelmében. A vár kapitulációjának feltételei megmentették ugyan az emigrációtól, de a politikai rendőrség minden lépését ellenőrizte. Magyarország új alkotmányos korszakában ismét nagy szerep jutott H.-nak. Tevékeny része volt az egyenjogúsítás tárgyában 1861. tartott országos zsidó értekezleten. A kongresszust (1. o.) megelőző 1868. februári konferenciára Eötvös József őt is meghívta. A kongresszusnak (1. o.) korelnöke volt és résztvett a budapesti Rabbiképző megalapításában is. Mint a 13-ik községkerület és az eperjesi hitközség elnöke, nagy érdemeket szerzett a sárosi zsidóság kulturális és hitéleti fejlesztésében. Rendületlen szószólója volt a zsidóság haladásának.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2121. címszó a lexikon => 377. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12121.htm

CÍMSZÓ: Holländer

SZEMÉLYNÉV: Holländer Leó

SZÓCIKK: Holländer Leó a 48-as magyar honvédség főhadbiztosa, a magyar zsidó közügyek egyik érdemesebb harcosa, H. Márk 1. o. fia, Szül. Eperjesen 1806. ápr. 11. megh. u. o. 1887. jún. 5. Atyja gondos nevelésben részesítette. Zsidó tanulmányai mellett az eperjesi kollégium gimnáziumát végezte. Jogi pályára készült, de minthogy ezen a pályán zsidó létére nem érvényesülhetett, tanulmányait abbahagyta. Atyja, aki a sárosmegyei zsidóság főnöke volt, 1830. hivatalában magához vette, majd tisztet reá ruházta át. H. minden idejét, buzgalmát s vagyonát arra szentelte, hogy a magyar zsidók polgárosodását és művelődését elősegítse. 1840-ben deputációt vezetett a pozsonyi országgyűléshez és a magyar zsidók egyenjogúsítását kérte. A szabadságharc kitörésekor két fiával együtt önként lépett a honvédek közé. Közvetlen környezetébe került Kossuth Lajosnak, aki felismerve nagy képességeit, őrnagyi rangban, főhadbiztosnak nevezte ki. H. volt a hadrakelt 48-as magyar honvédség élelmezési, ruházási és elhelyezési ügyeinek legfőbb vezetője és a honvédelmi minisztérium gazdászati osztályának irányítója. Résztvett Komárom várának védelmében. A vár kapitulációjának feltételei megmentették ugyan az emigrációtól, de a politikai rendőrség minden lépését ellenőrizte. Magyarország új alkotmányos korszakában ismét nagy szerep jutott H.-nak. Tevékeny része volt az egyenjogúsítás tárgyában 1861. tartott országos zsidó értekezleten. A kongresszust 1. o. megelőző 1868. februári konferenciára Eötvös József őt is meghívta. A kongresszusnak 1. o. korelnöke volt és résztvett a budapesti Rabbiképző megalapításában is. Mint a 13-ik községkerület és az eperjesi hitközség elnöke, nagy érdemeket szerzett a sárosi zsidóság kulturális és hitéleti fejlesztésében. Rendületlen szószólója volt a zsidóság haladásának.

12121.ht

CÍMSZÓ Hollände

SZEMÉLYNÉV Hollände Le

SZÓCIKK Hollände Le 48-a magya honvédsé főhadbiztosa magya zsid közügye egyi érdemeseb harcosa H Már 1 o fia Szül Eperjese 1806 ápr 11 megh u o 1887 jún 5 Atyj gondo nevelésbe részesítette Zsid tanulmánya mellet a eperjes kollégiu gimnáziumá végezte Jog pályár készült d minthog eze pályá zsid létér ne érvényesülhetett tanulmányai abbahagyta Atyja ak sárosmegye zsidósá főnök volt 1830 hivatalába magáho vette maj tiszte re ruházt át H minde idejét buzgalmá vagyoná arr szentelte hog magya zsidó polgárosodásá é művelődésé elősegítse 1840-be deputáció vezetet pozsony országgyűléshe é magya zsidó egyenjogúsításá kérte szabadsághar kitöréseko ké fiáva együt önkén lépet honvéde közé Közvetle környezetéb kerül Kossut Lajosnak ak felismerv nag képességeit őrnagy rangban főhadbiztosna nevezt ki H vol hadrakel 48-a magya honvédsé élelmezési ruházás é elhelyezés ügyeine legfőb vezetőj é honvédelm minisztériu gazdászat osztályána irányítója Résztvet Komáro várána védelmében vá kapitulációjána feltétele megmentetté ugya a emigrációtól d politika rendőrsé minde lépésé ellenőrizte Magyarorszá ú alkotmányo korszakába ismé nag szere jutot H.-nak Tevéken rész vol a egyenjogúsítá tárgyába 1861 tartot országo zsid értekezleten kongresszus 1 o megelőz 1868 február konferenciár Eötvö Józse ő i meghívta kongresszusna 1 o korelnök vol é résztvet budapest Rabbiképz megalapításába is Min 13-i községkerüle é a eperjes hitközsé elnöke nag érdemeke szerzet sáros zsidósá kulturáli é hitélet fejlesztésében Rendületle szószólój vol zsidósá haladásának

12121.h

CÍMSZ Holländ

SZEMÉLYNÉ Holländ L

SZÓCIK Holländ L 48- magy honvéds főhadbiztos magy zsi közügy egy érdemese harcos Má fi Szü Eperjes 180 áp 1 meg 188 jú Aty gond nevelésb részesített Zsi tanulmány melle eperje kollégi gimnázium végezt Jo pályá készül mintho ez pály zsi lété n érvényesülhetet tanulmánya abbahagyt Atyj a sárosmegy zsidós főnö vol 183 hivataláb magáh vett ma tiszt r ruház á mind idejé buzgalm vagyon ar szentelt ho magy zsid polgárosodás művelődés elősegíts 1840-b deputáci vezete pozson országgyűlésh magy zsid egyenjogúsítás kért szabadságha kitörések k fiáv együ önké lépe honvéd köz Közvetl környezeté kerü Kossu Lajosna a felismer na képességei őrnag rangba főhadbiztosn nevez k vo hadrake 48- magy honvéds élelmezés ruházá elhelyezé ügyein legfő vezető honvédel minisztéri gazdásza osztályán irányítój Résztve Komár várán védelmébe v kapitulációján feltétel megmentett ugy emigrációtó politik rendőrs mind lépés ellenőrizt Magyarorsz alkotmány korszakáb ism na szer juto H.-na Tevéke rés vo egyenjogúsít tárgyáb 186 tarto ország zsi értekezlete kongresszu megelő 186 februá konferenciá Eötv Józs meghívt kongresszusn korelnö vo résztve budapes Rabbikép megalapításáb i Mi 13- községkerül eperje hitközs elnök na érdemek szerze sáro zsidós kulturál hitéle fejlesztésébe Rendületl szószóló vo zsidós haladásána

12121.

CÍMS Hollän

SZEMÉLYN Hollän

SZÓCI Hollän 48 mag honvéd főhadbizto mag zs közüg eg érdemes harco M f Sz Eperje 18 á me 18 j At gon nevelés részesítet Zs tanulmán mell eperj kollég gimnáziu végez J pály készü minth e pál zs lét érvényesülhete tanulmány abbahagy Aty sárosmeg zsidó főn vo 18 hivatalá magá vet m tisz ruhá min idej buzgal vagyo a szentel h mag zsi polgárosodá művelődé elősegít 1840- deputác vezet pozso országgyűlés mag zsi egyenjogúsítá kér szabadságh kitörése fiá egy önk lép honvé kö Közvet környezet ker Koss Lajosn felisme n képessége őrna rangb főhadbiztos neve v hadrak 48 mag honvéd élelmezé ruház elhelyez ügyei legf vezet honvéde minisztér gazdász osztályá irányító Résztv Komá várá védelméb kapitulációjá feltéte megmentet ug emigrációt politi rendőr min lépé ellenőriz Magyarors alkotmán korszaká is n sze jut H.-n Tevék ré v egyenjogúsí tárgyá 18 tart orszá zs értekezlet kongressz megel 18 febru konferenci Eöt Józ meghív kongresszus koreln v résztv budape Rabbiké megalapításá M 13 községkerü eperj hitköz elnö n érdeme szerz sár zsidó kulturá hitél fejlesztéséb Rendület szószól v zsidó haladásán

12121

CÍM Hollä

SZEMÉLY Hollä

SZÓC Hollä 4 ma honvé főhadbizt ma z közü e érdeme harc S Eperj 1 m 1 A go nevelé részesíte Z tanulmá mel eper kollé gimnázi vége pál kész mint pá z lé érvényesülhet tanulmán abbahag At sárosme zsid fő v 1 hivatal mag ve tis ruh mi ide buzga vagy szente ma zs polgárosod művelőd elősegí 1840 deputá veze pozs országgyűlé ma zs egyenjogúsít ké szabadság kitörés fi eg ön lé honv k Közve környeze ke Kos Lajos felism képesség őrn rang főhadbizto nev hadra 4 ma honvé élelmez ruhá elhelye ügye leg veze honvéd miniszté gazdás osztály irányít Részt Kom vár védelmé kapitulációj feltét megmente u emigráció polit rendő mi lép ellenőri Magyaror alkotmá korszak i sz ju H.- Tevé r egyenjogús tárgy 1 tar orsz z értekezle kongress mege 1 febr konferenc Eö Jó meghí kongresszu korel részt budap Rabbik megalapítás 1 községker eper hitkö eln érdem szer sá zsid kultur hité fejlesztésé Rendüle szószó zsid haladásá

1212

CÍ Holl

SZEMÉL Holl

SZÓ Holl m honv főhadbiz m köz érdem har Eper g nevel részesít tanulm me epe koll gimnáz vég pá kés min p l érvényesülhe tanulmá abbaha A sárosm zsi f hivata ma v ti ru m id buzg vag szent m z polgároso művelő előseg 184 deput vez poz országgyűl m z egyenjogúsí k szabadsá kitöré f e ö l hon Közv környez k Ko Lajo felis képessé őr ran főhadbizt ne hadr m honv élelme ruh elhely ügy le vez honvé miniszt gazdá osztál irányí Rész Ko vá védelm kapituláció felté megment emigráci poli rend m lé ellenőr Magyaro alkotm korsza s j H. Tev egyenjogú tárg ta ors értekezl kongres meg feb konferen E J megh kongressz kore rész buda Rabbi megalapítá községke epe hitk el érde sze s zsi kultu hit fejlesztés Rendül szósz zsi haladás