12122.htm

CÍMSZÓ: Holländer

SZEMÉLYNÉV: Hollander Márk

SZÓCIKK: H. Márk, Sáros vm. zsidó-főnöke, szül. Tarnopolban 1760 körül. Az első zsidó Eperjes szabad kir. városában, mely a zsidók megtelepedése ellen a végsőkig tiltakozott. 1780-ban letelepült és ott 1789. üzletet nyitott, 1808. házat épített. Nagy vagyonán és még nagyobb befolyásán, amely az udvari kancelláriáig elért, megtörött a céhek és a városi polgárság állandó tiltakozása letelepedése ellen. H. a megyei zsidóságnak patrónusa volt. Megyei zsidó-gyűlést hívott össze 1806. Eperjesre, amely a megye zsidóságát három kerületben megszervezte és H-t megyei zsidó főnöknek (ros medina) választotta meg. Az ország zsidóságának felkérésére és képviseletében többször közbenjárt a pozsonyi országgyűlésnél és a bécsi udvarnál, különösen a birtokbérletek elvonása és a borkereskedelemtől való eltiltás ügyében. Az éhínség idején a sárosmegyei zsidókra kirótt külön zsidó-adót sajátjából váltotta meg. Nagy befolyását az ország egész zsidósága állandóan igénybe vette az udvarnál való közbenjárására és H. úgyszólván minden országos zsidókérdésben hittestvéreinek oltalmazójaként szerepelt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2122. címszó a lexikon => 377. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12122.htm

CÍMSZÓ: Holländer

SZEMÉLYNÉV: Hollander Márk

SZÓCIKK: H. Márk, Sáros vm. zsidó-főnöke, szül. Tarnopolban 1760 körül. Az első zsidó Eperjes szabad kir. városában, mely a zsidók megtelepedése ellen a végsőkig tiltakozott. 1780-ban letelepült és ott 1789. üzletet nyitott, 1808. házat épített. Nagy vagyonán és még nagyobb befolyásán, amely az udvari kancelláriáig elért, megtörött a céhek és a városi polgárság állandó tiltakozása letelepedése ellen. H. a megyei zsidóságnak patrónusa volt. Megyei zsidó-gyűlést hívott össze 1806. Eperjesre, amely a megye zsidóságát három kerületben megszervezte és H-t megyei zsidó főnöknek ros medina választotta meg. Az ország zsidóságának felkérésére és képviseletében többször közbenjárt a pozsonyi országgyűlésnél és a bécsi udvarnál, különösen a birtokbérletek elvonása és a borkereskedelemtől való eltiltás ügyében. Az éhínség idején a sárosmegyei zsidókra kirótt külön zsidó-adót sajátjából váltotta meg. Nagy befolyását az ország egész zsidósága állandóan igénybe vette az udvarnál való közbenjárására és H. úgyszólván minden országos zsidókérdésben hittestvéreinek oltalmazójaként szerepelt.

12122.ht

CÍMSZÓ Hollände

SZEMÉLYNÉV Hollande Már

SZÓCIKK H Márk Sáro vm zsidó-főnöke szül Tarnopolba 176 körül A els zsid Eperje szaba kir városában mel zsidó megtelepedés elle végsőki tiltakozott 1780-ba letelepül é ot 1789 üzlete nyitott 1808 háza épített Nag vagyoná é mé nagyob befolyásán amel a udvar kancelláriái elért megtöröt céhe é város polgársá álland tiltakozás letelepedés ellen H megye zsidóságna patrónus volt Megye zsidó-gyűlés hívot össz 1806 Eperjesre amel megy zsidóságá háro kerületbe megszervezt é H- megye zsid főnökne ro medin választott meg A orszá zsidóságána felkérésér é képviseletébe többszö közbenjár pozsony országgyűlésné é bécs udvarnál különöse birtokbérlete elvonás é borkereskedelemtő val eltiltá ügyében A éhínsé idejé sárosmegye zsidókr kirót külö zsidó-adó sajátjábó váltott meg Nag befolyásá a orszá egés zsidóság állandóa igényb vett a udvarná val közbenjárásár é H úgyszólvá minde országo zsidókérdésbe hittestvéreine oltalmazójakén szerepelt

12122.h

CÍMSZ Holländ

SZEMÉLYNÉ Holland Má

SZÓCIK Már Sár v zsidó-főnök szü Tarnopolb 17 körü el zsi Eperj szab ki városába me zsid megtelepedé ell végsők tiltakozot 1780-b letelepü o 178 üzlet nyitot 180 ház építet Na vagyon m nagyo befolyásá ame udva kancelláriá elér megtörö céh váro polgárs állan tiltakozá letelepedé elle megy zsidóságn patrónu vol Megy zsidó-gyűlé hívo öss 180 Eperjesr ame meg zsidóság hár kerületb megszervez H megy zsi főnökn r medi választot me orsz zsidóságán felkérésé képviseletéb többsz közbenjá pozson országgyűlésn béc udvarná különös birtokbérlet elvoná borkereskedelemt va eltilt ügyébe éhíns idej sárosmegy zsidók kiró kül zsidó-ad sajátjáb váltot me Na befolyás orsz egé zsidósá állandó igény vet udvarn va közbenjárásá úgyszólv mind ország zsidókérdésb hittestvérein oltalmazójaké szerepel

12122.

CÍMS Hollän

SZEMÉLYN Hollan M

SZÓCI Má Sá zsidó-főnö sz Tarnopol 1 kör e zs Eper sza k városáb m zsi megteleped el végső tiltakozo 1780- letelep 17 üzle nyito 18 há építe N vagyo nagy befolyás am udv kancellári elé megtör cé vár polgár álla tiltakoz leteleped ell meg zsidóság patrón vo Meg zsidó-gyűl hív ös 18 Eperjes am me zsidósá há kerület megszerve meg zs főnök med választo m ors zsidóságá felkérés képviseleté többs közbenj pozso országgyűlés bé udvarn különö birtokbérle elvon borkereskedelem v eltil ügyéb éhín ide sárosmeg zsidó kir kü zsidó-a sajátjá válto m N befolyá ors eg zsidós álland igén ve udvar v közbenjárás úgyszól min orszá zsidókérdés hittestvérei oltalmazójak szerepe

12122

CÍM Hollä

SZEMÉLY Holla

SZÓC M S zsidó-főn s Tarnopo kö z Epe sz városá zs megtelepe e végs tiltakoz 1780 letele 1 üzl nyit 1 h épít vagy nag befolyá a ud kancellár el megtö c vá polgá áll tiltako letelepe el me zsidósá patró v Me zsidó-gyű hí ö 1 Eperje a m zsidós h kerüle megszerv me z főnö me választ or zsidóság felkéré képviselet több közben pozs országgyűlé b udvar külön birtokbérl elvo borkereskedele elti ügyé éhí id sárosme zsid ki k zsidó- sajátj vált befoly or e zsidó állan igé v udva közbenjárá úgyszó mi orsz zsidókérdé hittestvére oltalmazója szerep

1212

CÍ Holl

SZEMÉL Holl

SZÓ zsidó-fő Tarnop k Ep s város z megtelep vég tiltako 178 letel üz nyi épí vag na befoly u kancellá e megt v polg ál tiltak letelep e m zsidós patr M zsidó-gy h Eperj zsidó kerül megszer m főn m válasz o zsidósá felkér képvisele töb közbe poz országgyűl udva külö birtokbér elv borkereskedel elt ügy éh i sárosm zsi k zsidó saját vál befol o zsid álla ig udv közbenjár úgysz m ors zsidókérd hittestvér oltalmazój szere