12123.htm

CÍMSZÓ: Holló

SZEMÉLYNÉV: Holló Gyula

SZÓCIKK: "Holló Gyula, orvos, szül. Temesvárott 1890. okt. 23. A budapesti tudományegyetem elvégzése után rövid ideig külföldi klinikákon dolgozott. Hazatérve az Erzsébet-királyné Szanatórium, majd a Charité Poliklinika főorvosa lett. Főleg a tuberkulózissal foglalkozik, illetve a tuberkulózis keletkezésével és diagnosztikájával. Dolgozatai külföldi és magyar szaklapokban jelentek meg. Nagyobb munkái: Juvenile Tuberkuloseformen bei Erwachsenen (Berlin); A felnőttkori krónikus tüdőgumőkór diagnostikai és klinikai kettéosztása (német nyelven is)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2123. címszó a lexikon => 377. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12123.htm

CÍMSZÓ: Holló

SZEMÉLYNÉV: Holló Gyula

SZÓCIKK: Holló Gyula, orvos, szül. Temesvárott 1890. okt. 23. A budapesti tudományegyetem elvégzése után rövid ideig külföldi klinikákon dolgozott. Hazatérve az Erzsébet-királyné Szanatórium, majd a Charité Poliklinika főorvosa lett. Főleg a tuberkulózissal foglalkozik, illetve a tuberkulózis keletkezésével és diagnosztikájával. Dolgozatai külföldi és magyar szaklapokban jelentek meg. Nagyobb munkái: Juvenile Tuberkuloseformen bei Erwachsenen Berlin ; A felnőttkori krónikus tüdőgumőkór diagnostikai és klinikai kettéosztása német nyelven is .

12123.ht

CÍMSZÓ Holl

SZEMÉLYNÉV Holl Gyul

SZÓCIKK Holl Gyula orvos szül Temesvárot 1890 okt 23 budapest tudományegyete elvégzés utá rövi idei külföld klinikáko dolgozott Hazatérv a Erzsébet-királyn Szanatórium maj Charit Poliklinik főorvos lett Főle tuberkulózissa foglalkozik illetv tuberkulózi keletkezéséve é diagnosztikájával Dolgozata külföld é magya szaklapokba jelente meg Nagyob munkái Juvenil Tuberkuloseforme be Erwachsene Berli felnőttkor króniku tüdőgumőkó diagnostika é klinika kettéosztás néme nyelve i

12123.h

CÍMSZ Hol

SZEMÉLYNÉ Hol Gyu

SZÓCIK Hol Gyul orvo szü Temesváro 189 ok 2 budapes tudományegyet elvégzé ut röv ide külföl klinikák dolgozot Hazatér Erzsébet-király Szanatóriu ma Chari Poliklini főorvo let Fől tuberkulóziss foglalkozi illet tuberkulóz keletkezésév diagnosztikájáva Dolgozat külföl magy szaklapokb jelent me Nagyo munká Juveni Tuberkuloseform b Erwachsen Berl felnőttko krónik tüdőgumők diagnostik klinik kettéosztá ném nyelv

12123.

CÍMS Ho

SZEMÉLYN Ho Gy

SZÓCI Ho Gyu orv sz Temesvár 18 o budape tudományegye elvégz u rö id külfö kliniká dolgozo Hazaté Erzsébet-királ Szanatóri m Char Poliklin főorv le Fő tuberkulózis foglalkoz ille tuberkuló keletkezésé diagnosztikájáv Dolgoza külfö mag szaklapok jelen m Nagy munk Juven Tuberkulosefor Erwachse Ber felnőttk króni tüdőgumő diagnosti klini kettéoszt né nyel

12123

CÍM H

SZEMÉLY H G

SZÓC H Gy or s Temesvá 1 budap tudományegy elvég r i külf klinik dolgoz Hazat Erzsébet-kirá Szanatór Cha Polikli főor l F tuberkulózi foglalko ill tuberkul keletkezés diagnosztikájá Dolgoz külf ma szaklapo jele Nag mun Juve Tuberkulosefo Erwachs Be felnőtt krón tüdőgum diagnost klin kettéosz n nye

1212SZEMÉL

SZÓ G o Temesv buda tudományeg elvé kül klini dolgo Haza Erzsébet-kir Szanató Ch Polikl főo tuberkulóz foglalk il tuberku keletkezé diagnosztikáj Dolgo kül m szaklap jel Na mu Juv Tuberkulosef Erwach B felnőt kró tüdőgu diagnos kli kettéos ny