12124.htm

CÍMSZÓ: Holló

SZEMÉLYNÉV: Holló Márton

SZÓCIKK: "H. Márton, író és hírlapíró, szül. Tiszalökön 1872. A budapesti egyetemen filozófiát, majd jogot hallgatott. Azután hírlapíró lett és belépett a Pesti Napló szerkesztőségébe. Később a Budapesti Naplónál, majd A Napnál dolgozott. Közben a Magyar Estilapban, a Politikai Hetiszemlében, az Új Időkben, A Hétben jelentek meg írásai. Talált történetek címen elbeszéléskötete jelent meg. Lefordította Lagerlöf Zelma, Gösta Berlingjét; Barbusse Világosságát; Hermáim Bang Őfensége c. kisregényét és Thomas, Nevelés a családban e pedagógiai tanulmányait."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2124. címszó a lexikon => 378. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12124.htm

CÍMSZÓ: Holló

SZEMÉLYNÉV: Holló Márton

SZÓCIKK: H. Márton, író és hírlapíró, szül. Tiszalökön 1872. A budapesti egyetemen filozófiát, majd jogot hallgatott. Azután hírlapíró lett és belépett a Pesti Napló szerkesztőségébe. Később a Budapesti Naplónál, majd A Napnál dolgozott. Közben a Magyar Estilapban, a Politikai Hetiszemlében, az Új Időkben, A Hétben jelentek meg írásai. Talált történetek címen elbeszéléskötete jelent meg. Lefordította Lagerlöf Zelma, Gösta Berlingjét; Barbusse Világosságát; Hermáim Bang Őfensége c. kisregényét és Thomas, Nevelés a családban e pedagógiai tanulmányait.

12124.ht

CÍMSZÓ Holl

SZEMÉLYNÉV Holl Márto

SZÓCIKK H Márton ír é hírlapíró szül Tiszalökö 1872 budapest egyeteme filozófiát maj jogo hallgatott Azutá hírlapír let é belépet Pest Napl szerkesztőségébe Későb Budapest Naplónál maj Napná dolgozott Közbe Magya Estilapban Politika Hetiszemlében a Ú Időkben Hétbe jelente me írásai Talál története címe elbeszéléskötet jelen meg Lefordított Lagerlö Zelma Göst Berlingjét Barbuss Világosságát Hermái Ban Őfenség c kisregényé é Thomas Nevelé családba pedagógia tanulmányait

12124.h

CÍMSZ Hol

SZEMÉLYNÉ Hol Márt

SZÓCIK Márto í hírlapír szü Tiszalök 187 budapes egyetem filozófiá ma jog hallgatot Azut hírlapí le belépe Pes Nap szerkesztőségéb Késő Budapes Naplóná ma Napn dolgozot Közb Magy Estilapba Politik Hetiszemlébe Időkbe Hétb jelent m írása Talá történet cím elbeszélésköte jele me Lefordítot Lagerl Zelm Gös Berlingjé Barbus Világosságá Hermá Ba Őfensé kisregény Thoma Nevel családb pedagógi tanulmányai

12124.

CÍMS Ho

SZEMÉLYN Ho Már

SZÓCI Márt hírlapí sz Tiszalö 18 budape egyete filozófi m jo hallgato Azu hírlap l belép Pe Na szerkesztőségé Kés Budape Naplón m Nap dolgozo Köz Mag Estilapb Politi Hetiszemléb Időkb Hét jelen írás Tal történe cí elbeszélésköt jel m Lefordíto Lager Zel Gö Berlingj Barbu Világosság Herm B Őfens kisregén Thom Neve család pedagóg tanulmánya

12124

CÍM H

SZEMÉLY H Má

SZÓC Már hírlap s Tiszal 1 budap egyet filozóf j hallgat Az hírla belé P N szerkesztőség Ké Budap Napló Na dolgoz Kö Ma Estilap Polit Hetiszemlé Idők Hé jele írá Ta történ c elbeszéléskö je Lefordít Lage Ze G Berling Barb Világossá Her Őfen kisregé Tho Nev csalá pedagó tanulmány

1212SZEMÉL M

SZÓ Má hírla Tisza buda egye filozó hallga A hírl bel szerkesztősé K Buda Napl N dolgo K M Estila Poli Hetiszeml Idő H jel ír T törté elbeszélésk j Lefordí Lag Z Berlin Bar Világoss He Őfe kisreg Th Ne csal pedag tanulmán