12126.htm

CÍMSZÓ: Homonnai

SZEMÉLYNÉV: Homonnai Albert

SZÓCIKK: Homonnai Albert, drámaíró, szül. Temesvárott 1882. megh. Budapesten 1911. Középiskolai tanulmányainak elvégzése után a budapesti tudományegyetemen filozófiát hallgatott. Erős színpadi tehetség volt és korai halála nagy reménységektől fosztotta meg a magyar drámairodalmat. Első drámáját, Az ifjú Csokonait amely pályadíjat nyert, a debreceni színház mutatta be 1906. A Magyar Színházban került színre 1910. Gyges és Tudo c görög tárgyú, de minden ízében modern drámája. 1919-ben jelent meg az oberammergaui passziójátékokról szóló érdekes könyve (Oberammergau). Kagylógyöngyök címen adta ki verskötetét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2126. címszó a lexikon => 378. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12126.htm

CÍMSZÓ: Homonnai

SZEMÉLYNÉV: Homonnai Albert

SZÓCIKK: Homonnai Albert, drámaíró, szül. Temesvárott 1882. megh. Budapesten 1911. Középiskolai tanulmányainak elvégzése után a budapesti tudományegyetemen filozófiát hallgatott. Erős színpadi tehetség volt és korai halála nagy reménységektől fosztotta meg a magyar drámairodalmat. Első drámáját, Az ifjú Csokonait amely pályadíjat nyert, a debreceni színház mutatta be 1906. A Magyar Színházban került színre 1910. Gyges és Tudo c görög tárgyú, de minden ízében modern drámája. 1919-ben jelent meg az oberammergaui passziójátékokról szóló érdekes könyve Oberammergau . Kagylógyöngyök címen adta ki verskötetét.

12126.ht

CÍMSZÓ Homonna

SZEMÉLYNÉV Homonna Alber

SZÓCIKK Homonna Albert drámaíró szül Temesvárot 1882 megh Budapeste 1911 Középiskola tanulmányaina elvégzés utá budapest tudományegyeteme filozófiá hallgatott Erő színpad tehetsé vol é kora halál nag reménységektő fosztott me magya drámairodalmat Els drámáját A ifj Csokonai amel pályadíja nyert debrecen színhá mutatt b 1906 Magya Színházba kerül színr 1910 Gyge é Tud görö tárgyú d minde ízébe moder drámája 1919-be jelen me a oberammergau passziójátékokró szól érdeke könyv Oberammerga Kagylógyöngyö címe adt k verskötetét

12126.h

CÍMSZ Homonn

SZEMÉLYNÉ Homonn Albe

SZÓCIK Homonn Alber drámaír szü Temesváro 188 meg Budapest 191 Középiskol tanulmányain elvégzé ut budapes tudományegyetem filozófi hallgatot Er színpa tehets vo kor halá na reménységekt fosztot m magy drámairodalma El drámájá if Csokona ame pályadíj nyer debrece szính mutat 190 Magy Színházb kerü szín 191 Gyg Tu gör tárgy mind ízéb mode drámáj 1919-b jele m oberammerga passziójátékokr szó érdek köny Oberammerg Kagylógyöngy cím ad versköteté

12126.

CÍMS Homon

SZEMÉLYN Homon Alb

SZÓCI Homon Albe drámaí sz Temesvár 18 me Budapes 19 Középisko tanulmányai elvégz u budape tudományegyete filozóf hallgato E színp tehet v ko hal n reménységek foszto mag drámairodalm E drámáj i Csokon am pályadí nye debrec szín muta 19 Mag Színház ker szí 19 Gy T gö tárg min ízé mod drámá 1919- jel oberammerg passziójátékok sz érde kön Oberammer Kagylógyöng cí a verskötet

12126

CÍM Homo

SZEMÉLY Homo Al

SZÓC Homo Alb dráma s Temesvá 1 m Budape 1 Középisk tanulmánya elvég budap tudományegyet filozó hallgat szín tehe k ha reménysége foszt ma drámairodal drámá Csoko a pályad ny debre szí mut 1 Ma Színhá ke sz 1 G g tár mi íz mo drám 1919 je oberammer passziójátéko s érd kö Oberamme Kagylógyön c versköte

1212

CÍ Hom

SZEMÉL Hom A

SZÓ Hom Al drám Temesv Budap Középis tanulmány elvé buda tudományegye filoz hallga szí teh h reménység fosz m drámairoda drám Csok pálya n debr sz mu M Szính k s tá m í m drá 191 j oberamme passziójáték ér k Oberamm Kagylógyö versköt