12127.htm

CÍMSZÓ: Honel

SZÓCIKK: Honel. A középkori Pozsonyban élt és neve egy perrel kapcsolatban vált ismertté, amelyben maga Nagy Lajos ítélkezett. Egy tűzvész idején Kudleb pozsonyi polgár betört H. égő házába és azt a maga családtagjainak segítségével kirabolta, azonkívül H. feleségét erőszakosan letartóztatta, végül a házat több pozsonyi polgár segítségével lefoglalta és lepecsételte. H. megtorlást és elégtételt kért a pozsonyi hatóságtól, de hiába, bárha erre Nagy Lajos rendelkezése is utasította a várost. H. erre közvetlenül a király elé vitte peres ügyét. Lajos király, noha a zsidókkal szemben a vallási türelmetlenséget sohasem adta föl, az ilyen ügyekben nem ismert elfogultságot. 1371-ben Simon mestert, az ország báróinak egyikét, az akkori országos zsidóbírót, János tárnokmesterrel együtt Pozsonyba küldte. A tények kivizsgálása után Lajos elé terjesztették az adatokat, aki az ország főpapjaival és báróival tanácsot tartott és Kudleb vádlottat, valamint cinkostársait fogságbüntetésre és elégtételadásra ítélte. Egyben elrendelte, hogy az ítéletet, a városi hatóság megbízhatatlansága miatt, Pozsony-megye alispánjának és a káptalan altal kiküldendő hivatalos megbízottnak jelenlétében kell végrehajtani. H. a királyi ítéletet hitelesen lemásoltatta és az eredetijét a káptalannál letétbe helyezte, mert a rossz közbiztonsági viszonyok miatt nem merte magánál tartani.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2127. címszó a lexikon => 378. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12127.htm

CÍMSZÓ: Honel

SZÓCIKK: Honel. A középkori Pozsonyban élt és neve egy perrel kapcsolatban vált ismertté, amelyben maga Nagy Lajos ítélkezett. Egy tűzvész idején Kudleb pozsonyi polgár betört H. égő házába és azt a maga családtagjainak segítségével kirabolta, azonkívül H. feleségét erőszakosan letartóztatta, végül a házat több pozsonyi polgár segítségével lefoglalta és lepecsételte. H. megtorlást és elégtételt kért a pozsonyi hatóságtól, de hiába, bárha erre Nagy Lajos rendelkezése is utasította a várost. H. erre közvetlenül a király elé vitte peres ügyét. Lajos király, noha a zsidókkal szemben a vallási türelmetlenséget sohasem adta föl, az ilyen ügyekben nem ismert elfogultságot. 1371-ben Simon mestert, az ország báróinak egyikét, az akkori országos zsidóbírót, János tárnokmesterrel együtt Pozsonyba küldte. A tények kivizsgálása után Lajos elé terjesztették az adatokat, aki az ország főpapjaival és báróival tanácsot tartott és Kudleb vádlottat, valamint cinkostársait fogságbüntetésre és elégtételadásra ítélte. Egyben elrendelte, hogy az ítéletet, a városi hatóság megbízhatatlansága miatt, Pozsony-megye alispánjának és a káptalan altal kiküldendő hivatalos megbízottnak jelenlétében kell végrehajtani. H. a királyi ítéletet hitelesen lemásoltatta és az eredetijét a káptalannál letétbe helyezte, mert a rossz közbiztonsági viszonyok miatt nem merte magánál tartani.

12127.ht

CÍMSZÓ Hone

SZÓCIKK Honel középkor Pozsonyba él é nev eg perre kapcsolatba vál ismertté amelybe mag Nag Lajo ítélkezett Eg tűzvés idejé Kudle pozsony polgá betör H ég házáb é az mag családtagjaina segítségéve kirabolta azonkívü H feleségé erőszakosa letartóztatta végü háza töb pozsony polgá segítségéve lefoglalt é lepecsételte H megtorlás é elégtétel kér pozsony hatóságtól d hiába bárh err Nag Lajo rendelkezés i utasított várost H err közvetlenü királ el vitt pere ügyét Lajo király noh zsidókka szembe vallás türelmetlensége sohase adt föl a ilye ügyekbe ne ismer elfogultságot 1371-be Simo mestert a orszá báróina egyikét a akkor országo zsidóbírót Jáno tárnokmesterre együt Pozsonyb küldte ténye kivizsgálás utá Lajo el terjesztetté a adatokat ak a orszá főpapjaiva é báróiva tanácso tartot é Kudle vádlottat valamin cinkostársai fogságbüntetésr é elégtételadásr ítélte Egybe elrendelte hog a ítéletet város hatósá megbízhatatlanság miatt Pozsony-megy alispánjána é káptala alta kiküldend hivatalo megbízottna jelenlétébe kel végrehajtani H király ítélete hitelese lemásoltatt é a eredetijé káptalanná letétb helyezte mer ross közbiztonság viszonyo miat ne mert magáná tartani

12127.h

CÍMSZ Hon

SZÓCIK Hone középko Pozsonyb é ne e perr kapcsolatb vá ismertt amelyb ma Na Laj ítélkezet E tűzvé idej Kudl pozson polg betö é házá a ma családtagjain segítségév kirabolt azonkív feleség erőszakos letartóztatt vég ház tö pozson polg segítségév lefoglal lepecsételt megtorlá elégtéte ké pozson hatóságtó hiáb bár er Na Laj rendelkezé utasítot város er közvetlen kirá e vit per ügyé Laj királ no zsidókk szemb vallá türelmetlenség sohas ad fö ily ügyekb n isme elfogultságo 1371-b Sim mester orsz báróin egyiké akko ország zsidóbíró Ján tárnokmesterr együ Pozsony küldt tény kivizsgálá ut Laj e terjesztett adatoka a orsz főpapjaiv báróiv tanács tarto Kudl vádlotta valami cinkostársa fogságbüntetés elégtételadás ítélt Egyb elrendelt ho ítélete váro hatós megbízhatatlansá miat Pozsony-meg alispánján káptal alt kikülden hivatal megbízottn jelenlétéb ke végrehajtan királ ítélet hiteles lemásoltat eredetij káptalann letét helyezt me ros közbiztonsá viszony mia n mer magán tartan

12127.

CÍMS Ho

SZÓCI Hon középk Pozsony n per kapcsolat v ismert amely m N La ítélkeze tűzv ide Kud pozso pol bet ház m családtagjai segítségé kirabol azonkí felesé erőszako letartóztat vé há t pozso pol segítségé lefogla lepecsétel megtorl elégtét k pozso hatóságt hiá bá e N La rendelkez utasíto váro e közvetle kir vi pe ügy La kirá n zsidók szem vall türelmetlensé soha a f il ügyek ism elfogultság 1371- Si meste ors bárói egyik akk orszá zsidóbír Já tárnokmester egy Pozson küld tén kivizsgál u La terjesztet adatok ors főpapjai bárói tanác tart Kud vádlott valam cinkostárs fogságbünteté elégtételadá ítél Egy elrendel h ítélet vár ható megbízhatatlans mia Pozsony-me alispánjá kápta al kikülde hivata megbízott jelenlété k végrehajta kirá ítéle hitele lemásolta eredeti káptalan leté helyez m ro közbiztons viszon mi me magá tarta

12127

CÍM H

SZÓC Ho közép Pozson pe kapcsola ismer amel L ítélkez tűz id Ku pozs po be há családtagja segítség kirabo azonk feles erőszak letartózta v h pozs po segítség lefogl lepecséte megtor elégté pozs hatóság hi b L rendelke utasít vár közvetl ki v p üg L kir zsidó sze val türelmetlens soh i ügye is elfogultsá 1371 S mest or báró egyi ak orsz zsidóbí J tárnokmeste eg Pozso kül té kivizsgá L terjeszte adato or főpapja báró taná tar Ku vádlot vala cinkostár fogságbüntet elégtételad íté Eg elrende ítéle vá hat megbízhatatlan mi Pozsony-m alispánj kápt a kiküld hivat megbízot jelenlét végrehajt kir ítél hitel lemásolt eredet káptala let helye r közbizton viszo m m mag tart

1212SZÓ H közé Pozso p kapcsol isme ame ítélke tű i K poz p b h családtagj segítsé kirab azon fele erősza letartózt poz p segítsé lefog lepecsét megto elégt poz hatósá h rendelk utasí vá közvet k ü ki zsid sz va türelmetlen so ügy i elfogults 137 mes o bár egy a ors zsidób tárnokmest e Pozs kü t kivizsg terjeszt adat o főpapj bár tan ta K vádlo val cinkostá fogságbünte elégtétela ít E elrend ítél v ha megbízhatatla m Pozsony- alispán káp kikül hiva megbízo jelenlé végrehaj ki íté hite lemásol erede káptal le hely közbizto visz ma tar