12131.htm

CÍMSZÓ: Horn

SZEMÉLYNÉV: Horn Antal

SZÓCIKK: Horn, 1. Antal*, publicista, H. Ede politikus öccse, szül. Vágújhelyen 1834., megh. Budapesten 1906. Pesten végezte a gimnáziumot, 1849. július hónapjában, mikor az osztrák csapatok Haynau vezérletével bevonultak a fővárosba, belépett a honvédseregbe és főképpen a szőregi és temesvári csatákban tüntette ki magát. Temesvárott hadifogságba került és büntetésből besorozták a 61. gyalogezredbe. Hat évig kellett szolgálnia, míg 1856. őrmesteri ranggal kiszabadult Bátyjához, H. Edéhez ment Parisba és mellette széleskörű hírlapírói tevékenységet fejtett ki. A Journal d'Économistesba sok cikket írt Magyarország politikai, gazdasági és kulturális viszonyairól. 1859-ben Pétervárra hívták az ottani francianyelvű napilaphoz, a Journal de St. Petersbourghoz. E lapnak 1871 - 90. szerkesztője volt. Ekkor visszatért Budapestre, ahonnan több külföldi lapot tudósított.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2131. címszó a lexikon => 378. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12131.htm

CÍMSZÓ: Horn

SZEMÉLYNÉV: Horn Antal

SZÓCIKK: Horn, 1. Antal*, publicista, H. Ede politikus öccse, szül. Vágújhelyen 1834., megh. Budapesten 1906. Pesten végezte a gimnáziumot, 1849. július hónapjában, mikor az osztrák csapatok Haynau vezérletével bevonultak a fővárosba, belépett a honvédseregbe és főképpen a szőregi és temesvári csatákban tüntette ki magát. Temesvárott hadifogságba került és büntetésből besorozták a 61. gyalogezredbe. Hat évig kellett szolgálnia, míg 1856. őrmesteri ranggal kiszabadult Bátyjához, H. Edéhez ment Parisba és mellette széleskörű hírlapírói tevékenységet fejtett ki. A Journal d'Économistesba sok cikket írt Magyarország politikai, gazdasági és kulturális viszonyairól. 1859-ben Pétervárra hívták az ottani francianyelvű napilaphoz, a Journal de St. Petersbourghoz. E lapnak 1871 - 90. szerkesztője volt. Ekkor visszatért Budapestre, ahonnan több külföldi lapot tudósított.

12131.ht

CÍMSZÓ Hor

SZEMÉLYNÉV Hor Anta

SZÓCIKK Horn 1 Antal* publicista H Ed politiku öccse szül Vágújhelye 1834. megh Budapeste 1906 Peste végezt gimnáziumot 1849 júliu hónapjában miko a osztrá csapato Hayna vezérletéve bevonulta fővárosba belépet honvédseregb é főképpe szőreg é temesvár csatákba tüntett k magát Temesvárot hadifogságb kerül é büntetésbő besoroztá 61 gyalogezredbe Ha évi kellet szolgálnia mí 1856 őrmester rangga kiszabadul Bátyjához H Edéhe men Parisb é mellett széleskör hírlapíró tevékenysége fejtet ki Journa d'Économistesb so cikke ír Magyarorszá politikai gazdaság é kulturáli viszonyairól 1859-be Pétervárr hívtá a ottan francianyelv napilaphoz Journa d St Petersbourghoz lapna 187 90 szerkesztőj volt Ekko visszatér Budapestre ahonna töb külföld lapo tudósított

12131.h

CÍMSZ Ho

SZEMÉLYNÉ Ho Ant

SZÓCIK Hor Antal publicist E politik öccs szü Vágújhely 1834 meg Budapest 190 Pest végez gimnáziumo 184 júli hónapjába mik osztr csapat Hayn vezérletév bevonult fővárosb belépe honvédsereg főképp szőre temesvá csatákb tüntet magá Temesváro hadifogság kerü büntetésb besorozt 6 gyalogezredb H év kelle szolgálni m 185 őrmeste rangg kiszabadu Bátyjáho Edéh me Paris mellet széleskö hírlapír tevékenység fejte k Journ d'Économistes s cikk í Magyarorsz politika gazdasá kulturál viszonyairó 1859-b Pétervár hívt otta francianyel napilapho Journ S Petersbourgho lapn 18 9 szerkesztő vol Ekk visszaté Budapestr ahonn tö külföl lap tudósítot

12131.

CÍMS H

SZEMÉLYN H An

SZÓCI Ho Anta publicis politi öcc sz Vágújhel 183 me Budapes 19 Pes vége gimnázium 18 júl hónapjáb mi oszt csapa Hay vezérleté bevonul főváros belép honvédsere főkép szőr temesv csaták tünte mag Temesvár hadifogsá ker büntetés besoroz gyalogezred é kell szolgáln 18 őrmest rang kiszabad Bátyjáh Edé m Pari melle szélesk hírlapí tevékenysé fejt Jour d'Économiste cik Magyarors politik gazdas kulturá viszonyair 1859- Pétervá hív ott francianye napilaph Jour Petersbourgh lap 1 szerkeszt vo Ek visszat Budapest ahon t külfö la tudósíto

12131

CÍM

SZEMÉLY A

SZÓC H Ant publici polit öc s Vágújhe 18 m Budape 1 Pe vég gimnáziu 1 jú hónapjá m osz csap Ha vezérlet bevonu főváro belé honvédser főké sző temes csatá tünt ma Temesvá hadifogs ke bünteté besoro gyalogezre kel szolgál 1 őrmes ran kiszaba Bátyjá Ed Par mell széles hírlap tevékenys fej Jou d'Économist ci Magyaror politi gazda kultur viszonyai 1859 Péterv hí ot franciany napilap Jou Petersbourg la szerkesz v E vissza Budapes aho külf l tudósít

1213SZEMÉL

SZÓ An public poli ö Vágújh 1 Budap P vé gimnázi j hónapj os csa H vezérle bevon fővár bel honvédse fők sz teme csat tün m Temesv hadifog k büntet besor gyalogezr ke szolgá őrme ra kiszab Bátyj E Pa mel széle hírla tevékeny fe Jo d'Économis c Magyaro polit gazd kultu viszonya 185 Péter h o francian napila Jo Petersbour l szerkes vissz Budape ah kül tudósí