12133.htm

CÍMSZÓ: Hönig

SZEMÉLYNÉV: Hönig Adolf

SZÓCIKK: H. Adolf, orvos, szül. Budapesten 1881 aug. 12. Az egyetem elvégzése után a szemészeti klinikán volt tanársegéd Grósz professzor mellett A háború alatt a második hadsereg 400 ágyas szemkórházát vezette Lembergben. Sok ezer operációt végzett itt s szolgálatai elismeréséül számos kitüntetésben részesült. 1920 óta a Bródy- kórház szemészeti osztályának vezető főorvosa. Hazai és külföldi lapokban sok tudományos cikke és értekezése jelent meg. Nagyobb munkája: Tanulmányok az accommodatio köréből (Budapest 1911).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2133. címszó a lexikon => 378. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12133.htm

CÍMSZÓ: Hönig

SZEMÉLYNÉV: Hönig Adolf

SZÓCIKK: H. Adolf, orvos, szül. Budapesten 1881 aug. 12. Az egyetem elvégzése után a szemészeti klinikán volt tanársegéd Grósz professzor mellett A háború alatt a második hadsereg 400 ágyas szemkórházát vezette Lembergben. Sok ezer operációt végzett itt s szolgálatai elismeréséül számos kitüntetésben részesült. 1920 óta a Bródy- kórház szemészeti osztályának vezető főorvosa. Hazai és külföldi lapokban sok tudományos cikke és értekezése jelent meg. Nagyobb munkája: Tanulmányok az accommodatio köréből Budapest 1911 .

12133.ht

CÍMSZÓ Höni

SZEMÉLYNÉV Höni Adol

SZÓCIKK H Adolf orvos szül Budapeste 188 aug 12 A egyete elvégzés utá szemészet kliniká vol tanársegé Grós professzo mellet hábor alat másodi hadsere 40 ágya szemkórházá vezett Lembergben So eze operáció végzet it szolgálata elismeréséü számo kitüntetésbe részesült 192 ót Bródy kórhá szemészet osztályána vezet főorvosa Haza é külföld lapokba so tudományo cikk é értekezés jelen meg Nagyob munkája Tanulmányo a accommodati körébő Budapes 191

12133.h

CÍMSZ Hön

SZEMÉLYNÉ Hön Ado

SZÓCIK Adol orvo szü Budapest 18 au 1 egyet elvégzé ut szemésze klinik vo tanárseg Gró professz melle hábo ala másod hadser 4 ágy szemkórház vezet Lembergbe S ez operáci végze i szolgálat elismerésé szám kitüntetésb részesül 19 ó Bród kórh szemésze osztályán veze főorvos Haz külföl lapokb s tudomány cik értekezé jele me Nagyo munkáj Tanulmány accommodat köréb Budape 19

12133.

CÍMS Hö

SZEMÉLYN Hö Ad

SZÓCI Ado orv sz Budapes 1 a egye elvégz u szemész klini v tanárse Gr profess mell háb al máso hadse ág szemkórhá veze Lembergb e operác végz szolgála elismerés szá kitüntetés részesü 1 Bró kór szemész osztályá vez főorvo Ha külfö lapok tudomán ci értekez jel m Nagy munká Tanulmán accommoda köré Budap 1

12133

CÍM H

SZEMÉLY H A

SZÓC Ad or s Budape egy elvég szemés klin tanárs G profes mel há a más hads á szemkórh vez Lemberg operá vég szolgál elismeré sz kitünteté részes Br kó szemés osztály ve főorv H külf lapo tudomá c érteke je Nag munk Tanulmá accommod kör Buda

1213SZEMÉL

SZÓ A o Budap eg elvé szemé kli tanár profe me h má had szemkór ve Lember oper vé szolgá elismer s kitüntet része B k szemé osztál v főor kül lap tudom értek j Na mun Tanulm accommo kö Bud