12134.htm

CÍMSZÓ: Hönig

SZEMÉLYNÉV: Hönig Dezső

SZÓCIKK: "H. Dezső, építész, szül. Orován 1878., megh. Budapesten 1927. Építészeti tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte. Mint a főváros műszaki főtanácsosa számos középületet tervezett. Ezek között a legnevezetesebbek: a Szent István és Új Szent János kórházak; az őrnagy-utcai iskola; a Fertőtlenítő Intézet; az V. és VI. kerületi elöljáróságok épületei, továbbá sok magánépület. A világháború alatt Bárczy polgármester megbízásából több járvány kórházat is tervezett."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2134. címszó a lexikon => 378. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12134.htm

CÍMSZÓ: Hönig

SZEMÉLYNÉV: Hönig Dezső

SZÓCIKK: H. Dezső, építész, szül. Orován 1878., megh. Budapesten 1927. Építészeti tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte. Mint a főváros műszaki főtanácsosa számos középületet tervezett. Ezek között a legnevezetesebbek: a Szent István és Új Szent János kórházak; az őrnagy-utcai iskola; a Fertőtlenítő Intézet; az V. és VI. kerületi elöljáróságok épületei, továbbá sok magánépület. A világháború alatt Bárczy polgármester megbízásából több járvány kórházat is tervezett.

12134.ht

CÍMSZÓ Höni

SZEMÉLYNÉV Höni Dezs

SZÓCIKK H Dezső építész szül Orová 1878. megh Budapeste 1927 Építészet tanulmányai budapest műegyeteme végezte Min főváro műszak főtanácsos számo középülete tervezett Eze közöt legnevezetesebbek Szen Istvá é Ú Szen Jáno kórházak a őrnagy-utca iskola Fertőtlenít Intézet a V é VI kerület elöljáróságo épületei tovább so magánépület világhábor alat Bárcz polgármeste megbízásábó töb járván kórháza i tervezett

12134.h

CÍMSZ Hön

SZEMÉLYNÉ Hön Dez

SZÓCIK Dezs építés szü Orov 1878 meg Budapest 192 Építésze tanulmánya budapes műegyetem végezt Mi fővár műsza főtanácso szám középület tervezet Ez közö legnevezetesebbe Sze Istv Sze Ján kórháza őrnagy-utc iskol Fertőtlení Intéze V kerüle elöljáróság épülete továb s magánépüle világhábo ala Bárc polgármest megbízásáb tö járvá kórház tervezet

12134.

CÍMS Hö

SZEMÉLYN Hö De

SZÓCI Dez építé sz Oro 187 me Budapes 19 Építész tanulmány budape műegyete végez M fővá műsz főtanács szá középüle terveze E köz legnevezetesebb Sz Ist Sz Já kórház őrnagy-ut isko Fertőtlen Intéz kerül elöljárósá épület tová magánépül világháb al Bár polgármes megbízásá t járv kórhá terveze

12134

CÍM H

SZEMÉLY H D

SZÓC De épít s Or 18 m Budape 1 Építés tanulmán budap műegyet vége főv műs főtanác sz középül tervez kö legnevezeteseb S Is S J kórhá őrnagy-u isk Fertőtle Inté kerü elöljárós épüle tov magánépü világhá a Bá polgárme megbízás jár kórh tervez

1213SZEMÉL

SZÓ D épí O 1 Budap Építé tanulmá buda műegye vég fő mű főtaná s középü terve k legnevezetese I kórh őrnagy- is Fertőtl Int ker elöljáró épül to magánép világh B polgárm megbízá já kór terve