12136.htm

CÍMSZÓ: Horn

SZEMÉLYNÉV: Horn Emil

SZÓCIKK: "H. Emil*, történetíró, műfordító, bankár, H. Ede politikus fia, szül. Parisban 1858. Tanulmányait Budapesten és külföldön végezte. Eleinte technikus volt. Atyja halála után H. elhagyta Magyarországot és Parisba költözött, ahol 1885 óta önálló banküzletet vezetett. Emellett széleskörű irodalmi tevékenységet fejtett ki és nagy érdemeket szerzett a magyar irodalomnak és történetnek francia nyelven való ismertetése körül. Ez érdemek elismeréséül a Magy. Tud. Akadémia 1914. megválasztotta külső tagjának. Több francia folyóiratban ismertetéseket közölt a szellemi életről. Franciára fordította Mikszáth Kálmánnak Jó palócok c. elbeszéléseit (1890) Jókainak Sárga rózsa c. regényét (1895) Rákosi Viktornak Az én falum c. elbeszélő művét (1895). Francia nyelven megírta a magyar történet több kimagasló alakjának alapos és amellett színes életrajzát. Közülük első sorban említendők: Saint Etienne; Le christianisme en Hongrie; Sainte Elisabeth (magyarul Rada István fordításában megjelent Magyarországi Szt. Erzsébet élete címmel), Francois Rákóczi II. prince de Transylvanie; Une niéce de Sainte Elisabeth: la bien heureuse Marguerite; Influence sociale de Sainte Elisabeth de Hongrie."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2136. címszó a lexikon => 379. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12136.htm

CÍMSZÓ: Horn

SZEMÉLYNÉV: Horn Emil

SZÓCIKK: H. Emil*, történetíró, műfordító, bankár, H. Ede politikus fia, szül. Parisban 1858. Tanulmányait Budapesten és külföldön végezte. Eleinte technikus volt. Atyja halála után H. elhagyta Magyarországot és Parisba költözött, ahol 1885 óta önálló banküzletet vezetett. Emellett széleskörű irodalmi tevékenységet fejtett ki és nagy érdemeket szerzett a magyar irodalomnak és történetnek francia nyelven való ismertetése körül. Ez érdemek elismeréséül a Magy. Tud. Akadémia 1914. megválasztotta külső tagjának. Több francia folyóiratban ismertetéseket közölt a szellemi életről. Franciára fordította Mikszáth Kálmánnak Jó palócok c. elbeszéléseit 1890 Jókainak Sárga rózsa c. regényét 1895 Rákosi Viktornak Az én falum c. elbeszélő művét 1895 . Francia nyelven megírta a magyar történet több kimagasló alakjának alapos és amellett színes életrajzát. Közülük első sorban említendők: Saint Etienne; Le christianisme en Hongrie; Sainte Elisabeth magyarul Rada István fordításában megjelent Magyarországi Szt. Erzsébet élete címmel , Francois Rákóczi II. prince de Transylvanie; Une niéce de Sainte Elisabeth: la bien heureuse Marguerite; Influence sociale de Sainte Elisabeth de Hongrie.

12136.ht

CÍMSZÓ Hor

SZEMÉLYNÉV Hor Emi

SZÓCIKK H Emil* történetíró műfordító bankár H Ed politiku fia szül Parisba 1858 Tanulmányai Budapeste é külföldö végezte Eleint techniku volt Atyj halál utá H elhagyt Magyarországo é Parisb költözött aho 188 ót önáll banküzlete vezetett Emellet széleskör irodalm tevékenysége fejtet k é nag érdemeke szerzet magya irodalomna é történetne franci nyelve val ismertetés körül E érdeme elismeréséü Magy Tud Akadémi 1914 megválasztott küls tagjának Töb franci folyóiratba ismertetéseke közöl szellem életről Franciár fordított Mikszát Kálmánna J palóco c elbeszélései 189 Jókaina Sárg rózs c regényé 189 Rákos Viktorna A é falu c elbeszél művé 189 Franci nyelve megírt magya történe töb kimagasl alakjána alapo é amellet színe életrajzát Közülü els sorba említendők Sain Etienne L christianism e Hongrie Saint Elisabet magyaru Rad Istvá fordításába megjelen Magyarország Szt Erzsébe élet címme Francoi Rákócz II princ d Transylvanie Un niéc d Saint Elisabeth l bie heureus Marguerite Influenc social d Saint Elisabet d Hongrie

12136.h

CÍMSZ Ho

SZEMÉLYNÉ Ho Em

SZÓCIK Emil történetír műfordít banká E politik fi szü Parisb 185 Tanulmánya Budapest külföld végezt Elein technik vol Aty halá ut elhagy Magyarország Paris költözöt ah 18 ó önál banküzlet vezetet Emelle széleskö irodal tevékenység fejte na érdemek szerze magy irodalomn történetn franc nyelv va ismerteté körü érdem elismerésé Mag Tu Akadém 191 megválasztot kül tagjána Tö franc folyóiratb ismertetések közö szelle életrő Franciá fordítot Mikszá Kálmánn palóc elbeszélése 18 Jókain Sár róz regény 18 Ráko Viktorn fal elbeszé műv 18 Franc nyelv megír magy történ tö kimagas alakján alap amelle szín életrajzá Közül el sorb említendő Sai Etienn christianis Hongri Sain Elisabe magyar Ra Istv fordításáb megjele Magyarorszá Sz Erzséb éle címm Franco Rákóc I prin Transylvani U nié Sain Elisabet bi heureu Marguerit Influen socia Sain Elisabe Hongri

12136.

CÍMS H

SZEMÉLYN H E

SZÓCI Emi történetí műfordí bank politi f sz Paris 18 Tanulmány Budapes külföl végez Elei techni vo At hal u elhag Magyarorszá Pari költözö a 1 öná banküzle vezete Emell szélesk iroda tevékenysé fejt n érdeme szerz mag irodalom történet fran nyel v ismertet kör érde elismerés Ma T Akadé 19 megválaszto kü tagján T fran folyóirat ismertetése köz szell életr Franci fordíto Miksz Kálmán paló elbeszélés 1 Jókai Sá ró regén 1 Rák Viktor fa elbesz mű 1 Fran nyel megí mag törté t kimaga alakjá ala amell szí életrajz Közü e sor említend Sa Etien christiani Hongr Sai Elisab magya R Ist fordításá megjel Magyarorsz S Erzsé él cím Franc Rákó pri Transylvan ni Sai Elisabe b heure Margueri Influe soci Sai Elisab Hongr

12136

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC Em történet műford ban polit s Pari 1 Tanulmán Budape külfö vége Ele techn v A ha elha Magyarorsz Par költöz ön banküzl vezet Emel széles irod tevékenys fej érdem szer ma irodalo történe fra nye ismerte kö érd elismeré M Akad 1 megválaszt k tagjá fra folyóira ismertetés kö szel élet Franc fordít Miks Kálmá pal elbeszélé Jóka S r regé Rá Vikto f elbes m Fra nye meg ma tört kimag alakj al amel sz életraj Köz so említen S Etie christian Hong Sa Elisa magy Is fordítás megje Magyarors Erzs é cí Fran Rák pr Transylva n Sa Elisab heur Marguer Influ soc Sa Elisa Hong

1213SZEMÉL

SZÓ E történe műfor ba poli Par Tanulmá Budap külf vég El tech h elh Magyarors Pa költö ö banküz veze Eme széle iro tevékeny fe érde sze m irodal történ fr ny ismert k ér elismer Aka megválasz tagj fr folyóir ismerteté k sze éle Fran fordí Mik Kálm pa elbeszél Jók reg R Vikt elbe Fr ny me m tör kima alak a ame s életra Kö s említe Eti christia Hon S Elis mag I fordítá megj Magyaror Erz c Fra Rá p Transylv S Elisa heu Margue Infl so S Elis Hon