12141.htm

CÍMSZÓ: Horvitz

SZEMÉLYNÉV: Horovitz Lipót

SZÓCIKK: H. Lipót, festő, szül. Rozgonyban (Kassa mellett) 1839., megh. Bécsben 1917. Benczúr mellett a múlt század utolsó évtizedeinek legjelentékenyebb magyar arckép festője. Régi zsidó családból származott, melyből sok híres ember, rabbi, író került ki. Ifjúságát Kassán töltötte és rajzolni is ott kezdett Klimkovics Béla kassai életképfestőnél, később a bécsi akadémián tanult. Már az Akadémia kiállításain (1858) feltűnt tanulmányfejeivel. 1863-ban a párisi Salonban mention honorablet nyert. Mintegy nyolc évi párisi tartózkodás után 1868. Varsóban telepedett le, hol a már Parisban megkezdett Jeruzsálem pusztulásának emléknapja (zsinagógában imádkozó zsidók) képét eredeti zsidó típusok után festette meg. A kép az 1878-iki bécsi világkiállításon kitüntetésben részesült. Itt más zsidó-tárgyú képet is festett: Talmud tanítás (Windisch-Graetz Erzsébet hercegnő tulajdonában), ezenkívül az Elsőszülött c. zsánerképét (Fülöp szász Coburg-gothai herceg tulajdonában). Varsóban csakhamar a lengyel arisztokrácia legkeresettebb arcképfestője lett: a 70 éves Sapieha hercegnő, egyik legjobb arcképe (nagy díj az 1885-iki budapesti kiállításon, Bécsben 1888. nagy aranyérem). 1893-ban végleg Bécsben telepedett le, hol az udvar és az előkelő körök arcképfestője lett. 1905-ben a Nemzeti Szalonban rendezett gyűjteményes kiállítást arcképeiből. A millenáris kiállításon Groeben grófnő arcképével a nagy aranyérmet nyerte el. I. Ferenc József a III. osztályú vaskoronarendet, 1899. pedig a Pro litteris et artibus kitüntetést adományozta neki, azonkívül tanári címet is kapott. I. Ferenc Józsefet háromszor festette le. Külföldi és magyar kiválóságokat ábrázoló arcképei: Radziwil hercegnő, Potocka grófnő, Mendelsohn-Bartholdy asszony, Dr. Loew Antonné (Bécs), Selma Kurz operaénekesnő, Arany János (a költő halála után 1887), Jókai, Görgey, továbbá két legkiválóbb arcképe, Pulszky Ferenc (1890, ma a Szépművészeti Múzeumban, 1893. Bécsben a Kari Ludwig éremmel kitüntetve) és Tisza Kálmán (1894, ma a Magy. Tört, Arcképcsarnokban), Trefort miniszter, Stiller orvostanár és neje, Hatvany-Deutsch Józsefné (1888), lovag Léderer (1899). H. arcképei kezdetben kolorisztikus hatásokra törekedtek (Sapieha hercegnő), később minden külső hatásról lemondva, a legpuritánabb egyszerűséggel ábrázolták teljesen egyszerű hátterek előtt modelljeik belső karakterét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2141. címszó a lexikon => 379. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12141.htm

CÍMSZÓ: Horvitz

SZEMÉLYNÉV: Horovitz Lipót

SZÓCIKK: H. Lipót, festő, szül. Rozgonyban Kassa mellett 1839., megh. Bécsben 1917. Benczúr mellett a múlt század utolsó évtizedeinek legjelentékenyebb magyar arckép festője. Régi zsidó családból származott, melyből sok híres ember, rabbi, író került ki. Ifjúságát Kassán töltötte és rajzolni is ott kezdett Klimkovics Béla kassai életképfestőnél, később a bécsi akadémián tanult. Már az Akadémia kiállításain 1858 feltűnt tanulmányfejeivel. 1863-ban a párisi Salonban mention honorablet nyert. Mintegy nyolc évi párisi tartózkodás után 1868. Varsóban telepedett le, hol a már Parisban megkezdett Jeruzsálem pusztulásának emléknapja zsinagógában imádkozó zsidók képét eredeti zsidó típusok után festette meg. A kép az 1878-iki bécsi világkiállításon kitüntetésben részesült. Itt más zsidó-tárgyú képet is festett: Talmud tanítás Windisch-Graetz Erzsébet hercegnő tulajdonában , ezenkívül az Elsőszülött c. zsánerképét Fülöp szász Coburg-gothai herceg tulajdonában . Varsóban csakhamar a lengyel arisztokrácia legkeresettebb arcképfestője lett: a 70 éves Sapieha hercegnő, egyik legjobb arcképe nagy díj az 1885-iki budapesti kiállításon, Bécsben 1888. nagy aranyérem . 1893-ban végleg Bécsben telepedett le, hol az udvar és az előkelő körök arcképfestője lett. 1905-ben a Nemzeti Szalonban rendezett gyűjteményes kiállítást arcképeiből. A millenáris kiállításon Groeben grófnő arcképével a nagy aranyérmet nyerte el. I. Ferenc József a III. osztályú vaskoronarendet, 1899. pedig a Pro litteris et artibus kitüntetést adományozta neki, azonkívül tanári címet is kapott. I. Ferenc Józsefet háromszor festette le. Külföldi és magyar kiválóságokat ábrázoló arcképei: Radziwil hercegnő, Potocka grófnő, Mendelsohn-Bartholdy asszony, Dr. Loew Antonné Bécs , Selma Kurz operaénekesnő, Arany János a költő halála után 1887 , Jókai, Görgey, továbbá két legkiválóbb arcképe, Pulszky Ferenc 1890, ma a Szépművészeti Múzeumban, 1893. Bécsben a Kari Ludwig éremmel kitüntetve és Tisza Kálmán 1894, ma a Magy. Tört, Arcképcsarnokban , Trefort miniszter, Stiller orvostanár és neje, Hatvany-Deutsch Józsefné 1888 , lovag Léderer 1899 . H. arcképei kezdetben kolorisztikus hatásokra törekedtek Sapieha hercegnő , később minden külső hatásról lemondva, a legpuritánabb egyszerűséggel ábrázolták teljesen egyszerű hátterek előtt modelljeik belső karakterét.

12141.ht

CÍMSZÓ Horvit

SZEMÉLYNÉV Horovit Lipó

SZÓCIKK H Lipót festő szül Rozgonyba Kass mellet 1839. megh Bécsbe 1917 Benczú mellet múl száza utols évtizedeine legjelentékenyeb magya arcké festője Rég zsid családbó származott melybő so híre ember rabbi ír kerül ki Ifjúságá Kassá töltött é rajzoln i ot kezdet Klimkovic Bél kassa életképfestőnél későb bécs akadémiá tanult Má a Akadémi kiállításai 185 feltűn tanulmányfejeivel 1863-ba páris Salonba mentio honorable nyert Minteg nyol év páris tartózkodá utá 1868 Varsóba telepedet le ho má Parisba megkezdet Jeruzsále pusztulásána emléknapj zsinagógába imádkoz zsidó képé eredet zsid típuso utá festett meg ké a 1878-ik bécs világkiállításo kitüntetésbe részesült It má zsidó-tárgy képe i festett Talmu tanítá Windisch-Graet Erzsébe hercegn tulajdonába ezenkívü a Elsőszülöt c zsánerképé Fülö szás Coburg-gotha herce tulajdonába Varsóba csakhama lengye arisztokráci legkeresetteb arcképfestőj lett 7 éve Sapieh hercegnő egyi legjob arckép nag dí a 1885-ik budapest kiállításon Bécsbe 1888 nag aranyére 1893-ba végle Bécsbe telepedet le ho a udva é a előkel körö arcképfestőj lett 1905-be Nemzet Szalonba rendezet gyűjteménye kiállítás arcképeiből millenári kiállításo Groebe grófn arcképéve nag aranyérme nyert el I Feren Józse III osztály vaskoronarendet 1899 pedi Pr litteri e artibu kitüntetés adományozt neki azonkívü tanár címe i kapott I Feren Józsefe háromszo festett le Külföld é magya kiválóságoka ábrázol arcképei Radziwi hercegnő Potock grófnő Mendelsohn-Barthold asszony Dr Loe Antonn Béc Selm Kur operaénekesnő Aran Jáno költ halál utá 188 Jókai Görgey tovább ké legkiválób arcképe Pulszk Feren 1890 m Szépművészet Múzeumban 1893 Bécsbe Kar Ludwi éremme kitüntetv é Tisz Kálmá 1894 m Magy Tört Arcképcsarnokba Trefor miniszter Stille orvostaná é neje Hatvany-Deutsc Józsefn 188 lova Lédere 189 H arcképe kezdetbe kolorisztiku hatásokr törekedte Sapieh hercegn későb minde küls hatásró lemondva legpuritánab egyszerűségge ábrázoltá teljese egyszer háttere előt modelljei bels karakterét

12141.h

CÍMSZ Horvi

SZEMÉLYNÉ Horovi Lip

SZÓCIK Lipó fest szü Rozgonyb Kas melle 1839 meg Bécsb 191 Bencz melle mú száz utol évtizedein legjelentékenye magy arck festőj Ré zsi családb származot melyb s hír embe rabb í kerü k Ifjúság Kass töltöt rajzol o kezde Klimkovi Bé kass életképfestőné késő béc akadémi tanul M Akadém kiállítása 18 feltű tanulmányfejeive 1863-b pári Salonb menti honorabl nyer Minte nyo é pári tartózkod ut 186 Varsób telepede l h m Parisb megkezde Jeruzsál pusztulásán emléknap zsinagógáb imádko zsid kép erede zsi típus ut festet me k 1878-i béc világkiállítás kitüntetésb részesül I m zsidó-tárg kép festet Talm tanít Windisch-Grae Erzséb herceg tulajdonáb ezenkív Elsőszülö zsánerkép Fül szá Coburg-goth herc tulajdonáb Varsób csakham lengy arisztokrác legkeresette arcképfestő let év Sapie hercegn egy legjo arcké na d 1885-i budapes kiállításo Bécsb 188 na aranyér 1893-b végl Bécsb telepede l h udv előke kör arcképfestő let 1905-b Nemze Szalonb rendeze gyűjtemény kiállítá arcképeibő millenár kiállítás Groeb gróf arcképév na aranyérm nyer e Fere Józs II osztál vaskoronarende 189 ped P litter artib kitünteté adományoz nek azonkív taná cím kapot Fere József háromsz festet l Külföl magy kiválóságok ábrázo arcképe Radziw hercegn Potoc grófn Mendelsohn-Barthol asszon D Lo Anton Bé Sel Ku operaénekesn Ara Ján köl halá ut 18 Jóka Görge továb k legkiváló arckép Pulsz Fere 189 Szépművésze Múzeumba 189 Bécsb Ka Ludw éremm kitüntet Tis Kálm 189 Mag Tör Arcképcsarnokb Trefo miniszte Still orvostan nej Hatvany-Deuts József 18 lov Léder 18 arckép kezdetb kolorisztik hatások törekedt Sapie herceg késő mind kül hatásr lemondv legpuritána egyszerűségg ábrázolt teljes egysze hátter elő modellje bel karakteré

12141.

CÍMS Horv

SZEMÉLYN Horov Li

SZÓCI Lip fes sz Rozgony Ka mell 183 me Bécs 19 Benc mell m szá uto évtizedei legjelentékeny mag arc festő R zs család származo mely hí emb rab ker Ifjúsá Kas töltö rajzo kezd Klimkov B kas életképfestőn kés bé akadém tanu Akadé kiállítás 1 felt tanulmányfejeiv 1863- pár Salon ment honorab nye Mint ny pár tartózko u 18 Varsó teleped Paris megkezd Jeruzsá pusztulásá emlékna zsinagógá imádk zsi ké ered zs típu u feste m 1878- bé világkiállítá kitüntetés részesü zsidó-tár ké feste Tal taní Windisch-Gra Erzsé herce tulajdoná ezenkí Elsőszül zsánerké Fü sz Coburg-got her tulajdoná Varsó csakha leng arisztokrá legkeresett arcképfest le é Sapi herceg eg legj arck n 1885- budape kiállítás Bécs 18 n aranyé 1893- vég Bécs teleped ud elők kö arcképfest le 1905- Nemz Szalon rendez gyűjtemén kiállít arcképeib millená kiállítá Groe gró arcképé n aranyér nye Fer Józ I osztá vaskoronarend 18 pe litte arti kitüntet adományo ne azonkí tan cí kapo Fer Józse hároms feste Külfö mag kiválóságo ábráz arckép Radzi herceg Poto gróf Mendelsohn-Bartho asszo L Anto B Se K operaénekes Ar Já kö hal u 1 Jók Görg tová legkivál arcké Puls Fer 18 Szépművész Múzeumb 18 Bécs K Lud érem kitünte Ti Kál 18 Ma Tö Arcképcsarnok Tref miniszt Stil orvosta ne Hatvany-Deut Józse 1 lo Léde 1 arcké kezdet koloriszti hatáso töreked Sapi herce kés min kü hatás lemond legpuritán egyszerűség ábrázol telje egysz hátte el modellj be karakter

12141

CÍM Hor

SZEMÉLY Horo L

SZÓC Li fe s Rozgon K mel 18 m Béc 1 Ben mel sz ut évtizede legjelentéken ma ar fest z csalá származ mel h em ra ke Ifjús Ka tölt rajz kez Klimko ka életképfestő ké b akadé tan Akad kiállítá fel tanulmányfejei 1863 pá Salo men honora ny Min n pá tartózk 1 Vars telepe Pari megkez Jeruzs pusztulás emlékn zsinagóg imád zs k ere z típ fest 1878 b világkiállít kitünteté részes zsidó-tá k fest Ta tan Windisch-Gr Erzs herc tulajdon ezenk Elsőszü zsánerk F s Coburg-go he tulajdon Vars csakh len arisztokr legkereset arcképfes l Sap herce e leg arc 1885 budap kiállítá Béc 1 arany 1893 vé Béc telepe u elő k arcképfes l 1905 Nem Szalo rende gyűjtemé kiállí arcképei millen kiállít Gro gr arckép aranyé ny Fe Jó oszt vaskoronaren 1 p litt art kitünte adomány n azonk ta c kap Fe Józs három fest Külf ma kiválóság ábrá arcké Radz herce Pot gró Mendelsohn-Barth assz Ant S operaéneke A J k ha Jó Gör tov legkivá arck Pul Fe 1 Szépművés Múzeum 1 Béc Lu ére kitünt T Ká 1 M T Arcképcsarno Tre minisz Sti orvost n Hatvany-Deu Józs l Léd arck kezde koloriszt hatás töreke Sap herc ké mi k hatá lemon legpuritá egyszerűsé ábrázo telj egys hátt e modell b karakte

1214

CÍ Ho

SZEMÉL Hor

SZÓ L f Rozgo me 1 Bé Be me s u évtized legjelentéke m a fes csal szárma me e r k Ifjú K töl raj ke Klimk k életképfest k akad ta Aka kiállít fe tanulmányfeje 186 p Sal me honor n Mi p tartóz Var telep Par megke Jeruz pusztulá emlék zsinagó imá z er tí fes 187 világkiállí kitüntet része zsidó-t fes T ta Windisch-G Erz her tulajdo ezen Elsősz zsáner Coburg-g h tulajdo Var csak le arisztok legkerese arcképfe Sa herc le ar 188 buda kiállít Bé aran 189 v Bé telep el arcképfe 190 Ne Szal rend gyűjtem kiáll arcképe mille kiállí Gr g arcké arany n F J osz vaskoronare lit ar kitünt adomán azon t ka F Józ háro fes Kül m kiválósá ábr arck Rad herc Po gr Mendelsohn-Bart ass An operaének h J Gö to legkiv arc Pu F Szépművé Múzeu Bé L ér kitün K Arcképcsarn Tr minis St orvos Hatvany-De Józ Lé arc kezd kolorisz hatá törek Sa her k m hat lemo legpurit egyszerűs ábráz tel egy hát model karakt