12142.htm

CÍMSZÓ: Horshetzky

SZEMÉLYNÉV: Horshetzky Móric

SZÓCIKK: "Horschetzky Móric, orvos és filológus, szül. Bidsowban (Csehország) 1777., megh. Nagykanizsán 1859 nov. 7. Gyermekkorában Talmudot tanult, majd Bécsbe ment, ahol előbb filozófiát és matematikát, majd orvostudományt hallgatott. 1811-ben orvosdoktor lett és Nagykanizsán telepedett le, ahol, mint a szegények és a katonák ingyenes orvosa, tiszteletet és népszerűséget szerzett. Minthogy gazdagon nősült, ingyen ellátta a zsidó iskolák igazgatását is, aggastyán koráig. Közben orvosi szaklapokba állandóan dolgozott, úgy, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 1845. tagjává választotta. Állandó munkatársa volt az Allg. Zeitung des Judentums, az Orient és a Ben Chananja c. folyóiratoknak. Önállóan megjelent műve: Dreizehntes Buch der jüdischen Antiquitäten des Flavius Josephus stb. (Nagykanizsa 1843), melyet a kritika egyhangúlag megdicsért. Számos kézirata maradt a Palestina-archaeológia és geográfia köréből. Része volt a Zsidó Kézműegylet alapításában 1841. e emellett Földművelő egyletet is tervezett. V. ö. Ben-Chananja 1860. 2. füz.: Rosenberg, Jahrb. d. isr. Gemeinden (1860); Wertheimer, Jahrb.d.Israeliten (1860)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2142. címszó a lexikon => 380. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12142.htm

CÍMSZÓ: Horshetzky

SZEMÉLYNÉV: Horshetzky Móric

SZÓCIKK: Horschetzky Móric, orvos és filológus, szül. Bidsowban Csehország 1777., megh. Nagykanizsán 1859 nov. 7. Gyermekkorában Talmudot tanult, majd Bécsbe ment, ahol előbb filozófiát és matematikát, majd orvostudományt hallgatott. 1811-ben orvosdoktor lett és Nagykanizsán telepedett le, ahol, mint a szegények és a katonák ingyenes orvosa, tiszteletet és népszerűséget szerzett. Minthogy gazdagon nősült, ingyen ellátta a zsidó iskolák igazgatását is, aggastyán koráig. Közben orvosi szaklapokba állandóan dolgozott, úgy, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 1845. tagjává választotta. Állandó munkatársa volt az Allg. Zeitung des Judentums, az Orient és a Ben Chananja c. folyóiratoknak. Önállóan megjelent műve: Dreizehntes Buch der jüdischen Antiquitäten des Flavius Josephus stb. Nagykanizsa 1843 , melyet a kritika egyhangúlag megdicsért. Számos kézirata maradt a Palestina-archaeológia és geográfia köréből. Része volt a Zsidó Kézműegylet alapításában 1841. e emellett Földművelő egyletet is tervezett. V. ö. Ben-Chananja 1860. 2. füz.: Rosenberg, Jahrb. d. isr. Gemeinden 1860 ; Wertheimer, Jahrb.d.Israeliten 1860 .

12142.ht

CÍMSZÓ Horshetzk

SZEMÉLYNÉV Horshetzk Móri

SZÓCIKK Horschetzk Móric orvo é filológus szül Bidsowba Csehorszá 1777. megh Nagykanizsá 185 nov 7 Gyermekkorába Talmudo tanult maj Bécsb ment aho előb filozófiá é matematikát maj orvostudomány hallgatott 1811-be orvosdokto let é Nagykanizsá telepedet le ahol min szegénye é katoná ingyene orvosa tisztelete é népszerűsége szerzett Minthog gazdago nősült ingye ellátt zsid iskolá igazgatásá is aggastyá koráig Közbe orvos szaklapokb állandóa dolgozott úgy hog Magya Tudományo Akadémi 1845 tagjáv választotta Álland munkatárs vol a Allg Zeitun de Judentums a Orien é Be Chananj c folyóiratoknak Önállóa megjelen műve Dreizehnte Buc de jüdische Antiquitäte de Flaviu Josephu stb Nagykanizs 184 melye kritik egyhangúla megdicsért Számo kézirat marad Palestina-archaeológi é geográfi köréből Rész vol Zsid Kézműegyle alapításába 1841 emellet Földművel egylete i tervezett V ö Ben-Chananj 1860 2 füz. Rosenberg Jahrb d isr Gemeinde 186 Wertheimer Jahrb.d.Israelite 186

12142.h

CÍMSZ Horshetz

SZEMÉLYNÉ Horshetz Mór

SZÓCIK Horschetz Móri orv filológu szü Bidsowb Csehorsz 1777 meg Nagykanizs 18 no Gyermekkoráb Talmud tanul ma Bécs men ah elő filozófi matematiká ma orvostudomán hallgatot 1811-b orvosdokt le Nagykanizs telepede l aho mi szegény katon ingyen orvos tisztelet népszerűség szerzet Mintho gazdag nősül ingy ellát zsi iskol igazgatás i aggasty korái Közb orvo szaklapok állandó dolgozot úg ho Magy Tudomány Akadém 184 tagjá választott Állan munkatár vo All Zeitu d Judentum Orie B Chanan folyóiratokna Önálló megjele műv Dreizehnt Bu d jüdisch Antiquität d Flavi Joseph st Nagykaniz 18 mely kriti egyhangúl megdicsér Szám kézira mara Palestina-archaeológ geográf körébő Rés vo Zsi Kézműegyl alapításáb 184 emelle Földműve egylet tervezet Ben-Chanan 186 füz Rosenber Jahr is Gemeind 18 Wertheime Jahrb.d.Israelit 18

12142.

CÍMS Horshet

SZEMÉLYN Horshet Mó

SZÓCI Horschet Mór or filológ sz Bidsow Csehors 177 me Nagykaniz 1 n Gyermekkorá Talmu tanu m Béc me a el filozóf matematik m orvostudomá hallgato 1811- orvosdok l Nagykaniz teleped ah m szegén kato ingye orvo tisztele népszerűsé szerze Minth gazda nősü ing ellá zs isko igazgatá aggast korá Köz orv szaklapo álland dolgozo ú h Mag Tudomán Akadé 18 tagj választot Álla munkatá v Al Zeit Judentu Ori Chana folyóiratokn Önáll megjel mű Dreizehn B jüdisc Antiquitä Flav Josep s Nagykani 1 mel krit egyhangú megdicsé Szá kézir mar Palestina-archaeoló geográ köréb Ré v Zs Kézműegy alapításá 18 emell Földműv egyle terveze Ben-Chana 18 fü Rosenbe Jah i Gemein 1 Wertheim Jahrb.d.Israeli 1

12142

CÍM Horshe

SZEMÉLY Horshe M

SZÓC Horsche Mó o filoló s Bidso Csehor 17 m Nagykani Gyermekkor Talm tan Bé m e filozó matemati orvostudom hallgat 1811 orvosdo Nagykani telepe a szegé kat ingy orv tisztel népszerűs szerz Mint gazd nős in ell z isk igazgat aggas kor Kö or szaklap állan dolgoz Ma Tudomá Akad 1 tag választo Áll munkat A Zei Judent Or Chan folyóiratok Önál megje m Dreizeh jüdis Antiquit Fla Jose Nagykan me kri egyhang megdics Sz kézi ma Palestina-archaeol geogr köré R Z Kézműeg alapítás 1 emel Földmű egyl tervez Ben-Chan 1 f Rosenb Ja Gemei Werthei Jahrb.d.Israel

1214

CÍ Horsh

SZEMÉL Horsh

SZÓ Horsch M filol Bids Cseho 1 Nagykan Gyermekko Tal ta B filoz matemat orvostudo hallga 181 orvosd Nagykan telep szeg ka ing or tiszte népszerű szer Min gaz nő i el is igazga agga ko K o szakla álla dolgo M Tudom Aka ta választ Ál munka Ze Juden O Cha folyóirato Öná megj Dreize jüdi Antiqui Fl Jos Nagyka m kr egyhan megdic S kéz m Palestina-archaeo geog kör Kézműe alapítá eme Földm egy terve Ben-Cha Rosen J Geme Werthe Jahrb.d.Israe