12145.htm

CÍMSZÓ: Horvát

SZEMÉLYNÉV: Horváth Henrik

SZÓCIKK: Horvát Henrik, költő és műfordító, szül. Kolozsvárott 1877. Főiskolai tanulmányait a budapesti, lipcsei, straszburgi, berni és párisi egyetemeken végezte. Nagyváradon és Budapesten középiskolai tanár volt, közben a pedagógiai könyvtár könyvtárosa is. Jelenleg a Brassói Lapok irodalmi munkatársa. Elsőrangú német nyelvművész, aki igen nagy érdemeket szerzett a modern magyar lírának mesteri nyelven való német tolmácsolásával. Hans Bethge nagy külföldi antológiájában (Lyrik des Auslandes) H. fordításában jelent meg több magyar költő java termése. Élénk feltűnést keltett és nagy propagáló hatással volt Neue Ungarische Lyrik in Nachdichtungen c. testes antológiája, amely az új magyar lírának pompásan átültetett, reprezentáló gyűjteménye. Nagy értékűek német Baudelaire-fordításai is: Baudelaire, Die Blumen des Bösen és Die Vorhölle. Egész sereg franciából való versfordítása szerepel Das junge Frankreich és Französische Lyrik című antológiákban. Finom eredeti német verseket is írt, amelyek a Berliner Tagblatt, Zeit, Morgen, Sturm, Kunst, Magazin für Littaratur c. lapokban jelentek meg és amelyek közül többeket magyarra fordított Kosztolányi Dezső és Juhász Gyula. Prózai fordításai is nagyon értékesek. Móricz Zsigmondnak több regénye és Molnár Ferencnek néhány színműve az ő fordításában került a német nyilvánosság elé. 1920 óta a Petőfi-Társaság kültagja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2145. címszó a lexikon => 380. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12145.htm

CÍMSZÓ: Horvát

SZEMÉLYNÉV: Horváth Henrik

SZÓCIKK: Horvát Henrik, költő és műfordító, szül. Kolozsvárott 1877. Főiskolai tanulmányait a budapesti, lipcsei, straszburgi, berni és párisi egyetemeken végezte. Nagyváradon és Budapesten középiskolai tanár volt, közben a pedagógiai könyvtár könyvtárosa is. Jelenleg a Brassói Lapok irodalmi munkatársa. Elsőrangú német nyelvművész, aki igen nagy érdemeket szerzett a modern magyar lírának mesteri nyelven való német tolmácsolásával. Hans Bethge nagy külföldi antológiájában Lyrik des Auslandes H. fordításában jelent meg több magyar költő java termése. Élénk feltűnést keltett és nagy propagáló hatással volt Neue Ungarische Lyrik in Nachdichtungen c. testes antológiája, amely az új magyar lírának pompásan átültetett, reprezentáló gyűjteménye. Nagy értékűek német Baudelaire-fordításai is: Baudelaire, Die Blumen des Bösen és Die Vorhölle. Egész sereg franciából való versfordítása szerepel Das junge Frankreich és Französische Lyrik című antológiákban. Finom eredeti német verseket is írt, amelyek a Berliner Tagblatt, Zeit, Morgen, Sturm, Kunst, Magazin für Littaratur c. lapokban jelentek meg és amelyek közül többeket magyarra fordított Kosztolányi Dezső és Juhász Gyula. Prózai fordításai is nagyon értékesek. Móricz Zsigmondnak több regénye és Molnár Ferencnek néhány színműve az ő fordításában került a német nyilvánosság elé. 1920 óta a Petőfi-Társaság kültagja.

12145.ht

CÍMSZÓ Horvá

SZEMÉLYNÉV Horvát Henri

SZÓCIKK Horvá Henrik költ é műfordító szül Kolozsvárot 1877 Főiskola tanulmányai budapesti lipcsei straszburgi bern é páris egyetemeke végezte Nagyvárado é Budapeste középiskola taná volt közbe pedagógia könyvtá könyvtáros is Jelenle Brassó Lapo irodalm munkatársa Elsőrang néme nyelvművész ak ige nag érdemeke szerzet moder magya lírána mester nyelve val néme tolmácsolásával Han Bethg nag külföld antológiájába Lyri de Auslande H fordításába jelen me töb magya költ jav termése Élén feltűnés keltet é nag propagál hatássa vol Neu Ungarisch Lyri i Nachdichtunge c teste antológiája amel a ú magya lírána pompása átültetett reprezentál gyűjteménye Nag értékűe néme Baudelaire-fordítása is Baudelaire Di Blume de Böse é Di Vorhölle Egés sere franciábó val versfordítás szerepe Da jung Frankreic é Französisch Lyri cím antológiákban Fino eredet néme verseke i írt amelye Berline Tagblatt Zeit Morgen Sturm Kunst Magazi fü Littaratu c lapokba jelente me é amelye közü többeke magyarr fordítot Kosztolány Dezs é Juhás Gyula Próza fordítása i nagyo értékesek Móric Zsigmondna töb regény é Molná Ferencne néhán színműv a fordításába kerül néme nyilvánossá elé 192 ót Petőfi-Társasá kültagja

12145.h

CÍMSZ Horv

SZEMÉLYNÉ Horvá Henr

SZÓCIK Horv Henri köl műfordít szü Kolozsváro 187 Főiskol tanulmánya budapest lipcse straszburg ber pári egyetemek végezt Nagyvárad Budapest középiskol tan vol közb pedagógi könyvt könyvtáro i Jelenl Brass Lap irodal munkatárs Elsőran ném nyelvművés a ig na érdemek szerze mode magy lírán meste nyelv va ném tolmácsolásáva Ha Beth na külföl antológiájáb Lyr d Ausland fordításáb jele m tö magy köl ja termés Élé feltűné kelte na propagá hatáss vo Ne Ungarisc Lyr Nachdichtung test antológiáj ame magy lírán pompás átültetet reprezentá gyűjtemény Na értékű ném Baudelaire-fordítás i Baudelair D Blum d Bös D Vorhöll Egé ser franciáb va versfordítá szerep D jun Frankrei Französisc Lyr cí antológiákba Fin erede ném versek ír amely Berlin Tagblat Zei Morge Stur Kuns Magaz f Littarat lapokb jelent m amely köz többek magyar fordíto Kosztolán Dez Juhá Gyul Próz fordítás nagy értékese Móri Zsigmondn tö regén Moln Ferencn néhá színmű fordításáb kerü ném nyilvánoss el 19 ó Petőfi-Társas kültagj

12145.

CÍMS Hor

SZEMÉLYN Horv Hen

SZÓCI Hor Henr kö műfordí sz Kolozsvár 18 Főisko tanulmány budapes lipcs straszbur be pár egyeteme végez Nagyvára Budapes középisko ta vo köz pedagóg könyv könyvtár Jelen Bras La iroda munkatár Elsőra né nyelvművé i n érdeme szerz mod mag lírá mest nyel v né tolmácsolásáv H Bet n külfö antológiájá Ly Auslan fordításá jel t mag kö j termé Él feltűn kelt n propag hatás v N Ungaris Ly Nachdichtun tes antológiá am mag lírá pompá átültete reprezent gyűjtemén N érték né Baudelaire-fordítá Baudelai Blu Bö Vorhöl Eg se franciá v versfordít szere ju Frankre Französis Ly c antológiákb Fi ered né verse í amel Berli Tagbla Ze Morg Stu Kun Maga Littara lapok jelen amel kö többe magya fordít Kosztolá De Juh Gyu Pró fordítá nag értékes Mór Zsigmond t regé Mol Ferenc néh színm fordításá ker né nyilvános e 1 Petőfi-Társa kültag

12145

CÍM Ho

SZEMÉLY Hor He

SZÓC Ho Hen k műford s Kolozsvá 1 Főisk tanulmán budape lipc straszbu b pá egyetem vége Nagyvár Budape középisk t v kö pedagó köny könyvtá Jele Bra L irod munkatá Elsőr n nyelvműv érdem szer mo ma lír mes nye n tolmácsolásá Be külf antológiáj L Ausla fordítás je ma k term É feltű kel propa hatá Ungari L Nachdichtu te antológi a ma lír pomp átültet reprezen gyűjtemé érté n Baudelaire-fordít Baudela Bl B Vorhö E s franci versfordí szer j Frankr Französi L antológiák F ere n vers ame Berl Tagbl Z Mor St Ku Mag Littar lapo jele ame k több magy fordí Kosztol D Ju Gy Pr fordít na értéke Mó Zsigmon reg Mo Feren né szín fordítás ke n nyilváno Petőfi-Társ külta

1214

CÍ H

SZEMÉL Ho H

SZÓ H He műfor Kolozsv Főis tanulmá budap lip straszb p egyete vég Nagyvá Budap középis k pedag kön könyvt Jel Br iro munkat Első nyelvmű érde sze m m lí me ny tolmácsolás B kül antológiá Ausl fordítá j m ter felt ke prop hat Ungar Nachdicht t antológ m lí pom átülte repreze gyűjtem ért Baudelaire-fordí Baudel B Vorh franc versford sze Frank Französ antológiá er ver am Ber Tagb Mo S K Ma Litta lap jel am töb mag ford Koszto J G P fordí n érték M Zsigmo re M Fere n szí fordítá k nyilván Petőfi-Tár kült