12146.htm

CÍMSZÓ: Horovitz

SZEMÉLYNÉV: Horovitz Lipót

SZÓCIKK: "H. Lipót Lázár, pedagógus, szül. Újvidéken 1799., megh. Szegeden. Szófer Mózes tanítványa volt Pozsonyban, ahol az evang. kollégium tanáraitól világi tárgyakat is tanult. Később Prágában tanult, majd visszatért Pozsonyba, ott leányiskolát létesített, de ezt az 1848. pogrom feldúlta. Ezután Paduában lett nevelő, két év múlva azonban ismét visszatért Pozsonyba, ahol iskoláját felépítették. Pozsonyi működése alatt Mária Dorottya főhercegnő hetente háromszor hallgatta H. bibliamagyarázó előadásait a főhercegi palotában. Itt működött, nagy tiszteletnek örvendve 1857-ig, amikor nyugalomba vonult és Szegedre költözött, ahol a Ben Chananja munkatársa volt. Benosz Cion és Bész Jaakov c. tankönyveit részben magyarra is lefordították. Egyéb művei: Humoristisches Triumvirat stb. Eine Sammlung humoristischer Aufsätze (1835); Lachtauben Eine Sammlung gemütlicher Aufsätze (1841); Benjamin Kohn. Ein Nationalgemälde aus dem Judentume (1847); 1848. Eine Sammlung origineller Novellen (1849); Altes u. neues Judentum (1852); Der Kossizer Maqgid (1861) és ezenkívül számos novellája folyóiratokban."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2146. címszó a lexikon => 380. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12146.htm

CÍMSZÓ: Horovitz

SZEMÉLYNÉV: Horovitz Lipót

SZÓCIKK: H. Lipót Lázár, pedagógus, szül. Újvidéken 1799., megh. Szegeden. Szófer Mózes tanítványa volt Pozsonyban, ahol az evang. kollégium tanáraitól világi tárgyakat is tanult. Később Prágában tanult, majd visszatért Pozsonyba, ott leányiskolát létesített, de ezt az 1848. pogrom feldúlta. Ezután Paduában lett nevelő, két év múlva azonban ismét visszatért Pozsonyba, ahol iskoláját felépítették. Pozsonyi működése alatt Mária Dorottya főhercegnő hetente háromszor hallgatta H. bibliamagyarázó előadásait a főhercegi palotában. Itt működött, nagy tiszteletnek örvendve 1857-ig, amikor nyugalomba vonult és Szegedre költözött, ahol a Ben Chananja munkatársa volt. Benosz Cion és Bész Jaakov c. tankönyveit részben magyarra is lefordították. Egyéb művei: Humoristisches Triumvirat stb. Eine Sammlung humoristischer Aufsätze 1835 ; Lachtauben Eine Sammlung gemütlicher Aufsätze 1841 ; Benjamin Kohn. Ein Nationalgemälde aus dem Judentume 1847 ; 1848. Eine Sammlung origineller Novellen 1849 ; Altes u. neues Judentum 1852 ; Der Kossizer Maqgid 1861 és ezenkívül számos novellája folyóiratokban.

12146.ht

CÍMSZÓ Horovit

SZEMÉLYNÉV Horovit Lipó

SZÓCIKK H Lipó Lázár pedagógus szül Újvidéke 1799. megh Szegeden Szófe Móze tanítvány vol Pozsonyban aho a evang kollégiu tanáraitó világ tárgyaka i tanult Későb Prágába tanult maj visszatér Pozsonyba ot leányiskolá létesített d ez a 1848 pogro feldúlta Ezutá Paduába let nevelő ké é múlv azonba ismé visszatér Pozsonyba aho iskolájá felépítették Pozsony működés alat Mári Dorotty főhercegn hetent háromszo hallgatt H bibliamagyaráz előadásai főherceg palotában It működött nag tiszteletne örvendv 1857-ig amiko nyugalomb vonul é Szegedr költözött aho Be Chananj munkatárs volt Benos Cio é Bés Jaako c tankönyvei részbe magyarr i lefordították Egyé művei Humoristische Triumvira stb Ein Sammlun humoristische Aufsätz 183 Lachtaube Ein Sammlun gemütliche Aufsätz 184 Benjami Kohn Ei Nationalgemäld au de Judentum 184 1848 Ein Sammlun originelle Novelle 184 Alte u neue Judentu 185 De Kossize Maqgi 186 é ezenkívü számo novelláj folyóiratokban

12146.h

CÍMSZ Horovi

SZEMÉLYNÉ Horovi Lip

SZÓCIK Lip Lázá pedagógu szü Újvidék 1799 meg Szegede Szóf Móz tanítván vo Pozsonyba ah evan kollégi tanárait vilá tárgyak tanul Késő Prágáb tanul ma visszaté Pozsonyb o leányiskol létesítet e 184 pogr feldúlt Ezut Paduáb le nevel k múl azonb ism visszaté Pozsonyb ah iskoláj felépítetté Pozson működé ala Már Dorott főherceg heten háromsz hallgat bibliamagyará előadása főherce palotába I működöt na tiszteletn örvend 1857-i amik nyugalom vonu Szeged költözöt ah B Chanan munkatár vol Beno Ci Bé Jaak tankönyve részb magyar lefordítottá Egy műve Humoristisch Triumvir st Ei Sammlu humoristisch Aufsät 18 Lachtaub Ei Sammlu gemütlich Aufsät 18 Benjam Koh E Nationalgemäl a d Judentu 18 184 Ei Sammlu originell Novell 18 Alt neu Judent 18 D Kossiz Maqg 18 ezenkív szám novellá folyóiratokba

12146.

CÍMS Horov

SZEMÉLYN Horov Li

SZÓCI Li Láz pedagóg sz Újvidé 179 me Szeged Szó Mó tanítvá v Pozsonyb a eva kollég tanárai vil tárgya tanu Kés Prágá tanu m visszat Pozsony leányisko létesíte 18 pog feldúl Ezu Paduá l neve mú azon is visszat Pozsony a iskolá felépített Pozso működ al Má Dorot főherce hete hároms hallga bibliamagyar előadás főherc palotáb működö n tisztelet örven 1857- ami nyugalo von Szege költözö a Chana munkatá vo Ben C B Jaa tankönyv rész magya lefordított Eg műv Humoristisc Triumvi s E Samml humoristisc Aufsä 1 Lachtau E Samml gemütlic Aufsä 1 Benja Ko Nationalgemä Judent 1 18 E Samml originel Novel 1 Al ne Juden 1 Kossi Maq 1 ezenkí szá novell folyóiratokb

12146

CÍM Horo

SZEMÉLY Horo L

SZÓC L Lá pedagó s Újvid 17 m Szege Sz M tanítv Pozsony ev kollé tanára vi tárgy tan Ké Prág tan vissza Pozson leányisk létesít 1 po feldú Ez Padu nev m azo i vissza Pozson iskol felépítet Pozs műkö a M Doro főherc het három hallg bibliamagya előadá főher palotá működ tisztele örve 1857 am nyugal vo Szeg költöz Chan munkat v Be Ja tanköny rés magy lefordítot E mű Humoristis Triumv Samm humoristis Aufs Lachta Samm gemütli Aufs Benj K Nationalgem Juden 1 Samm origine Nove A n Jude Koss Ma ezenk sz novel folyóiratok

1214

CÍ Hor

SZEMÉL Hor

SZÓ L pedag Újvi 1 Szeg S tanít Pozson e koll tanár v tárg ta K Prá ta vissz Pozso leányis létesí p feld E Pad ne az vissz Pozso isko felépíte Poz műk Dor főher he háro hall bibliamagy előad főhe palot műkö tisztel örv 185 a nyuga v Sze költö Cha munka B J tankön ré mag lefordíto m Humoristi Trium Sam humoristi Auf Lacht Sam gemütl Auf Ben Nationalge Jude Sam origin Nov Jud Kos M ezen s nove folyóirato